Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Daluyan

Titulo ng Artikulo May-akda Taon
Ang Lunan ng Hubad: Pagsasakasaysayan sa Polotika ng Pagsasalin sa Panitikang Cebuano Rose Capulla 2022
Tala ng Editor: Sa Loob at Labas ng Aklatan Nating Sawi, Kaliluha’y Siyang Nangyayaring Hari Michael Francis C. Andrada 2021
Introduksiyon: Subersibo Manaliksik sa Filipino Carlos M. Piocos III 2021
Neoliberalismo sa Edukasyon: Ang CMO blg. 20 s.2013 Bilang anti-Filipinong GE Jonelle E. Marin 2021
Komparatibong Pagsusuri ng Applicative/Causative Marking ng Bahasa Indonesia at Morphological Focus Marking ng Tagalog Jem R. Javier 2021
1872-1898: Uri at Kasarian sa Gitna ng Ekonomikong Pagbabago ng mga Huling Dekada ng ika-19 na Siglo sa mga Nobela ni Patricio Mariano Christopher Mitch C. Cerda 2021
Panimulang Pagsubok sa Interpretasyon ng Panulat ni Lualhati Bautista E. San Juan, Jr. 2021
Hulagway ng Yutang Kabilin sa mga Mapa mula sa Lumad Bakwit Iskul: Isang Panimulang Pag-aaral Jose Monfred C. Sy 2021
Pag-aakda ng Isla ng Panay Bilang Pook ng Paglaban: Ang mga Binalaybay ni Mayamor / Maya Daniel / Roger Felix Salditos Karlo Mikhail I. Mongaya 2021
Introduksiyon: Filipino sa Global at Lokal na mga Larang Carlos M. Piocos, III 2020
Wika at Neoliberal na Edukasyon sa Pilipinas Zarina Joy T. Santos 2020
Ang Pagtatag at Pag-unlad ng Programang Filipino at Pananaliksik Tungkol sa Pilipinas sa mga Unibersidad sa Tsina Wang Yu Ronel O. Laranjo 2020
Wika at/sa/ng Media and Information Literacy: Tuon sa Pagbuo ng Mungkahing Kursong Elektib Ariel U. Bosque 2020
Pagsasapanganib ng Wika at Rebaytalisasyon ng Wika sa Polisiyang Pangwika na Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) sa Iloilo: Pagtingin sa Maykro Lebel na Pangangasiwang Pangwika Jonevee B. Amparo 2020
Ang Pagsusunong ng Pupuwa ng Kababaihang Gaseña Emmanuel Jayson V. Bolata 2020
Ang Pangako ng Sosyolohikal na Imahinasyon: Salin ng Unang Bahagi ng The Sociological Imagination ni C. Wright Mills Noreen H. Sapalo 2020
Artemio Aranas: Panukalang Salin sa Filipino ng Isang Sugilanon ni Vicente Rama at ang English Translation Dito ni Rudy Villanueva Jeffrey A. Asuncion 2020
“Kanya-Kanyang Rizal”: Diskurso ng Kabayanihan sa Pelikulang Rizal Mary Jane B. Rodriguez-Tatel 2019
Ang Impluwensiyang Rizal sa Ilang Piling Anyo ng Panitikan at Pelikula sa Pagdaan ng Panahon Jimmuel C. Naval 2019
At Nag-usap ang Dalawang Alamat sa Balay-Aklatan Will P. Ortiz 2019
Hello, Ellis! (Hindi Magiging Alipin ng Mundo ang Aming mga Apo) Genevieve L. Asenjo 2019
Basag-Trip si Rizal (O, Kung Paano Maging Baitang ng Nasyonalismo ang Kamalayang Pangkasaysayan, Pagsasakripisyo at Pagbibigay-kahulugan) Ferdinand Pisigan Jarin 2019
Manipesto sa Tinta ng Nitrogliserina David Michael San Juan 2019
Pasya ni Maria Makiling: Tatlong Tula Louise Vincent B. Amante 2019
Rizal: Tanglaw sa Paglaya Ronnel V. Talusan 2019
Si Rizal at ang Kamatayan: Apat na Tula Allan Popa 2019
Hugnayang Kognitibo: Balangkas sa Pagtatasa at Paglikha ng mga Kagamitang Panturo sa Filipino Ana Isabel D. Caguicla 2018
Ang Programang Filipino ng mga Pang-estadong Unibersidad at Kolehiyo sa Rehiyon III: Batayang Pag-aaral Tungo sa Isang Akademikong Modelong Pangwika Dexter L. Manzano 2018
Saysay ng Kasanayan: Pagbuo ng identidad sa arnis o eskrima Reginaldo D. Cruz 2018
Ang Pulis at Pushang sa Ilalim ng Tulay: Komparatibong Pagbasa sa Dalawang Popular na Awit John Leihmar C. Toledo 2018
Si Kenkoy Bilang Kuwelang Ingles sa Komiks: Isang Pagdalumat sa Karabaw English Bilang Instrumento ng Pagsulong ng Makabayang Diwa sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano; 1929-1934 Maria Margarita M. Baguisi 2018
Pagtukoy at Pagpapakahulugan sa mga Akdang Maritimo sa Pilipinas: Mga Makabuluhang Katangian at Kaugnay na Usapin Joanne V. Manzano 2018
SALAPI, DANGAL, PANINIWALA: Ang Komodipikasyon ng Kaluluwa sa Kathambuhay, Sa Ngalan ng Diyos ni Faustino Aguilar E. San Juan 2018
Introduksiyon: Ang Salimbayan ng Wika at Panitikan Glecy C. Atienza Romylyn A. Metila 2017
Ang Babae sa Pook Pagawaan: Mga Espasyo ng Pag-aangkin sa Piling mga Nobela ni Valeriano Hernandez-Peña Maricristh T. Magaling 2017
Ang Alamat, Mito, at Kasaysayan ni Palaris: Higante at Rebolusyonaryo, sa Nobelang ‘Si Mabayani ya Palaris’ Marc Jayson Cayabyab 2017
Ang Pagsasalin Sa Ilustrado: Isang Awtokritisismo Chuckberry J. Pascual 2017
Ang Klaster o Kambal-Katinig sa Wikang Filipino: Kasaysayan, Estruktura ng Silabol at mga Prinsipyo Ronel O. Laranjo 2017
Analisis sa Paggamit ng Wika sa Pagbabalita sa Telebisyon: Tungo sa Pagbuo ng Tuntuning Pangwika sa Filipino Maria Santos-Bulaong 2017
Paghubog, Paglubog, Pakikibaka: Ang Praktikum ng Programa ng Araling Pangkaunlaran (Development Studies Program) ng Unibersidad ng Pilipinas Manila Reginald S. Vallejos 2017
Paglilinya, Paghihimay, Pagdudugtong: Mga Proses Ng Paghagilap Sa Bago At Eksperiemtnal Vladimeir B. Gonzales 2016
Mababang Paaralan Allan Popa 2016
Awit ng Abantero, Panatang Makabayad, Sa Enero 15, 2015 (sa pagdalawaw ni Jorge Mario Bergoglio—Papa Francis ba o Kiko?) Rogelio Ordoñez 2016
Panatang Makabayad Rogelio Ordoñez 2016
Sa Enero 15, 2015 (sa pagdalawa ni Jorge Mario Bergoglio-Papa Francis o Kiko?) Rogelio Ordoñez 2016
Mula sa Ebanghelyo ng Pagkabata ni Hesus Ayon Kay Tomas Mesándel Virtusio Arguelles 2016
Sa Mga Naghahanap Na Ngayo’y Hinahanap Jeric Jimenez 2016
Ulan sa Yero (para kay Diwata) Jeric Jimenez 2016
Amoy Rosas Ang Mga Tula Mo (Para kay Ka Amado) Jeric Jimenez 2016
Babala ng limókon Maricristh Magaling 2016
Paghahanap sa Nalandangan Maricristh Magaling 2016
Oda kay Bai Bibiyaon Bigkay Maricristh Magaling 2016
Methuselah Louise Vincent B. Amante 2016
#Haraya Louise Vincent B. Amante 2016
Mga Bagani Louise Vincent B. Amante 2016
Kalatas kay Edita Louise Vincent B. Amante 2016
Lagalag sa Makati E. San Juan, Jr. 2016
Megamall sa Metro Manila E. San Juan, Jr. 2016
Normal Encounter Ivan Emil Labayne 2016
Umiikot, Binali Ivan Emil Labayne 2016
Jestoni Vortex Sutra Andrian Legaspi 2016
Anak, Akala Ko Ba Lalake ka Bakit Nakita Kitang Kumikendeng sa Tom’s World? Andrian Legaspi 2016
Loombands at Kabaong Andrian Legaspi 2016
Kung nakakain lang ang hashtag… Kim Kimberly Derla 2016
Araneta Kim Kimberly Derla 2016
Ayala Kim Kimberly Derla 2016
Boni Kim Kimberly Derla 2016
Lexicon Atienza 2016
Victor Emmanuel Carmelo Nadera: Panayam Tungkol sa Eksperimental na Panitikan Amado Anthony Mendoza III 2016
Sa Pagitan ng Pabrika’t Pamantasan: Ang Pakikipagsapalaran para sa Katwiran at Kabuluhan ng Isang Maralitang Tagalunsod Rosario Torres-Yu 2016
Man versus Self Maria Nikka Policarpio 2016
Excerpt mula sa Diksyonaryo-Gabay sa mga Gawa ni Berry Manansala, Mulang “Baguio” hanggang “Butas na Malaki” U Z. Eliserio 2016
Putol na Tulay John E. Barrios 2016
Ilang Tala at Talababa Hinggil sa Pangungulila Jay Jomar F. Quintos 2016
DISKUSYON: Ang Filipino sa Paglikha ng Bago at Eksperimental Vladimeir B. Gonzales 2016
EPILOG: Pagmumundo ng Bago sa Panitikan o Kung Paano Hindi na Isilang pa ang Luma Rolando B. Tolentino 2016
Panitikang Rehiyonal at ang Pagsasaling Pampanitikan sa Filipino sa Kanlurang Bisayas: Tuon sa Dalawang Akda ni Magdalena Jalandoni John R. Barrios 2016
Ang mga Pangunahing Babae na Personajes sa mga Zarzuelang Bikol sa Unang Dekada ng Siglo 20 Maria Fe B. Antivola 2016
Humanismo, Eksperimental na Pagsusulat, at mga Relasyon ng Kapangyarihan U Z. Eliserio 2016
Bigwas sa Neoliberalismo, Alternatibo sa Kapitalismo: Adbokasing Pangwika at Sosyalistang Programa sa Nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez David Michael M. San Juan 2016
Katutubong Wika at Dalumat ng Bansa, ayon kay Simoun ni Rizal Apolonio B. Chua 2016
Deaf / Bingi at deaf / bingi at ang Filipino Sign Language (FSL): Usapin ng Wika at Identidad Reginaldo D. Cruz 2016
Ilang kritikal na Tala sa Diksiyonaryo ng Wikang Pilipino ni Rosendo Ignacio Vincent Christopher A. Santiago 2016
Sinong Pasimuno?: Paggamit ng Subject at Topic sa Pag-aaral ng Wika Ria P. Rafael 2016
#ingrata at si Mary Jane Veloso: Mga Bakas ng Trolling sa Spreadable Media Vladimeir B. Gonzales 2016
Sa Isang banda: Isang Pagninilay sa Konsepto ng Site-specificity (Kamâ-sa-lugar) para sa Kontemporaryong Sining Dayan Magdalena Nirvana T. Yraola 2016
Ang Pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga Pranses (Panayam) Elisabeth Luquin 2016
Mula sa Editor Rosario Torres-Yu 2015
Intelektuwalismo at Wika Renato Constantino 2015
Ang Universal Approach’ at Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas Ernesto Constantino 2015
Ang Unibersal na Nukleyus at ang Filipino Consuelo Paz 2015
Ang Patakarang Bilingguwal sa U.P Salvador P. Lopez 2015
Ang Batayan ng Sikolohiyang Pilipino sa Kultura at Kasaysayan Virgilio G. Enriquez 2015
Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan Zeus Salazar 2015
Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino Prospero Covar 2015
Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino Bienvenido Lumbera 2015
Ang Wika bilang Instrumento ng Pambansang Pagpapalaya Randy David 2015
A Tested Scheme for Creating the Filipino Science Vocabulary Bienvenido Miranda 2015
Pambansang Wika Tungo sa Pambansang Ekonomiya Emmanuel De Dios 2015
Ang “Universal Approach” at Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas Ernesto Constantino 2015
Ang Unibersal na Nukleyus at ang Filipino Consuelo Paz 2015
Ang Patakarang Billingguwal sa U.P Salvador P. Lopez 2015
Ang Batayan ng Sikolohiyang Pilipino sa Kultura at Kasaysayan Virgilio G. Enriquez 2015
Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan Zeus Salazar 2015
Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino Prospero Covar 2015
Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino Bienvenido Lumbera 2015
Ang Wika bilang Instrumento ng Pambansang Pagpapalaya Randy David 2015
A Tested Scheme for Creating the FIlipino Science Vocabulary Bienvenido Miranda 2015
Pambansang Wika Tungo sa Pambansang Ekonomiya Emmanuel De Dios 2015
Nahuhuli at Panimulang Pagtatangka: Ang Pilosopiya ng Wikang Pambansa/Filipino Melania L. Flores 2015
Noon pa man, Nand’yan na, Ano’t Inietsapwera: Ang Maraming Wika ng Pilipinas Reuel Aguila 2015
UP Diksiyunaryong Filipino: Sinonismong Walang Hangganan Ramon G. Guillermo Rhandley D. Cajote Aristeo Logronio 2015
Bayanihan o Kanya-kanyang Lutas? Pag-unawa at Pagplano sa Bakas ng Bagyong Yolanda sa Tacloban José Edgardo Gomez, Jr. 2015
Paglahok ng mga Lider Magsasaka sa Istruktura ng Pamamahala sa Lokal at Pambansang Antas: Mga Bunga at Hamon Aleli Bawagan Ana Angela Cayabyab Devralin Lagos Victor Obedicen Celeste Vallejos Reginald Vellejos 2015
Ang Kababaihan ng Tundo Pagkatapos ng Digma Nancy Kimuell-Gabriel 2015
Pagsisiyasat sa Elektripikasyon sa Kanayunan Allan Joseph F. Mesina 2015
Wika at Diwang Filipino sa Media at Komunikasyon sa UP Rolando B. Tolentino 2015
Pagpuwing sa Daigdig na Minamatang- Manok: Politika, Estetika, at Poetika ng Espasyo sa mga Dula ni Rolando S. Tinio Eugene Y. Evasco 2015
Pagtatanghal ng Tulang Akeanon: Papel ng Vernakular sa Pag-akda ng Pambansang Panitikan John E. Barrios 2015
Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista Epifanio Jr. San Juan 2015
Kumbatihan ng Lunan: Talabtaban ng Pag-iral sa Calvario ng Mauban Nelson N. Turgo 2014
Tribuhada Eulalio R. Guieb III 2014
Iilang Aral mula sa Bayan ng Hakuna Matata: Paghambing ng mga Suliraning Panlungsod ng Metro Nairobi at ng Metro Manila José Edgardo A. Gomez, Jr. 2014
Wika at Identidad: Wikang Bikol Bilang Lunan ng Bikolnon, 1890-1956 Peñafrancia Raniela E. Barbaza 2014
Ilang Tala Tungkol kay Krishnamurti UZ Eliserio 2014
(Ini)lihim sa Dagat: Mga Salaysay ng Pagsubok at Pakikibaka ng mga Pilipinong Seaman Joanne Visata Manzano 2014
Ang Salitang Dula: Talinghaga ng Di-nasupil na Diwa ng Paglaya Glecy C. Atienza 2014
Ganito na Noon, Ganito uli Ngayon: Pagtalunton sa Kasaysayan at Daynamiks ng Multilinggwal na Edukasyon sa Pilipinas Pemal C. Constantino 2014
Rebyu ng Aklat: Glosari ng mga Salita sa Pagpaplanong Urban at Rehiyonal Jayson D. Petras 2014
Panayam kay Dr. Teresita G. Maceda: Alagad ng Wika, Tagapagsulong ng Wikang Filipino Schedar D. Jocson Zarina Joy Santos 2014
Ingles at Pedagohikal na Pagganap nito sa Reproduksiyon ng Paggawa Gonzalo A. Compoamor II 2013
Kahulugan, Katotohanan, Katwiran: Pagpapakilala sa Semiotika ni Charles Sanders Peirce Epifanio San Juan, Jr 2013
Mga Tula ni E. San Juan, Jr. Epifanio San Juan, Jr 2013
Ang Proseso ng Pag-oorganisa ng Pamayanan na Mula sa Tao Para sa Tao Angelito G. Manalili 2013
Makinilyang Altar: Ang Dalumat ng Panunupil at Pagturing sa Walang Hanggang Lunggati Pauline Mari Hernando 2013
Ang Kahalagahan ng Palisi’t Institusyon sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino bilang Wika ng Pananaliksik: Panayam kay Dr. Sergio S. Cao Schedar D. Jocson 2013
Ang Unibersidad ng Pilipinas: Una sa Paglikha ng Karunungan, Una sa Paglilingkod sa Bayan Sergio S. Cao 2013
Rebyu ng Aklat: Pag-oorganisa ng Pamayanan Tungo sa Kaunlaran na Mula Tao Para sa Tao Jose R. Medina 2013
Tungo sa Isang Mas Mapagbuong Sikolohiya: Hamon sa Makabagong Sikolohiyang Pilipino Jay A. Yacat 2013
SANGLAAN: Tunay bang Tulay ng Masang Pilipino Ma. Lina Nepomuceno-Van Heugten 2013
Sikolohiyang Pilipino sa Ugnayan ng Pahinungod: Pakikipagkapwa at Pagbabangong-dangal ng mga Pilipino Grace H. Aguiling-Dalisay 2013
Lawas, Buut, Patugsiling, ‘Ag Dungan: Isang Pag-unawa sa Papel ng Kinagisnang Sikolohiya sa Kasaysayang Kolonyal at Himagsikang Pilipino sa Panay, 1896-1898 Vicente C. Villan 2013
Ang Pagiging Deboto Bilang Pakikipagkapwa: Isang Panimulang Pagsusuri sa mga Liham Pasasalamat ng mga Deboto ng Ina ng Laging Saklolo sa Baclaran Mauel Victor J. Sapitula 2013
Panlipunang Pagbabanghay: Piling Usapin sa Pag-unawa sa Sariling Lipunan Clemen C. Aquino 2013
Dayalektolohiya ng Inonhan sa Isla de Carabao, Romblon Jem R. Javier 2012
Pang-ukol sa Filipino Jonathan C. Malicsi 2012
“Pataasan ng Ihi” Bilang Pangangatwiran: Politikal na Diskurso ng Taumbayan sa mga Kuwentong Bayan ng Aklan John E. Barrios 2012
Mga Kuwento ng Batang Manggagawa Amaryllis T. Torres 2012
Ang Ikatlong Dekada: Ang Sitwasyon at Mungkahing Pagpapaunlad ng Panitikang Pambata sa Pilipinas (2000-2009) Eugene Y. Evasco 2012
Komparatibong Analisis ng Aktuwal na Gamit ng Wika at mga Piling Pamantayan sa Gramatika at Ortograpiya sa Filipino, Sebwano-Bisaya at Ilokano: Lapit Batay sa Korpus Joel P. Ilao 2012
Pangunahing Reporma Ko Ang Pagtataguyod ng Filipino: Panayam kay Dr. Jose V. Abueva Jayson D. Petras 2012
Wika at Panitikang Filipino sa Hamon ng Ugnayang Kros-Kultural Romulo Jr P. Baquiran 2007
Sa Sangandaan ng Modernisasyon, Saan Patutungo ang Iraya Mangyan? Aleli B. Bawagan 2007
Ang Dakilang Kuwento, ang Bagong Kasaysayan, at ang Rebisyon sa mga Kathang Historikal para sa mga Bata Eugene Y. Evasco 2007
Pilosopiya ng Paghihiganti: Ilang Tala sa “Tata Selo” ni Rogelio Sikat U Z Eliserio 2007
Kagila-gilalas na Puno, Naglalahong gubat: Ideolohiya ng Kapaligiran sa Panitikang Pambata ng Filipinas Eugene Y. Evasco 2007
Ang “Tunay na Dekalogo” ni Mabini bilang Isang Akda sa Pilosopiyang Filipino Napoleon Jr. M. Mabaquiao 2007
Ugnayang Tao-Kalikasan at ang Ritwal ng mga Angkan: Ang Makasaysayang Pagbubuo at Paggigiit ng Bayan/Lungsod ng Marikina Jayson D. Petras 2007
ayang Inutang:Ang Poetika ng Tulansangan at ang Antagonismong Lungsod-Nayon Michael Francis S. Andrada 2007
Ang Pagtuklas sa Ipininid na Pinto:Ang Pagiging Babae sa mga Piling Maikling Kuwento ni Rosario de Guzman-Lingat na Nailatahala sa Magasing Liwayway Moreal N. Camba 2007
Propaganda ng Estado sa Panahon ng Maagang Pasismo: Tadhana, Impraestruktura, at Rebolusyon sa Unang Dekada ng Rehimeng Marcos Gonzalo II A. Campoamor 2007
Mula sa Ibang Punto de Bista: Ang Kontemplatibo sa Tagalog Ma. Althea T. Enriquez 2007
Mga Tala Ukol sa Tanghal-Sining: Pagganap at Panonood Eileen Legaspi-Ramirez 2007
Pagsulat sa Kasaysayan: Ang Rebolusyon at Digmaang Pilipino-Amerikano ayon sa mga Liham nina Apolinario Mabini at Mariano Ponce Chuckberry J. Pascual 2007
Sulyap ni Maria Clara, Titig ni Salome: Dalawang Mukha ng Salaysay ng Kababaihan sa Litograpiya ng Dantaon 19 sa Pilipinas Mary Jane B. Rodriguez-Tatel 2007
Ang Iba’t ibang Entablado ng Hibik ni Victoria Lactaw: Interbensiyon at Paghihimagsik Katrina Santiago Stuart 2007
Kulturang Popular, Imperyalistang Globalisasyon at Gawaing Kultural Rolando B. Tolentino 2007
Kultura ng Kapayapaan at mga Kuwentong Pambata Rosario Torres 2007
Kabilugan at katunawan: Buwan sa kabihasnang Filipino Dante L. Ambrosio 2006
Ang dapat mabatid ng sinumang tutula (O magtuturo ng pagsulat ng tula) Michael M. Corosa 2006
Pagkatha para sa mga bata: Mga suliranin, hamon, at estratehiya Eugene Y. Evasco 2006
Ang pitong “halik” ni Judas (Mga mungkahing hakbang sa pagsasalin ng dula) Jerry C. Respeto 2006
Ang pagsasalin bilang gampanin ng mag-aaral sa pamantasan Jose Manuel Antonio M. Tejido 2006
Ilang tala sa estado at direksiyon ng intelektuwalisasyon ng wikang Filipino Galileo S. Zafra 2006
Paglulundo ng kultura sa pagsasalin ng dula: Ilang tala sa pagsasalin ng “The Threepenny Opera” ni Bertolt Brecht sa karanasan ng PETA Glecy C. Atienza 2004
Epektong biyolohiko ng esktrakto ng dahon ng atis sa bilig ng pato Ana Frances C. Butay Annabelle A. Herrera 2004
Isang analisis sa mga pangungusap na ELPP Ma. Althea T. Enriquez 2004
Wika at Sining Patrick D. Flores 2004
Katawan at kaluluwa sa kronikang Espanyol: Pagtatalaban ng seksuwalidad at espiritwalidad noong dantaon 16-18 Mary Dorothy dL. Jose 2004
Pagwawakas o pagpapatuloy ng kasaysayan sa siglo 21: Globalisasyon sa banyuhay Filipino Vivencio R. Jose 2004
Ang kaugnayan ng pilosopiya sa paghubog ng sosyolohiyang Filipino: Ang pagsasama, paghihiwalay, at muling pagbabalikan ng sosyolohiya at pilosopiya Gerry M. Lanuza 2004
Pagburnayan: Ang landaoan ng mga Iloko sa tradisyong seramiko ng Filipinas Mary Jane B. Rodriguez-Tatel 2004
Feminisasyon ng paggawa: Pagkalalaki sa serbisyong sektor Rolando B. Tolentino 2004
Bago dumating ang social work: Katutubong konsepto ng pagtulong sa Filpinas Ma. Corazon J. Venerzcion 2004
Ang sining ng paninimbang sa pagtula ni Mike L. Bigornia Romula P. Baquiran, Jr 2004
Ang pagsasalin ay pag-aangkin: Ang pagsasaplosa kina Adan at Eba Raniela Barbaza 2004
Paglampas sa eksotisismo sa sarili: Ang migranteng magsasaka at ang rebolusyonaryo sa Filipinas sa dulang “Perigrinasyon” ni Chris Millado Joi Barrios 2004
“Pagpupugay sa ikasandaang taon ng Kahapon, Ngayong at Bukas” ni Aurelio Tolentino: Talinghaga at Kasaysayan sa Dulambayan Apolonio B. Chua 2004
Wikang biswal sa Kanlurang Bisaya: Pagpapahayag ng sarili at lugar Brenda 2004
Musika sa pampublikong paaralan sa Filipinas, 1901-1985 Raul Casantusan Navarro 2004
Birhen ng Manaoag at ang tradisyong manag-anito Ma. Crisanta Nelmida-Flores 2004
Tungo sa estandardisasyon ng Filipino: Kaso ng paggamit sa 2001 Revisyon sa Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino Vina P. Paz 2004
Lawas ng panunuri sa panitikan ng Filipinas Rosario Torres-Yu 2004
Bakit May UP Diksiyonaryong Filipino? Virgilio S. Almario 2002
Ang Kurikulum ng Filipino sa Antas Tersiyarya Clemencia C. Espiritu 2002
Mga Suliranin sa Proyekto ng Maugnaying Pilipino Ramon G. Guillermo 2002
Pamamahala at Patakaran sa Filipino ng Mindanao State University Emma B. Magracia 2002
Leksikograpiyang Filipino Jonathan C. Malicsi 2002
Mga Paraan sa Analisis ng Grammar ng Wikang Filipino Maria Khristina S. Manueli 2002
Leksikograpiya: Domain ng Lingguwistika o Linggwistika: Katulong ng Leksikograpiya? Mario I. Miclat 2002
Lapit na Integratibo sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan: Pokus sa Ilang Mahalagang Kasanayan (Lebel ng Elementarya) Vilma M. Resuma 2002
Saling-Salik, Saling-Salin: Isang Tangkang Saling-Sagip (Sa Bernakular na Wika at Inhenyeriya) Magdalena C. Sayas 2002
“Paano Nga Ba Dapat Pamahalaan ang Wika? Janet Hope Tauro 2002
Wikang Filipino para sa Bagong Milenyum Virgilio S. Almario 2001
Panaginip ng Wikang Pambansa Virgilio S. Almario 2001
Ang Tanda ng Kahulugan sa Pilosopiyang Filipino Ulysses T. Araña 2001
Ang Pagtuturo ng Lohika sa Wikang Filipino Generoso L. Benter 2001
Filipino Bilang Disiplina: Sagot sa Hamon ng Milenyum Pamela C. Constantino 2001
Agenda sa Riserts sa Wika Isagani R. Cruz 2001
Isang Makasaysayan at Mapagpalayang Pagkilos sa UPIS Ma. Theresa L. De Villa 2001
Filipino para sa Isang Makabuluhang Kurikulum Ma. Theresa L. De Villa 2001
Tungo sa Isang Makabuluhang Pilosopiya: Isang Pagninilay Henry Francis B. Espiritu 2001
Mga Batayan sa Paggamit ng Filipino sa Pagtuturo ng Pisika Rosemarie D. Eusebio 2001
Ang Wikang Filipino sa Patakarang Bilingguwal Teresita F. Fortunato 2001
Ang Filipino Bilang Wikang Panturo Florentino H. Hornedo 2001
Ang Konsepto ng Pagkatao sa Filipinong Pananaw Zosimo E. Lee 2001
Pagtuturo ng Wikang Filipino: Lokal at Global Lydia B. Liwanag 2001
Isang Pagsusuri sa Konsepto ng Kamalayang Filipino Napoleon M. Mabaquaio, Jr 2001
Pilosopiya at Kamalayang Filipino Napoleon M. Mabaquaio, Jr 2001
Pagsasalin ng mga Akdang Banyaga Mario I. Miclat 2001
Pagsulong ng mga Pamamaraan ng Pagsulat sa Filipino at ang Ambag ng mga Ito sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Pambansa: Isang Multidisiplinaryong Pagdulo Mario I. Miclat 2001
Isang Pagsusuri sa Kultural na Salik at Etikal na Konsepto ng Utang na Loob Borromeo B. Motin 2001
Halagahan ng Wikang Filipino para sa mga Filipino: Ilang Tagubilin sa Pagtawid sa Bagong Siglo Naval C. Naval 2001
Pananaliksik sa Wika at Panitikang Filipino: Tesis at Disertasyon Nilo S. Ocampo 2001
Sakramentalisasyon ng Wika sa Diskurso ng Iglesia ni Kristo Jovy M. Peregrino 2001
Patuloy sa Bagong Milenyum ang Matuling Nagmemetamorfosis na Wikang Filipino: Noon- ngayon Ponciano B.P. Pineda 2001
Ang Wikang Filipino ay Wika ng Pagbabago: Ang Wikang Filipino sa Pamahalaan Ralph G. Recto 2001
Ang Halaga ng Pagtuturo ng Panitikan Bilang Panitikan sa Panahon ng Agham at Komersiya Benilda S. Santos 2001
Ang Etikang Pangkaligiran Michael Santos 2001
Panitikang Filipino: Isang Daang Tagpuan ng mga Tauhan ng Entablado ng Buhay Magdalena C. Sayas 2001
Ang Paggamit ng Filipino sa Agham Fortunato Sevilla 2001
Ang Problema sa Pagtuturo ng Panitikan sa Pilipinas Delfin L. Tolentino, Jr 2001
Mga Baluktot na Katwiran Enrique Juan Carlos Vera 2001
Ang Wikang Filipino sa Edukasyonal na mga Isyu sa Panahon ng Globalisasyon Wilfrido V. Villacorta 2001
Philippines 2000: Saan Ka Patutungo? Aileen B. Acero 2000
Komparatibong Pagsusuri ng mga Komparatibong Pagsasalin. Ruby Gamboa Alcantara 2000
Nasyonalisasyon ng Filipino Virgilio S. Almario 2000
Implikasyon sa Pagtuturo ng Wikang Filipino: Noon at Ngayon Rosario I. Alonz 2000
Ang Mithiin ni Fernando A. Buyser Helen V. Bañez, 2000
Ang Wikang Filipino sa Cebu: Isang Sulyap sa Kalayaan at Kalagayang Pangwika sa Lalawigan ng Pakikibaka Lourdes U. Barcenas 2000
Produksiyong Pangwika at Gawaing Pagpapakahulugan John E. Barrios 2000
Katauhang Filipino at ang Biodaybersidad Josefina C. Carvajal 2000
Pagsasalin Tungo sa Pagpapayaman ng Pambansang Wika Nieves Burao Darroca 2000
Ang Paglaganap ng Filipino sa UPV at Kabisay-an Carmen L. De Los Santos 2000
Pagtuturo ng Pilosopiya sa Filipino Manuel B. Dy, Jr 2000
Ang Wika sa Nagkakaisang Republika: Implikasyon sa Pagtuturo ng Filipino Clemencia C. Espiritu 2000
Ang Aking Buhay sa Paggamit ng Wikang Filipino Melodina Fabillo 2000
Estruktura at Gramatika ng Filipino: Ilang Obserbasyon Teresita F. Fortunato 2000
Mga Makabagong Salawikain at Parirala para sa Globalisasyong Pilipino Dominic Chad Garcia 2000
Ang Pagpalaganap ng Wikang Filipino sa Rehiyon 8: Karanasan ng Isang Waray Anita Garrdio- Cular 2000
Ang Rebolusyon sa Himig ng Nilaga: Ang Bisayang Manunulat Bilang Isang Rebolusyonaryo Melissa Guillermer 2000
Pagsasalin ng mga Deribasyonal na Panlapi ng Ingles sa Filipino Wilfredo P. Jorge-Legaspi 2000
Mga Ambag ng Bisayang Manunulat Bilang Isang Rebolusyonaryo. Elmer L. Jover 2000
Ilang Obserbasyon Ukol sa Pagsasalin Mula sa Salitang Asyano Patungong Filipino. Thelma B. Kintanar 2000
Tepace. Ang Leyteñong Manunulat at ang Sentenaryong Rebolusyong Filipino Vigilio La Torre, Jr 2000
Saling Pampanitikan sa Sebuano Tungo sa Pagpaunlad ng Wikang Pambansa Teresita Gimenez Maceda 2000
Ang Papel ng Center for West Bisayan Studies sa Pag-uswag ng Wikang Filipino sa UPV Randy M. Madrid 2000
Ang Panitikang Tsino at ang Filipino Mario I. Miclat 2000
Ako, Filipino Mario I. Miclat 2000
K’ag Nagbarong si Lea Sa Oscars Peter Solis Nery 2000
Mga Hibubun-ot at Handum ng Isang Sangandila Peter Solis Nery 2000
Ang mga Tuntunin sa Pagtutumbas Eugene Nida 2000
Ang Wikang Filipino sa Media Gilda Olvidado 2000
Implikasyon sa Pagtuturo ng Wikang Filipino: Noon at Ngayon. Policarpio B. Peregrino 2000
Institusyonalisasyon ng Wikang Filipino Ponciano B.P. Pineda 2000
Pagpapanatili ng Katauhang Filipino sa Panahon ng Globalisasyon Chilet Remandaban 2000
Pagtugon sa Kamalayang Nahimbing Grace Roldan 2000
Pagtuturo sa Filipino ng Agham Panlipunan Malaya C. Ronas 2000
Ang Pagtataksil ng mga Carcaranon sa Rebolusyon Phoe Zoe Maria U. Sanchez 2000
Migrasyon at ang Paglambo ng Wika Joefe B. Santarita 2000
Santarita, Joefe. “Ang Indi Malimtan nga Paskua: Karanasan ng isang Ilionggong Manunulat bilang Rebolusyonaryo Joefe Santarita 2000
Ang Kahulugan at Kahalagahan ng Pagsasalin-wika Vito C. Santos 2000
Panunuring Panleksikograpiya Vito C. Santos 2000
Rebolusyon sa Wika: Isang Pagtatagpo ng Ilang Salin ng Noli Me Tangere Magdalena C. Sayas 2000
Mga Hamon sa Pagtuturo sa Wikang Filipino Rosemary R. Seva 2000
Kemistri sa Filipino Furtonato Sevilla, III 2000
Pagtuturo ng Matimatika sa Wikang Filipino Lea A. Soriano 2000
Ang Skin Whitener sa Bayan ng Kayumangging Balat: Mga Isyung Kultural sa Pagsasalin Roland B. Tolentino 2000
Ang Pagtuturo ng Filipino sa mga Estudyanteng Waray Norma B. Tupaz 2000
Pagsubok sa Paggamit ng Filipino Bilang Wikang Panturo sa Math I sa UP Visayas Lourdes C. Zamora 2000
Ang Relasyon ng Filipino at Ingles: Isang Personal na Punto de Vista. Wilfredo L. Alberca 1997
Ang Pagsasalin-wika sa Kolehiyo ng Arte at Literatura sa Unibersidad ng Pilipinas (Diliman) Teresita A. Alcantara 1997
Edukasyong Filipino sa Agham at Matematika Virgilio S. Almario 1997
Mulang Tagalog Hanggang Filipino Virgilio S. Almario 1997
Paano Mabisang Maituturo ang Wika at Kulturang Filipino sa mga Hapones? Lilia F. Antonio 1997
Ang Wikang Filipino sa Kasaysayan Teresa Aquino-Oreta 1997
Isang Pambansang Programa sa Pagsasalin Aurora E. Batnag 1997
Ang Wikang Filipino sa Negosyo at Industriya Ramon Bermejo 1997
Ang Filipino sa Internet Isagani R. Cruz 1997
Ang Pagpapahusay sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga Di-Filipino Luzviminda T. Ganzon 1997
Filipino: Wikang Pampalaganap ng Kamulatang Agham Juliana R. Hafalla 1997
Tungo sa Isang Pambansang Programa sa Pagsasalin Lydia P. Lalunio 1997
Pagpapahusay ng Pagtuturo ng Filipino sa mga Filipino/Di-Filipino sa Labas ng Filipinas Ruth Elynia S. Mabanglo 1997
Mga Pamamaraan at Estratehiya sa Pagtuturo ng Filipino Vilma Mascariña-Resuma 1997
Modernisasyon ng Filipino: Pagbabago sa Gramatika Vilma Mascariña-Resuma 1997
Ang Wikang Filipino sa Dayuhang Media: Karanasan ng Radyo Peking Mario I. Miclat 1997
Ang Paggamit ng Wikang Filipino sa Pagtuturo ng Agham at Matematika sa Information Age Ferdinand Nocon 1997
Pagpapahusay ng Pagtuturo ng Filipino sa mga Estudyanteng Hapones Masanao Oue 1997
Mga Saliksik sa Batas at Politika Cesar Paralejo 1997
Ang Pagtuturo ng Filipino sa mga Pransess Marian Quirolgico-Pottier 1997
Ang Filipino sa Agham at Matematika Danilo Yanga 1997
Panlapi Ini Virgilio S. Almario 1997
Ang Nang at Ng: Mungkahing Pagbabago Aurora Batnag 1997
Ang mga ‘Pan-tig’ ng Ating mga Ninuno Norlito I. Cervo 1997
Paunang Salita sa ‘Pag-aaral’ ni Rizal Cecillo Lopez 1997
Mga Salitang Magkaugat sa Filipino at Pampango AI Q. Perez 1997
Estudios Sobre La Lengua Tagala Jose P. Rizal 1997
Mga Pag-aaral Ukol sa Wikang Tagalog. Jose P. Rizal 1997
Ang Tunog ng Glottal sa Filipino (At sa Ibang Pangunahin Wika sa Filipinas Alfonso O. Santiago 1997
Saan Natin Kinuha, Saan Natin Dinadala, at Saan Natin Dapat Dalhin ang Wikang Tagalog Lope K. Santos 1997
Pagpapakilala sa Ilang Gitlaping Patay sa Tagalog. Vito Santos 1997
Si Claro M. Recto: Mga Alaala tungkol sa Wika Aniceto Silvestre 1997
Daigdig at Buhay sa Sandipang Langit: Ang Tatlong Panahon ng Panulaan ni Amado V. Hernandez Almario S. Virgilio 1997
Ang Filipino sa Kritisismong Filipino Almario S. Virgilio 1997
MIT(h)I (o Ang Pag-iral ng Tula sa Prosang Itim ni Mike L. Bigornia) Ma. Luz Rebecca T. Añonuevo 1997
Mga Sapot ng Ugnayan sa Ang Tulisan ni Florentino Collantes Roberto T. Añonuevo 1997
Ang Larawan ng Kabataan sa Kontemporanyong Pelikulang Filipino. Romulo T. Baquiran Jr 1997
Ang Bundok Bilang Bayan: Mga Dula ng Pakikibaka Laban sa Pasko’t Karnabal ng Dayo Ma. Josephine. Barrios 1997
Index sa Daluyan Kristine Rose Bautista 1997
Ang Sining ng Sineng Filipino sa Kasaysayan Patrick F. Flores 1997
Ako Filipino (Produkto ng Rebolusyong Pangkultura, Tumutungo sa Ikatlong Milenyo) Mario I. Miclat 1997
Ang Identidad ng Arte, ang Aydentiti ng Sining ni Lolo Pepe (o Ang Pagkakakilanlan ng Panitikan, Ang Kaakuhan ng Literatura ni Lola Pilar) Carmelo V.E. Nadera, Jr 1997
Ang Panitikan ng Kababaihan at ang Rebisyon ng Pambansang Panitikan Benilda S. Santos 1997
Sa Loob at Labas ng Mall Kong Sawi Kaliluha’y Siyang Naghahari: Ang Kulturang Popular Bilang Rolando B. Tolentino 1997
Ang Pagsasalin sa Agham Panlipunan: Isang Pagsusuri Rosario I. Alonzo 1996
Isang Tipolohikal na Pag-aaral sa Morpolohiya ng Pandiwa ng Tagalog, Ilokano, Kalingga at Kalinga Elizabeth A. Calinawagan 1996
Wika, Kultura, at Katutubong Kaalaman Narcisa Paredes Canilao 1996
Umuusbong na Varayti ng Filipino bilang Interlanguage ng mga Katutubo at Di-Katutubong Ispiker ng Tagalog Purificacion Delima 1996
Ang Papel ng Radyo sa Pagpapalaganap ng Varayting Dagupan-Filipino Rosalinda Mendigo 1996
Pambungad: Ang Paggugumiit ng Filipino sa Bayan ng mga Inglesero Delfin Jr Tolentino 1996
Pagsasalin ay Di biro: Ilang Panimulang Haka at Paksa Tungo sa Estandardisadong Wika sa Pagsasali Virgilio S. Almario 1996
Pagsulyap sa Kasaysayan ng Pagsasalin Virgilio S. Almario 1996
Pagbubuo ng Isang Teorya sa Pagsasalin Mula Ingles Tungo sa Filipino Ma. Theresa L. De Villa 1996
Ang Pitong Buhay ni Anabella: Ang Tagasalin Bilang Malikhaing Manunulat, Kritiko at Literary Historian Rosario Cruz Lucero 1996
Isang Bilingguwal na Diksiyonaryo Para sa Pagsasalin Mario I. Miclat 1996
Matyag-salin sa Historyograpiya Nilo S. Ocampo 1996
Ang Pagsasalin Bilang Eksperimento sa Pag-aaksaya Benilda S. Santos 1996
Pagsasalin ng Kaalamang Panteknolohiya Teo T. Antonio 1995
Si Bitoy Camacho at si Julius Caesar, at si Nick at si Will: ang Kultura sa Likod ng mga Salita sa Pagsasa-Filipino para sa Entablado Bienvenido Lumbrera 1995
Ang Hamon ng Pagsasalin ng mga Teknikal na Sulatin Mario Miclat 1995
Mga Tesis at Disertasyon Hinggil sa Pagsasalin sa Filipino Nilo S. Ocampo 1995
Marxismo at mga Problema ng Linggwistika J.V Stalin Mario I. Miclat 1995
SANGIL: Unang Taon, Unang mga Hakbang Victoria Añonuevo 1995
Politika ng Wika, Wika ng Politika Randolf S. David 1995
Ang Kapangyarihan ng Wika, Ang Wika ng Kapangyarihan Conrado De Quiros 1995
Direktoryo ng mga Nagsidalo sa Unang Kongreso ng SANGFIL 1995
Konstitusyon ng Sanggunian ng mg Unibersidad at Kolehiyo sa Filipino 1995
Mga Ulat Tungkol sa Pagtuturo ng Filipino 1995
Mula Bukluran Tungo sa Sanggunian (Ang SANGFIL sa mga Larawan 1995
Opisyal na Miyembrong Institusyon ng SANGFIL 1995