Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Agos

Ang Agos: Referred Journal ng Malikhaing Akdang Pampanitikan ay isang pagtitipon ng mga malikhaing akdang pampanitikan na nakasulat o nakasalin sa wikang Filipino, nilalayong ipakintal at ipatalos ang talim at talas ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, malikhaing pagsulat, at panitikan bilang buhay na mga praxis ng produksiyong pangkultura, pang-ekonomiya, at pampolitika.