Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Glosaring English-Filipino

EnglishFilipino
A
a big deal:importante; mahalaga
a bit gone:sira ulo; luko-luko
a bit hot:mahal; hindi makatuwiran
a bit much:sobra
a bit solid:masyadong mabigat; mahigpit
a bit thick:bobo; walang katwiran
a la modenasa uso; nasa moda
a pop:bawat isa
abaca: n.abaká
abaca floormat: N.alpobrang abaka
abaca plant: N.puno ng abaka
abaca (woven): N.hinabing abaka; sinamay
aback:adv.1. pauróng; pabalík 2. sa hulihán
aback (taken): V.mabiglâ; mágulat; magtaká; mápaurong; matigilan sa pagkabiglâ
abacus: n.abakó
abaft: adv.; prep.sa hulihán (ng barko)
abalone: N.kabibing tainga
abandon: v.1. iwan; pabayaan; talikuran 2. magtakwíl 3. tumalikód
abandon (in): V.1. nang wilíng-wilí; libáng na libáng 2. nang lubós na pagkápasubň o pagkálulóng
abandoned land:lupang tiwangwang; di-binubungkal
abandonment: n.1. pang-iiwan; pagpapabayŕ 2. pagtatakwíl o pagkakátakwíl 3. labis na pagkálulóng sa; labis na pagkápasubň sa
abandonment of office:di pagtupad sa tungkulin
abase: v.1. humamak; dumustâ; umabâ 2. magpakábabŕ; magpakáabâ; magpakádustâ
abasement: n.paghamak; pagpapababa
abash: v.1. manghiyâ 2. máhiyâ
abashment: n.panghihiyâ
abate: v.1. magpatigháw; magpahulaw; magpalubág; magpauntós 2. tumigháw; humulaw; lumubág; umuntós; huminŕ
abatement: n. 1. pagpapatigháw; pagpapahulaw; pagpapalubág; pagpapauntós 2. pagtigháw; paghulaw; paglubág; pag-untós 3. (law) reduksiyon; pagpapaliit; pagpapabawas
abattoir: n.1. matadero 2. katayán
abbess: n.abadesa
abbey: n.“1. abadiya 2. mga monghe o madre, sa isáng abadiya 3. ang simbahan o gusalě na pag-aari ng isáng monasteryo “
abbot: n.abád
abbreviate: v.“1. magpaiklî, paikliin 2. daglatin”
abbreviated: adj.1. pinaiklî 2. dinaglát 3. nápadalî
abbreviation: n.1. pagpapaiklî 2. pagdadaglát 3. daglát
abdicate: v. “1. bumabâ sa trono 2. magbitíw sa tungkulin 3. magtakwíl; tumalikód, gaya ng mga karapatán o pananágutan”
abdication: n.1. pagbabâ sa trono 2. pagbibitíw 3. pagtatakwíl o pagtalikód
abdomen: n.1. tiyán; pusón 2. ang hulíng bahagi ng katawán; puwít
abdomen (enlarged):magang sikmura
abdominal: adj.ng tiyán; sa o ukol sa tiyán; pará sa tiyán
abdominal cramps:pulikat sa tiyan
abdominal girdle: n.paha (sa tiyán); bigkís (sa tiyán)
abdominal pain:sakit ng sikmura
abduct: n.dukutin; tangayín nang sápilitán
abduction: n.abduksiyon
abeam: adv.nang túwiran o patumbók sa tagiliran o kilya (sa barko)
abed: adv.; adj.sa kama; nása kama
aberrance; aberrancy: n.1. paglihís 2. pagtaliwás; paglabág 3. pagkákaibá; pagkadí-karaniwán
aberrant: adj.1. lihís; lisyâ; taliwás 2. kakaibá; di-normal
aberration: n.1. paglihís; pagkalisyâ; pagtaliwás 2. pagkáligaw 3. pagkaibá 4. pagkasinto-sintô; pagkasirá-sirâ; pagkamedyo-medyó 5. aberasyón; bahagyáng pagbabago ng lagáy o posisyón ng planeta 6. in Optics: aberasyon; di-pagtatagpô ng mga sinag sa íisáng tampulan; kamalian sa grado ng lente o salamín
abet: v. 1. magsulsól; umapuyo; mag-udyók 2. mangunsinti
abeyance: n. pansamantaláng paghintô o pagtigil;pagpaliban; pagkabinbín; pagkaabála; pagkaatraso
abeyance (to hold in):magpaliban
abhor: v.1. matakot; katakutan 2. masuklám; mapoót; mamuhî 3. marimarim
abhorrence: n.1. takót 2. suklám; poót; muhî 3. pagkadiri; pagkarimarim
abhorrent: adj.1. nakatátakot 2. nakasúsuklám; nakapópoót; nakamúmuhî 3. nakadídiri; nakarírimarim
abide: v.1. tumirá; tumahan 2. mamalagě; manatili 3. maghintáy
“abide (by, to)”:1. tumupád 2. sumunód; tumalima; gumálang
abide trustingly:manatili nang buong tiwala
abiding: adj.1. waláng-maliw; waláng-hanggán; waláng-katapusán 2. matibay; matapát; matatág 3. masunurin
ability: n.1. kakayahán; tagláy na kasanayan 2. talino; dunong 3. husay; galíng
ability and talent:kakayahan at talino
ability (artistic):masining na kakayahan
ability (athletic):kakayahang atletiko
ability (average):kakayahang katamtaman
ability (creative):kakayahang malikhain
ability (educative):kakayahang makapagturo
ability (elementary):kakayahang pang-elementarya
ability (essential):makabuluhang kakayahan
ability (financial):kakayahang pampinansiyal
ability (general):kakayahang pangkalahatan
ability (grouping):kakayahang magpangkat
ability (language)kakayahang pangwika
ability (mechanical):kakayahang mekanikal
ability (mental):kakayahang mental
ability (motor):kakayahang motor
ability (primary):pangunahing kakayahan
ability (reading):kakayahan sa pagbasa
ability (social):kakayahang sosyal
abject: adj.1. hamak; dustâ; abâ; kaawá-awá; kahabág-habág 2. apí; alipin 3. kasuklám-suklám; kapoót-poót
abjure: v. 1. magsumpâ 2. magtakwíl; magwaksí
ablactation: n.pag-awat o pagwawalay sa pagsúso (ng batŕ) sa iná
ablaze: adj.1. nasusúnog; nagliliyáb; nag-aálab; naglálagablab 2. nag-áapoy; nag-iínit nang mabuti 3. maliwanag na maliwanag 4. pulá-pulá 5. sabík na sabík
able: adj.1. may-kakayahán; malakás 2. matalino; marunong 3. mahusay; magalíng 4. karapat-dapat
able-bodied: adj.malusóg at malakás ang katawán
abloom: adj. hitík sa bulaklák
ably: adv.1. nang buóng káya o kakayahán 2. nang buóng husay o kahusayan
ablution: n.paghuhugas; paglilinis; ablusyon
abnegation: n.pagpapakasakit
abnormal: adj.1. kakaibá 2. di-karaníwan 3. medyo-medyó; sinto-sintô; kuláng-kuláng (sa isip) 4. tiwalî; lisyâ
abnormal child:batang abnormal
aboard: adv.; prep.1. lulan; sakáy 2. sa bapor; nása bapor; sa eroplano/nása eroplano
aboard (get or go):sumakáy; lumulan
abode: n.1. pagtirá; pagtáhan; pamamalagě; pananatili 2. tahánan; tiráhan
abode (liberty of):kalayaan sa paninirahan
abolish: v.1. alisín; lipulin; tigilan; putulin 2. buwagin; magbuwag 3. magpawaláng-bisŕ
abolished (may be):maaaring buwagin
abolition: n.1. pag-aalís; paglipol 2. pagbuwág 3. pagpapawaláng-bisŕ 4. (law) abolisyon; pagpawi; pagtanggal
A-bomb: n.bomba atómiká
abominable: adj.“1. nakasúsuklám, nakapópoót; nakagagálit 2. nakadidirě; nakaririmárim”
abominate: v.1. másuklám; mapoót 2. mandiri; marimarim
aboriginal: adj. katutubň
aboriginal habits: N.katutubong pag-uugalě
aboriginal: n.katutubong halaman o hayop sa isáng rehiyón
aborigine: n. taong katutubň sa isáng lugár o rehiyón
aborigine: adj.samantalang ginágawâ o isinasagawa
aborning: adv.1. hábang isinisílang; hábang ipinangánganák 2. samantalang ginágawâ o isinásagawâ
abort: v.“1. makunan; agasan; malaglagán 2. maagas; maglaglág; mahulog 3. magpaagas, magpalaglág 4. magtunaw (ng lamán ng matrís) 5. (Biol.) mabansót 6. mabigô; di-magtagumpay 7. (Mil.) huwag ituloy”
abortifacient: adj.pagpápaagas; pagpápalaglág; pagtutunaw sa lamán ng matrís
abortion: n.“1. pagpápaagas; pagpápalaglág; pagtutunaw sa lamán ng matrís 2. agas; paglaglág o pagkatunaw (ng lamán ng matrís) 4. (Biol) pagkabansót; pagkaluóy 5. pagkabigô; di-pagkatapos; pagtigil nang walâ sa panahón 6. pagsugpô, halimbawa’y ng sakít bago itó lumalâ”
abortive trial: n.(Law) natigil na paglilitis na hindi kagustuhan ng bawat panig sa usapin
abound: v.1. dumami 2. sumagana 3. umapaw
about: adv.1. sa kabí-kabilâ; sa buóng paligid 2. kung saán-saán; sa ibá-ibáng dako 3. malapit 4. halos lahát
about: adj.gumagala; naglílibot
about: prep.1. sa paligid 2. malapit sa; kalapít ng 3. tungkól sa; hinggíl sa; may kinalaman sa
about-face; about-turn: v.“tumalikod (Mil.) harap sa likod, na”
above: adv.1. sa itaás 2. sa itaás ng páhina 3. higít sa; malakí sa
above: prep.1. sa o nasa ibabaw ng; mataás sa o kaysa 2. sa o nasa makalampás ng; sa o nasa dako pa roón 3. sa o nasa itaás
above: adj.1. sa o nasa itaás 2. nakatátaás
above board: adv; adj.waláng-dayŕ; waláng-lihim; hayágan; lantáran; tapát; malinis
abracadabra: n.abrakadabra 1. bulóng; orasyón 2. antíng 3. satsát; daldál; salitâ o pangungusap na waláng kabuluhán
abrade:maagnas; magasgas
abranchiate: adj.walánghasang
abranchiate: n.hayop na walánghasang
abrasion: n.“1. gasgás o galos (sa balát) 2. upód, gaya sa suwelas ng sapatos”
abrasive:panghasa; panliha; hasaan; pangkinis; pangkaskas
abreast: adj.; adv.1. magkaagapay 2. nakasúsubaybáy sa; hindi naíwan ng; hindi náhuhulí sa
“abreast (of, to keep)”:sumubaybáy sa
abridge: v.“1. magpaiklî 2. magbawas, halimbawa’y ng mga karapatán o kapangyarihan 3. mag-alís”
abridgement; abridgment: n.1. pagpaiklî; (Law) pagpapaikli (sa kabuuan) 2. pagbabawas 3. pag-aalís
abroad: adv.1. sa o nasa ibáng bansâ 2. nang malawak 3. kalát; laganap 4. malî; mintis; sála
abroad (from):mulâ sa ibáng bansâ
abroad (to go):mangibáng-bansâ; pumunta sa ibáng bansâ
abrogate: v.pawalang-bisŕ
abrogation: n. pagpapawaláng-bisŕ; abrogasyon
abrogative: adj.napápawaláng-bisŕ
abrupt: adj.1. biglâ 2. di-ináasahan 3. bastós; brusko; pabiglá-biglâ 4. matarík
abruptly: adv.1. nang biglâ 2. nang di-ináasahan
abscess: n.1. nanŕ 2. pigsâ 3. magâ o pamamagâng nagháhakót ng nanŕ
abscise: v.“1. putulin, alisín, o tanggalín (sa pamamagitan ng operasyón) 2. mapitás o matanggál (sa tangkáy)”
abscission: n. “1. pagputol, pag-aalís o pagtatanggál (sa pamamagitan ng operasyón) 2. pagkapitás o pagkatanggál sa tangkay ng mga dahon o prutas”
abscond: v.agad na umalís o lumayas nang palihím; magtanan at magtagň
absence: n.“1. pagliban (sa klase o tanggapan) 2. liban; palya; araw na di pumasok 3. di-pagdaló sa pulong, halimbawâ 4. pansamantaláng pagkawalâ o pag-alís (sa bahay) 5. kawalán; kakulangán”
absent: adj.1. lumiban 2. di dumaló 3. walâ; nása labás; umalis 4. walâ sa; di-mákita sa
absent:v.1. lumiban; pumalya; di pumasok 2. di dumaló
absent-minded: adj.1. malayň ang isip; lumílipad ang isíp; walâ sa sarili; nalílibáng sa ibáng bagay 2. ulianin; malilimutín
absinthe:inuming may alkohol
absolute: adj.1. lubós; ganáp; buô 2. waláng-takdâ 3. puro; dalisay; waláng-halň 4. may lubós na kapangyarihan 5. tiyák; pangwakás; di mapasúsubalian
absolute advantage:lubos; absolutong kalamangan
absolute accuracy:ganap na kamalian
absolute forest land:lupang di tutubuan
absolute humidity:kaumiduhan; kahalumigmigan
absolute mark:buong marka
absolute mind:buong pag-iisip
absolute music:buong musika
absolute pitch:ganap na tono
absolute poor:lubos na mahirap
absolute steal:mura; hindi mahal; bargeyn
absolute value:ganap na kahalagahan
absolutely: adv.“lubos, lubusan; ganap”
absolutely (unconditionally): ADJ.walang-pasubali
absolution: n.1. kapatawaran 2. pagpapawalang-sala 3. pagpapatawad
absolve: v. 1. magpatawad 2. magpawaláng-sala
absorb: v.1. sumipsíp 2. máwiling lubós; malibáng na mabuti 3. mátaním sa isip; mátutuhan 4. mang-abála 5. magpabawa 6. (Bot.) sipsipin 7. (Mil.) tanggapin bilang bahagi
absorb energy: N.(Chem.) humigop ng energy
absorber: N.panipsip
absorbing: adj.kawili-wili; nakalílibáng
absorption: n.1. pagsipsíp 2. lubós na pagkalibáng; pagkawili
absorption approach: N.pamamaraang absorpsiyon
absorption band: N.(Chem.) senyal ng paghigop
absorption peak: N.(Chem.) senyal ng paghigop
absortive capacity: N.kapasidad mag-absorb
abstain: v.“1. humintô; tumigil; umiwas; magpigil 2. mangilin 3. mag-ayuno; magkulasyón 4. di-lumahok; di-sumali, halimbawa’y sa botohán”
abstemious: adj.katamtaman
abstention: n.“1. paghintô, pagtigil, pag-iwas, o pagpigil (sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, atbp.) 2. pangingilin, halimbawa’y sa pagkain ng karne sa mga araw na bawal itó 3. di pagboto; di paglahók, di pakikialám sa botohán”
abstinence: n.abstinensiya; pangilin
abstract: n. “buód, halimbawa’y ng isáng mahabŕng nobela”
abstract: adj. 1. mahirap máunawaan o unawain 2. di tumútukoy ng tiyák na urě ng tao o bagay 3. di praktikál; mahirap isakatúparan
abstract: v.“1. dumukot, gaya ng isáng bagay na nasa bulsá 2. bumunot; sumungkít, gaya ng tiník sa talampakan 3. magbuód”
abstract learning:pagkatutong abstrak
abstract art:abstrak na sining
abstract shape:abstrak na hugis
abstract thinking:abstrak na pag-iisip
abstract universal:abstrak na unibersal
abstractionism:paghihiwalay; pagtatanggal
abstruse: adj.mahirap unawain; mahirap intindihin
absurd: adj.1. balighô; di totoó; malayň sa katotohanan 2. di kapaní-paniwalŕ; hindi dapat paniiwalaan 3. di-makatwiran; di makatarungan; walâ sa katwiran 4. kakatwâ; kakaibá 5. katawá-tawá 6. (Law) absurdo; walang katuturan
absurdity: n.1. pagiging kabalighuán; pagkadí-totoó 2. pagkadí-kapaní-paniwalŕ 3. kawaláng-katwiran 4. pagkakatwâ; pagkakaibá 5. pagkákatawá-tawá 6. bagay na katawá-tawá
abundance: n.1. dami; kasaksaán 2. kasaganahan 3. yaman; kariwasaán
abundant: adj.1. marami; saksâ 2. saganŕ 3. mayaman; mariwasâ ang buhay; may-káya sa búhay
abundant rainfall:masaganang ulan
abuse: v.1. umabuso (sa paggamit); gumamit sa masamâ o sa malíng paraán 2. tratuhin nang masamâ 3. magsamantalá 4. gumahasŕ; manggahasa
abuse: n.1. abuso; paggamit sa masamâ o sa malíng paraán 2. masamáng trato; pagmamalupít 3. pagsasamantalá (sa kapuwŕ) 4. gahasŕ; pagpugay sa púri ng isáng babae
abusive: adj. 1. abusero; abusera; abusado; abusada 2. mapágsamantalá; mapágmalabís 3. malupít; mápanakít 4. mapánlait; mapánghamak; mapándustâ 5. masakít
abut: V.itumbok
abut joint:sugpong ng tumbok
abysmal: adj.1. ng o katulad ng di maarók na lalim 2. di-maarók; nápakalalim 3. waláng-hanggán
abyss: n.1. malakí at nápakalalim na hukay sa lupŕ 2. di maarók na lalim; waláng-hanggáng lalim 3. káibuturan; káilaliman
acacia: n.akasya
academic:akademiko
academic course:kursong akademiko
academic degree:antas akademiko
academic freedom:kalayaang akademiko/pang-akademya
academic goal:tunguhing akademiko
academic interest:kawilihang akademiko
academic method:pamaraang akademiko
academic progress:kaunlarang akademiko
academic promotion:promosyong akademiko
academic record:rekord akademiko
academic school:paaralang akademiko
academic supervisor:tagamasid na akademiko
academy: n.akademya
acaudal; acaudate: adj.waláng buntót; punggî
accede: v.1. sumang-ayon; pumayag 2. manungkulan; tumupád ng tungkulin ng
accelerate: v.1. magpatulin; magpabilís 2. magpadalî 3. tumulin; bumilís; dumalî
accelerated depreciation:papabilis na depresyon
accelerating jet:dyet ng karburador
accelerating pump:bomba ng karburador
acceleration: n.1. pagpapabilís; pagpapatulin 2. pagpapadalî 3. pagtulin; pagbilís; pagdalî
accelerator: n.“1. akseleradór (ng behíkuló); pampatulin; pampabilís 2. taong nagpápabilís o nagpápatulin, halimbawa’y ng takbó ng sasakyán”
accelerator principle:prinsipyo ng akselerador
accent: n.1. tuldik; asento 2. diín 3. puntó; estilo
accent: v.1. magtuldík 2. magbigáy-diín
accentuate: v.1. magtuldik 2. bigyang-diin 3. magpatingkad; magpalitaw
accept: v.“1. tumanggáp; ibiníbigáy, o iniabót 2. sumang-ayon; pumayag 3. maniwalŕ; kumilala; gumálang”
acceptable: adj.1. matátanggáp; katanggap-tanggap 2. masásang-ayunan; mapapayagan 3. mapaníniwalaan 4. kasiyá-siyá 5. karapat-dapat
acceptance: n.1. pagtanggáp 2. pagsang-ayon
acceptor circuit:akseptor sirkwit
access: n.“1. daán na papunta sa isáng lugár 2. paglapit o paraán ng paglapit (sa isáng tao) 3. karapatáng makapasok o makapunta sa isáng lugár 4. karapatán sa paggamit o paghirám, halimbawa’y ng mga aklát sa isáng aklatan”
“access (to the court, fee)”:walang bayad na pagdulog sa mga hukuman
access (to official records):kalayaang gumamit ng mga opisyal na kasulatan
accessible: adj.“1. mapúpuntahán; mapápasok, kung bagá sa isáng lugár 2. malálapitan; madalíng lapitan, kung bagá sa isáng tao 3. máaaring makuha, mátamo, magamit o mahirám, gaya ng mga aklát sa isáng aklatan”
accession: n.1. pagtatamo 2. pag-akyat 3. pagkaragdag 4. aksesyon; karagdagan
accessory: adj.1. ekstra; dagdág 2. katulong
accessory: n.1. ekstra o karagdagang gamit o sangkáp 2. taong katulong sa anumang masamâng gáwain;kasabwát; kasapakát; kaalám; katuón
accessory (mineral):gamit na mineral
accident: n.1. pangyayaring di ináasahan o di sinásadyâ; pagkakátaón 2. sakunâ; aksidente; disgrasya; malubháng pangyayari
accident (by):di-sinásadyâ o nang di-sinasadyâ; di-ináasahan o nang di-ináasahan; sa isáng pagkakátaón
accident (cause of):sanhi ng sakuna o aksidente
accidental: adj.di-sinásadyâ; di-ináaasahan; sa isáng pagkakataón
accidentally: adv.nang di-sinásadyâ o di ináasahan; sa isáng pagkakátaón
acclaim: v.1. magbunyí 2. pumalakpák; salubungin ng masigabong pálakpakan
acclaim: n.masigabong pálakpakan
acclamation: n.1. pagbubunyí o pagdiriwáng bilang parangál sa isáng bagong datíng (tulad ng bayaně) 2. masigabong pálakpakan 3. botohán sa pamamagitan ng palakpák o nakaráraming tinig
acclimate: v. “masanay, mahirati, mabihasa (sa bagong klima, atbp.)”
acclimatize: v. “ito rin ang acclimate, tingnan”
acclivity: n.“1. anyô o ayos na paakyát o paahón, halimbawa’y ng isáng bahagi o dako ng lansangan 2. ang dahilig na paahón o paakyát”
accommodate: v.1. maglamán; maglulan; magkasiya 2. magbigáy 3. tumulong 4. magpatulóy; magbigáy ng lugár 5. masánay; mahirati; mamihasa
accommodating: adj.matulungín; handáng tumulong; mapagbigáy
accomodating credit:kaakibat na kredito/pautang
accommodation: n.1. kaluwagan; bagay na kailangan 2. lugár; espasyo; lugar na puwedeng tirhan
accompaniment: n.1. túgtuging pang-akompanya o pansalíw 2. sáliw; akompanya; akompanamiyento 3. kasabáy o kapanabáy na bagay
accompanist: n. tagasáliw; tagaakompanya; akompaniyadór
accompany: v.1. sumama 2. sumáliw; umakompanya 3. magsáma. 4. mákasabáy
accomplice: n.taong kusang tumulong o naging katulong sa anumang kasasagawâng masamâ; kasapakát; kasabwát; kaalám; katuón
accomplish: v. 1. gumawâ; magsagawâ 2. tumapos 3. tumupád
accomplished: adj.1. natápos 2. magalíng; mahusay; sanáy na sanáy
accomplishment: n1. paggawâ; pagsasagawâ 2. pagtatapos 3. bagay na nagawâ o natapos nang maayos o matagumpáy 4. katuparan; kaganapan 5. tagumpay; malaking kapalaran
accord: n.1. kásunduan; pagkakásundô; pagkakáisa 2. kagustuhan; pagkukusŕ 3. pagsang-ayon
accord: v.1. mákasang-ayon; mákaisá 2. magkaloób
accordance: n.1. pagkakaloób; paggagawad 2. pag-alinsunod 3. kásunduan
according: adj.nagkákaisa
according (to):“batay sa (kay, kiná, sa kaniyá, o sa kanilá); ayon o alinsunod sa (kay, sa kaniyá, o sa kanilá).”
accordingly: adv.1. kayâ; samakatwíd; dahil diyán (o doon) 2. dapat o nárarapat; sa paraáng tumpák o nábabagay
accordion: n.akordiyón; kordiyón
accordion doors:pintong tiklupin; pintong tupiin; pintuang akordiyon
accost: v.lumapit o lapitan at kausapin; bumatí
account: v.1. mag-ulat 2. magpaliwanag 3. managót 4. magíng dahilan ng; maging sanhî ng 5. magsaalang-alang
account: n.1. utang 2. halagá; kabuluhán; kasaysayan; importansiya 3. dahilán; sanhî; matwid 4. ulat; balitŕ 5. deposito o lagak (sa bangko). 6. paliwanag; salaysáy; kuwento; pahayag
account:(Econ.) kuwenta; akawnt
account (call to):hingán ng paliwanag
account (checking):depositong pantseke
“account (give a good, of oneself)”:magpakita ng husay; gumawa ng o gawin ang buong husay; magpasikat
account (of no):waláng-halaga; waláng-saysáy; waláng-kabuluhan; waláng importansiyá
account (on no):nang waláng dahilán
account (on):sa o nang utang; sa o nang hulugán
“account (of, on)”:1. dahil sa; sanhî ng 2. alang-alang sa
“account (of, take)”:1. magsaalang-alang 2. pumansín
account (savings):lagak; deposito
account (take into):magsaalang-alang
account (turn to):gawing kapaki-pakinabang
account payable:babayarang utang
account receivable:pautang na masisingil
accountability: adj.pananagutan
accountable: adj.1. manánagót; may-pananágutan 2. maipalíliwanag
accountable: adj.1. nanagot; may-pananagutan; mananagot 2. maipaliliwanag; maiintindihan; mauunawaan
accountant: n.tagatuos; akawntant
accounting clerk:kawaning tagatuos
accounting: n.pagtutuós; kontaduriya; (Econ.) kuwentahan; akawnting
accounting cost:(Econ.) gastos sa kuwentahan
accounting of man: n.(Mil.) pagbilang ng kawal
accounting profit:(Econ.) tubo sa kuwentahan
accredit: v.1. magbigáy-halagá sa 2. magbigáy-kapangyarihan 3. maniwalŕ sa 4. magpatibay na totoó 5. magpalagáy
accredit: v.1. magbigay-kapangyarihan 2. maniwala; magtiwala
accretion: n.akresyon
accrual:itinakdang panahon
accrual of action (legal):panahon ng pagsasakdal
accrual of payment:panahon ng pagbabayad
accrue: v.1. máragdág; másáma 2. matipon 3. máuwî; mápuntá
acculturate: v.1. magturň ng ibá o ng bagong kultura (kalinangán) 2. matuto o maimpluwésiyahán ng ibá o ng bagong kultura (kalinangán)
accumulate: v1. matipon; dumami; mátambák. 2. magtipon.
accumulation: n.1. pagtitipon; pagkátambák; pagkábuntón 2. tambák; buntón 3. pagdadagdag; pagsasáma-sáma; pagkapasama
accumulator position:pampabilis ng takbo
accuracy: n.1. kawalán ng anumang malî; kaeksaktuhán 2. pagkaasintado
accurate: adj.1. tamang-tamŕ; wálang-kamalí-malî; eksakto 2. asintado; waláng mintís
accursed: adj.1. isinumpâ 2. dapat isumpa.
accusation: n.1. paratang; bintáng. pagbibintáng 3. (in Law) demanda; habla; sakdál 4. pagdedemanda; pagsasakdál
accusation: n.akusasyon; paratang; sakdal
accuse: v.1. magparatang; magbintáng 2. magdemanda; maghablá; magsakdál
accused (the):(Law) akusado; nasasakdal; inuusig; ang taong nakademanda o nakasakdál
accustom: v.1. magpahirati; sumanay; magpabihasa 2. mahirati; masánay; mabihasa (mamihasa)
accustomed: adj.1. sanáy; hiratí; bihasá 2. karaniwán; nákaugalián
ace: adj.(colloq) sanáy na sanáy; nápakahusay; nápakagalíng; eksperto
ace: n.“1. (sa baraha) alás 2. isports: (a) sa tenis, iskór o puntos sa serbisyong hindî naibalík ng kalaban; (b) ang ganiyáng serbisyo 3. abyadór o pilotong marami nang napabagsák na eroplano ng kaaway. 4. sínumáng batikán o taong nápakagalíng sa anumang larangan”
ace: v.makapuntós o makaiskór sa serbisyong hindî naibalik ng kalaban
acetone: N.aseton; pang-alis ng kyutiks
acetylene: N.asetilin
acetylene cylinder:asetilin silinder
ache: n.sakít; kirót; hapdî; anták
ache: v.1. sumakit; kumirót; humapdî; umanták 2 (with for) maawŕ 3. (colloq) manabík
achieve: v.1. gumawâ; tumapos 2. magawâ; mayarě 3. magtamo; magkamít
achievement: n.“1. bagay na nagawâ, natapos o naisakatúparan nang maayos o nang matagumpáy 2. paggawâ; pagtapos 3. tagumpáy; malaking bagay na naipágtagumpáy”
achievement: n.nagawa; nakamit
achievement test:pagsusulit sa kasanayan o natatamo
achuete: N.atsuwete
acicular: ADJ.hugis karayom; matulis
acid: adj.1. maasim 2. masakláp 3. nangángasím; maásidó
acid: n.maasim
acid cleaner:panlinis na asido
acidic:“ásido; asim 2. anumang sustansiyáng maasim, na gaya ng sukŕ 3. sakláp; kasaklapán”
acidic stomach:maasim na sikmura
acidity: n.kaasiman
acknowledge: v.“1. tumanggáp; umamin 2. kumilala, kilalanin 3. sumagót, halimbawa’y sa isáng sulat 4. magpasalamat 5. magpatunay; magpatibay”
acknowledged: adj.kiníkilala o tinátanggáp
acknowledgment; acknowledgement: n.“1. pagtanggáp; pag-amin, halimbawa’y sa kasalanang nágawâ ng sarili 2. pagkilala o págpapahalagá, halimbawa’y sa karapatán ng kapuwŕ 3. pagsagót na tinanggáp na niyá, halimbawa’y sa isáng sulat 4. pasalamat, dahil sa tinanggáp o págpapatibay na ang isáng bagay ay totoó”
aclinic line:guhit na pahilig
acme: n.rurok; sukdulan; tugatog
acne: n.taghiyawat
acolyte: n.1. munisilyo; sakristán 2. katulong; tagapáglingkód 3. alagád; tagasunód
acoustics: n.“akustiká; katangian ng isáng bulwagan, teatro, at atbp. na magíng maliwanag ang pakikiníg ng nagsísipanoód”
acquaint: v.1. magpaliwanag; magpaunawŕ; paunawaan; magpabatíd 2. magpakilala
acquaintance: n.1. kabatiran; kaalaman 2. kakilala 3. pagkákilala 4. pagkikilala
acquainted: adj.1. kilalá 2. magkakilala 3. batíd; alam
acquiesce: n.sumang-ayon nang labag/hindi bukal sa loób; magpahinuhód na lamang nang waláng kibô
acquiescence: n.pagsang-ayon nang waláng tutol; págpapahinuhód nang waláng kibô
acquire: v.1. magtamó 2. magkaroón 3. bumilí 4. magmana
acquired behavior:natutuhang gawi
acquirement: n.1. pagtatamó; pagkakamít 2. bagay na nátamo
acquisition: n.1. pagtatamó; pagkakaróon 2. bagay o taong nátamó o nápadagdág
acquit: v.1. kumalág (sa pananágutan o respónsibilidád); magpawalang-pananágutan 2. magpawaláng-sála 3. gumawâ ng o gawín ang makakáya; magpakíta ng o ipakíta ang buóng káya
acquittal: n.1. págpapawaláng-pananágutan 2. (Law) absuwelto; akwital; pagpapawalang-sala
acre: n.akre
acrid: adj.1. mapaklá; mapaít; makahat; maaskád 2. masakít; mahayap
acrimonious: adj.masakit; matulis; matalas
acrobat: n.akróbatá; sirkero
acrobatic: adj.ng o ukol sa mga akróbatá o sa pagsisirko ng mga itó
acrobatics: n.akrobátiká
acronym: n.akronima
acrophobia: n.di karaniwang tákot sa matatayog na lugár; akropobya
across: adv.1. paputól 2. paibayó; pakabilâ; pabagtás; patawíd
across: prep.sa kabilâ; sa ibayo
across (come):tingnán sa come
across (get):tingnán sa get
across (put):tingnán sa put
across-the-board: adj.para sa lahat; walang-pagtatangi
across (the line):sa kabilang linya
act: n.1. gawâ; bagay na ginawâ 2. kagagawán 3. akto; paggawâ 4. talagá 5. pagkukunwarî; pagkukunwâ; pakitang-tao 6. pasiyá 7. batás; ordinansa 8. yugtô
act: v.kagagawan o pagkukulan
act of omission:kilos na hindi makatwiran
acts of lasciviousness: n.pambabastos
act up:1. kumilos 2. magpasiyá 3. gumanáp 4. tumupád; umakto 5. umakto; umanyô 6. magsilbí 7. magkabisŕ; tumaláb; umepekto 8. magkunwâ
actable: adj.1. (sa isang dulo) maitátanghál; maisásadulŕ; maipalálabás 2. (sa pagganap) magágampanán
acting: adj.1. pansamantalá; nanúnungkulang pansamantalá 2. tumutupád 3. pandulaan; pantanghalan; bagay sa dulaan
acting: n.1. pagganáp 2. pag-aartista 3. kilos; arte o pag-arte
acting director:nanungkulang direktor
action: n.1. kilos 2. asal; gawâ 3. takbó; andár 4. bisŕ; talab 5. pangyayari 6. demanda; sakdál; hablá; asunto 7. laban; larangan (ng digmâ); digmaan; giyera 8. pagkilos; paggawâ ng nárarapat
action (for):upang pagpasiyahan
action songs:masisiglang awitin; awiting may kilos
action taken:ginawang pasiya; ginawang hakbang
activate:(Chem.) pabilisin (ang reaksiyon)
activating group:(Chem.) grupong nagpapabilis (ng reaksiyon)
activation energy:(Chem) panulak na energy; pampabilis (ng reaksiyon) na energy
active: adj.“1. masiglá; malakás; aktibo 2. masipag; masikap; masigasig 3. maliksí 4. umiiral; may-bisŕ 5. buháy; gisíng 6. máaaring pumutók o magbugá ng apóy, putik, abó 7. (Gram) tahás 8. (Bus) kumíkita; tumútubň”
“active (duty status, in)”:nasa aktibong serbisyo
active nucleus:(Chem.) buháy na nucleus
activities (cultural):mga gawaing pangkultura
activity: n.1. trabaho; gáwain; tungkulin 2. paggawâ; págtatrabaho 3. operasyón; pagkilos 4. siglá 5. kilusán; kompanya
activity (cultural):gawaing kultural
actor: n.lalaking artista; aktór
actress: n.babaeng artista; aktrés
acts of lasciviousness: n.mga gawain malalaswa; mahahalay na gawain
actual: adj.n.tunay; totoó; talagá
actual damages: n.aktuwal na bayad pinsala batay sa kapinsalaang napatunayang nagawa
actual fraud: n.aktuwal na pandaraya; pinsala batay sa kapinsalaang napatunayang nagawa
actual possession: n.aktuwal na posesyon
actuality: n.katotohanan; pagkatotoo; katunayan; pagkatunay
actually: adv.1. tunay; totoó; talagá 2. sa katunayan; sa katotohanan 3. gumanyak; kumilos; bigyan-diin
actuate: v.gumanyak; bilis sa pag-unawa; katalasan ng isip
acumen: n.talisik; bilis sa pag-unawa
acute: adj.“1. tulís. 2. matindí 3. matalas 4. (Med) lalâ o malalâ; malubhâ; talamák 5. kipót 6. (Gram) pahilís 7. (Phon) mabilís, mariín”
acute dizziness:matinding pagkaliyo; matinding pagkahilo
acute pain:matinding sakit; matinding kirot
ad: n.binayarang anunsiyó (sa páhayagán)
ad testipicandum:upang magsaad ng testimonyo
adage: n.kasabihán; kawikaán; sáwikaín
Adam: n.Adán: ang unang lalaki
adamant: n.1. nápakatigás na bató; batóng hindî nabábasag 2. tigás na waláng pagkabasag
adamant: adj.1. nápakatigás; hindî mababasag 2. matatág; waláng-tinag; nápakatibay
adamantine:adamantino
Adam’s apple: n. gulong-gulungan
adapt: v.1. ayusin upang mágamit sa ibáng bagay 2. ibagay; mag-angkóp 3. bumagay; umangkóp
adaptability: n.1. kaangkupán; kabagayan 2. pagkamáaaring ayusin at gamitin sa ibáng bagay 3. kakayaháng makibagay
adaptable: adj.1. maáayos para mágamit sa ibáng bagay; magagawâ para sa bagong pangángailangan 2. bagay o nábabagay 3. marunong bumigay
adaptation: n.1. pagbagay; pag-angkóp 2. pagbabagay; pag-aangkóp 3. pag-aayos para mágamit sa ibáng bagay 4. adaptasyón 5. hangň; halaw
adaption: n.ito rin ang adaptation
adaptive behavior:pang-angkop na kagawian
adaptive expectations:(Econ.) nababagong inaasahan
add: v.1. magdagdág 2. magsumatotal 3. maglahók; magsáma; maghalň 4. mádagdág; mápadagdág 5. magdugtóng; magpatuloy 6. magpaluwág
added: adj.1. dagdág 2. tinotál; sinuma
addict: n.sugapŕ; taong labis na nágugumon sa bisyo
addict: v.nagumon
addicted:pagkagumon
addiction:mágpakasugapŕ; labis na mágumon sa bisyo
addition: n.1. pagsusuma; pagtototál 2. pagdaragdág 3. paglalahók; paghahalň; pagsasahóg; pagsasáma 4. dagdág
additional: adj.dagdág
additive:idinagdag
additive bilingualism:bilingguwalismong aditibo
addle: adj.1. bugók (kung sa itlog); bulók (kung sa pagkain) 2. guló
addle: v.bumugok; bumulok
addle-brained: adj.tangá; hangál; gago; mahinŕ ang ulo; tunggak
addled egg:bugok
address: n.“1. talumpatě; diskurso 2. tírahan; táhanang páhatiran ng liham; direksiyón 3. ang nakasulat sa sobre, na pagháhatirán ng liham”
address: v.1. magtalumpatě sa; magdiskurso sa; magsalitâ sa 2. bumatě; kumausap 3. maglagáy ng direksiyón; sulatan ng o direksiyón 4. magpadalá
addressee: n.“taong pinadalhán ng liham, bagahe, at ibá pa”
adduce: v.idahilán; ikatwiran
adduce evidence: v.maghain ng katibayan
adenoid:adenoyd
adept: adj.sanáy na sanáy; nápakagalíng; nápakahusay
adept: n.taong eksperto o dalubhasŕ
adequacy: n.1. kasapatán; kakásiyahán 2. kabagayan 3. pagkákatamtaman
adequate: adj.1. sapát; kasiya; hustó; kainaman 2. bagay 3. máarě na; puwede na
adequate knowledge:sapat na kaalaman
adequate space:sapat na puwang o espasyo
adhere: v.“1. dumikít, kumapit 2. maníndigan 3. magkáisa; magsáma-sáma; magbuklód 4. manatiling matapát; mamalaging tapát”
adherence: n.“1. pagdikít 2. paniníndigan, halimbawa’y sa pangakň, paniwalŕ, atbp”
adherent: adj.1. dikít; digkít 2. (Bot.) dikít-dikít; digkít-digkít; kabít-kabít; kumpol-kumpól
adherent: n.alagád; tagasunód; tagatangkilik; tagataguyod
adhesion:kapit; dikit
adhesion contract: n.kontratang adhesyon
adhesive: adj..1. malagkít; madikít; madigkít; makapit; madalîng kumapit o dumikít
adhesive: n.“bagay na malagkít, gaya ng kola; pandigkit; pandikít”
adhesive tape:adhesib teyp
“adieu, adios: interj.”paalam; adiyos
ad interim appointment:paghirang na pansamantala
adipose: adj.“1. ng, ukol sa, o katulad ng tabâ ng hayop 2. matabâ; masebo”
adipose: n.tabâ o sebo (sa katawán ng hayop)
adipose tissue: tisyung taba
adiposity: n.katabaán
adj.: n.daglát ng adjective
adjacent: adj.1. katabí; kalapít; kanugnóg 2. karatig; kadikít; kahugpóng 3. magkatabí; magkalapít; magkanugnóg; magkaratig
adjective: n.pang-urě; adhetibo
adjoin: v.mákatabí; mákaratig; mákanugnóg
adjoining: adj.1. katabí; karatig; kalapít; kanugnóg 2. magkatabí; magkaratig; magkalapít; magkanugnóg
adjourn: v. itigil; itindig
adjourn the meeting: V.itinding ang sesyon
adjourn the session: V.pagtitindig; pagtitigal
adjourment: V.1. magpaliban 2. magtindíg; magpinid 3. magwakás; magtapos 4. (colloq) lumipat o ilipat sa
adjudge: v.1. humatol; magpasiyá 2. sumenténsiyá 3. magkáisá
adjudication: n.pasiya; hatol
adjure: v.1. mag-utos 2. makiusap
adjust: v. madaling makibagay
adjust sling: v.(Mil.) ayusin ang sakbat
adjustability:naiaayos
adjustable:“1.magsaayos; magkompune 2. mag-ayos; mag-aregló 3. magtamŕ, magtumpák 4. makibagay; makisama”
adjustable wrench:liyabing naiaayos
adjustment: n.1. pág-aayos; pág-aaregló o págkokompune 2. pagkakáayos; pagkakáaregló o pagkakákompune 3. págtatamŕ; págtutumpák. 4. pakikibagay; pakikisama
adjustment cost:(Econ.) gasto sa pagbabago/pag-aadjast
adjutant: n.1. (Mil.) ayudante 2. katulong.
adlib:adlib
administer: v.1. mamahalŕ 2. magbigáy; maglapat 3. magpatupád 4. magbigáy; magpainóm 5. mamahagi
adminster: v.(Law) 1. bigyan; magbigay; ibigay 2. mangangasiwa
administered pricing:(Econ.) itinatakdang pagpepresyo
administration: n.“1. pangangasiwŕ 2. pángasiwaán 3. págpapairal 4. pággagawad; páglalapat, halimbawa’y ng parusa o katarungan 5. págpapainóm; págbibigáy, halimbawa’y ng gamót sa pasyente”
adminstration (internal):pangasiwang pangloob
administrative: adj.1. pampángasiwaán 2. tagapágpatupád; tagapágpaganáp; pinunňng tagapágpaganáp
administrative body: n.administribong lupon
administrative case: N.kasong administratibo
administrative hearing: N.administratibong pagdinig
administrative law: n.batas administribo
administrative officer: N.pinunong administratibo; pinunong tagapagpaganap
administrative proceedings: n.mga administratibong prosidimyento
administrative remedies: n.administribong lunas
administrative review: n.pagrepasong administratibo
administrative tribunal: n.administrabong tribunal
administrator: n.1. administradór; tagapangasiwŕ 2. tagapágpaganáp
admirable: adj.1. kahangá-hangá; kapuri-puri; dapat o kaparat-dapat sa paghangŕ o sa pagpuri 2. nápakahusay; nápakagalíng
admiral: n.almirante
admiralty: n.hukumang maritime
admiration: n.“1. paghangŕ; pagkaakit o kasiyahang nádaramá sa anumáng magandá, magalíng o kahangá-hangŕ 2. bagay o táong kaakit-akit o hináhangaan 3. (Archaic) pagtataká”
admire: v.tagahanga
admirer: N.1. humangŕ 2. pumuri 3. másiyahán
admissible: adj.“1. karapatán o pahintulot na makapasok 2. pag-amin, halimbawa’y ng kasalanan 3. págpapapasok 4. pagpasok; bayad sa pagpasok 5. págtatapát 6. bagay na inamin, tinanggáp, ipinagtapát, atbp”
admissible evidence: n.ebidensiyang matatanggap
admit: v. “1. tumanggáp 2. magpapasok 3. umamin; magtapát 4. kilalaning tanggapin, halimbawa’y ang nágawáng kamalian 5. magpahintulot; payagan”
admittance: n.1. karapatán o pahintulot sa pagpasok 2. pagpasok
admonish: v.1. pagbalaan 2. kagalitan; pagsabihan
admonition: n.1. balŕ 2. paliwanag 3. paalala
ado: n.1. kuskos-balungos; kuntil-butil; pasikot-sikot 2. guló; ligalig
adobe: n.1. adobe; ladrilyo 2. silyár; batóng silyár 3. gusaling adobe (yarě sa adobe o silyár)
adobe tick:hanip
adolescence: n.1. págbibinatâ; págdadalagá; pagigíng dalaga o binatŕ 2. kabataan; kasibulan
adolescent: adj.1. nagdádalaga; nagbíbinatâ 2. nasa kasibulan; nasa kabataang gulang
adopt: v.“1. mag-ampón; magkupkóp, (na parang tunay na anák) 2. magpatibay 3. umangkín; gumamit”
adopted child: N.ampon
adoption: n1. pag-ampón 2. págpapatibay
adoption of regulation:pagpapatibay ng mga patakaran
adorable: adj.“1. karapat-dapat sambahín, mahalín, o hangaan 2. kaibig-ibig; kaakit-akit; kabighá-bighaně; kahangá-hangŕ”
adoration: n.“1. pagsambá 2. tapát na pagmamahál, paghangŕ, o pagsuyň”
adore: v.“1. sumambá 2. pakamahalín; suyuin, o pintuhuin nang labis”
adorn: v.1. mag-adorno; magdekorasyón; magpalamuti 2. mágpagandá; magbigáy-gandá; makapágbigáy-gandá
adornment: n.1. pág-aadorno; págdedekorasyón; págpapalamuti 2. adorno; dekorasyón; palamuti; gayák
adrenalin: N.adrenalin
adrift: adj.1. nakalutang na tangáy ng agos o alon 2. waláng tiyak na láyunin o dahilán
adroit: adj.“1. sanáy; magalíng; mahusay 2. matalino, marunong 3. tuso”
adulation: n.labis na papuri
adult: adj.“1. malakí na; nasa hustóng gulang na; nasa edád na 2. ng, sa, o ukol sa taóng nasa hustóng gulang”
adult: n.1. taong malakí na o nasa hustóng gulang 2. taong may-legál nang karapatáng mágpasiyá para sa kanyáng sarili
adult citizen:mamamayang may edad na
adult education:(Educ.) edukasyon para sa tigulang
adulterant: n.; adj.pambantô; panghalňng nagpápababŕ ng urě ng hinaluan
adulterate: v.magbantô; haluan o dagdagán ng ibáng sangkáp na mas mababŕ ang urě
adulterate: adj.1. may-bantô 2. mapangálunyâ; babaero; mapáng-apíd
adulterated: adj.may-bantô; may-halň; hindî na puro
adulteration: n.adulterasyon; pagpapababa ng uri
adulterer: n.mapang-apíd o mapangálunyŕ; lalaking nakikiapid o nangangalunya
adulteress: n.babaing nakikiapíd; babaing taksíl sa asawa
adultery: n.“pangangálunyâ; pakikiapíd, pagtataksíl sa asawa”
ad valorem:ad balorem; batay sa halaga
adv.: n.“daglát ng adverb, tingnán”
advance: v.1. umabante; sumulong 2. mag-abante; magsulong 3. tumaás o umasenso (sa tungkulin) 4. mágpauná 5. magtaguyod 6. magmungkahě; magpanukalŕ 7. magpaaga 8. magpadalî. 9. mag-adelanto 10. tumaás; magíng mataás
advance: n.“1. abante; sulóng 2. pag-unlád; progreso. 3. pagtaás (ng presyo). 4. páuná; paunáng bayad (sa binilí sa suweldo, atbp) 5. (pl.) panunuyň 6. utang”
advance: adj.1. nasa haráp (harapán); nasa unahán 2. páuna 3. maaga; una 4. adelantado
advance organizer:abanteng organisador
advanced: adj.1. maunlád; progresibo; adelantado 2. matandâ 3. nasa unahán 4. malalâ; malubhâ (kung sa sakit)
advancement: n.gantihang pagsulong
advancement (mutual):1. pag-abante; pagsulong 2. pag-unlád; progreso 3. págpapalaganap; promosyón 4. pagtaás; asenso
advantage: n.1. lamáng; abante; bentaha 2. kabutíhan; kapakinabangán 3. kalamangán; kahigtán 4. pagkakátaón
advantage: v.magpabuti; magíng mabuti o magalíng sa
advantageous: adj.1. magalíng 2. kapakípakinabang
advent: n.1. pagdating; pagsapit 2. adbiyento
adventure: n.1. pagharáp sa panganib 2. nakatátakot o mapanganib sa gáwain 3. pakikipagsápalarán; pagbabakásakalě 4. kawaláng-takot sa panganib 5. pambihirang karanasán
adventure: v.1. magsapanganib 2. maglakás-loob; mangahás 3. magsápalarán
adventure: n.1. taong waláng takot humaráp sa panganib; taong mapagsápalarán o mapágbakasalě 2. kawal na mersenaryo o nagpápaupa 3. taong mapágsamantalá sa kapuwŕ
adventure: n.abenturero
adventuresome: adj.mapagsápalarán; waláng takot sa panganib; malakás ang loób
adventuress: n.babaeng mapagsálarán (malakás ang loób o waláng takot sa panganib)
adventurous: adj.1. mahilig sa pakikipagsápalarán; malakás ang loób; walóng takot sa panganib 2. mapanganib; peligroso
adverb: n.pang-abay; adbérbiyó
adverbial: adj.1. ng pang-abay 2. ginágamit na pang-abay
adverbial: n.salitâ o pariralang ginágamit na pang-abay o kahalíp ng pang-abay
adversary: n.1. kaaway; kagalít 2. kalaban; katunggalî 3. katalo; kadebate 4. (sa relasyon) karibál; kaagáw
adverse: adj.1. laban; salungát 2. saliwâ; pabalík; pasalungát 3. masamâ
adverse claim: n.salungat na pag-angkin
adverse interest: n.interes na pumapalit sa sariling interes; kasalungat na interes laban sa sarili
adverse party: N.kalabang partido
adverse selection:(Econ) mapanganib na pagpili
adversity: n. 1. kahirapan; karálitaán; karukhaan 2. kasawiáng-palad; kasamaáng-palad; kabiguan 3. sakuná; kalamidád; kapahamakán 4. kagipitan; matindíng pangangailangan
advertise: v.pag-aanunsiyo
advertising: N.ahensiya ng pag-aanunsiyo
advertising agency:kalabang panig
adverse party:1. mag-anúnsiyó 2. magbalitŕ
advice: n.sumangguni; kumunsulta
advice (to seek):1. payo; pangaral 2. balita 3. patalastas; abiso 4. tagubilin 5. magkonsulta; sumangguni; humingi ng payo
advisable: adj.1. maipapayo; maitatagubilin 2. mabuti; marapat
advise: v.1. magpayo; marangal; magpaalaala 2. magpatalastas; magpasabi
adviser: n.tagapayo
advocacy:pagtataguyod
advocate: n.1. mananaggol; abugado 2. tagapagtanggol 3. tagataguyod; tagatangkilik 4. magmungkahi; magrekomenda
adze: n.aswela; daras
“aeon, eon: n.”libo-libong taon; laksa-laksang taon
aeration:pagbubuhaghag ng lupa
aerator: N.pasingawan
aerial: n.antena
aerial perspective:eryal perspektib
aerobic:erobyo; eyrobik
“aerodrome, airdrome”erodrom: silungan ng mga eroplano
aeronautics: n.eronautika; karunungan hinggil sa pagpapalipad ng eroplano
aerosol: N.eyrosol
aesthetic sense:pandamang estetiko
aeta:ita
“afar: adj, adv.”sa malayo
affability: n.pagkamagalang; pagkamapitagan
affable: adj.magalang; mapitagan; mabait
affair: n.1. bagay 2. kapakanan; suliranin; pangyayari; pamumuhay; gawain
affairs (foreign):mga gawaing panlabas
affairs (government):mga gawain ng pamahalaan
affairs (general):mga gawaing pangkalahatan
affairs (local):mga gawaing lokal
affairs (national):mga gawaing pambansa
affect: v.1. magkabisŕ; umepekto; tumaláb 2. makaimpluwénsiyá 3. magpabuti 4. magpasamâ; puminsalŕ 5. magdamdám
affect: v.“1. magkagustóng magkaroón, makágamit o makapágsuót 2. magkunwâ; magkunwarî”
affect: n.1. damdamin; kaloobán 2. págdaramdám
affectation: n.1. págkukunwarî; págkukunwâ 2. pakítang-tao
affected: adj.1. hindî naturál; artipisyál; gawá-gawâ lamang 2. pakunwâ; pakunwarî 3. maysakít; dinapuan ng karamdaman 4. napinsalŕ; nasirŕ 5. awáng-awâ; nabagabág ang pusň o kaloobán
affecting: adj.1. nakaáawŕ; nakaháhabág 2. sumásakláw sa; may kinalaman sa
affection: n.“1. pagmamahál; pag-ibig 2. hilig o kahiligan; pagkakagustó; damdamin 3. karamdaman, sakít 4. katangian”
affectionate: adj.inang mapagmahal
affectionate mother:1. mapágmahál; magiliw; masintahin 2. mahilig; may-hilig; magustuhin
affective: ADJ.pandamdamin
affective bahavior:afektadong gawí
affective education:edukasyong afektibo
affiance: n.1. tiwalŕ; pananalig 2. súmpaan
affidavit: n.apidabit; sinumpaang pahayag o salaysay
affiliate: v.1. sumapě; umanib; magmiyembro 2. tumaluntón; pinagmulán
affiliate: n.1. kasapě; kaanib; miyembro 2. sangáy; balangay; sukursál
affiliation: n.kinaanibang relihiyon
affiliation (religious):1. pagsapě; pag-anib; pagmimiyembro 2. pagkákasapě; pagkámiyembro 3. kaugnayan; koneksiyón
affinity: n.“1. relasyón sa matrimonyo 2. hilig, kahiligan 3. ugnayan 4. pagkakáhawig; pagkakátulad 5. pag-ibig “
affirm: v. pinagtibay; panindigan; patunayan; patibayin
affirmed:pagtibayin sa paghahabol
affirmed on appeal:“1. magpatunay, magpatotoó 2. magpatibay; umaprobá 3. manindigan”
affirmation: n.pagpapatunay sa ilalim ng panunumpa o patotoo
affirmation (under oath or):1. patunay; patotoó 2. patibay; pag-aprobá; pagsang-ayon 3. paniníndigan
affirmative: adj.1. sang-ayón; apirmatibo 2. nagpápatunay; nagpápatotoó
affirmative: n.sumásang-ayon
affix: n.1. bagay na nakadikít 2. panlapě
affix: v.1. magkabít; magdikít 2. maglapě
affixation: n.1. pagkakabít 2. pagkakákabít 3. paglalapě
afflict: v.1. magpahirap 2. magbigáy-sakit 3. magdulot
affliction: n.“1. págpapahirap; pagbibigáy-sakit; pagdudulot ng hirap, sakit, lungkót o lumbáy 2. paghihirap; pagtitiis 3. pinsalŕ; kasawiáng-palad; parusa”
affluence: n1. kasaganaan 2. dagsâ 3. riwasâ; yaman
affluent: adj.1. dumáragsâ; umáagos 2. saganŕ 3. mayaman o mariwasâ
affluent: n.agos ng tubig na papuntá sa ilog; bukál na umáagos sa ilog
afford: v.dapat magkaloob; makakaya
afford (shall):dapat ibigay
afford (shall be):1. kumaya 2. magawâ 3. matiís 4. magbigáy
affray: n.labo-labo; maingay na awayán
affront: n.1. lántarang paghamak o pagdustâ 2. hárapang paglapastangan
affront: v.1. humaráp 2. lumapastangan
afield: adv.“1. sa parang, lináng o larangan 2. nasa labás ng táhanan 3. walâ sa tumpák na landás 4. lisyâ; malî; lihís”
afire: adj.; adv.1. nasúsunog; nagníningas; naglíliyáb 2. nagngíngitngít 3. namúmulá
aflame: adj.; adv.1. nasúsunog; nagníningas; naglíliyab; naglálagabláb 2. nag-áapóy; nagngíngitngít
afloat: adj.; adv.1. lutáng 2. nasa barkó; lulan sa barkó 3. sa o nasa dagat 4. lubóg sa tubig; nagbábahâ; apaw; sanaw
afoot: adv.; adj.1. lakád 2. kasalukuyang ginágawâ; nangyáyari o nagáganáp
a foot length: n.(Mil.) haba ng talampakan
aforementioned: adj.nábanggít na
aforesaid: adj.sinabi na
afraid: adj.1. takót 2. nangángambá
afresh: adv. mulî; ulî; minsán pa
aft: adv.sa hulihán ng barkó
after: adv.matapos; makaraán; makalipas. 2. sa dakong hulí; sa bandáng hulí
after: prep.1. sa hulihán o likurán 2. sa bandáng hulí 3. kasunód 4. bunga ng; sanhî ng; dahil sa 5. tungkól sa; hinggíl sa
after: adj.1. kasunód 2. malapit sa hulihán
after: conj.matapos
afterbirth:inunan
afterdeath: n.kabiláng-buhay
aftereffect: n.bunga o resulta ng
afterlife: n.“1. kabiláng-buhay 2. mga hulíng araw, taón o panahón ng isáng tao”
aftermath: n.1. resulta ng 2. tubň ng halaman o ani sa halaman
afternoon: adj.1. ng hapon o sa hapon 2. panghapon
afternoon: n.“1. hapon 2. dakong hulí; dapit-hapon; hulíng araw, taón o panahón”
after-taste:lasang naiwan
afternoon tea: 1. meriyenda 2. magmeriyenda; magminindal
afterward: adv. sa tuwíng hapon; sa bawat hapon
“afterward, afterwards: adv.”matapos; makaraán; makalipas; pagkatapos; pagkaraan
afterwards: adv.pagkatapos; pagkaraan
after work periods:mga oras pagkatapos ng paggawa
again: adv.1. ulî; mulî 2. minsán pa; sa ikalawáng pagkakátaón 3. na namán 4. pa
against: prep.madaliin
agape: adj.; adv.1. nakangangá 2. nakatungangŕ; nakatangá
agar; agar-agar: n.gulaman
agate: n.bayag
agates:ágatá
age: n.1. gulang; edád 2. habŕ o tagál ng buhay 3. tandâ o katandaán 4. panahón o kapanáhunan 5. matagál na panahón; maraming taón 6. henerasyón; saling-lahě
age: v.“1. tumandâ 2. magpatandâ 3. gumulang o mahinóg, kung bagá sa bungang-kahoy 4. magpagulang”
aged: adj.1. nápakatanda na; nápakagulang na 2. may-gulang na; may-edád na 3. laón
ageing population:(Econ) tumatandang populasyon
ageless: adj.1. parang hindî tumátandâ 2. waláng-hanggán; waláng-katapusán
agelong: adj.habambuhay
agemate: n.1. tao o hayop na kasínggulang; kababatŕ 2. mga tao o hayop na magkasínggulang
agency: n.ahensiyang pangkawanggawa
agency (charitable):ahensiya ng pamamasukan
agency cost:(Econ) gastos ng pag-aahensiya
agency (employment):1. pagpapasiyá; kapangyarihan 2. paraán; sistema 3. tanggapan; opisina 4. ahensiyá
agency (government):tanggapang panggobyerno
agency theory:(Econ.) teorya ng ahensiya
agenda: n. adyenda; tálaan ng mga pag-úusapan
agent: n1. ahente 2. alagád 3. kinatawán; ahente 4. tagataguyód
agent (commercial):ahenteng komersiyal
agent (customs):ahente ng adwana
agent (insurance):ahente sa seguro
agent (permit):ahente sa permiso
ages:matagal na panahon
agglomerate:mamuo
agglomeration diseconomy:(Econ.) deskonomiya;kaaksayahan bunga ng pagsasama-sama
agglomeration economy:(Econ.) ekonomiya/katipiran bunga ng pagsasama-sama
agglutination:aglutinasyon
agglutinin:aglutinin
aggrandize: v.magpalakas; magpayaman
aggravate: v.1. magpabigát; magpahirap 2. magpalubhâ; magpalalâ 3. magpagalit; magpayamót
aggravating: adj.nagpapalubha; nagpapalala; nagpapabigat
aggravation: n“1. pagpápalalâ; pagpápalubhâ; pagpápabigát; paglalâ, kalalaán o pagkakálalâ; paglubhâ; pagbigát 2. pagpápagalit; pagpágayamót”
aggregate: adj.1. magkahalagá ng; umabot sa; magkatulád 2. mabuô; matipon
aggregate: n. 1. buô o kabuuán; lahát o kalahatán 2. (Bot) dikít-dikít
aggregate: v.1. kabuuán; kalahatán 2. katipunan
aggregate concentration:(Econ.) kabuuang konsentrasyon
aggregate consumption:(Econ.) kabuuang konsumo
aggregate consumption:(Econ.) kabuuang pagkonsumo
aggregate demand:(Econ.) kabuuang demand
aggregate output:(Econ.) kabuuang produksiyon
aggregate supply:(Econ.) kabuuang suplay
aggregation: n.1. katipunan; koleksiyón 2. kabuuán; kalahatán 3. pagtitipon
aggregation problem:(Econ.) problema ng agregasyon/ pagsasama-sama
aggression: n1. salakay; atake; lusob 2. pagkapaláaway; pagkabasag-ulero 3. pagkamápanalakay; pagkamápanlusob; pagkamápang-atake
aggressive: adj.pagkaagresibo; pagkamapusok
aggresiveness: 1. mapándigmâ; mapánlusob; mapánsalakay; mapáng-atake 2. mahilig sa guló o away; mapágsimulâ ng guló o away; paláawáy; basag-ulero 3. mapusok; mabalasik 4. masiglá at masayá
aggressor: n1. ang bansáng nagsimulâ ng pananalakay (o digmâ) 2. ang taong nagsimulâ ng guló o away
aggrieve: v.1. mang-apí; maminsalŕ 2. magpalungkót; magpasakit
aggrieved: adj.panig na naagrabyado
aggrieved party:1. naapí; naagrabyado 2. napinsalŕ 3. malungkót; nagdádalamhatě; namímighatî
aghast: adj.1. takót na takót; malaki ang takot 2. nanghíhilakbót
agile: adj.1. maligsí; mabilís kumilos 2. masiglá; aktibo
agility: n.1. ligsí; bilís sa pagkilos 2. siglá o kasiglahán
aging:pag-iimbak; pagkamatanda
agitate: v. 1. magsulsól; mag-udyók 2. bumagabag; mangguló; mabagabag; mabalisa; maguló 3. kumalóg
agitation: n.1. pag-udyók 2. pagkabagabag; pagkabalisa; pagkaguló; pagkatigatig; pagkabahalŕ 3. kaingayan; kaguluhán 4. pagtatalo
agitator: n.tao o bansáng nagsulsól o nanúnulsól; sínumáng mánunulsól o máng-uudyók
aglow: adj.1. namúmula 2. naglíliwanag
agnail: n. taingáng-dagâ
agnostic: n.agnostiko
ago: adj.nagdaan; nakaraan; lumipas
ago: adj.nagdaan; nakaraan; lumipas
ago: adv.noón
agog: adj.; adv.nanánabík; sabík na sabík
agonize: v.“1. maghingalô; magdiliryo 2. magdusa; magtiís ng hirap 3. magpahirap, pahirapan; papágdusahin”
agonizing: adj.1. nag-áagaw-buhay; naghíhingalô; nagdídiliryo 2. nagdúrusa 3. nápakasakít; nápakasakláp; lubháng masakláp
agony: n.1. matindíng pagtitiís (paghihirap o pagdurusa) 2. matindíng samâ ng loób 3. pag-aagaw-buhay; paghihingalô; pagdidiliryo
agoric line:linya agorik; dalisdis; dahilig
agrarian: adj.alitan sa lupa
agrarian dispute:repormang pansakahan
agrarian reform:pananaliksik pansakahan
agrarian research:1. ng o tungkól sa lupŕ o sa pagmamáy-arě ng lupŕ 2. ng o tungól sa pagsasaka o sa mga magsasaka
agree: v.1. sumáng-ayon 2. magkáisá 3. magkápareho; magkátulad 4. magkásundô; magkábuti; magkáunawaán; magkáintindihan 5. bumuti 6. bumagay
agreeable: adj.1. kasiyá-siyá 2. sang-ayon 3. bagay; angkóp 4. kaaya-aya; magandá
agreeableness: n.1. pagkahiyang 2. pagsang-ayon; pagpayag
agreement: n.usapang maginoo
agreement: n.(Law) kasunduan; kontrata
agreement (gentleman’s):kasunduan sa kalakalan
agreement (trade):sama-samang kasunduan
agreement (collective):1. kásunduan 2. pagkakásundô; pagkakáisa 3. pagsang-ayon; pagpayag; pagpapatibay 4. unawaán 5. típanan
agri-business:agri-bisnis
agricultural: adj.agrikultura; pagsasaka; pagbubukid
agricultural education:edukasyon sa pagsasaka
agricultural engineering:inhenyeriyang pagsasaka
agricultural policy:(Econ.) patakarang agrikultural
agricultural production:produksiyon sa agrikultura
agricultural resources: kayamanan sa pagsasaka
agricultural settlement:panirahang pagsasaka
agricultural skills:mga kasanayan sa pagsasaka
agriculture: n.1. sa o ukol sa pagsasaka 2. pansaka 3. pánakahán; pánsakahán
Agriculture (Department of):Kagawaran ng Pagsasaka
agriculture (technical):agrikulturang teknikal
agriculturist: n.magsasaka; magbubukíd; agrikultór
agro-industrial fair:peryang agro-industriyal
agronomist:agronomist; agronomo
agronomy:agronomi; agronomiya
aground: adj.sumadsád
aground (to run):sumadsád
a guilty conscience: n.(Mil.) makasalanang budhi
ah: interj.A! Abá!
aha: interj.aha!
ahead: adj.1. adelantado; mabilís 2. una
aid:tulong; pantulong
aid (additional):karagdagang tulong
aid (audio-visual):pantulong na awdyo-biswal
aid (auditory):pantulong sa pandinig
aid (educational):tulong edukasyon
aid (emergency):tulong sa dagling pangangailangan
aid (engineering):tulong pang-inhinyero
aid (financial):tulong sa pananalapi
aid office (legal):tanggapan ng sanggunian sa batas; tanggapan ng pagtulong na legal
aid (scholarship):tulong sa iskolarsip
aid (school):tulong sa paaralan
aid (sensory):pantulong sa pandama
aid (special education):tulong para sa natatanging edukasyon
aid (student):tulong sa estuyante
aid (study):pantulong sa pag-aaral
aid (teaching):tulong sa pagtuturo
aid (visual):pantulong na biswal
aide:katulong
aide-de-camp:ayudante; ayuda-de-kampo
aide (farmer’s):katulong ng magsasaka
aide (farm):katulong sa bukid
aide (nursery):katulong sa narseri o pabinhian
aide (youth’s):katulong pangkabataan
ailment: n.sakít; karamdaman
aim: v.1. pumuntiryá; tumutok 2. maghangád; magbalak 3. maglayon
aim: n.na ang layunin
aimed at:1. puntirya; tutok; ang bagay na pinúpuntiryá o ibig patamaan 2. layon; hangád 3. balak 4. pakay; sadyâ
aiming at:inaasinta
aimless: adj.waláng-láyunin; waláng-hángarin; waláng-nilálayon; waláng-hináhangád
air: n.1. ayre; atmosperá 2. simoy ng hangin 3. himpapawíd 4. panlabás na anyâ o hitsura 5. kilos; ugalě; anyâ 6. kataasan; kahambugán 7. himig; tono; tugtugin; awit 8. sasakyáng panghimpapawíd; eroplano
air: v.1. magpahangin 2. magpapasok ng hangin 3. magpahayag 4. magsahimpapawíd; magbrodkas
air: adj.1. panghimpapawíd 2. sa himpapawíd
air alert: n.babalâ o hudyát sa pananalakay mulâ sa himpapawíd
air base: n.himpilan o base ng mga sasakyáng-panghimpapawíd ng militár
air bladder: n.daluyan o daanang hangin
air bleed: N.prenong de hangin
air brake: N.pantóg-hangin; supot-hangin
airborne: adj. 1. lulan o sakáy ng eroplano 2. dalá o tangáy ng hangin
air castle: pangangarap nang gising
air circulation: N.sirkulasyong hangin
air clamp: N.eyr klamp
air cleaner: N.pansala ng hangin sa karburador
air cloud: N.himpapawid
air coil: N.eyr koyl
air compressor: N.kompresor ng hangin
air-condition: v.mag-erkondisyon; lagyán ng aparatong pang-erkondisyon
air-conditioner; air conditioner: n.aparatong pang-erkondisyon; erkondísyonér
air conditioning unit: N.eyr kondisyoning yunit
air cycling:pagbibisikleta sa hangin
aircraft: n.sasakyán-panghimpapawíd; eroplano
aircraft carrier: n.bapór-pandigmâ; himpilan ng eroplano; paliparan
air density: n.(Mil.) kapal ng hangin
airdorme: n.himpilan o silungan ng mga eroplano
airdrop: n.(Mil) paghulog ng mga bagay o tropa na nakaparakyut mula sa eroplano; erdrap
airfield: n.páliparan at pálapagan ng eroplano
air filter:salaang hangin
air flow:daloy ng hangin
air force: n.sariwang hangin
air (fresh):presyong ng hangin
airgun: n.(Mil.) baril na de bomba
air lane: regular na daanan o ruta ng eroplano
airless: adj.(Mil) kalmado
airlift: n.(Mil) paglilipat ng tropa sa pamamagitan ng eroplano
air raid: n.(Mil.) pagbobomba o pag-atake ng mga eroplano o ibang sasakyang lumilipad
air pressure:hangin
air-sacs:eirsaks
air wind:lakás-panghimpapawíd ng hukbóng sandatahán
airness: n.1. kahanginan; kapreskuhán 2. kasayahán; kasiglahán
airing: n.1. paglalantád sa hangin; págpapatuyô sa hangin 2. pagbubunyág; paghahayág; paglalantád sa madlâ 3. pamamasyál sa labás o sa aliwalas na poók 4. pagsasahimpapawíd; pagbubrodkas (sa radyo)
airless: adj.1. wálang-hangin; waláng-sariwang hangin 2. alinsangan; mabanás
airline; air line: n.1. túwirang landás o daán; tápatang daán o landás 2. kompanyá o sistema ng paghahatíd ng mga kargamento at pasahero sa pamamagitan ng sasakyáng-panghimpapawíd 3. landás o ruta ng mga sasakyáng-panghimpapawíd
airliner; air liner: n.malakíng eroplanong pampasahero; erlayner
airmail: n.1. koreong panghimpapawíd 2. sulat o mga sulat na ipinaháhatíd sa pamamagitan ng eroplano
airmail: v.magpadalá sa koreong panghimpapawíd
airmail: adj.“ng, sa, ukol sa o para sa koreong panghimpapawíd”
airman: n.abyadór piloto (ng eroplano)
airplane: n.eroplano
air plant: n.dapň; halamang-dapň
airport: n.paliparin (ng mga eroplano
air pocket: n.pag-ihip pababa ng hangin na dahilan ng agad na paghulog sa mababa ang eroplano paglumipad ito
air pocket:hungkag; basyo
air pollution:polusyon ng hangin
air power: n.1. lakás ng sandataháng panghimpapawíd 2. hukbóng panghimpapawíd
air pressure:presyon ng hangin
air pump: bomba ng hangin
air raid:pananalakay ng eroplano; salakay buhat sa himpapawid
airship: n.dirihible
airsick: adj.nahíhilo at nagdúduduwál habang naglálakbáy sa himpapawíd
air spring:muwelyeng de hangin; syak absorber
airstrip: n“mahabŕ, patag at matigás na páliparan at pápagan ng eroplano”
airtight: adj.1. napakahigpit para makapasok o makasingaw ang hangin o gas 2. napakahigpit
air washer:“panlinis-hangin, eyr waser”
air wave:eyr weyb
airway: n.1. pasukán o lábasan ng hangin 2. ang pálagiáng landás o ruta ng mga sasakyáng-panghimpapawíd 3. (Med.) daanán ng hangin sa paghingá
airy: adj.1. mahangin; aliwalas; presko 2. masayá; masiglá 3. hambóg; mayabang; mahangin
airy-fairy:malabo; guni-guni
aisle: n.1. pasilyo 2. makitid na daan sa pagitan
ajar: adj. & adv.nakaawáng; nakakawang; bukás o nakabukás nang bahagyâ
akimbo: adv.nakapamaywáng
akimbo: adj.nakabaluktót
akin: adj.“1. kaanak, kamág-anak, magkamág-anak 2. katulad”
alabaster:alabastro
a la carte:a la karte; puta-putahe
a la mode:nasa uso; nasa moda
alacrity: n.1. gaan o kagaanan ng loob; kagustuhan 2. sigla; gaan ng katawan
alarm: n.1. alarma; babalâ; hudyát 2. bahalŕ o pagkabahalŕ; takot; pangambá; bagabag 3. serena; aparato
alarm: v.1. matakot; mabahalŕ; mabagabag; mangambá 2. tumakot; magdulot
alarm clock: n.relós na may-panggising
alarming: adj.nakatátakot; nakabábahalŕ; nakabábagabag
alarmist: n.1. taong mápanakot 2. taong matatakutín
alas:sa aba!
alb: n.alba
Albanian:Albanes
albino: n.anák-araw
albitization:albitisasyon
album: n.album
albumen: n.ang putî ng itlóg
albumin: n. albúminá
alcohol: n.alkohol
alcohol (denatured):alkohol denaturada
alcohol (rubbing):alkohol na pampunas
alcoholic: adj.1. ng o ukol sa alkohól 2. may-alkohól; nakalálasíng 3. lasenggo; maglalasing; sugapŕ sa alak
alcoholism: n.alkoholismo; pagkasugapŕ sa alak; labis na paglalasíng
alcove: n.alkoba; (Mil.) ukap sa dingding; maliit na espasyo na karugtong ng kuwarto
alderman: n.konsehál: kagawad ng konseho munisipál ng isáng lungsód
aleatory: adj.(Mil) sunod sa kapalaran
ale: n.serbesa
alert: adj.1. listo; laging handâ 2. masiglá; maligsí; maliksí; mabilís kumilos
alert: n.hudyát; babalâ; alarma; alerta
alert: v.pahandaín
alert (on the): handâ
alert (to be on the):alarmado
alerted:humandâ; umalisto; kaliksihan; kalistuhan
alertness: n.1. pagkamaliksi 2. pagkaalisto 3. kalistuhan
Alf:walang pinag-aralan; estupido
alga: n.alga
algae: n.pangmarami ng alga
algebra: n.alhebrá
alias: n. alyas; ibáng pangalan Cf. tagurî; palayaw
alibi: n.1. (Law) katwirang idinádahilán (ng nagtátanggól) 2. dahilán 3. magdahilan
alien: adj.1. ng o arě ng ibáng bansâ o ng dayuhan o mga dayuhan 2. di-karaniwán; di-katutubň 3. bago; ibá 4. banyagŕ; dayuhan; taga-ibáng bansâ 5. laban; salungát
alien: n.1. dayuhan; banyagŕ; taong tagá-ibáng bansâ 2. bagay na náiibá sa isáng tao 3. taong hindî nákikilala o baguhan sa isáng lugár
alienable:maililipat
alienate: v.1. maglipat sa ibá ang pagmamáy-arě ng 2. magpalayň
alienated (shall not be):hindi maaaring ilipat kanino man
alienation:(Econ) damdam ng pagkakahiwalay
align: v.1. magpahilera; magpapila; pagpalinya 2. humilera; pumila; luminya 3. sumapě; makiisá 4. magtuwíd
alignment: n.“1. hanay; hilera 2. matuwíd na hanay, hilera o linya 3. kaisahán o pagkakáisá; samahán o pagsasama-sama”
alignment (in): matuwíd; deretso; nasa hanay
alignment (out of): hindî deretso; hindî tuwíd; baluktót; walâ sa hanay
alike: adj.magkatulad; magkapareho; magkahawig; magkamukhâ; mákakatulad;mágkakapareho; mágkakahawig; mágkakamukhâ
alike: adv.magkatulad; magkapareho; magkahawig
alimentary: adj.1. ng o ukol sa pagkain o nutrisyon 2. pampalusóg; nakalúlusóg; masustansiyá
alimentary canal: n.“ang daanán ng pagkain sa katawán ng tao o hayop, mulâ sa bibíg hanggáng sa butas ng puwít”
alimony: n.alimoni; sustento
aline: v.itó rin ang align
alinement: n.itó rin ang alignment
alive: adj.1. buháy; may-buhay 2. umíiral; may-bisŕ; nanánatili 3. masiglá; masayá 4. nápakarami; namúmutiktík sa dami
alive: adv.buháy; may-buhay
alive and kicking:malusog
alkali:alkali
alkie:lasenggo; buratsero
all: adj.1. lahát 2. buô 3. bawat isá 4. pawŕ
all: pron.lahát
all: adv.okay; walang problema
all around: adj.(Mil) may maraming kakayahan o gamit
all ears:nakikinig na mabuti; nanunubok
all mouth:mayabang; hindi tapat
all off:hindi natuloy; tapos na
all the best:hanggang sa muli; babay
all wind and water:di-totoo; kayabangan
Allah: n.ang tawag ng mga Muslím sa kaniláng Diyós; Ala
allay: v.1. magpabawa 2. magpahinahon; magpatahimik; magpápayapŕ
allegation: n.1. pagsasabi; pagpápahayag; pagpapalagáy 2. ang sinabi; ang pahayag 3. paratang; bintáng
allege: v.1. magsabi 2. ikatwiran; idahilán
alleged: adj.1. pinaráratangan; pinagbíbintangán 2. ipinalálagáy; sinásabi; umanóy; di-umanóy
allegiance: n.1. katápatan 2. utang-na-loób 3. tungkulin; pananágutan 4. (Law) pagkamatapat
alloy:n.tornilyong alen
allegory: n.alegoriya
allergic: adj.alerdyi
allergy:masama; hindi hiyang
alleviate: v.1. magpabawa; magpakalma; magpahulaw 2. magpagaán; magpaginahawa
alleviation: n.1. pagpápabawa; pagpápakalma 2. pagpápagaán; pagpápaginhawa
alley: n.1. pasilyo 2. (Bowling) ali
alley: n.marmol na batň o pamatň sa larong holen
alliance: n.1. ugnayan 2. samahán; unyón; kapisanan; alyansa 3. pag-iisá; pag-aanib; pagsasama-sama 4. pagkakátulad; pagkakáhawig
allied: adj.1. magkaanib; magkasapě 2. magkaurě; magkatulad
allies: n.bansáng magkakaanib
alligator: n.aligeytor; logarto
alligator pear: n.abokado
all-important: adj.nápakahalaga; kailangang-kailangan
all-inclusive: adj.masakláw; kasamang lahát
all-out: adj.ganap; lubos
alliteration: n.“aliterasyón: pag-uulit ng unang tunóg o titik, karaniwa’y katinig, sa dalawá o higít na mga salitâ sa isáng pariralŕ o taludtód ng tulâ”
allocate: v.1. maglaán; magtaán; maghiwaláy 2. mamahagi 3. magtalagá
allocation: n.paglalaán; paghihiwaláy
allocation: n.(Econ.) alokasyon; distribusyon; pamamahagi
allocative efficiency:(Econ.) pagkaepisyente sa alokasyon
allot:v.1. magbigáy; magkaloób 2. maglaán; mag-ukol 3. maghati-hatě
allotment: n.1. paglalaán 2. ang pondo 3. (Law) kaparte
allotment (time):oras ng paggamit
allow: v.1. pumayag; magpahintulot 2. magbigáy; magpaunlák 3. magpapasok 4. tumanggáp; kumilala 5. magpataán; magpataganan; magpalabis; magpasorbra 6. magtiís; maatím
allowable: adj.1. mapayagan; mapahintulutan 2. mapagbíbigyán; mapaúunlakán 3 mapápasok 4. matátanggáp
allowance: n.1. pagpapahintulot; pagpayag; pagbibigáy; pagpapaunlák 2. pagtanggáp; pagkilala 3. pataán; patagana; palabis; pasobra 4.sustento 5. gugulín; gastusin
alloy: n.aloy
all-purpose: adj.mahalagá sa maraming paraán
all-right: adj.matapát; mabaít; mahusay; mabutě
all right; alright: adj.1. kasiyá-siyá; nakasísiyá; tamŕ: ayos 2. ligtás; di-nasaktán; waláng nasaktán; di-naanó; waláng naanó 3. tamŕ; wastô; tumpák; ayos 4. oo; sige 5. magalíng na; walâ nang sakít; mahusay (mabuti) na
all-round; all-around: adj.“sanáy sa maraming (iba’t ibáng) gáwain, larô, at ibá pa”
All Saints Day: n.Todos Los Santos: Araw ng mga Banál (Santo); Araw ng mga Patáy
all-time: adj.hindî pa napápantayán; hindî pa nahíhigtán; walâ pang nakákapantáy; walâ pang nakákapantáy; walâ pang nakákahigít
allude: v.magpahiwatig; bumanggít nang di-túwiran
allure: v.1. tumuksó; umakit 2. humikayat; umingganyo 3. bumihag; bighaniin
allurement: n.1. pagtukso 2. paghikayat 3. pagbihag 4. pang-akit; panghikayat; pang-ingganyo; pambihag; pambighaně 5. ganda
alluring: adj.1. kaakít-akit; kahalí-halina; kabighá-bighaně; magandá 2. nakatútuksó; nakakíkayat
allusion: v.1. pahiwatig 2. banggít
alluvial:alubyal
alluvial cone:lupang alubyum; bantik
alluvial soil:malambot na lupa
alluvium: (adj.) putik
ally: v.1. umanib; sumapě 2. mákaurě. 3. magkáanib; magkákampí
ally: n.“1. tao, bayan o bansâ, o pangkát na kaanib o kasapě 2. (pl.: allies) magkaanib; magkakampí; magkasapě 3. taong kakampí o kasapě; katulong; kátulungín”
almanac: n.almanake; kalendaryo
almighty: adj.makapangyarihan; waláng-hanggán
almighty: adv.(Slang) labis; sobra; masyado
almond: N.almendras
almost: adv.1. halos 2. muntík na
alms: n.1. limós 2. (Rare) káwanggawâ; abuloy
aloft: adv.1. sa itaás; sa himpapawíd 2. nasa itaás; nasa himpapawíd 3. sa ibabaw; sa taluktók
alone: adv.1. mag-isá 2. tangě; lamang
alone: adj.1. lamang 2. iisá lamang 3. tangě; lamang
along: prep.1. sa o sa buóng kahabaan 2. batay sa; alinsunod sa
along: adv.1. paayón 2. náuuná na nang malayň; malayň na 3. sa pag-alís; sa paglakad 4. kasama
alongshore: adv.sa baybáy-dagat
alongside: adv.paayon sa hilatsa
along the grain:sa tabí
aloof: adv.1. malayň 2. magkalayô; hiwaláy
aloof: adj.1. malayň 2. magkalayô; magkahiwaláy 3. malayô; di-malapít
aloud: adv.1. malakás 2. pasigáw; pahiyáw
alp: n.mataas na bundok
alpha: n.1. Ang unang titik (letra) ng alpabetong Griyego 2. Ang simulâ o umpisá ng anumán
alpha and omega: n.1. Ang una at hulíng titik (letra) ng alpabetong Griyego 2. Ang simulâ at wakás; punň at dulo
alpha particle:maliit na butil ng protons at nyutrons
alphabet: n.1. alpabeto; abakada; baybayin 2. Ang unang pánununtunan o saligán
alphabetic writing:alfabetikong pagsulat
alphabetical: adj.1. ng abakada; ng mga titik ng abakada 2. paabakada; inayos nang paabakada
alphabetize: v.“mag-abakada, abakadahin ; iabakada; mag-ayos”
alphabetizing:pagsasaabakada; alpabeto
already: adv.1. na 2. noón pa; noóng una pa
alright: v.1. bumabâ; manaog 2. dumapň 3. makátagpô; makákita
alright: adj.1. may-sindí; may-ningas 2. maliwanag
also: adv.1. din; rin 2. sakâ; patí 3. man
altar: n.altar; dambanŕ
altar boy: n.sakristan; monasilyo
alter: v.1. bumago sa (ng); umibá sa (ng) 2. magbago; mag-ibá
alternating current:salisihan; salitan ng kuryente
alteration: n.1. pagbago; pag-ibá 2. pagkakábago; pagkakáiba 3. ang bahagi o parte na nabago o naibá
alternator:henerador; dinamo; alterneytor
altercation: n.1. máinitáng pagtatalo 2. away; basag-ulo
alternate: adj.1. isahan; uná-uná; hálinhinan 2. sálitan; salít-salít 3. tuwíng ikalawá; bawat dalawá 4. kahalili; kapalít; katurno 5. salisí; salí-salisí
alternate: n.taong pamalít o kapalít
alternate: v.1. maghalilí; magturno 2. magsalít-salít 3. humalili; pamalít; tumurno
alternately: adv.1. nang sálitan o salít-salít 2. nang hálinhinan; nang halí-halilí; nang uná-uná
alternative: adj.mapamímilian; mapagpípilian
alternative: n.1. bagay na mapamímilian 2. bagay o paraáng máaarě pang magawâ
alternative assessment:alternatibong pagtatasa
alternative circumstances: n.mga alternatibong pangyayari
alternative cost/opportunity cost:(Econ.) ipinagpalibang halaga
alternative school:paaralang alternatibo
although; altho: conj.bagamán; kahit na; kulubmán; kahiman
altimeter:altimetro
altitude: n.1. taás; tayog 2. tauktók; taluktók; káitaasan 3. (Geom.) sukat na patayô
altogether: adv.1. pawŕ; lubós; ganáp 2. sa kabuuán; sa kalahatán
altruism:(Econ.) altruismo; (Mil.) pagkalinga o pagtulong sa iba nang walang pakundangan at pag-aalala sa sarili
altruist: n.makatao; mahabagin; taong di-maramot
altruistic:makatao; matulungin
alum: n.tawas
alumina:alumina; lupang di-nabibiyak
aluminum: n.aluminyo
aluminum: adj.1. ng aluminyo 2. may aluminyo 3. yarě o gawâ sa aluminyo
aluminum cup:tasang aluminyo
“alumna or alumnus, pl.; n.”babaing nag-aral o nagtapós sa isáng páaralán o koléhiyó
alumni: n.(pl. of alumnus) alumnay
alumnus: n.lalaking nag-aral o nagtapós sa isáng páaralán o koléhiyó
always: adv.1. lagě (na); palagě (na); parati; pirmé; tuwí-tuwî o sa tuwě-tuwina 2. anó mang oras
am: v.ay
A.M.; a.m.; AM:n.u. (ng umaga); s.u. (sa umaga)
amalgamate: v.mag-isa; pag-isahin; magsama; pagsamahin; kombinasyon
amalgamation: n.1. pag-iisa; pagsasama 2. magkahalo
amass: v.1. magkamál 2. magtipon
amateur: n.“1. amatyur; manlalarň, mang-aawit, at ibá pa, na hindî propesyunál 2. taong baguhan sa anó mang gáwain; bagitň”
amateur: adj.1. baguhan; di-propesyunál 2. ng o pará sa isáng baguhan o sa mga baguhan
amateurish: adj.katulad ng isáng baguhan; hindî pa sanáy.
amateurism: n.amatyurismo; pagkabaguhan; pagkaamatyur
amatory: adj.(Mil.) tungkol sa pag-iibigan ng babae at lalaki
amaze: v.1. magpataká; magpagulat 2. magtaká; magulat; mabiglâ
amazement: n.pagtataká; pagkagulat; panggilalás
amazing: adj.kataká-taká; kagulat-gulat; kagilá-gilalás
ambassador: n.embahador ng mabuting pagsasamahan
ambassador of goodwill:1. embahadór 2. tanging sugň o kinatawán
ambassadorship: n.pagka-embahadór
ambidextrous: adj.(Mil.) nagagamit nang mabuti ang dalawang kamay
ambient: adj.(Mil.) paligid; nakapaikot; nakapalibot
ambiguity: n.1. labň (ng kahulugán o ibig sabihin); (Law) kawalang-katiyakan; kalabuan 2. pahayag na malabň (hindî maliwanag) ang kahulugán
ambiguous: adj.1. máaaring manguhulugán ng dalawá o higít pa 2. di maliwanag ang kahulugán o ibig sabihin
ambition: n.1. hangád; pangarap 2. bagay na ibig mátamó o magawâ; adhikâ; lunggatî
ambitious: adj.1. maambisyón; ambisyoso (masc.) ambisyosa (fem.) 2. malakí (collq.)
ambiviolent: adv.patáyon-táyon sa dahas
amble: v.1. pumaso 2. maglakád-lakád; humabáng-hakbáng
amble: n.masarap na pagkain
ambrosia: N.1. paso (ng kabayo) 2. marahang lakad; paglakad-lakad
ambulance: n.ambulánsiyá
ambulant: adj.1. nakalálakad 2. naglílibót
ambuscade: n.itó rin ang ambush
ambush: n.1. manambáng 2. Ang lugár na tambangan o pinagkúkublihán ng mánanambáng
ambush: v.sumalakay mulâ sa pinágkukublihán
ameliorate: v.1. magpabuti; magpaunlád 2. bumuti; umunlád; magíng mabuti o maunlád
amelioration: n.kabutihang panlipunan
amelioration (social):1. pagpapabuti o pagpapaunlád 2. pagbuti; pag-unlád
amen: interj.(used after a prayer or to express approval) Amén (Lat.); siyá nawâ
amenable: adj.“1. manánagót; may-pananágutan 2. tinátalabán; napagágaling o pinagágaling 3. sang-ayon, sumang-ayon; sumúsunód; sunúd-súnuran 3. (Law) pumapayag; sumasang-ayon”
amends: v.1. magsusog 2. magtumpák; magwastň 3. magbago 4. (Law) baguhin; susugan 5. (Mil.) bayad sa insulto o pinsala; bayad-pinsala
amendment: N.susog; pagbabago
amenity: n.“1. pagkákaakit-akit; pagkákahalí-halina 2. ganda, kagandahan 3. ginahawa, kaginhawahan; alwán, kaalwanán 4. pakikipágkapwŕ; pakikisama o pakikitungo; kagandahang-asal; kagandahang-ugalě”
amenorrhea:mahinang regla; walang regla
America: n.Amerika
American: n.Amerikano
American bread:pan amerikano; pan de unan
amethyst:amatista
amiable: adj.1. mabaít; may-magandáng kaloobán 2. kaibíg-ibig; magiliw
amicable: adj.1. mapayapŕ; maayos; mahinahon 2. mapágkaibigan; mapágkapwá; mabaít
amid; amidst: prep.sa gitnâ ng; sa-karamihan ng (collq)
amiss: adv.sa malíng paraán; nang walâ sa lugár; mali; sala; lihis; lisya
amiss: adj.hindî tamŕ; malî; lisyâ; di-tumpák
amity: n.kasunduan sa pagkakaibigan
amity (treaty of):pakikipagkaibigan sa lahat ng bansa
amity (with all nations):“mabuting pagsasamahán, pagpapagayan o pagkakáunawaán; pagkakáibiganan; pagkakásundô”
ammeter: panukat sa daloy ng kuryente
ammonia: n.amonya; amonoyako.
ammonia dynamite: n.(Mil.) dinamitang amoniya (may singaw)
ammonium sulfate:amonyum sulpayt
ammunition: n.1. munisyón; amyunisyón 2. pananggól; sandata
amnesia: n.amnesya
amnesty: n.amnestiya
amnesty tax:amnesti tax
amoeba; ameba: n.ameba
amoebic (dysentery):iti; pagtatae
amok; amuck: adj.; adv.naghúhuramentado
amok; amuck: n.1. paghuhuramentado 2. taong huramentado
among; amongst: prep.1. kasama ng; napalíligiran ng; kahalubilo ng 2. sa mga; sa marami 3. ng mga 4. kasama sa; kabilang sa; isása
amorous: adj.1. mapágmahál; karinyoso; malabíng; nagmámahál; punô ng pag-ibig o pagmamahál 2. mahilig sa lamán o kamunduhán
amorphous:walang hugis; amorpus
amortization; amortizement: n.amortisasyón; paghihiwaláy o pagbubukód ng halagáng panghulog sa utang pagkakautang; ang halagáng ibinukód pará panghulog sa pagkakautang
amount: v.1. magkahalagá; umabót sa halagáng 2. mangahulugan
amount: n.1. halagá 2. dami 3. lakí 4. buóng halagá
amount receivable:halagang tatanggapin
amount payable:halagang babayaran
amount (big):malaking halaga
amperage: n.“amperahe, lakás ng kuryente batay sa pámantayang sukat ng lakás o konsumo ng kuryente”
ampere: n.“amperyo; ampér, pámantayang sukat ng lakás ng kuryente”
ampersand: n. tawag sa panandáng ‘&’ na ang kahulugá’y ‘at’
amphibian: n.ampibiyán; anó mang sasakyáng panghímpapawíd na máaaring lumipád mulâ sa lupŕ at bumabâ sa lupŕ o sa tubig
amphibious: adj.1. nabúbuhay magíng sa lupŕ o sa tubig 2. nagágamit magíng sa lupŕ at sa tubig
ample: adj.1. maluwáng; malakí; malawak 2. saganŕ; nasaganŕ; marami 3. sapát; katamtaman; supisyente
amplification: n.1. pagpapalawak; pagpapasakláw; pagpapalakí 2. pagpapalakás 3. bagay o detalyeng idinagdág o náparagdág sa isáng pahayag; karagdagang pahayag
amplifier: n.“1. tagapágpalakí; tagapágpalawak, kung baga sa isáng tao 2. pampalakás, halimbawa’y ng tunóg ng radyo 3. pampalakí”
amplify: v.1. magpalakí; magpalawak 2. magpalakás 3. magdagdag
amply: adv.1. husto 2. labis
ampul; ampule: n. ampolya
amputate: v. pumutol
amputation: n.pagputol
amuck: adv. & adj.itó rin ang amok
amulet: n.1. antíng o antíng-antíng; agimat 2. mutyâ; gayuma
amuse: v.1. magpalibáng; magpaalíw 2. magpatawa; patawahin; makatawa 3. malibáng; maalíw
amusement: n.pook-libangan ng lungsod
“amusement (centre, city)”:1. paglilibáng; pag-aalíw 2. líbangan; áliwan; dibersiyán
amusement tax:buwis sa libangan
amusing: adj.1.nakalílibáng; nakaáalíw 2. katawá-tawá; nakákatawá 3. mapágpatawá
an: adj. & indefinite article(used instead of ‘a’ before words beginning with a vowel sound): 1. isá 2. sa isá 3. ng isá 4. ang isá
anaesthesia: n.1. itó rin ang anesthesia 2. pangimay; anestesya
anaesthetic: adj.itó rin ang anesthetic
anaesthetist: n. itó rin ang anesthetist
analogous: adj.“1. katulad, nákakatulad; kahawig, nákakahawig; kahambíng, nákakahambíng 2. magkatulad; magkahawig; magkahambíng”
analogy: n.analóhiyá; pagkakátulad; pagkakáhambíng; pagkakáhawig; pahambing na paliwanag o pagpapáliwanagán tungkól sa bagay na magkatulad; (Bio.) pagkakáhawig ng tungkuling ginágampanán ng mga bahaging magkakaibá ang kayarian o pinanggalingan
analysis: n.pagsusuri ng mga ulat sa pananalapi
analysis (activity):pagsusuri ng gawain
analysis of learning task:pagsusuri ng gawaing pagkatuto
analysis (activity):pagsusuri ng pandinig
analysis (bulletin):pagsusuri ng bulitin
analysis (catalogue):pagsusuri ng katalog
analysis (child):pagsusuri ng bata
analysis (content):pagsusuring nilalaman
analysis (cost):pagsusuri ng halaga
analysis (critical):pagsusuring kritikal
analysis dimensional:pagsusuring daymensyonal
analysis (factor):pagsusuri ng paktor
analysis (financial):1. surě; pagkakásurě 2. ang kinálabasán o resulta ng ganyáng pagsusurě o pagkaakásurě
analysis (functional):pagsusuring gamitin
analysis (graphical):pagsusuring grapikal
analysis (item):pagsusuri ng aytem
analysis (job):pagsusuri ng hanapbuhay o trabaho
analysis (linguistic):pagsusuring lingguwistiko
analysis (literary):pagsusuring pampanitikan
analysis (mathematical):pagsusuring matematikal
analysis (occupational):pagsusuring panghanapbuhay
analysis (pattern):pagsusuri ng huwaran
analysis (phonetic):pagsusuring ponetiko
analysis (reading):pagsusuri sa pagbasa
analysis (record chart):tsart ng pagsusuri
analysis (situational):pagsusuring pangkayarian
analysis (task):pagususri ng gawain
analysis (structural):pagsusuring pangkayarian
analysis (statistical):pagsusuring istatistikal
analysis (task):pagsusuri ng gawain
analysis (technical):pagsusuring teknikal
analysis (trace):pagsusuri ng kalakal
analysis (trend):pagsusuri ng kalakaran
analysis (usual):karaniwang pagsusuri
analysis (word):pagsusuri ng salita
analyst: n.1. analista; analisadór; mánunurě o tagasurě 2. komentarista 3. sikoanalista; dalubhasŕ sa pagsusurě ng isip
analytic jurisprudence:mapanuring hurisprudensiya
analyze; analayse: v.1. umanalisá 2. sumurě
anarchism:(Econ.) anarkismo
anarchist: n.anarkista
anarchy: n.1.kawalá ng gobyerno (pámahalaán); anárkiyá 2. kaguluhán o karahasán pampulítiká; kaguluháng-bayan 3. paghaharě ng guló sa anó mang kilusán
anathema: n.1. sumpa 2. ang sinumpa
anatomy: n.anatomiya: 1. pagpipirá-pirasó o pagpuputul-putol sa mga bahagi ng katawán (ng hayop o halaman) upáng suriin 2.ang siyénsiyá (aghám) ng kayarian ng hayop o halaman 3. detalyado o masusing pagsusurě 4. (Rare) kalansáy
anatomy of the sexual organs:anatomiya ng mga bahaging seksuwal
ancestor: n.“1. nunň, ninunň; pinágnunuan 2. pináglahian; pinágmuláng lahě 3. pásimundán; pinágbuhatan; pinágmulán”
ancestor (Malayan):ninunong Malayo
ancestor (English):ninunong Ingles
ancestor (Italian):ninunong Italyano
ancestral: adj.1. pinágnunuang angkán 2. mga nunň o ninunň
ancestry: n.“1. ng, sa, o may-kinalaman sa mga ninunň 2. mana sa mga ninunň”
anchor: n.1. angkla; angkora; sinipete 2. pugal 3. suhay; pag-asa
anchor:v.1. magduóng 2. magpondo 3. magpugal
anchorage: n.1. ang bayad o singíl sa pagduóng o pagpondo (ng barko) sa piyér o dáungan 2. pagduóng gaya ng isáng barkó 3.dáungan; dúungan; pondohan ng mga barko 4. sandigan; pag-asa; suhay (fig.)
Anchorage (Sydney City):Daungan ng Lungsod ng Sydney
anchorite: n.ermitanyo
anchovy: n.dilis; isáng urě ng maliliít na isdâ
ancient: adj.sinaunang panahon
ancient time:1. ng o sa unang panahón 2. matandâ 3. sinauna 4. antigo
and: conj.1. at 2. sakâ; at sakâ 3. gayón din; patí 4. subalit; ngunit; dátapwát
anecdotal record:anekdotal rekord
anecdote: n.1. (pl.) originally 2.kasabihán o kuwentong maiklî tungkól sa anó mang pangyayari sa buhay ng sínumán
anemia: n.anemya: Med.: kakulangán ng dugô; pamumutlâ dahil sa kakulangán ng dugô; hinŕ o paghihinŕ ng katawán; (c) kawaláng-siglá; tamláy o pananamláy ng katawán
anemic: adj.1. kulang sa dugô; anémikó (masc.); anemika (fem.); maputlâ 2. matamláy ang katawán; waláng-sigla
anemometer: n.panukat sa hangin o atmospera
aneroid barometer:“anemometro: gamit o instrumento, na panukat ng lakás o bilís ng hangin”
anesthesia; anaesthesia: n. “1. anestesya; kawalán o pagkawalâ ng pakiramdam dahil sa karamdaman o sakít 2. manhíd o pamamanhíd, na likâ ng gamót na pampamanhíd”
anesthetic; anaesthetic: adj.“1. ng sa, o ukol sa anestesya 2. nagpápawalâ o nakawáwalâ ng pakiramdám; nagpápamanhíd”
anesthetic; anaesthetic: n.anestétikó; gamót-pampamanhíd
anew: adv.1. mulî; ulî; minsán pa 2. pamulî nang panibago
angel: n.“1. (Theol.) anghél, na sugň ng Diyós 2. patnubay na espíritú 3. taong ipinalálagáy na nápakagandá, mabaít at inosente”
angelic: adj.1. parang anghel; mukhang anghel 2. ng (sa) mga anghel
angelus: n.“anghelús; orasyón: ang dasál na inúusál sa umaga, tanghalě at hapon”
anger: n.1. galit; ngitngít 2. poót
anger: v. (Bot.) halamang namumulaklak
angiosperm: paninikip ng dibdib
angina pectoris:1. magpagalit 2. makagalit
angle: n.“1. angguló 2. sulok, panulukan”
angle: v.1. mamingwít; mamansíng 2. bumingwít 3. pumuntiryá
angles: n.anggulo sa pagitan ng meridyanong heograpiko at magnetiko
angle of declination:mámamansíng; mámimingwít
angle strain:(Chem.) banat ng anggulo
angleworm: n. bulating pamain sa pamimingwít
angling: n.pamimingwít; pamamansíng
angrily: adv.pagalit
angry: adv.1. galít 2. nag-áalab; nag-íinit 3. malakás at mápanirŕ 4. nagnánaknák; masakít; makirót
anguish: n.labis na pagtitiís o paghihirap; matindíng hirap o dalamhatě
anguish: v.“1. magpahirap, papágtiisín nang labis 2. magtiís; maghirap nang labis”
anguished: adj.nagtítiís o naghíhirap nang labis; nagdádalamhatě
angular: adj.1. may angguló 2. paanguló 3. payát at uslî ang mga butó
anhydrite:anidrita
animal: n.“1. hayop 2. taong makahayop, brutál o malupit; animál”
animal: adj.1. ng sa o galing sa hayop 2. makahayop; malupit; ugaling hayop
animal adaptation to environment:pagbabagay ng mga hayop sa kapaligiran
animal breeder:tagapaglahi
animal caretaker:tagapag-alaga ng hayop
animal bites:kagat ng hayop
animal husbandry:paghahayupan
animal imitation:paggagagad-hayop
animality: n.1. ugalě ng mga hayop 2. kaharian ng mga hayop; buhay ng mga hayop 3. pagkamakahayop; kahayupan; kaugaliáng makahayop
animate: v.1. bumuhay 2. magbigáy-buhay; magpasiglá; magpasayá 3. magpakilos; magpagaláw
animate: adj.1. buháy; may-buhay 2. masayá; masiglá
animation: n.1. parang buháy; animo’y buháy 2. masiglá; masayá
animosity: n.1. pagbuhay 2. pagbibigáy-buhay 3. siglá; sayá
anise: n.ang mabangó at maliliít na butó ng anís
aniseed: n.1. ang halamang anís 2. ang maliliít na butó ng halamang itó
ankak: N.ankak; pangkulay sa burong isda; baboy o hipon
ankle: n.1. bukong-bukong; buól 2. kasú-kasuán sa pagitan ng bintî at sakong; bukúng-bukungan
anklet: n.1. galáng o kadena sa bukung-bukong 2. maiklíng medyas ng mga batŕ
annals: n.1. tálaan 2. kasaysayan; istorya; ulat-pangkasaysayan
annato:atsuwete
annealing fire:hinay-hinay na init; atay-atay na init
annex: v.1. magkabít; maghugpóng 2. magsama 3. sumakop
annex: n.1. dagdág; dating; hugpóng; sudlóng 2. gusaling sangáy ng isáng páaralán 3. suplemento; dagdág o karagdagang bahagi
annexation: n. 1. pagdarating; paghuhugpong; pagkakabít; pagsudlóng 2. pagsasama 3. bagay o bahaging ikinabít o idinugtóng 4. pagsakop
annihilate: v.“1. magwasak nang lúbusan 2. lumipol, pumuksâ 3. maggupň; lumupig; tumalo 4. pumatáy; umutás”
annihilation: n.1. pagwasak nang lúbusan 2. paglipol; pagpuksâ 3. pagpápagupň; paglupig; pagtalo 4. pagpatáy; pag-utás
anniversary: n.1. anibersaryo; kaarawán 2. ang pagdiriwang na ginágawâ bilang paggunitâ sa ganyáng araw
annotate: v. gumawâ ng anotasyón o mga puna’t pagpapaliwanag
annotation: n.anotasyón
announce: v.1. maghayág 2. magsabi 3. magbalitŕ 4. magpakilala 5. magtawag
announcement: n.1. págpapahayag; págpapatalastás; págbabalitŕ; págpapabatíd; págbibigáy-alám 2. patalastás; paunawŕ; pahayag 3. babalâ 4. balitŕ 5. palatahalŕ; anunusiyó
announcement effect:(Econ.) epekto ng paghahayag
announcer: n.anawnser
announcer (radio):1. tagapágbalitŕ; anawnser 2. tagapágpakilala 3. tagapágpahayag; tagapágpatalastás 4. tagabando
annoy: v.1. magpayamót 2. mambuwisit 3. mang-abala 4. manggalit; mang-inís 5. manuksó 6. mayamót; mabuwisit; magalit; mainís; maabala
annoyance: n.1. pagyamót; pagbuwisit; pag-inis; pagtuksó; pag-abala 2. pagkayamót; pagkabuwisit; pagkainís 3. bagay o tao na nakayáyamót; pampainís; pampabuwisit
annoying: adj.nakayáyamót; nakabúbuwisit; nakaíinís; nakagágalit
annual: adj.1. sa isáng taón; bawat taón 2. táunan 3. taún-taó 4. iisahing taón ang buhay
annual: n.1. ánuwál; táunang aklát o mágasin; táunang babasahín 2. halamang nabúbuhay lamang sa isáng taón
annual report:taunang ulat
annual salary:suweldo sa isang taon
annually: adv.taún-taón; táunan; minsan sa isáng taón; sa bawat taón
annuity: n.táunang bayad; (Econ.) anwiti; hulog
annul: v.(Law) ipawalang-bisa; magpawalang-bisa
annulment: n.pagpapawaláng-bisŕ; pagpapawaláng saysáy
annum: n.taón
Annunciation: n.1. ang pagbati ng anghel kay Maria 2. anunsiyasyon
anode:positibong bahagi ng kuryente; simpleng sel na elektriko; anod
anoint: v.1. magpahid ng langís o ungguwento; maghaplás ng langís o ungguwento 2. kumúnsagrá sa pamamagitan ng pagpapahid o paglalakáy ng Santo Oleo
anointment: n.1. pagpapahid o paghahaplás ng langis o ungguwento
anomalous: adj.1. tiwalî; lisyâ; malî; masamâ 2. abnormál; di-karaniwán; kakaibá
anomaly: adj.1. anomalya; katiwalián; kalisyaán 2. anó mang bagay o pangyayaring tiwalî o lisyâ; abnormalidád
anonymous: adj.1. waláng-lagdâ; waláng pirma 2. di-kilala
anorexia:kawalan ng gana sa pagkain
another: adj.1. isá pa 2. ibá 3. panibago
another: pron.1. isá pa 2. ang isá 3. ibá; kapwŕ 4. isá sa
answer: n.1. sagót; tugón 2. solusyón 3. gantí 4. (Law) nakasulat na pagtatanggól (kasagutan)
answer: v.1. sumagót; tumugón 2. sumunód 3. managót 4. tumugón; umalínsunod; makatulad 5. lumutas; sumagót 6. magpasinungaling
answerable: adj.1. may-pananágutan 2. masásagot; matútugon. 3. mapasísinungalingan.
ant: n.langgám; guyam
ant (big black):kuwitib
ant [big (red) forest]:hantik
ant (black):langgam na itim
ant (small red):apanas
ant (termite):anay
antagonism: n.1. samâ ng loób; galit 2. labanán; sálungatan
antagonist: n.kalaban; kakontra; kasalungát
antagonistic: adj.1. galít; kontra 2. nag-áaway; magkalaban
antagonize: v.1. magpagalit 2. makagalit 3. magpasamâ
antartic:antartiko
antartic circle:kabilugang antartiko
anteater: n.“hayop na may mahabang ngusň, mahabŕ at malagkít ang dilŕ, na ang kinákain ay halos mga anay at langgám lamang”
antebellum: adj.(Mil.) bago ang giyera
antecedent: adj.una
antecedent: n.1. anumang bagay o pangyayaring náuuna 2. pinagmulán; pinanggalingan; pinagbuhatan; simula 3. (pl.) ninunň 4. karanasán; pinágdaanan 5. (Gram) ang tao o bagay na tinútukoy ng panghalíp 6. ang batayán o saligáng bahagi
antechamber: n.kuwartong nasa dakong labás ng higít na malakíng kuwarto
antedate: v.1. magpetsa o petsahán nang adelantado 2. mangyari o maganáp nang maaga; máuná 3. itakdâ o gawín nang maaga o higít na maaga
antedate: n.petsang higít na maaga kaysa talagáng nárarapat
antediluvian: adj.1. ng o noóng panahóng hindî pa nagúgunaw ang mundo 2. nápakatandâ na; nápakalumŕ na
antediluvian: n.tao o bagay noóng panahóng hindî pa nagúgunaw ang mundo
antemeridian: adj. bago tumanghalě
antemorten: adj.ginawâ bago namatáy (sumakabiláng-buhay)
antenna: n.“1. (Zool.) sungót sa ulo ng insekto, hipon, at ibá pa 2. (in Radio & Telev.) antena; eryal”
ante nuptial: N.bago makasal
ante nuptial contract: n.kasunduan bago makasal
antepenult: n.ang pangatlóng pantíg ng salitâ mulâ sa hulihán
antepenultimate: adj. pangatló mulâ sa hulihán
antepenultimate: n.1. anumáng pangatló mulâ sa hulihán 2. ang pangatlóng pantíg ng salitâ mulâ sa hulihán
anterior:sa unahan
anteroom: n.kuwartong híntayan sa labás ng salas o ng higít na malakíng kuwarto
anthem: n.awit ng papuri o katapatan (sa bayan)
anthern: n. (Bot.) antera (Sp.); isá sa mga maliliít na supot ng polen o pulbín
anthem (national):pambansang awit
anther:anter
anthill: n.punso (ng mga langgám o anay)
anthologize: v.“1. gumawâ o maghandâ ng katipunan o koleksiyón ng mga tulâ, kuwento, at ibá pa 2. gawíng koleksiyón o katipunan, halimbawa’y ng mga tulâ, at ibá pa”
anthology: n.“antolóhiya (Sp.); kalipunan o koleksiyón, halimbawa’y ng mga tulâ, at ibá pa.”
anthracite: n.“urě ng matigás at makintáb na karbon, na hindî gaanóng maningas at kaunti lamang ang usok, ngunit nápakainit”
anthrax: n.antraks; nakákahawang sakít ng mga hayop
anthropoid: adj.1. katulad ng tao; parang tao 2. parang tsonggo
anthropoid: n.hayop na parang tsonggo
antrhopologist:antropolodyist; antropologo
anthropology: n.antropolóhiyá; pag-aaral tungkól sa tao; aghám-tao
anti: n.tagasalungát; oposisyonista; laban sa; kontra
anti: adj.(colloq.) laban; kontra; salungát; tutol
anti-: pref.1. laban sa; kontra sa; salungát sa 2. pampagalíng; gamót
antiaircraft: adj. panlaban o ginágamit na panlaban sa pananalakay mulâ sa himpapawíd; (Mil.) ginagamit na depensa laban sa mga eroplano at ibang sasakyang lumilipad
antiballistic missile: n.(Mil.) pandepensang misayl na ginawa para harangan at sirain ang umaataking balistik misayl
antibiotic: adj.sumúsugpô o nakapípigil sa pagtubň o pagdami ng bakterya
antibiotic: n.antibayotik; antibiyótikó; anó mang susntansiyáng kemikál na nakasúsugpô o nakapípigil sa pagdami ng bakterya
antibody:sustansiya laban sa mikrobyo
antic: adj. kakaibá at katawá-tawá
antic: n.“gawâ, panlilinláng, o pamámaraáng ginágawâ”
antics: n.katawa-tawang kilos; mga kalokohan
antichrist: n.1. sínumáng kalaban ni Kristo o hindî naníniwalŕ kay Kristo 2. in the bible: Anti-Kristo 3. huwád na Kristo; kristu-kristuhan
anticipant: adj.(with’of’) umáasa sa; naghíhintáy ng
anticipate: v.1. umasa 2. maghintáy 3. umagap; maghandâ 4. magpáuná 5. magbayad
anticipation: n.1. pag-asa; paniwalŕ 2. paghihintáy 3. bagay na ináasahan 4. hinuhŕ; palápalagáy
anticipatory: adj.(Mil.) pag-aantisipeyt; pag-uuna
anticipatory pricing:(Econ.) pagpepresyo batay sa inaasahan
anticlimax: n.1. bigláng paghinŕ o pagkawalâ ng súkdulang kawilihang idinúdulot 2. di-kasiyá-siyáng wakás; pagkabigô o kabiguán
anticline: N.antiklina
anticommunism: n.(Mil) paglaban sa komunismo
anticommunist: n.(Mil.) taong laban sa komunismo
anticommunistic: adj.(Mil) ng o tungkol sa paglaban sa komunismo
antidepressant: n.(Mil.) droga na nag-aalis ng matinding kalungkutan sa pag-iisip
antidote: n.1. gamót na kontra sa lason o kamandág 2. remedyo; lunas; solusyón
antestablisment: adj.(Mil.) laban sa mga makapangyarihang institusyon sa lipunan
antifreeze: n.bagay o sustansiyáng panghalň sa tubig o gasolina upáng hindi magyelo o mamuô
anti-graft law:batas laban sa katiwalian
anti-imperialist: n.(Mil.) laban sa pangongolonya o pananakop sa ilang bansa ng ibang bansa
antilabor: adj.laban sa unyón ng mga manggagawŕ o sa kapakanán ng mga manggagawŕ
antipathy: n.antipatiya; inís o pagkainís; suklám o pagkasuklám; matindíng yamót o pagkayamót
antipersonnel: adj.(Mil.) ginawa para pumatay o sumugat ng mga tao
antiperspirant:pamigil sa pamamawis
antiquate: v.(Mil.) palumain
antiquated: adj.1. hindi na ginágamit; hindi na mahalagá 2. walâ na sa moda (uso); walâ na sa panahón; lumang-lumŕ na 3. matandâ na; nápakatandâ na
antique: adj.1. ng unang (o matandáng) panahón 2. walâ na o lipás na sa panahón; sáunahín o sinauna 3. makalumŕ 4. nagbibili ng mga bagay o kagamitáng antigo
antique: n.anó mang bagay na labí ng unang panahón; relkya
antiquidity: n.“1. unang panahón; matandáng panahón; káuna-unahang panahón 2. katandaán 3. ang mga tao ng unang panahón 4. pl. mga relikya, mga monumento, at ibá pa ng unang panahón; matatandáng kaugalián, at ibá pa”
antiseptic: adj.“1. antiséptikó; laban o panlaban sa impeksiyón, pagkabulók, at ibá pa 2. gumágamit ng antiséptikó 3. isterilisado; ligtás sa impeksiyón o sa bagay na nakáhahawa”
antiseptic: n.antiséptikó
antislavery: adj.(Mil.) laban sa pang-aalipin
antitank: adj.(Mil.) ginagamit laban sa mga tangke sa giyera
antithesis: n. 1. pagkakáiba o pagkakásalungát ng kahulugán o kaisipáng nápapaloób 2. kabaligtarán; kataliwasán; kasalungát
antitoxin: n.antitoksin; antitoksina
ants (tree-nest of):bahay-langgam
antler: n.1. sangá-sangáng sungay ng usá 2. alín man sa sangá ng ganitóng sungay
ant nest: n.bahay-langgám; pugad-langgám
antonym: n.kasalungát (na kahulugán)
anus: n.butas ng puwít
anvil: n.1. palihán 2. ang isá sa tatlóng butó sa loob ng tainga
anxiety: n.“1. iníp, pagkainíp 2. pag-aaláalá; pagkabahalŕ; pagkabalisa; pag-aágam-agam; hindî pagkapalagáy 3. pananabík; kasabikán; matindíng paghahangád”
anxious: adj.1. naíiníp 2. nag-áalalá; nabábahalŕ; nabábalisa; nag-aágam-agam; hindî mapalagáy 3. nanánabík
any: adj.1. kahit anó; anó man; kulób 2. kahit sino; sino man; maski sino; kulób sino 3. kahit isá; isá man; kulób isá; maski isá 4. lahát na; sino man
any: n.1. sínumán 2. alinmán
any: adv.kahit paanó; muntî man
anybody: pron.1. sínumán; kahit sino; kulóbsino 2. mahalagáng tao; mataás na tao; kilalá o bantóg na tao
anyhow: adv.1. sa anó mang paraán; kahit papaanó; kulób paanó; papáanumán 2. nang basta na lamang; nang kahit papaanó na lamang
anymore; any more: adv.1. ngayón; sa ngayón; sa kasalukuyan 2. mulî; ulî 3. ibá; ibá pa; pa 4. na 5. anó pa
anyone: pron.1. sínumán; sino pa man; kahit sino; kulób sino 2. alinmán; kahit alín; kulób alín
anyplace: adv.(colloq) saanmán; kahit saán
anything: pron.anumán; kahit anó
anyway: adv.1. sa anó o paanó mang paraán 2. paanó’t-paanó man; gayón man; gayón pa man 3. nang basta na lamang; nang kahit papaanó na lamang
anywhere: adv.saanmán; kahit saán; kulób saán
A one: adj.1. primera klase; pángunahín ang urě 2. nápakagalíng; pinakamagalíng; nápakahusay; pinakamahusay
aorta: n.aorta
apace: adv.(Mil.) nang o sa mabilis na lakad
apart: adv.1. hiwaláy o nang hiwaláy 2. magkahiwaláy o nang magkahiwaláy 3. bukód sa; bukód pa sa 4. nang hiwaláy 5. nang may pagitan
apart: adj.hindi nagsásama
apartheid: n.(Mil.) paghihiwalay ng mga tao batay sa lahi
apartment: n.“1. kuwarto o mga kuwartong magkakaratig, na páupahán 2. apartment; aksesorya “
apartment: adj.“ng, sa o para sa isáng bahay pánirahanan”
apartment building: n.gusaling ang mga kuwarto’y ginágamit na pánirahanan
apartment house: n.itó rin ang apartment building
apatite:apatita
apathetic: adj.1. waláng malasakít; waláng interés 2. matamláy ang loób; malamíg ang loób; waláng-siglá 3. waláng-bahalŕ
apathy: n.1. kawaláng-malasakit; di-pagmamalasakit; kawaláng interés 2. katamlayán o kalamigán ng loób; kawaláng-siglá 3. kawaláng-bahalŕ
ape: n.1. orangutáng; bakulaw; gorilya 2. anó mang urě ng matsíng o tsonggo 3. taong mapánggagád o mapánggaya
ape: v.manggaya; manggagád
aperture: n.“1. butas; siwang; awáng 2. butas ng kámerá o teleskopyo, pinaglalagusan ng liwanag sa lente ng kamera”
apex: n.1. tuktók; taluktók 2. tulis; matulis na dulo 3. tugatog; rurok o karurukan
aphraersis; apheresis: n.1. aparesis 2. ang salitáng may ganyáng kaltás
aphid: n.(Zool.) dapulak
aphorism: n.talinghaga
apiary: n.alagaán ng mga pukyutan o laywán
apices: n.pangmarami ng apex
apiculture: n.apikultura; ang pag-aalagŕ at patpaparami ng pukyutan o laywán
apiece: adv.bawat isá; bawat piraso; ang isá
aplenty: adj. & adv.(Colloq). saganâ
apocalypse: n.pahayag; apokalipsis
apocopation: n.salitang pinaiklî sa pamamagitan ng pagkaltás sa hulíng tunóg
apocope: n.apókopé
apodal: adj.(Zool)1. waláng-paá 2. waláng-palikpík sa dakong likód ng buntót
apolitical: adj.(Mil.) naiinis o walang interes o pakikisangkot sa mga bagay na politikal
apologetic: adj.1. nagpápakumbabâ; mapágpakumbabâ 2. nagtátanggól; nagsásanggaláng; nangángatwiran
apologize: v.humingî ng paumanhín o patawad
apology: n.1. paghingî ng patawad o paumanhín 2. pagtatanggól o pagbibigáy katwiran 3. mahinang pamalít o kapalít; panakíp-butas 4. pagkilala at pagsisisi sa nágawáng pagkukulang
apoplexy: n.apopleksi; atake serebrál
apostasy: n.“lubusang pagtalikod sa relihiyon, paniniwala o partido”
apostate: n.taong ganap na tumalikod sa kanyang relihiyon o partido
apostle: n.apostól; apostolés; disípuló; alagád
apostrophe: n.kudlit
apothercary: n.1. parmaseútikó 2. butikaryo
appall; appal: v.1. magpatakot 2. mágpapangilabot
appalling: adj.nakatátakot; nakapangíngilabot; nakapanghíhilakbót
apparatus: n.1. mákina; aparato 2. makinarya; sistema; pamamaraán
apparatus activities:mga gawaing aparato
apparel: n.kasuután; damít o pananamít
apparent: adj.1. madalíng mákita; kita; nákikita; kitang-kita 2. madalíng máunawaan o máintindihán; malinaw; maliwanag 3. parang tunay o totoó
apparently: adv.tila; mukha
apparition: n.“1. mahiwagang larawan, pagpapakita o paglitáw 2. multo o malabong larawan ng multo”
appeal: v.“1. maghabol, mag-apelá 2. mamanhík; makiusap; humilíng 3. sumamň; magmakaawŕ 4. manawagan 5. magpalugód; magbigáy-lugód; magpawili 6. magpaakit; magpahangŕ”
appeal: n.1. apelá; paghahabol 2. panawagan. 3. pamanhík; pakiusap; samň. 4. pang-akit; panghalina.
Appeals (Board of Civil Service):Lupon sa Paghahabol ng Serbisyo Sibil
appealable: adj.maiáapelá; maipághahabol
appear: v.1. magpakita 2. lumitáw; lumabás 3. humaráp; sumipót; dumatíng; lumitáw; magpakita 4. magíng maliwanag; lumabás 5. magmukhâ; maghitsura 6. málathalŕ; mápublika 7. lumutang; lumitáw; umultáw 8. lumabás; magtanghál
appearance: n.1. pagharáp o pagkakáharáp 2. paglabás; paglitáw; pagpapakita 3. hitsura; ayos; anyň 4. paglutang; pag-ultáw; paglitáw. 5. paglabás o pagkakálabás; páglalathalŕ o pagkakálathalŕ; págpupubliká o pagkakápubliká
appease: v.1. magpahinahon; magpalubág; magpatigháw; magpápayapŕ 2. pumawě; magpaalis
appeasement: n.1. págpapahinahon; págpapalubág; págpapatigháw; págpapayapŕ 2. pagpawě o pagkapawě o pagkakápawě
appellant: n.apelante; ang (taong) nagháhabol o umáapelá sa húkuman
appellate: adj.“ng, sa o ukol sa paghahaból (sa húkuman)”
appellate court:apeladong hukuman
appellate jurisdiction (court with):hukumang may saklaw sa paghahabol
appellation: n.tawag o katawagán
appellee: n.apelado; ang taong nagtátanggól sa iniharáp na paghahabol sa húkuman
append: v. magdagdág; magsama; maglakip
appendage: n.1. dagdág na bahagi 2. bahaging panlabás ng punň o katawán
appendectomy: n.pag-aalís sa apendisitis sa pamamagitan ng operasyon (pagtitistís)
appended:kasudlong; karugtong
appended to (the ordinance):ordinansang kasudlong sa …
appendicitis: n.apendisitis; implimasyón o pamamagâ ng apendiks
appendix: n.“1. apendiks; maliít na tubň sa labás ng malakíng bituka, na animo’y maliít na supot 2. apéndesé; dahong-dagdág; suplemento”
appertain: v.matungod; maukol
appetite: n.“1. gana, pagkakagana, kaganahan (sa pagkain) 2. panlasa 3. hilig, pagkamahilig o kahiligan”
appetizer: n.pampagana; pagkain o ínuming pampagana
appetizing: adj.1. pampagana; nagpápagana 2. masaráp; malasa
applaud: v.1. pumalakpák 2. pumuri
applause: n.“1. mga palakpák, pálakpakan 2. masayáng papuri o págpaparangál”
apple: n.1. mansana; mansanas 2. punň ng mansanas
apple-pie:mahusay; organisado
apple tube:tubong apol
appliance: n.1. kagamitáng 2. (Rare) pagpapahid o paglalagáy
applicable: adj.“1. magágamit, nágagamit; máaaring gamitin 2. máaari; nábabagay; angkóp 3. mapaíiral; maipatútupád”
applicant: n.aplikante
application: n.1. paglalagáy; pagpapahid 2. paggamit 3. págpapairal; págpapatupád; págbibigáy-bisŕ 4. aplikasyón 5. pormularyo ng kahilingan sa pagpasok sa trabaho 6. gamit
applicator (plastic tube):tubong plastik na panlagay
applique:tapal na palamuti; patsing; aplikey
apply: v.1. magpahid; maglagáy 2. gumamit; magsagawâ 3. magprisinta 4. magsakatuparan; magpairal 5. tumukoy; máukol
applied magnetic field:(Chem) ginagamit na magnetikong larang
applied revolution: n.aplikadong rebolusyon
apposite: adj.wasto; bagay; tumpak
appoint: v.1. humirang; magnombrá 2. magtalagá 3. magtakdâ; maglaán
appointee: n.taong hinirang o ninombrahán sa isáng tungkulin
appointive: adj.hiníhirang; ninúnombrahán
appointive office:katungkulang hirang
appointive official:hinihirang na pinuno
appointment: n. “1. paghirang; págnunombrá 2. págtatalagá 3. kasulatan sa pagkáhirang 4. tungkulin 5. típanan; táyapan, págtatagpô”
appointment (ad interim):paghirang na pansamantala
appointment (with the principal):pakikipagkita sa punong-guro
apportion: v.magbahagi; ipamahagi; magpartí
apportioned (to be):pagparti-partihin
apportionement: n.paghahatě; pagpapartí
appraisal: n.1. pagtasa; pagtaya 2. tasa; táyang halagá; kalkulá; tantiyá
appraise: v.1. tumasa; tumaya 2. tumantiyá; kumalkulá
appraiser: n.1. tagatasa; tagataya ng halagá 2. kumalkulá o tumantiyá
appreciable: adj.1. kahangá-hangŕ; kasiyá-siyá; kapuri-puri 2. magalíng; mahusay 3. madalíng mápuna o mápansín
appreciate: v.1. humangŕ; pumuri 2. kumilala 3. magpahalagá; magbigáy-halagá 4. magtaás ng halagá 5. tumaás; magmahál
appreciated: adj.1. hináhangaan; pinúpuri 2. pinaháhalagahán; biníbigyáng-halagá 3. kiníkilala 4. itinaás o tumaás ang halagá
appreciated (it will be highly):lubos na pahahalagahan
appreciation: n.1. paghangŕ; pagpuri 2. pagkilala ng utang-na-loób 3. págpapahalagá 4. kasiyahan 5. pagtaás ng halagá; pagmahál
appreciation (of ballot):pagpapahalaga ng balota
appreciation lesson:araling pagpapahalaga
appreciative: adj.1. humáhangá; nagpúpuri 2. kumíkilala ng utang-na-loób; nagpápasalamat 3. nagpápahalagá; nagbíbigáy-halagá
apprehend: v.1. humuli; dumakíp; umaresto 2. umunawŕ 3. mangambá
apprehensible: adj.1. mahúhuli; madádakíp; maáaresto 2. máuunawaan; máiintindihán
apprehension: n.1. paghuli; pagdakíp 2. pag-unawŕ; pag-intindí 3. pangambá; bahalŕ; bagabag; pag-aaláalá 4. takot
apprenhensive: adj.nangángambá; nabábahalŕ; nabábagabag; kinákabahán; nag-áalaalá; natatakot
apprentice: n.aprentis; aprendís; manggagawang nasa pagsasanay pa lamang
apprenticeship: n.1. paglilingkód ng isáng aprendís (manggawang nasa pagsasanay pa lamang) 2. ang panahóng itinátagál ng paglilingkód ng isáng aprendís (baguhang manggagawŕ) 3. (Econ.) aprentisyip; pagsasanay
apprise: v.magbigay-alam; pagpasabihan; (Mil.) magpaalam; magpabatid
approach: v. 1. lumapit 2. humingî ng tulong 3. halos mákatulad 4. halos umabot 5. humaráp
approach: n.1. paglapit 2. pagdatíng 3. daáng papunta
approach (integrated):pamaraang pinagsanib
approach in teaching:dulog sa pagtuturo
approachable: adj.“1. malálapitan; máaaring lapitan 2. madalíng lapitan, hingán ng tulong o pakiusapan 3. mabaít; matulungin”
approaching: adj.1. lumálapit; papalapít 2. nálalapít
approbation: n.1. pagtibay; pag-aprobá 2. pagsang-ayon; pagpayag 3. papuri; pálakpakan
appropriate: adj.bagay; angkóp; tamŕ; tugmâ; wastô; tumpák
appropriate: v.1. maglaan 2. umangkín; kumamkám 3. lumustáy; dumispalko
appropriate clothing:angkop na pananamit
appropriate food:angkop na pagkain
appropriate technology:angkop na teknolohiya
approppriation: n.1. páglalaan 2. laang-gugulín; presupuwesto
appropriation ordinance:ordinansa sa laang-gugulin
appropriation (lump-sum):lansakang laang-gugulin
approval: n.1. patibay; pagpapatibay; pag-aprobá 2. pagsang-ayon; pagsang-ayon; pahintulot 3. pagpayag
approval (recommending):lakip ng tagubiling pagtibayin
approve: v.1. magpatibay; mag-aprobá 2. sumang-ayon; pumayag 3. magbutihin; magalingín 4. mágustuhán; máibigan; másiyahán
approximate: adj.“1. malapit, kalapít; katabí 2. halos katulad; kahawig 3. humigít-kumulang”
approximate: v.1. halos mákatulad; halos mákapareho 2. maghawig; gawíng halos katulad
approximately: adv.humigít-kumulang
approxiamtion: n.1. paglapit 2. pagkamalapit 3. hulŕ; kalkulá
appurtenance: n.(Mil.) isang bagay na idinagdag sa ibang mas importanteng bagay
appurtment thereto:kaugnay nito
April: n.Abríl: ang ikaapat na buwan ng taón
apron: n.epron; delantál; tapî
apt: adj.1. angkóp; tumpák; bagay; wastô; tamŕ 2. malamáng; máaarě; may-posibilidád 3. listo o alisto; madalíng mátuto
aptitude: n.1. kaangkupán; kawastuán 2. likás na hilig 3. likás na kakayahán o talino; kakayahan 4. kadaliáng mátuto o makáunawŕ
aptitude test:pagsusulit sa aptitud
aquaculture: n.akwakultura
aquamarine:akwamarina
acquarelle:akwarela
aquarium: n.akuwaryo; akuwaryum
aquatic: adj.1. tumútubň; nabúbuhay sa tubig 2. sa tubig; pantubig
aquatic plant:halamang-tubig
aqueduct: n.malaking tubo o kanál ng tubig na nanggágaling sa malayň; akwedukto
arable: adj.Angkóp sakahin o tamnán ng mga halaman; masásaka; máaaring sakahin o tamnán ng mga halaman
arbitage:( Econ.) arbitaj
arbiter: n.1. tagahatol; tagapágpasiyá; hurado 2. tagapamagitan; tagapayo 3. Hukóm; Huwés
arbitrament: n.(Mil.) paghuhusga
arbitrary: adj.1. batay sa sariling kagustuhan o kurú-kurň; di-alinsunod sa batás o sa mga tuntunin; di-makatwiran; di-makatarungan; arbitraryo 2. lubós; ganáp
arbitrary decision:pasiyang walang tiyak na batayan
arbitrary detention: n.arbitraryong detensiyon
arbitrate: v.“1. mamagitan 2. magpasiyá; humatol 3. tumupád ng tungkulin bilang tagapamagitan, tagapayo, tagahatol o tagapágpasiyá”
arbitration: n.1. pamamagitan ng isáng tagahatol o tagapágpasiyá o tagapág-ayos 2. págsasaayos ng guló o hídwaan; pagpapakásundô sa magkahídwaan; arbitrasyón
arbitrator: n.1. tagapamagitan 2. tagahatol; hurado 3. Hukóm; huwés; arbitrador
arbor: n.(Bot.) Punong-kahoy
arbor: n1. lugár na nalíliman ng mga punong-kahoy 2. ang balag na nagdúdulot ng lilim dahil sa mga baging na gumágapang dito
arboreal:arboryal; naninirahan sa puno
arc: n.1. ang kurba o balantók na bahagi ng bilog o sírkuló 2. guhit na nakaarko o nakabalantók
arc elasticityelastisidad ng bahagi
arcade: n.arkada 1. lágusang may nakahanay na mga arko 2. hanay ng mga arkong may mga kolumná
arch: n.1. arko; balantók 2. (of a foot) bubóng ng paá
arch: v.1. mag-arko; gawán o lagyán ng arko 2. magbalantók; gawán o lagyán ng balantók 3. maghubog
arch: adj.1. pángunahín; númeró uno 2. mahigpít o pinakamahigpít; pusakál 3. may-kapilyuhán; pailalím
archfiend: n.(Mil.) prinsipal na demonyo
ARC time:tagal ng arko
ARC voltage:boltahe ng arko
archaeologist: n.arkeólogó
archaeology: n.arkeolóhiyá
archaic: adj.1. hindî na ginágamit; patáy na 2. matandâ na; sáunahín; sinauna
archangel: n.arkanghél; pinunong anghél
archbishop: n.arsobispo; ang abispong pinakamahataás ang ranggo
archbishopric: n.“arsobispado; ang tanggapan, ranggo, tungkulin, o panahón ng panunungkulan ng isáng arsobispo”
archenemy: n.mahigpít o pinakamahigpít na kaaway
archer: n.mámamanŕ; arkero
archery: n.pamamanŕ; ang sining o wastóng pamámaraán ng pagpanŕ (pagpagamit na panŕ)
archipelago: n.kapuluan
archipelago (Philippine):Kapuluang Pilipinas
architect: n.arkitekto
architecture: n.1. arkitektura 2. ayos at kayarian
archives: n.1. artsibo; sínupan ng pambayang mga kasulatan o dokumento
ardency: n.(Mil.) lakas o tindi ng damdamin
ardent: adj.1. masigasig 2. matapát 3. marubdób; maalab; maapóy
ardor: n.1. init o alab ng damdamin 2. sigasig 3. kataimtimán; katapatán 4. alab; dubdób
arduous: adj.1. mahirap 2. nakapápagod; nakapánghihinŕ 3. matarík; mahirap akyatín
area: n.1. poók; lugár; rehiyón 2. bahagi; lugár; dako 3. dakong sakláw o nasásakop 4. lawak; lakí
area (related):kaugnay na lawak
areca: n.(betel palm) punň ng bunga
arena: n.1. arena; larangan 2. ruweda; ring
arguable: adj.(Mil.) bukas sa pagdududa o hidwaan
argue: v.1. magtalo 2. makipagtalo 3. mangatwiran 4. magtanggól
argue the toss:hindi pagsang-ayon; magprotesta
argument: n.1. katwiran 2. pagtatalo; debate; kátwiran 3. katibayan; ebidénsiyá 4. paliwanag 5. pagtanggól 6. argumento; pangangatwiran; pagmamatuwid
argument from thought or language:argumentong mula sa isip o wika patungong realidad
argument from obligation:argumentong buhat sa obligasyon
argumentation: n.“1. pangangatwiran 2. pagtatalo; debate, pakikipágdebate”
argumentative: adj.matutól; palátutól; maargumento; mapangatwiran
arid: adj.1. tigáng; tuyô 2. waláng-siglá; waláng-buhay; di-kawili-wili; tuyót
aridity: adj.1. katigangán 2. kawaláng-siglá; kawaláng-buhay; pagkadíkawili-wili; katuyután
aright: adv.“nang tumpók (wastó, tamŕ, o nasa ayos o lugár)”
arise: v.1. bumangon 2. tumayô 3. manggaling; magmulâ; magbuhat 4. pumailangláng; tumaás; lumipád 5. mangyari; maganáp 6. panggalingan; pagmulán; pagbuhatan 7. mabuhay na mag-ulî
aristocracy: n.1. aristokrásiyá 2. oligárkiyá 3. kamahárlikaan
aristocrat: n1. taong maharlikŕ; aristókratá 2. taong naníniwalŕ sa urě ng pámahalaáng aristokrasya
aristocratic: adj.1. aristokrátikó; maharlikŕ 2. ng o ukol sa mga uring maharlikŕ 3. palaló; mapágmataás
arithmetic: n.1. aritmétika; aghám o sining ng pagtutuós o págkukuwenta
arithmetic: adj.batay sa aritmétika
arithmetic mean:avereyds
ark: n.1. arka; daóng 2. kabán; baúl
arm: n.1. bisig; braso; kamáy 2. (of tree) sangá 3. manggás; kamáy 4. sangáy 5. kapangyarihan 6. (of a chair) patungán o sálalayán ng kamáy o braso
arm: n.1. armás; sandata 2. labanán; digmâ; gera
arm: v.1. armasán; sandatahan 2. paarmasán; pasandatahan 3. mag-armás; magsandata
arm circling:pagpapaikot ng mga bisig
arm length:haba ng bisig
arm (left):kaliwang bisig
arm (right):kanang bisig
arm strength:pag-uunat ng bisig
arm width:luwang ng manggas
armpit:kilikili
armsling:sakbat sa baraso
armada: n.1. armada; plota o eskuwadra ng mga bapór-pandigmâ 2. pangkát o eskuwadrón ng mga eroplanong pandigmâ ng hukbô
armadillo: n. (Zool.) armadilyo
armament: n.1. buóng lakás ng militár at mga kagamitán sa digmâ ng isáng bansâ 2. pananggól
armament: n.(Mil.) ang lahat ng mga lakas militar at mga kagamitang pang-giyera
armature:armadura; armatyur
armchair: n.silyón; silyáng may sálalayán o patungán ng mga braso
armed: adj1. armored; may sandata; may-armás; nasásandatahan 2. sandatahán
armful: n.dami ng anó mang bagay na kayang mapangkó ng braso o ng mga braso
armhole: n.butas sa manggás ng kasuután pará sa braso
armistice: n.armistisyo; pansamantaláng pagkatigil ng labanan (digmâ) sa kásunduan ng mágkabiláng panig ng naglálaban
armlet: n.galáng na pambraso
armor: n.balutě; kutamaya
armored: adj.nakabalutě; nakakutamaya; sandatahán
armorer: n.(Mil.) tagagawa ng armas o armor; tagapamahala ng maliit na armas
armory: n.1. págawaan o pábriká ng mga armás; armorí 2. taguán ng mga sandata; arsenál
armpit: n.kilikili
armrest: n.sálalayán o patungán ng braso
arms: n.1. mga armás o sandata 2. mga bisig o braso
armsling:sakbat sa braso
army: n.1. hukbô; armi 2. malakíng pangkát 3. katakut-takot na dami
aroma: n.1. aroma; masaráp o kasiyá-siyáng amóy; bangó; halimuyak 2. amóy 3. katangian
aromatic: adj.mabangó; masaráp o kasiyá-siyá ang amoy
aromatic: n.“mabangóng halaman, kemikál”
aromatic food:mabangong pagkain
aromatic herb:oregano
arose: v.pangnagdaán ng arise
around: adv.1. nang paikot; sa paligid; sa lahát ng dako; sa kabí-kabilâ; sa iba’t ibáng dako 2. sa malapit
around: adj.1. mga ; humigít-kumulang 2. buháy; may-buhay; nabúbuhay
around: prep.sa kabí-kabilâ; sa lahát ng dako
arouse: v.1. gumising; pumukaw 2. mágisíng 3. magsulsól 4. magpakilos
arraign: v.“1. magsakdál, (sa húkuman); magdemanda; maghablá 2. maglitis; magsiyasat; mag-imbestigá”
arraignment: n.basahan ng sakdal; (Law) pagbasa ng sakdal; (Mil.) paglilitis; pagdinig; bista
arrange: v.1. mag-ayos 2. maghandâ 3. mag-aregló; magsaayos 4. maglapat; mag-angkóp
arrangement: n.1. pag-aayos 2. pag-aregló 3. kásunduan 4. paglalapat; pag-angkóp 5. paghahandâ
arrant: adj.talaga; masyado
array: v.1. magpahanay nang maayos; magpahilera nang maayos 2. magsaayos 3. maggayák
array: n.“1. maayos na hanay, pila o hilera 2. gayák; magarang damít o kasuután; magandáng bihis 3. magandáng tanghál o koleksiyón”
arrears: n.1. utang o págkakautang na di-nabábayaran o atrasado ang págbabyad 2. anó mang pananágutang hindî natútupad sa takdáng panahón 3. (Law) atraso sa upa
arrears: n.“hulí o atrasado sa págbabayad, sa ginágawá”
arrest: v.1. humuli; dumakíp; umaresto 2. pumigil; magpahintô 3. umakit 4. (Law) arestuhin; dakpin; hulihin
arrest: n.1. paghuli; pagdakíp; pag-aresto 2. pagpigil
arresting: adj.1. kaakit-akit 2. kawili-wili; kasiyá-siyá
arrival: n.1. datíng; datál. (used poetically) 2. tao o bagay na dumatíng o idinatíng
arrive: v.1. dumatíng; dumatál (poetic) 2. sumipót; lumitáw 3. sumapit; dumatíng 4. magtagumpáy
arrogance: n.arogansiyá: 1. kahambugán; kayabangan 2. kapalaluán; kataasan
arrogant: adj.arogante; hambóg; mayabang; palalň; mapágmataás
arrogate: v.1. kumamkam; mang-angkin 2. magbintang
arrow: n.palasô; tunod
arroroot: n.arurú; urarú (var.)
arse:puwit
arse off:umalis
arsed out:natanggal sa trabaho
arsehole:butas ng puwit
arshole about:pag-aaksaya ng oras
arsehole off:umalis nang madalian
arsenal: n.pábriká o gáwaan ng mga armás; taguán o tinggalan ng mga armás; koleksiyón; katipunan
arsenic: n.arsénikó
arsey:masuwerte
arson: n.1. arte; sining 2. kakayahán (ng tao) sa paglikhâ 3. husay; galíng 4. paraán 5. gáwain; trabaho; propesyón
arsonist: n.manununog; maninilab
art: n.1. kasanayan 2. paraan; sistema 3. sining
art fundamental:batayang pansining
art gum:gomang panlinis; gomang pambura
art of mining:sining ng pagmimina
art of self-goverment:sining ng sariling pamamahala
arteriosclerosis:paninigas ng mga ugat; arteryosklerosis
arteritis: n.arteritis: implimasyón o pamamagâ ng mga ugát
artery: n.1. arterya 2. dáanan
artesian well: nposo artisyano
artful: adj.1. mahusay; magalíng; sanáy 2. tuso; matalino 3. maarte; masining
arthralgia:pananakit ng kasukasuan
arthritis: n.artraytis: implimasyón o pamamagâ sa mga kasukasuán o sa mga bukung-bukong
artic:artik
article: n.1. lathalŕ; artikuló 2. pangkát; artíkuló 3. bagay 4. tadhanâ; probisyón 5. kalakal; panindá 6. (Gram.) pantukoy
articles of association:artikulo ng pagsasanib
articles of war: n.Artikulo ng Digmaan
articulate: V.1. magkahugpóng 2. malinaw; maliwanag; náuunawaan; náiintindihán 3. marunong magsalitâ 4. masalitâ; madaldál
articulate: v.1. paghugpungín 2. mag-ugnáy-ugnáy 3. salitaín nang maliwanag; bigkasín nang malinaw 4. ipaliwanag na mabuti
articulation: n.1. paraan ng pagsasalita 2. bigkas 3. artikulasyon
articulation: V.artikulasyon; pagbigkas; pronunsasyon
artifact: n.“anó mang bagay na gawâ ng tao, na lumang-lumŕ na at nápakasimple ang pagkakáyarí”
artifice: n.1. husay; galíng 2. katusuhan 3. linláng 4. pakanâ; dayŕ
artificial: adj.1. artipisyál; di-likas; di-tunay 2. pakunwarî; paimbabáw; pakitang-tao
artificial currency:( Econ.) artipisyal na salapi
artificial flower:bulaklak na artipisyal
artificial plant:halamang artipisyal
artificial feeding:pagpapasuso sa bote
artificial light:artipisyal na ilaw
artificial respiration: n.pagpapanúmbalik ng hiningá o paghingá sa paraáng artipisyál
artillery: n.1. artilyeriya 2. panganganyón
artillery man: n.mánganganyón; kanyonero
artesan: n.1. artista; aktor 2. pintór
artistic: adj.1. artístikó; makasining 2. nasa-arte; masining 3. sa o tungkól sa sining o sa mga artista
artistic creation:likhang sining
artistic drawing:masining na pagguhit
artistic excellence:kahusayang pansining
artistry: n.1. pagkaartístikó; pagkamasining
arts:mga sining
arts (commercial):sining-pangkomersiyo
arts (fine):magagandang sining
arts (industrial):mga sining sa industriya
artless: adj.1. waláng-arte 2. simple 3. di-nag-aral 4. naturál
arts and letters:sining at panitikan
arty-crafty:nagkukunwaring marunong
arvo:hapon
as: adv.“1. hanggá’t 2. gaya sa 3. gaya ng; katulad ng 4. kasíng-kasín-, o kasim- 5. habang; samantalang”
as: conj.1. gaya ng; katulad ng 2. batay sa; alinsunod sa 3. sapagkát; dahil sa
as: prep.na parang; na animó’y
asbestos; asbestus: n.asbesto o asbestos
ascend: v.1. tumaás 2. umakyát; umahon 3. umasenso; tumaás (sa tungkulin o ranggo) 4. umakyát; pumanhík 5. sumalungat 6. umakyát 7. manggaling; magbuhat; magmulâ
ascension: n.1. pag-akyát; pagtaás; pag-ahon; pagpanhík 2. pag-asenso
ascension (in the Bible): ang pag-akyát ni Hesús sa langit noóng ikaapat-na-púng araw ng kaniyáng pagkabuhay na mag-ulî
Ascension Day: n.ang ikaapat-na-púng araw pagkaraán ng mulíng pagkabuhay ni Hesús; araw ng pagdiriwang sa pagkakáakyát sa langit ni Hesús
ascent: n.1. pag-akyát; pagtaás; pag-ahon 2. pag-asenso 3. pag-akyat o pag-upô sa tungkulin 4. daáng paakyát o paahón 5. (with ‘from’) pagmumulâ o pagbubuhat o panggaling sa
ascertain: v.1. tumiyák 2. umalám; umusisŕ 3. matiyák; málaman
ascetic: n.1. asetiko-a; taong mapagpenitensiya o mapagpakasakit
ascetic: adj.asetiko-a; mapagpenitensiya; mapagpakasakit
asceticism: n.asetisismo; pagpapakasakit
ascites:panunubig-tiyan
ascorbic acid: n.“bitamin “”C”””
ascribe: v.1. magpalagáy 2. idahilán; ikatwiran
asexual reproduction:pagtubo; panganganak
ash: n.1. abó; labíng pulbós ng bagay na natupok sa apóy 2. titis o abó ng sigarilyo o tabako 3. kulay-abó
ash coloured:kulay-abo
ashamed: adj.1. nahíhiyâ; nagdádaláng-hiyâ 2. ikinahíhiyâ 3. nag-áatubilî sa hiyâ
ashen: adj.1. kulay-abó; abuhín 2. maputlâ
ashes: n.“1. abó; albíng pulbós ng bagay na natupok sa apóy 2. labí o abó ng katawán ng tao, matapos sunugin 3. bangkáy; kalansáy 4. mga labí”
ashore:adv. & adj.nasa dalámpasigan; nasa katihan
ashtray; ash tray: n.senisera; ábuhan o títisán (ng sigarilyo at tabako)
Ash Wednesday: n.Miyérkulés de Senisa
ashy: adj.“1. katulad ng, o punô ng abó 2. kulay-abó 3. maputlâ”
Asia: n.Asya: ang pinakamalakíng kontinente sa buóng daigdig
Asian; Asiatic: adj.tungkól sa Asya o sa mga tao ng kontinenteng itó; Asyatikó
Asian; Asiatic: n.Asyano; mámamayáng tagá-Asya
aside: adv.1. bukód; tangě 2. sa isáng tabí
ask: v.1. magtanóng 2. mag-usisŕ 3. humingî 4. makiusap 5. maghanáp 6. makáhingî
askance: adv.“1. pasulimpát 2. nang pahilíg, patagilíd o pahapáy 3. naghíhinalŕ; nag-áalinlangan”
askew: adv.1. pahilíg; tagilíd; pahapáy 2. pahirís; hilíg; hapáy 3. lihís; walâ sa ayos
asleep: adj.1. tulóg 2. tahimik; payapŕ 3. manhíd
asleep: adv.tulóg
asocial: adj.(Mil.) hindi intresadong sumunod sa kostumbre ng mga tao
asparagus: n.aspáragó; asparagus
aspect: n.1. aspekto; ayos; anyô; hitsura 2. lagáy 3. haráp; patsada 4. panig; bahagi 5. kuro-kurň; palagáy; pananáw; opinyón
as per instruction:(Mil.) ayon sa tagubilin
asperity: n.1. (of surface) gaspáng 2. (of sound) garalgál 3. (of weather) samâ 4. (of temper) init 5. (of manners) gasláw 6. dahás; lupít
aspersion: n.1. pagwiwilíg o pagwiwisík ng tubig 2. paninirang-puri; pagpapasamâ sa kapwŕ; kasiraáng-puri
asphalt: n.1. alkitrán (tarlike substance) 2. aspalto
asphalt: v.mag-aspalto; maglatag
asphyxia: n.aspíksiyá: pagkawalâ ng malay-tao dahil sa kakulangán ng oksiheno sa dugô
asphyxiate: v.“1. magpawalâ ng malay-tao 2. aspiranté: taong nagháhangád o may-hángarin sa pagtatamó ng karangalan, mataás na tungkulin atbp”
aspiration: n.1. hangád; nasŕ; mithî 2. bagay na hináhangád 3. paglangháp
aspire: v.maghangád; magmithî
aspirin: n.aspirin; asprina
aspro:puta; prostityut
ass: n.1. asno; buriko 2. taong bangág o tangá
assail: v.1. sumalakay; umatake; lumusob 2. tumuligsâ; bumatikos
assailant: n.1. ang nanánalakay; ang nang-áatake; ang lumúlubsob 2. ang nanúnuligsâ; ang nambábatikos
assassin: n.“ang taong pumatáy o nakamatáy nang pataksíl, lalň na sa isáng kilaláng tao; asesino “
assassinate: adj.1. pumatáy nang palihím o pataksíl 2. sumira ng puri
assassinated: adj.pinatáy nang pataksíl o palihím
assassination: n.1. pagpatáy nang pataksíl o palihím 2. panírang-puri
assault: n.1. salakay; atake; lusob 2. tuligsâ; batikos 3. gahasŕ: puwersahang pagpugay ng puri sa isáng babae 4. (Law) Labág sa batás na pananakot o pagtatangkâ sa buhay ng kapwŕ; pananakit; pananalakay
assault: v.1. sumalakay; umatake; lumusob 2. bumatikos; tumuligsâ 3. gumahasŕ; pumugay ng puri (ang isáng babae)
assemblage: n.1. pagtitipon 2. lipon 3. samahán; kapisanan 4. kapulungan; asamblea
assemble: v.magbuô; buuin; tipunan; pagkabit-kabitin
assembel call: (Mil.) panawagan sa pagtitipon
assembly: n.1. pagtitipon 2. kalipunán; katipunan; samahán; kapisanan; asosasyón 3. asamblea; bátasan; kapulungan 4. pagbubuô
assembly field-frame:kaha
assembly (national):pambansang asamblea
assemblyman: n.kinatawán; konggresista; representante; mambabatas
assemblywoman: n.babaing konggresista
assent: v.“1. sumang-ayon, sang-ayunan; pumayag 2. magpahintulot”
assent: n.1. pagsang-ayon; pagpayag 2. pahintulot
assert: v.1. magpahayag nang tíyakan; magsabi 2. magpatunay; magpatotoó 3. manindíg 4. maggiít; magpilit
assertion: n.1. tíyakang pagpapahayag 2. pagpápatunay; pagpápatotoó 3. paniníndigan; pagtatanggól 4. paggigiít; pagpipilit
assertive: adj.mapili; magiit
assess: v.1. magtasa 2. magtakdâ ng halagá 3. magpataw 4. tumantiyá
assessment: n.1. pagtasa 2. tasasyon 3. halagá ng buwís na dapat bayaran batay sa pagkakápagtasa 4. taya
assessor: n.1. tasadór; tagatasa ng buwís o ng halagá ng arí-ariang pápatawan ng buwís 2. kasangguně o tagapayong katulong ng isáng huwés
asset: n.“1. anó mang mahalagáng pag-aarě ng isáng tao, negosyo, o samahán 2. mahalagáng katangian 3. yaman; lahát ng pag-aarě ng isáng tao”
asset (capital):puhunang ari-arian
asset (current):kasalukuyang ari-arian
asset (equitable):karampatang ari-arian
asset (fixed):hindi natitinag na ari-arian
asset (legal):legal na ari-arian
asset (liquid):madaling kuwaltahing ari-arian
asset: n.pag-aari; propyedad; yaman
asset motive:motibong pangyaman
assiduity: n.1. sigasig 2. sikap 3. sipag 4. tiyagâ
assiduous: adj.1. nangángailangan ng tiyagâ 2. masigasig; masikap; masipag; matiyagâ
assiduousness: n.singkahulugán ng assiduity
assign: v.1. magtalagá; magdestino 2. humirang; magnombra 3. magpalagáy 4. (Law) maglipat o ilipat sa ibá ang karapatán sa o pagmamáy-arě ng 5. magpagawâ
assignation: n.(Mil.) sekretong tagpuan o pagtatagpo; legal na paglilipat
assignment: n.1. pagtatalagá; paghirang; pagnunombra; nombramiyento 2. pinágtalagahán; pinágdestinuhan 3. trabaho; gáwain; tungkulin 4. (Law) paglilipat 5. (Educ) takdang-aralan; takda
assimilate: v.1. matunaw at magíng bahagi ng 2. mátutuhan; málaman; máunawaan; máintindihán 3. lumagom
assimilation: n.1. pagkatunaw at pagigíng bahagi ng katawán 2. pagkátuto o pagkáunawŕ 3.paglagom
assist: v.“1. tumulong 2. maglingkód o magtrabaho bilang katulong 3. sumaklolo, saklolohan 4. umasiste”
assist: n.“1. tulong 2. abuloy; kontribusyón 3. (in baseball, etc.) pakikipágtulungán”
assist-electric choke:awtomatik tsoker
assistance: n.1. tulong; abuloy; kontribusyón 2. pagtulong 3. tangkilik; taguyod
assistance (clerical):tulong-klerikal; tulong ng kawani
assitance (financial):tulong sa pananalapi
assistance (public):tulong pambayan
assistant: adj.1. pangalawá 2. katulong
assistant: n.“katulong, kanang-kamáy”
assisting:tinutulungan; inaasistihan
associate: v.1. sumama 2. makihalubilo 3. makipág-kaibigan 4. mag-ugnáy
associate: n.“1. kasama, kasamahan 2. kaibigan; katoto 3. kapanalig; kapaniwalŕ 4. kasosyo; kabakas”
associate: adj.1. pangalawá; katulong 2. kaugnáy; kasama 3. bago; baguhan; ordinaryo
associate justice:kasangguning mahistrado
association: n.1. samahán; kapisanan; asosasyón; kalipunán 2. pakikisama; pakikisalamuhŕ; pakikipágkaibigan 3. pag-anib; pagsapě 4. korporasyón; samahán sa kalakal o sa pangangalakal 5. kaugnayan. 6. pagkakáisá
association (building and loan):samahan sa pagtatayo ng gusali at pautang
association (credit):samahan sa pagpapautang
association (cooperative):samahang kooperatiba
association (employees):samahan ng mga empleado
association (loan):samahan sa pagpapautang
association (neighbourhood):samahan ng magkakapit-bahay
association (savings and loan):samahan sa pag-iimpok at pagpapautang
assort: v.paghiwá-hiwalayín; pagbukúd-bukurín; klasipikahín
assorted:adj.1. sarisarě; halň-halň; ibát ibá; ibá-ibá 2. ibá’t ibá ang urě; halú-halň ang urě
assortment: n.1. pagkaklasipiká; pag-uurí-urě; paghihiwá-hiwaláy 2. urě; klase. 3. ibá’t ibáng urě o klase
assumable: adj.1. maipálalagáy; mahíhinuhŕ; maáakalŕ 2. maitútulad o maiháhalintulad; maiháhawig 3. maáakň
assume: v.1. magpalagáy 2. tumalad 3. manungkól; tumupád 4. umakň 5. magkunwâ 6. humawak
assumption: n.1. palagáy 2. pagkukuwâ 3. panunungkulan 4. pag-aakyát sa langit
assumption to duty (upon):simula sa paghawak ng tungkulin
assumption of office:pagsisimula sa panunungkulan
assurance: n.1. kasiguruhán; katiyakan 2. pagtiyák; pagsiguro 3. tiwala; kompiyansa
assure: v. 1. tumiyák; sumiguro; pumiho 2. mangakň 3. magseguro
assure (shall):dapat tiyakin
assured: adj.1. tiyák; sigurado 2. nakatítiyák; nakasísiguro
assuredly: adv.1. tíyakan; sigurado; pinado 2. talagá; tunay; totoo
assymetry:hindi magkasukat
asterisk: n.“asterisko; sa paglilimbag, ang panandáng nákakatulad ng isáng maliít na estrelya”
asterisk: v.lagyán ng asterisko
astern: adv.1. nasa hulihán ng bapór 2. padakong hulihán ng bapór 3. pauróng
asthma: n.hikŕ; asma
asthmatic: adj.may-hikŕ; asmátikó
astigmatism: n.1. astígmatismó 2. baluktót na pananáw o pagpapalagáy dahil sa pagkiling o pagkamakasarili
astir: adv.; adj.1. masiglá; aktibo 2. malakás na
astonish: v.1. magpataká; magpamanghâ; magpagulat 2. magtaká; mámanghâ; magulat
astonishing: adj.kataká-taká; kagulat-gulat; kamanghá-manghâ; kagilá-gilalás
astonishment: n.1. pagtataká; pagkámanghâ; pagkagulat; panggigilalás 2. bagay na nakapágtataká
astound: v.1. magpataká; magpamanghâ 2. magtaká; mámanghâ; magulat; manggilalás
astounding: adj.kataká-taká; kamanghá-manghâ; kagulat-gulat; kagilá-gilalás
astraddle: adv.pasakláng
astray: adj.1. ligáw 2. malî; lisyâ
astride: adv.1. pasakláng 2. pakaáng
astride: adj.1. nakakaáng: nakabukakŕ 2. nakasakláng
astrologer: n.astrólogó
astrology: n.astrolóhiyá
astronaut: n.ástronút
astronautics: n.astronútiká
astronomer: n.astrónomó
astronomy: n.“astronomiya; aghám tungkól sa mga bituín, planeta, at ibá pang kaurě”
astute: adj.tuso; masyadong matalino; magulang
astuteness: n.katusuhan
asunder: adv.1. nang pirá-pirasó 2. nang hiwá-hiwaláy
asylum: n.1. santuwaryo 2. asilo; ampunan
asymmetric information:di-pantay; asemetrikong impormasyon
asymmetrical balance:balanseng asymmetrical
at: prep.1. nasa; sa 2. sa; mulâ o buhat sa 3. nang; sa 4. dumaló sa; nasa 5. batay sa 6. sa halagáng
at least:(Mil.) paluwag
ate: v.pangnagdaán ng eat
atheism: n.ateismo; di paniniwala sa Diyos
atheist: n.ateista; taong naníniwalang waláng Diyós
athirst: adj.1. (poetic) uháw 2. sabík
athlete: n.atleta; manlalarň
athlete’s foot: n.alipungá
athletic: adj.1. ukol sa mga manlalarň 2. pampálakasan 3. malakás; mahusay o mabilís
athletic ability:kakayahang atletiko
athletics: n.“pálakasan; ibá’t ibáng laróng nangángailangan ng lakás, husay, bilís, atbp.”
athrepsia:kakulangan ng sustansiya
athwart: prep.& v.1. nakahalang 2. kontra; salungat; laban
Atlantic:Atlantik; Atlantiko
atlas: n.aklát (libró) ng mga mapa
atmosphere: n.atmosperá: 1. hangin; ayre 2. papawirín; alangaang; kalawakan sa itaás 3. pangkalahatáng damdamin 4. kapaligirán
atmospheric: adj.1. nasa atmosperá 2 dahil sa atmosperá; likhâ o gawâ ng atmosperá
atmospheric pressure:presyon ng atmospera
atoll: n.isla o pulóng nakapaligid sa isáng dagát-dagatan
atom: n.1. atomo; atom 2. nápakaliít na butil ng anó mang bagay
atom smashing:pandurog atomik
atomic: adj.1. ng atomo 2. ginágamitan ng lakás-atómiká o ng bomba atómiká 3. nápakaliít
atomic bomb; atom bomb: n.bomba atómiká
atomic energy: n. enerhiyá o lakás ng atomo
atomic number:numero ng atomik
atomic weight:bigat atomik
atomistic competition:kompetisyong atomistiko
atomizer: n.atomayser; pambomba
atone: v.1. magbayad 2. magsisi
atonement: n.1. pagbabayad 2. pagsisisi 3. (Theol.) págpapakasakit ni Hesús bilang pagtubós sa kasalanan ng sangkatauhan
atop: adv.sa ibaba; sa itaás; sa taluktók
atop: prep.“nasa ibabaw, itaás o taluktók”
atrocious: adj.1. nápakalupít 2. nápakabangís; nápakabagsík 3. nápakasamâ 4. nakakíkilabot; nakapangíngilabot; nakapanlúlumó; nakahíhindík 5. (Law) nakaririmarim; napakasama
atrocity: n.1. lupít 2. bangís; bagsík 3. labis na kasamaán; kabuktután
atrophy: n.atropiya 1. labis na pagkatuyô ng katawán 2. pagkabansót; di-paglakí o di-pagtubň
atrophy: v.1. mangalirang sa pagkatuyô; mangayayat nang labis 2. mabansót; di-lumakí; di-tumubň 3. magpangalirang 4. magpabansót
attach: v.1. magdikít; magkabít 2. magtalě 3. magsama 4. lumagdâ 5. umilít 6. dahilanín; katwiranin 7. maglagáy (tunguklin) 8. (with ‘importance’) bigyáng-halagá; pahalagahán 9. magmahál
attachable: adj.1. maáalís; matátanggál; mapúpuknát; matútuklá 2. maíilít; masásamsám
attaché: n.sugň; kinatawán
attaché case: n.portpolyo; porpolyo (var.)
attached: adj.1. nakadikít 2. minámahál
attachment: n.1. pagdidikít; pagkakabít 2. bagay na pangkabít 3. pagmamahál; paggiliw 4. (Law) pag-ilít; pagsamsám
attack: v.1. sumalakay; lumusob; umatake 2. dumaluhong 3. sumibasib 4. tumuligsâ; bumatikos 5. sumumpóng
attack: n.“1. salakay, pananalakay; lusob; atake 2. daluhong 3. tuligsâ; batikos 4. sumpóng”
attacking:sumasalakay
attain: v.1. umabót 2. magtamó 3. magawâ
attainable: adj.1. mátatamó; makákamít 2. maáabót 3. magágawâ; maisásagawâ; matátapos
attainment: n.1. pagtatamó; pagkakamít 2. pag-abót 3. tagumpáy;katuparan ng layunin 4. natapos na pinág-aralan; digrí; títuló
attempt: v.1. magtangkâ 2. umato; sumubok
attempt: n.1. tangkâ 2. ato; subok
attempted rape: n.tangkang paggahasa
attend: v.1. dumaló; pumuntá 2. pumasok 3. mag-hasikaso 4. sumama; dumaló 5. maglingkód; umasisté 6. mag-alagá; tumingín 7. makiníg; sumunód 8. gumamót
attendance: n.1. pagdaló 2. pagpasok 3. ang dumaló; ang bilang o dami ng dumaló; ang sumama 4. paghasikaso; paglilingkod
attendant: adj.1. naglílingkód 2. kaharáp 3. kaugnáy; kasama
attendant: n.1. tagapáglingkód; katulong 2. dama 3. taong kaharáp 4. bagay na kaugnáy
attention: n.1. pansín 2. paghahasikaso; pagmamalasakit; pag-iintindí 3. págpapahalagá; pásasaalang-alang 4. pagmamahál; pag-ibig 5. pakikiníg 6. (Mil.) tindíg na deretso at waláng-galáw; humanda 7. katapatan; pagmamahál
attention getting:pantawag pansin
attention to order(Mil.) makinig sa kautusan
attentive: adj.1. maghasikaso; mapághasikaso 2. matiyagâ; masikap; masipag 3. maálalahanín; mapág-alaalá 4. matapát; mapágbigay
attentiveness:pagkamaasikaso
attenuator:atenweytor
attest: v.“1. magpatunay, magpatotoó 2. sumumpâ 3. magbigáy-katunayan; magbigáy-katotohanan; magbigáy-liwanag 4. magpasumpâ”
attestation: n.1. pagpapatunay; pagpapatotoó 2. pahayag
attic: n.kuwartóng nasa dakong ibabâ o ilalim ng bubungán; atik
attire: v.magdamít; magbihís; maggayók
attire: n.1. pananamít; mga kasuután 2. (heraldry) sangá-sangáng sungay ng usá
attitude: n.1. anyô; ayos; hitsura 2. damdamin 3. pakikitungo; pakikipágkapuwŕ; pakikisama 4. palagáy; saloobín; opinyón
attitude and appreciation:mga saloobin at pagpapahalaga
attitude (scientific):saloobing pang-agham
attitude (social):saloobing panlipunan
attorney:n.abogado; mánananggól; atorni
attrack: v.1. umakit;humalina 2. magpahangá 3. humigop
attraction: n.1. pag-akit; paghalina 2. pagkákaakít-akit; pagkákahalí-halina; pagkákabighá-bighaně; gandá 3. bagay na kaakít-akit; kahalí-halina o kabighá-bighaně; bagay na magandá 4. pang-akit; panghalina; pangbighaně 5. ang katangian ng batubalaně (magneto) na makahigop ng mga piraso ng metál
attractive: adj.1. kaakít-akit; kahalí-halina; kabighá-bighaně 2. magandá; kahangá-hangŕ; kasiyá-siyá
attractive forces:(Chem.) puwersang pag-aakitan
attractiveness: n.pagkakaakit-akit
attribute: v.1. magpalagáy; mag-ugnáy 2. dumahilán; kumatwiran
attribute: n.“1. katangian (ng tao o bagay) 2. símbuló o palátandaang iniúukol o kumákatawán sa isáng tao, tanggapan, atbp 3. (Gram) salitâ o pariralang ginágamit na pang-urě”
attrition: n.1. pagsisisi dahil sa takot 2. pagsisising alipin 3. paggasgas 4. pagkagasgas; pagkasira 5. pagkaagnas
attune: v.1. magsatono; mag-apiná 2. ibagay
auction: n.subasta; pagsusubasta; biding; oksiyon
auction: v. magsubasta; magbilí
auctioneer: n.tagasubasta; ang may-pasubasta; taga-oksiyon
audacious: adj.1. bastós; waláng-hiyâ; di-nahíhiyâ; di-marunong mahiyâ; makapál ang mukhâ 2. pangahás; malakás ang loób; waláng-takot 3. pusóng; waláng-galang
audicity: n.1. kabastusán; kawaláng-hiyaán; kakapalán ng mukhâ 2. kapangahasán; kawaláng-takot; lakás ng loób 3. kapusungán; kawaláng-galang
audibility: n.pagkanáririníg; nápapakinggán
audible: adj.diníg
audience: n.1. mga nakíkiníg o nanónoód 2. mámbabasá; mga tagahangŕ 3. pakikipágkita; pakikipágpanayám
audio frequency:awdyo prikwensi
audit: n.odit (awdit)
audit: v.mag-odit (mag-awdit)
audit (post):post awdit
auditing:pag-aawdit; awditing
audition: n.1. odisyon 2. pagdiníg
audition: v.mag-odisyon; duminíg; sumubok
auditor: n.oditór; áwditór (var.)
auditory:pandinig
auditorium: n.oditoryum; awditoryum (var.)
auger: n.barena
auger bit:talim ng barena
aught: n.1. anumán; kahit anó 2. sero; walâ
aught: adv.sa walâ
augite:augita
augment: v.1. magpalakí 2. magpalakás 3. magparami 4. lumakí
augmented GNP:pinalawak na GNP; pinalawak na pambansang kita
augur: n.mánghuhulŕ; propeta
augur: v.1. manghulŕ 2. mágbabalâ
augury: n.1. hulŕ 2. pangitain 3. palátandaan; babalâ
August: n.1. Agusto: pangalan ng lalaki 2. Agosto: ang ikawalóng buwán ng taón
august: adj.1. kagaláng-galang; kámahál-mahalan; kapitá-pitagan 2. marangál; mabunyî; dakila 3. maharlikŕ
aunt: n.1. tiyá 2. tiyahin o ale 3. ináng pangumán
auntie; aunty: n.tiyáng: malambíng na tagurî sa tiyá
aureole: N.limbo; sinag sa ulo
au revoir:hanggang sa muling pagkikita
auricle: N.tainga; awrikulo
auspices: n.tangkilik; taguyod
auspicious: adj.1. magandá; kasiyá-siyá 2. masuwerte; mapalad 3. matagumpáy 4. may-ipinangángakň; mapág-asa
Aussie battler: N.ordinaryong Australyano
austere: adj.“1. mabagsík, masungít; mabalasik; malupít 2. mahigpít; istrikto 3. nápakasimple; di-marangyâ 4. malungkót”
austerity: n.1. kabagsikán; kasungitán; kabalasikan; kalupitán 2. kahigpitán; kaistriktuhán 3. pagtitipíd 4. pagdarahóp; pagsasalát
Australia: n.Australya
“Australian: n., adj.”Australyano; Australyana
Austrian school:paaralang Austrian
autarky:awtorkiya; awtorki
authentic: adj.1. mapaníniwalaan; mapanánaligan 2. legál; náaalinsunod sa batás 3. tunay; totoó
authentic document: n.dokumentong tunay o totoo
authenticate: v.magpatunay; magpatotoó
authenticity: n.1. pagigíng kapaní-paniwalŕ 2. pagkatotoó 3. (Law) awtentisidad; pagkawalang-bahid
author: n.1. ang may-akdâ; ang maykathâ; awtor 2. ang may-panukalŕ. 3. ang may-likhâ; ang may-gawâ
authoritarian: adj.awtoritaryan; (Mil.) pabor sa pagsunod sa otoridad sa halip na sa kalayaan ng indibidwal
authoritarian approach:dulog na awtoritaryan
authoritative: adj.“1. dapat sundín 2. opisyál; legál 3. dapat paniwalaan, panaligan o pagtiwalaan 4. ng awtoridád o ng isáng dalubhasŕ 5. makapangyarihan”
authority: n.1. kapangyarihan 2. ang tungkulin ng isáng may kapangyarihan 3. awtoridád; taong dalubhasŕ sa anó mang karunungan 5. kiníkilalang mahusay na sanggunian
authority (civilian):kapangyarihan ng sibilyan
authority (lawful):legal na awtoridad; kapangyarihang legal
authority (regulatory):kapangyarihang magsaayos
authority (requesting):pakiusap na bigyang ng kapangyarihan
authority (supervisory):kapangyarihan sa pagmamasid o pamamahala
authorization: n.1. pagbibigáy-kapangyarihan; awtorisasyon 2. pagbibigáy-pahintulot 3. legál na kapangyarihan o karapatán 4. pahintulot
authorize: v.1. magbigáy-kapangyarihan 2. magpahintulot 3. magbigáy-karapatán; bigyáng-karapatán
authorize: n.awtorisa
authorized to administer oath:may kapangyarihang magpanumpa
auto: n.awto; oto (var.); awtomobil; otomobil (var.); kotse
autobiographer: n.awtobiyograpo
autobigraphy: n.awtobiyograpiya
autocorrelation: N.awtokorelasyon
autocracy: n.awtokrasiya: awtokrasya; despotismo; diktatorya
autocrat: n.punong o pinunong may lubós na kapangyarihan; awtokratá; diktadór
autograph: n.1. sulat-kamáy 2. lagdâ; pirma 3. mánuskritong sulat-kamáy
autograph: v.lumagdâ; pumirmá
automatic: adj.1. ágaran; agád-agád; hindi na iníisip 2. kusŕ; pakusâ 3. otomátikó
automatic: n.otomatik
automatic blanket:awtomatik blangket
automatic choke:tsok na awtomatik
automatic choker:tsoker na awtomatik; regulador ng hangin
automatic control:awtomatik kontrol
automatic defrost:awtomatikong pagdiprost
automatic focus:awtomatik pokus
automatic pencil:awtomatikong lapis
automatic stablizers:daliang; awtomarik na pampatatag
automatic refrigerating system:awtomatik repridyereyting sistem
automatic volume control:awtomatik bolyum kontrol
automatic ice maker:yelohang awtomatik
automatically: adv.nang hindi iniisip; nang hindi (na) pinapansin (tinitingnan); kusa
automatically terminate (shall):kusang magwawakas
automobile: n.awtomobil; otomobil (var.); awto (oto); kotse
automotive mechanic:mekaniko sa auto
autonomous: adj.malayŕ; nagsásarilí; may-kalayaan; may-kasarinlán
autonomous consumption:malayang pagkonsumo
autonomous expenditure:malayang gugulin
autonomous investment:malayang pangangapital
autonomy: n.independensiyá; kalayaan; págsasailí
autoplate:awtopleyt; awtomatik na plantsa
autoshaver:awtosyeyber
autopsy: n.awtápsiyá; otópsiyá
autumn: n.1. taglagás 2. panahón ng katandaán; dapithapon (fig.)
autumn: adj.sa taglagás
auxiliary: adj.1. katulong 2. pantulong
auxiliary: n.1. katulong 2. itó rin ang auxiliary verb
auxiliary plane:palinyahang oksilyari
auxiliary verb:n.pantulong na pandiwŕ
auxiliary view:pokus oksilyari
avail: v.1. pakinabangan 2. sumamantalá
avail: n.halagá; buti
availability: n.1. pagkakaroón; pagkamayroón 2. kahandaán
availiability thesis:tesis ng pagkakaroon
available: adj.1. mayroón 2. magágamit 3. máaarě; puwede; may-panahón 4. handâ
available electron:(Chem.) electrong magagamit
avalanche: n.“1. limpak-limpak na yelo, putik, lupŕ at mga batóng mabilís na natátangáy ng agos na mulâ sa bundók 2. dagsâ 3. sunúd-sunód na datíng; ulán (fig.)”
avarice: n.labis na paghahangád sa yaman; kasakimán; katakawan sa pera; kagahamanan sa salapî
avaricious: adj.sakím o gahaman sa salapî; mukháng-pera (colloq.); mukháng-salapî (colloq.)
avenger: n.tagapaghiganti; benggador
avenge: n.“1. abenida; maluwáng na kalye 2. daán, daanán; lágusan”
aver: v.1. magpatunay; magpatotoó 2. magsabi nang tíyakan o nang buóng katapatan
average: adj.1. katámtaman; kainaman; katanapan; katampatan: sapát; supisyente 2. karaniwán 3. batay sa kalahatán o kabuuán
average: n.karaniwáng pámantayan; avereyds
average: v.paghatí-hatiin nang paré-pareho
average cost:abereyds na gastos
average diet:karaniwang pagkain
average length: (Bot.) promedyang haba
average product:avereyds na produkto
average revenue:avereyds na benta
average weight:(Bot.) pomedyong timbang; average na timbang
averse: adj.1. laban; kontra; tutol; salungát 2. ayaw; waláng-gusto
aversion: n.1. labis na pag-ayáw; labis na di pagkakagusto o kawaláng-gusto: pagka-inís 2. bagay na labis na ináayawán o kinaíinisán
avert: v.1. ibaling; ipaling 2. umiwas 3. pumigil
avian pest:peste (sa manok)
aviary: n.malaking hawla o kulungan; álagaán ng mga ibon
aviate: v.(Mil.) magpalipad ng eroplano at iba pang sasakyang lumilipad
aviation: n.abiyasyón; abyasiyán (var.): ang sining o aghmám ng pagpapalipád ng mga eroplano
aviator: n.abiyadór; abyadór (var.); piloto ng eroplano
aviatrix: n.abiyadora; abyadora (var.); pilota
aviculture: n.abikultura; ang pag-aalagŕ at pagpaparami ng mga ibon
aviculturist:abikultor; tagapag-alaga ng ibon
avid: adj.“1. sakím, masakím; matakaw; gahaman 2. nápakahilig; labis ang hilig”
avidity: n.1. kasakimán o katakawan 2. pagkamahilig
avidly: adv.nang buong pananabik
avocado: nabukado
avocation: n.abukasyón: líbangan o pinagkákalibangáng gawín bukód sa talagáng trabaho
avoid: v.1. iwasan 2. ilagan
avoidable: adj. maíiwasan; maíilagan; malálayuán; mapangíngilagan
avoidance: n.pag-iwas; pag-ilag
avouch: v.1. magpatunay 2. gumarantiyá 3. umamin; magtapát
avow: v.1. umamin 2. magsabi nang tápatan; magtapát
avowal: n.háyagang pag-amin o pagsasabi nang tápatan
await: v.1. maghintáy; mag-antáy 2. málaan; máhandâ; maghintáy 3. umasa
awake: v.1. gumising; pumukaw 2. mágisíng 3. magmulat
awake: adj.1. gisíng; hindî tulóg 2. mulát; nakasúsubaybáy
awaken: v.1. gumising; pumukaw 2. mágisíng
awakening: n.1. paggising; pagpukaw 2. pagkágisíng; pagkámulát
awakening: adj.nagbíbigáy-buhay; nagpápasiglá; pampasiglá
award: v.1. magkaloób; magbigáy 2. gantímpalaan 3. gawaran
award: n.“1. gantímpalŕ; premyo 2. desisyón, pasiyá; hatol”
award of contract:gawad sa kontrata
awardee:ginawaran
aware: adj.1. alám; batíd; tantô 2. náuunawaan; náiintindihán
awareness: n.1. kabatiran; katantuán 2. pagkáunawŕ; pagkáintindí 3. malay; kamalayan
away: adv.palayô
away: adj.1. walâ; umalís 2. malayň
awe: n.“magkahalong paggalang, takot at pagtataká o paghangŕ”
awe: v.“malipós ng magkahalong paggalang, pagkatakot at pagtataká”
awe-struck: adj.nasindak
awesome: adj.1. kagalang-galang; kapita-pitagan; nakatátakot; kahangá-hangŕ; kataká-taká 2. nagtátaká; humáhangŕ; takót
awful: adj.1. kahangá-hangŕ; kataká-taká 2. nakatátakot 3. kagalang-galang; kapita-pitagan 4. nápakasamâ; nápakapangit 5. dakilŕ
awfully: adv. 1. katakot-takot 2. labis 3. hindi kanais-nais
awhile: adv.1. sandalî; nang iláng sandalî 2. kanina lamang
awhirl: adj.(Mil.) umikot nang mabilis
awkward: adj.1. asiwâ; walâ sa tiyempo; walâ sa ayos; masagal 2. pangit; di-magandá 3. di-maginhawang gamitin; mahirap gamitin 4. maselan; delikado
awl: n.1. balibol 2. pusón
awn: n.sungót
awning: n.1. medya-agwa; sibi 2. kuból; habong
awoke: v.pangnagdaán ng awake
awol: adj.lumiban o pumalya nang waláng pahintulot
awol: n.“tao, na lumiban nang waláng pahintulot”
awry: adj.1. hindî tuwíd; hindî deretso; hiwíd; baluktót 2. lihís; mintís 3. malî; lisyâ 4. tabingî; palíng
awry: adv.1. nang hindî tuwíd; nang pahiwíd o di-deretso 2. nang malî; nang lisyâ 3. nang lihís; nang mintís 4. nang tabingî; nang palíng
ax; axe: n.palakól; putaháw
ax; axe: v.bumiyák o putulin ng palakól o putaháw; palakulín
axes: n.1. pangmarami ng ax o axe 2. pangmarami ng axsis
axial:(Chem.) pang-axis; patayo
axil: n.ang anggulóng panloób ng pinágsangahán ng tangkáy o dahon ng halaman
axile:ehe
axilla: n.1. kilikili 2. itó rin ang axil
axillary bud:(Bot.) buko sa axil ng dahon
axiom: n.“aksiyoma: 1. kasabihán; kawikaán 2. ang kiníkilalang tuntunin o saligáng pang-aghám, pansining, atbp”
axiomatic: adj.(Mil.) tinanggap o pinalagay na totoo
axis: n.“ang matuwíd na linya o guhit, tunay man o sa guníguní lamang, na iníikutan 2. samahán o grupo ng nagkákaisáng mga bansâ; aksis 3. ang katawán o pinakakatawán ng punong-kahoy”
axis of symmetry:aksis ng simetri; aksis ng pagkakatugma
axle: n.ehe
axletree: n.itó rin ang axle
aye; ay: adv.kailán man; magpakailán man
aye: adv.oo; opň
aye: n.1. botong sang-ayon 2. taong bumoto nang sang-ayon
azoth: n.asoge; merkuryo
aztec kwamochill:kamatis; kamatsile
azure: adj.katulad ng kulay ng aliwalas na langit; kulay-langit
azure: n.1. asúl; bugháw; kulay-langit 2. (poetic). buháw na langit
B
baa: n.mę; meę: ang huni o iyák ng tupa o kambíng
babble: v.1. ngumawâ 2. dumaldál; umablá 3. lumagaslás 4. mangawâ 5. magdaldál; magsatsát; mag-ablá
babble: n.1. ngawâ 2. daldál; satsát; ablá 3. lagaslás
babbler:tsismoso; tsismosa
babe: n.sanggól
babirusa; babirousa; babirrusa: n.baboy-ramó
baby: n.1. sanggól 2. bunsô
baby: adj.1. batŕ 2. pambatŕ 3. bunsô
baby: v.1. sumanggól 2. tumarato
baby beef: n.karne ng dumalagang baka
baby carriage: n.maliít na karwahe ng batŕ
baby grand: n.maliít na piyano
babyhood: n.pagkasanggól; kasanggulán
baby-sit: v.magyaya
baby sitter: n.yaya
baccalaureate:bakaloryat
bachelor: n.1. binatŕ; bagong tao; soltero; matandáng binatŕ 2. batsilyér
bachelor girl: n.(Colloq.) dalaga o soltera
bachelorhood: n.1. pagkabinatŕ; pagbibinatâ; pagkasoltero 2. pagkabatsilyér
bachelor of arts: n.batsilyér ng (sa) sining
bachelor of science: n.batlsiyér ng (sa) Aghám
bacilli: n.pangmarami ng bacillus: basilay
bacillus: n.1. baslus 2. mikrobyo 3. (Bot.) hugis-baras
back: n.1. likód 2. batok 3. gulugód 4. (of a garment) likód 5. sansalan 6. hulihán 7. alá-alakán 8. ilalim 9. ibabaw; likód 10. kabilâ; likurán 11. kabaligtarán; ilalim 12. lakás; puwersa
back: adj.1. sa likód; sa likurán 2. nakaraán; nagdaán; una 3. pauróng; pabalík 4. pasaliwâ; paaldabís
back: adv.1. nang pabalík; nang pauróng 2. mulî
back: v.1. magpaurong 2. sumuporta; tumulong; tumangkilik 3. bumalík 4. pumusta 5. sumakáy 6. lagyán ng sandalan 7. lumagdâ; pumirma
back and forth:labas-masok; papunta’t pabalik
backache: n.sakít sa likód
back to basic:balik-batayan
backbite: v.magpasamâ nang tálikuan; manirŕ nang tálikuran; manirang-puri; siraan ng puri
backbiter: n.taong mápanirŕ sa kapuwŕ; taong mápanirang-puri
backbone: n.1. gulugód 2. mga butó sa likód 3. haligi ng pamilya 4. lakás ng lóob; determinasyón ; sariling paniníndigan 5. lakás; puwersa
back country:lalawigan; probinsiya
backdate: v.magpaurong ng petsa
backdoor bandit:baklang lalaki
backdown:umurong sa usapan
backer: n.1. tagataguyod; tagatangkilik 2. tagahangŕ; tagasuporta
backfill: v.tambakáng mulî
backfill: n.panambák na mulî
backfire:putok sa tambutso; magkamali
background: n.1. tánawin sa likurán 2. pondo 3. likurán 4. karanasán; eksperyénsiyá
background experience:saligang karanasan
background (family):pamilyang pinagmulan
backhand: adj.paaldabís; pasaliwâ
backhand: n.aldabís; palong pasaliwâ
backhanded: adj.1. pasaliwâ; paaldabís 2. sinulat nang nakahilig sa kaliwâ 3. pakunwarî; hindî tapát; pabalát-bunga
backing: n.1. sandalan 2. suporta
backing strip: N.panahod
back number: n.lumang bilang ng páhayagán o mágasín
back off:tumigil; umurong
backpay: n.sahod sa nakaraán
backpedal: v.1. tapakan nang pasaliwâ ang preno 2. bigláng umurong 3. umurong o bumalík
back pressure:pabalik na presyon
backrest: n.sandalan ng likód
backseat: n.1. likurán 2. posisyón o tungkuling hindî gaanóng mahalagá
backside: n.1. hulihán; puwitán; likurán 2. pigî o balakáng
backslide:balik sa dating bisyo
backstage: adj.1. nasa likurán ng entablado 2. ukol sa mga taong nasa negosyo ng tanghalan 3. ukol sa mga lihim o mga pansariling gáwain
backstairs: adj.1. lihim; sekreto
backstroke: n.aldabís; palong pasaliwâ o paaldabís
back talk: n.pagsagót-sagót; waláng-galang na pagsagót-sagót
back-to-back: adj.magkasunód; hálinhinan; sálitan
backtrack: v.1. bumalík o magbalík sa pamamagitan ng dating dinaanan o pinagdaanan 2. umurong sa
backup:suporta; bakap
backwash effect:masamang epekto; epektong di-timbang
backward; backwads: adv.1. pauróng; patalikód 2. pabalík 3. sa likurán; sa hulihán 4. pasaliwâ 5. palalâ; pasamâ; palubhâ
backward; backwards: adj.1. pauróng; patalikód; pabalík 2. atrasado; mahinŕ; hindî maunlád
backwater: n.1. tubig na napigil o nasagkaán sa pag-agos 2. tubig na di-umáagos 3. kawaláng-pag-unlád; kawaláng-pagsulong
backyard: n.likod-bahay; looban; bakuran
backyard job:ilegal na gawain
bacon: n.tusino
bacteria: n.bakterya; pangmarami ng bacterium
bad: adj.1. masamâ; hindi mabuti 2. mahinŕ; hindi mahusay 3. mabahň; may-amóy 4. bulók; sirâ 5. bugók 6. malî; di-tamŕ 7. masamâ 8. di-nabábayaran; hindi másingíl o hindi násisingil 9. malakás; mápaminsalŕ 10. malalâ 11. matindí; labis o masyado
bad: n.samâ; kabulukán
bad blood: n.sámaan ng loób; hídwaan; kágalitan; kínanakitan
bad egg: n.bugok na itlog
bad faith: n.masamang intensiyon
bad life:masamang pamumuhay
bad man theory of law:teorya ng batas ng masamang tao
bad manners:masamang asal
bad motive: n.masamang motibo
bad mouth:naninira ng kapuwa
bad news:malas
bad-tempered:magagalitin; mainit ang ulo
baddie: N.kontrabida sa pelikula
badge: n.1. tsapa 2. insigniyá
badger: ADJ.maligalig
badly: adv.1. labis; masyado 2. nang walâ sa ayos; nang di-maayos 3. kailangang-kailangan; gustong-gusto
badly off:naghihirap
badminton: n.badmintón
badtempered: adj.mainitín ang ulo; magalitín
baffle: v.1. magpatarantá; magpalitó 2. humadláng; pumigil 3. matarantá; malitó
baffle: n..pagkalitó; pagkatarantá
baffle plate: N.regulador ng gasolina
bag: n.1. supot 2. kustál; sako 3. bayóng 4. bag 5. bulsa 6. umbók; lundô 7. portpolyo 8. supot na punô; sako o kustál na punô
bag: v.1. humulí 2. magsupot; magsako; magkustál 3. umumbók; lumundô 4. umuli 5. manalo
bag of bones:payat
bag of tricks:gamit sa trabaho
bag of wind:mayabang; matamis ang dila
bagasse: n.bagaso
bagful: n.supot na punô; sako o kustál na punô
baggage: n.bagahe; mga dalá-dalahan
baggage car: n.bagón
baggy: adj.1. maumbók 2. maluwáng 3. luylóy
bail: n.1. piyansa; lagak 2. pansamantaláng paglayŕ
bail: v.1. magpiyansa 2. tumubós; humangň
bail: ntimbang panlimás o panalok ng tubig
bail: v.tumimbâ
bail: n.“ang bítbitin o hawakán ng timbâ o ng kaldero, na nakaarko o nakahubog”
bail (excessive):labis na piyansa
bailable: adj.mapípiyansahán
bailiwick: n.balwarte; nasásakupan
bait: n.1. pain 2. pangatî; pang-akit; pamain
bait: v.1. magpain; maglagáy ng pain 2. umakit; tumuksô
bake: v.“1. maghurno; maglutň 2. magpatuyô sa init; magdaráng, sa init o sa apóy 3. magbilád sa araw”
bake: n.1. paghuhurno; paglulutň sa hurno 2. anó mang pagkaing nilutň sa hurno
baker: n.1. panadero 2. matitinapáy 3. maliít na hurno o hurnuhan
baked patotoes:hinurnong patatas
baker’s dozen: n.labíntatló
bakery: n.panaderya
baking powder: n.lebadura; pampaalsá (sa tinapay)
baking soda:beyking soda; karbonato de sosa
balance: n.1. timbangan; báskulá 2. timbáng 3. balanse; ang natirá 4. pagkabalanse; pagkatimbáng
balance: v.1. magbalanse 2. pagtimbangín; gawíng pareho ang timbáng 3. manimbáng 4. tumantiyá
balance beam:timbangang kahoy
balanced budget:balanseng badyet
balanced curriculum:balanse o timbang na kurikulum
balance (credit):balanse ng pumasok
balance (debit):balanse ng lumabas
balanced growth:balanseng paglaki
balance of payment:balanse ng pagbabayad
balance sheet:balansehang papel; balanseng talaan
balance meal:timbang na pagkain
balanced diet: n.timbáng na pagkain; balansing pagkain
balanced personality:timbang na personalidad
balanced relationship:timbang na pagkakaugnayan
balcony: n.1. palko; galeriya 2. balkón; balkonahe
bald: adj.kalbo
bald eagle:1. maputî ang balahibo sa ulo 2. kalbó; panót 3. waláng mga punong-kahoy o anó mang halaman o taním 4. maliwanag; malinaw
balderdash: n.1. kalokohan 2. walang-kuwentang salitaan
baldness: n.pagkapanot; pagkakalbo
bale: n.paldo o pardo; bastâ
bale: v.magpaldo; magbastâ
baleful: adj.1. masamâ; makasásamâ o nakasásamâ 2. malungkót
balintawak dress:damit balintawak
balk: n.1. troso (log) 2. batangán (ng bahay o gusalě) 3. hadláng; sagabal 4. pagkabigô 5. pagkakámalî
balk: v.1. lumihís; di-tumamŕ 2. humadláng; bumigô 3. magbuntót; mag-urong-sulong; mag-atubilî 4. humintô at ayaw lumakad
ball: n.1. bola 2. mabilog na rolyo 3. bala 4. (Slang: bulgar usage) bayág 5. (Baseball) masamáng hagis ng bola
ball: v.gawíng bola; bilugin
ball: n.sáyawan; bayle
ball games:mga palaro sa bola
ball (soccer foot):suker putbol
ball (volley):balibol
ball and strict representation:(Chem.) bola’t patpat na pagsasalarawan
ball bearing:bol bering; may bulitas na bering
ball joint:tanggaling sugpungan
ball of muscles:malakas
ball-bearing:bolbering
ball-handling:paglaro sa bola
ballad: n.balada; áwiting-bayan
ballast: n.1. balast; pabigát o pampabigát sa sasakyáng gaya ng bapór upáng magíng balanse o matatag 2. graba o duróg na mga bató
ballerina: n.balyerina; sayáw na baléy
ballerina dress:damit balarina
ballet:baley; sayaw na baley
ballistics:balikstiks; balistika
ballon: n.1. lobo; balún 2. globo
ballot: n.1. balota 2. boto 3. tálaan ng mga kandidato
ballot box:kahon ng balota; sisidlan ng balota
ballot (marked):balotang may marka
ballot (spoiled):nasayang na balota
ballpen hammer:martilyong de bola
ballplayer: n.manlalarň ng besból
ball-point pen: n.bolpén
ballroom: n.sáyawan; bulwagang sáyawan
balls:1. bayag 2. bola-bola
balm: n.1. balsamó 2. mabangóng langís na panghaplás 3. pampaginahawa; pampakalma; pampatighaw
baloney: n.kaululan; kalokohan; kahibangán
balsa: n.balsa (raft)
balsa wood:dalaro
baluster: n.balustre
balustrade: n.balustrada
bamboo: n.kawayan; punong kawayan
bamboo: adj.1. ng kawayan 2. gawâ o yarě sa kawayan
bamboo brushes:mga brotsang kawayan
bamboo craft:gawaing kawayan
bamboo (split):tinilad na kawayan
ban: n.pagbabawal; prohibisyón
ban: v.magbawal
banana: n.1. punong saging 2. saging
band: n.1. banda (ng músiká) 2. pangkát; grupo; barkada 3. saklâ; buklod 4. benda 5. paha; bigkís 6. listón 7. talě; bigkís 8. gasa 9. singsíng 10. Korea
band: v.1. bigkisín 2. magsama-sama
bandage: n.bendahe
badange: v.magbendahe
bandanna; bandana: n.bandana; malakíng panyô; panyolón
bandit: n. 1. tulisán; bandido 2. mangharang; mánanambáng
banditry: n.1. panunulisán 2. panghaharang; pananambáng
bandmaster: n.1. bastonero 2. maestro o konduktór ng banda ng músiká
bandore: n.bandorya
bandstand: n.gloryeta
bandy: v.1. magpatalbog-talbóg 2. magtsismís 3. magmurahán; mag-insultuhan
bandylegged: adj.sakáng
bang: v.1. kumalampág 2. magsará nang malakás 3. magbanggâ 4. pumutók nang malakás
bang: n.1. banggâ o salpók na malakás at maingay 2. biglá’t malakás na putók o pagsabog 3. kalampág
bang: adv.“1. nang biglâ, malakás o maingay 2. na o nang biglâ”
bang: n.maiklí’t pantáy na gupít ng buhók sa dakong noó
bang: v.“gupitín nang maiklî at pantáy sa dakong noó, kung bagá sa buhók”
banged up:buntis
bangers:longganisa; soriso
bangle: n.pulseras; galáng
banish: v.1. magdistiyero; magtapon 2. magpalayas; magpaalís 3. magpawalâ
banishment: n.1. pagdidistiyero 2. pagpapalayas 3. pagkawalâ; pagkapawě
banister: n.1. balustre 2. (often pl.) balustrada
banjo: n.bandiyó; bandyó (var.)
bank: n.1. bangko 2. alkansiyá 3. bangkâ
bank: v.1. magbangko; magdepósitó 2. (colloq.:with ‘on’) umasa sa
bank: n.1. pampáng 2. matarík na libís o dahilig
bank: v.1. magpilapil 2. magtambák
bank (agricutural):bangko sa pagsasaka
“Bank, (bureau of)”:Kawanihan ng Pagbabangko
bank (central):bangko sentral
bank (commercial):bangko komersiyal
bank (correspondent):bangkong kalagakan
bank (industrial):bangko industriyal
bank (investment):bangko ng pamumuhunan
bank (land)bangko sa lupa
bank (national):bangko nasyonal
bank (rural):bangko rural
bank credit:pautang sa bangko
bank depositdeposito sa bangko
bank examiner:tagasuri ng bangko
bank holiday:pangilin ng bangko
bank on:maasahan
bankbook: n.libreta sa bangko
banker: n.1.bangkero 2. bangkâ o kapitalista sa sugál
banking: n.pagbabangko
banking (rural):pagbabangkong rural
bank note: n.papél-de-bangko; kuwarta o salaping papél
bankrupt: n.taong bangkarote o waláng kakayaháng legál na makaayad ng kanyáng pagkakautang
bankrupt: adj.1. bangkarote 2. bigô
bankrupt: v.mabangkarote
bankruptcy: n.pagkabangkarote; bangkrapsi; lubós na pagkabigň sa negosyo
banner: n.1. estandarte; bandereta 2. bandilŕ; bandera; watawat 3. kartilón
banner: adj.pinakamagalíng pinakamahusay
banns: n.tawag o balitŕ sa kasŕl
banquet: n.1. handaan; salu-salo; kainan 2. bangkete; pigíng
bantam: n.“1. maliít na urě ng manók 2. maliít, ngunit masigláng tao”
bantam: adj.“maliít, ngunit aktibo”
bantamweight: n.boksingero o mámbubunong ang timbáng ay mula 113 hanggáng 118 librá
banter: v.manuksó; bumirň; mangantiyáw
banter: n.birň; tuksó; kantiyáw
baptism: n.1. binyág 2. unang karanasán o pagsubok
baptistrey; baptistry: n.1. bautisteryo; lugár-pábinyagan 2. benditahán sa pagbibinyág
baptize: v.1. magbinyág 2. magpabinyág 3. magpangalan
bar: n.1. tarangká; barál 2. baras; kabilya 3. rehas 4. bareta 5. hadláng; sagabal 6. bar; abugasiya; pagkaabogado; pagkamánananggól 7. inuman; barikán 8. húkuman; husgado
bar: v.1. magbawal 2. magtrangká 3. humadláng; humarang 4. magsará
bar lock:pananggalang sa siper
barangay:baranggay
barangay charter:karta ng baranggay
barangay meeting:miting ng baranggay
barangay membership:pagkakasapi sa baranggay
barangay organizational chart:kaayusan ng pagkabuo ng baranggay
barangay system:sistemang baranggay
barb: n.1. simŕ 2. hayap
barb: v.magsimŕ; maglagáy
barbarian: n.1. barbaró 2. taong waláng-pinág-aralan; taong bastós 3. taong malupít; taong-gubat
barbarian: adj.1. hindî sibilisado; waláng pinág-aralan 2. malupít
barbaric: adj.1. katulad ng mga barbaró 2. hindî sibilisado 3. abusado; waláng-galang
barbarism: n.1. bárbarismó; kalupitán; kabangisán; kabarbaruhán 2. paggamit ng mga salitáng balbál; mga salitâ o pangungusap na balbál 3. kawaláng-pinág-aralan; pagkadí-sibilisado
barbarity: n.“1. lupít, kalupitán; bangís, kabangisán 2. kawaláng-pinág-aralan; kabastusán”
barbarous: adj.1. malupít; mabangís 2. hindî sibilisado; waláng-pinág-aralan 3. bastós; pusóng
barbecue:n.1. litsón 2. inihaw
barbecue: v.1. maglitsón 2. mag-ihaw; magbárbikyú
barbed: adj.1. mag-simŕ 2. masakít
barbed wire: n.alambréng may-tinik
barber: n.barbero; manggugupit
barber shop: n.barberiya; pagupitan
barbed tongue:matalas ang dila; masakit magsalita
barcoo rot:sakit sa balat
bard: n.makatŕ; mánunulŕ
bare: adj.1. hubád; waláng-damít 2. waláng-lamán 3. waláng anó mang dekorasyón o palamuti; nápakasimple; waláng anó mang kasangpan 4. waláng-hawak na armás 5. maliwanag; malinaw 6. sapát lamang
bare: v.1. maglantád; maghayág 2. magbunyág; magsiwalat
bareback: adj. & adv.waláng-siyá
barefaced: adj. & adv.1. waláng-takíp ang mukhâ; waláng-piríng; waláng-maskará 2. waláng-balbás 3. lantád; hayág 4. waláng-hiyâ; di-nahíhiyâ
barefoot; barefooted: adj.& adv. yapók; tapák; waláng-sapín ang mga paá
barehanded: adj. & adv.1. waláng-suót ang kamáy; waláng-guwantes 2. walang-armás
bareheaded: adj. & adv.waláng-sumbrero; waláng-suót na sumbrero waláng-takíp ang ulo
barely: adv.lantaran nang waláng pagtatakíp
barfly:lasenggo
bargain: n.1. kásunduan; murang halagá 3. murang pagbibilí; baratilyo; almoneda 4. murang bilí
bargain: v.1. magtawarán 2. tumawad 3. magbaratilyo; mag-almoneda; magbilí
bargain hunting:paghahanap ng baratilyo
bargain sale: n.baratilyo; almoneda; pagbibilí sa murang halagá
bargaining:tawaran
bargaining collective:sama-samang pakikipag-ayos
barge: n.gabara
barge: v.1. makialám; manghimasok 2. basta pumasok
barge in:makialam; basta pumasok; makisabad sa usapan
baritone: n.baritono; tinig ng lalaki na nasa pagitan ng baho at tenór
bark: n.balát
bark: v.tuklapán ng o tuklapín ang balát; alisín ang balát; alisán ng balát
bark: n.1. tahól; kahól 2. talák; sigáw
bark:v.1. tumahól 2. tumalák; sumigáw
barley: n.sebada
barn: n.kamalig; bangán
barnacle: n.taliptíp
barnyard: n.bakuran o loobang kinároroonán ng bangán
barometer: n.barometro
baron: n.1. barón 2. malakí o kilaláng tao
baroness: n.“baronesa: asawa, biyuda o anák na babae ng barón”
barracks: v.1. kumantiyaw 2. kumampi
barracks: n.kuwartél ng mga sundalo; himpilan ng mga kawal
barracker: n.kakampi; tagakantiyaw; tagahiyaw
barrage: n.abot-abot na suntók o atake sa kalaban.
barrel: n.1. bariles 2. bariles ng; bariles na punó 3. kanyón
barren: adj.1. baóg; hindî nagkákaanák 2. hindî namúmunga 3. tigáng 4. tuyót; waláng-siglá
barrette: n.ipit o pang-ipit sa buhók ng mga babae
barricade: n.barikada
barricade: v.magbarikada; harangan nang mádalian
barrier: n.1. harang; halang 2. hadláng; sagabal 3. bakod; padér
barrier reef:sangang kabatuhang nakapaligid
barrier to rotation:(Chem.) pumipigil sa pag-ikot
barring: prep.máliban kung
barrio: n.baryo; nayon; bukid
barrio captain:kapitan del baryo
barrio council:sangguniang nayon
barrio official:pinuno ng nayon
barrister: n.abogado; manananggol
barrow: n.kareta; karetilya.
barrow: n.kapóng baboy; kinapóng baboy
barter: n.pálitan
barter: v.ipakipágpalít
barter economy:ekonomiyang barter
barytone: n.itó ang baritone
base: n.1. (Gram.) ugát; salitáng-ugát; salitáng-batayán 2. batayán; saligán 3. punň 4. pundasyón 5. sálalayán; patungán 6. himpilan; kuwartél 7. base 8. unan
base: v.1. magbatay; magsalig 2. magbase; maghimpíl
base: adj.1. mumurahin; mahinang klase 2. hamak 3. saligán; bantayán
base (first):unang beys
base (military):base militar
base (naval):base nabal
base pay:(Mil.) pangunahing sahod
baseball: n.1. besbol; beisbol 2. bola ng (sa) beisbol
baseboard: n.dingdíng o tabiking tablá
baseless: adj.1. waláng-saligán; waláng-batayán 2. hindî totoó; hindî tunay 3. waláng-kasaysayan; waláng-kabuluhán; hindî mahalagá
baseline:batayang linya; batayan
base metals:beysmetal
baseline survey:sarbey sa pamulaang antas
basement: n.1. pundasyón 2. silong
base word:batayang salita
bases and reservation:mga base at lupang-laan
bash:subukan
bashful: adj.1. mahíyain 2. nahíhiyâ
bashfulness: n.pagkamahiyain; pagkadungo
basic: adj.1. mahalagá; importante; pángunahín 2. saligán; batayán
basic: n.1. alítuntunin; pánuntunan 2. símulain
basic education:batayang education
basic form:batayang anyo
basic legal myth:mitong panlegal
basic needs:mga pangunahing pangangailangan
basic nutrition:batayang nutrisyon
basic philosophy:batayang pilosopiya
basic size:pangunahing sukat
basic skills:mga batayang kasanayan
basic social institution:pangunahing institusyong panlipunan
basic standards:mga batayang pamantayan
basic teaching model:batayang modelo ng pagtuturo
basic text:batayang aklat
basic word:batayang salita
basin: n.1. palánggana 2. lababo 3. lunas
basin (river):lunas ng ilog
basis: n.1. saligáng-batayán 2. pánuntunan; tuntunin 3. (Law) batayan; saligan
bask: v.1. magpainít sa; magbilád sa 2. másuyahán; maligayan
basket: n.1. baskét 2. bakol 3. bilao 4. kaíng; tiklís 5. takuyan
basket case:sira ang utak
basket (market):basket na pamalengke
basket (waste):basurahan
basketball: n.1. basketból 2. bola ng (sa) basketból
basketry: n.1. paggawâ ng mga baskét 2. ang mga baskét
basrelief: n.larawang lilok o inukit nang nakaumbók nang bahagyâ
bass: n.1. baho: 2. pinakamababang boses (tinig) ng lalaki 3. instumentong baho ang tunog
bass: n.asuhos
bass drum: n.bombo; tamból
bastard: n.1. anák na ligaw; anák sa labás; anák sa buhň 2. bagay na huwád o palsipikado
bastard: adj.1. hindî anák sa tunay na asawa; anák sa labás; anák sa anák sa puwera; putók sa buhň 2. huwád; palsipikado
bastard:bastardo
baste: v.1. maghilbana 2. magpahid ng mantikŕ habang iniihaw 3. bumugbog; gumulpi 4. tumuligsa; umatake
basting: n.1. paghihilbana 2. hilbana
bastion: n.tanggulan; muóg
bat: v.1. pumalň o paluin ng bat 2. pumalň
bat: n.kabág; bayakan; panikě (a much larger species)
bat the breeze:magtsismis
batch: n.1. pangkát; grupo 2. dami. 3. tungkós; bungkós
bate: v.1. huminŕ; humupâ; umuntós; magbawa 2. magpahinŕ; magpahupâ; pagpabawa
bath: n.1. ligň 2. pampaligň; tubig na pampaligň 3. banyo; páliguán 4. punas; banyós 5. tubig na babarán
bath (sauna):sauna bat
bath (sponge):banyos; punas
bath (steam):paligo sa singaw; istem bat
bath (sun):pagpapaaraw
bathe: v.1. maligň 2. magpaligň 3. magbabad
bathers:pampaligo
bathing:paliligo
bathing suit: n.damít-pampaligň
batholith:batolito
bathrobe: n.bata-de-banyo
bathroom: n.banyo; silíd-paliguán
bathtub: n.banyera
baton: n.batón
bats:luko-luko; sira ang ulo
battalion: n.1. batalyón 2. malakíng pangkát o grupo
batter: v.1. bumugbóg 2. kumalampág 3. dumurog
batter: n.“1. malabnáw o malapot na timplada ng harina, itlog, gatas, at iba pa; 2. (in baseball) ang palň o pumápalň”
battered child: n.batang binugbog
battery: n.1. bateriyá 2. pila 3. hanay; pangkát; grupo 4. pambubugbóg; panggugulpi 5. kutŕ o tanggulang may malalakíng kanyón
battery cell:selula ng baterya
battery charging:pagpapakarga ng baterya
batting: n.(in baseball) pagpalň o paggamit ng bat ang isáng pumápalň (ng bola)
battle: n.1. gera; digmâ 2. labanán 3. páligsahan
battle: v.1. magdigmâ; maggera 2. maglaban
battle-ax: ADJ.pangit at dominanteng babae
battle royal:mainit na pagtatalo
battlefield: n.larangan ng digmâ; poók ng labanán
battleground: n.“mababang padér sa itaás ng kastilyo o tore, na ginágamit na kublihan ng mga nanúnudlâ sa kalaban”
battleship: n.bapór-de-gera; bapór-pandigmâ
bauble: n.“magandá, ngunit mamurahing alahas”
bawl: v.1. humiyáw; sumigáw 2. umiyák nang malakás; humagulhól ng iyák
bawl: n.1. sigáw; hiyáw 2. malakás na iyák o pag-iyák; hagulhól (ng iyák)
bay: n.1. loók 2. tahól; kahól; alulong 3. kabayong baya o bayo 4. namumula-mulang kulay-kape 5. puno ng laurel 6. dahon ng laurel
bay: v.tumahól; kumahól; tumakín
Bayesian method:metodong Bayesian
Bay of Manila:Look ng Maynila
bay leaf: n.dahon ng laurél
bayonet: n.bayoneta
bayonet: v.bumayoneta
bay window: n.bintanŕ na nakaungós sa padér ng gusalě
bazaar: n.basár; almasén
B.C.:Bago isinilang si Kristo
be: v.magíng
be in it:makisali; sumali
beach: n.aplaya; baybáy-dagat; dalampasigan; buhanginan sa tabing-dagat
beach: v.magsasód sa tabíng-dagat
beachcomber: n.1. malakíng along sumásalpók sa baybaying-dagat 2. taong nabúbuhay sa pagpapalimós at sa mga nápupulot sa baybaying-dagat
beachhead: n.dako ng baybaying-dagat na okupado ng lumulusob na kaaway
beacon: n.1. ilaw o ningas na panghudyát 2. anó mang ilaw o sulô na nagbíbigáy-babalâ o naghúhudyát ng panganib 3. parola
beacon: v.1. mag-ilaw 2. maghudyát 3. pumatnubay sa mga magdaragát
bead: n.1. butil 2. abaloryo; manik 4. paták; butil 6. maliít na bulâ
bead: v.1. mag-abaloryo 2. magbutíl-butíl 3. tumuhog
beading: n.“pampalamuting mga butil sa mga damit, pitakŕ, atbp”
beady: adj.“parang butil na makináng; maliít, mabilog at nangíngisláp”
beagle: n.maliít na asong maiklî ang paá at makinis ang balahibo
beak: n.1. tukâ 2. nakaungós na labě ng pitsél
beaked: adj.1. may-tukâ 2. parang tukâ; katulad ng tukâ
beam: n.1. batangán; barakilan 2. sinag; silahis 3. kabayo 4. masayáng ngitî
beam: v.1. suminag 2. ngumitî
bean: n.1. habitsuwelas. 2. pataně. 3. munggo. 4. balatong. 5. sitaw.
beanbag:binbag
bean feast:marangyang salo-salo
bean pole:matangkad na tao
bean (black):tawsi
bean (hyacinth):bataw
bean (kidney):abetswelas
bean (monggo):balatong
bean (red kidney):abitswelas na pula
bean (string):sitaw
bean (white):asetsweleas na puti
bean (sweet):sitsaro
bear: n.oso
bear: v.1. magdalá; magtagláy 2. magkaanák; magsilang 3. magkabunga 4. magbatá; matiís 5. madalá; makaya 6. mangailangan
bearable: adj.matítiís; mabábatá; maáaguwanta
beard: n.balbás
bear-hug:malakas; mangyakap; yakapin
bearer: n.ang maydalá; ang maytagláy
bearer bond:panagot ng may hawak
bearing: n.1. kinalaman; kaugnayan 2. tindíg; kilos; tikas; anyô 3. pagbabatá; pagtitiís 4. pagdadaláng-tao; pagbubuntís 5. pamumunga
bearing (definite):tiyak na kaugnayan
beast: n.1. hayop 2. halimaw; mabangís na hayop 3. taong may-ugaling hayop 4. kahayupan; kabuhungán; kahalimawan
beastly: adj.1. makahayop; nápakahayop 2. malupít; mabangís
beast of burden: n.hayop na pantrabaho
beast of prey: n.máninilang hayop
beat: v.1. mamalň 2. gumulpi; bumugbóg 3. sumalpúk-salpók 4. pumitpít 5. magbatí 6. tumalo; lumupig; dumaíg 7. pumintíg; tumibók 8. kumumpás
beat: n.1. tibók 2. pintíg 3. kumpás 4. destino 5. tiyempo
beat down:bargeyn; nakatawad
beat up:sira-sirang bagay; nagamit na
beaten: adj.1. tahák; paldák 2.binatí; batido 3. talo; lupíg 4. ginulpí; binugbóg 5. numipís o pinanipís sa palň o pukpók
beater: n.1. pambatí; batidór 2. ang pumalň o namalň 3. ang tumalo o nanalo
beating: in.1. pagpalň; paggulpí; pagbugbog 2. pagbatí 3. pagtalo
beau: n.1. kasintahan; nobyo 2. manliligaw; mángingibíg
beaut:magaling
beauteous: adj.magandá
beautician: n.“taong nagkúkulót (ng buhók), nagmámanikyúr, atbp”
beautification: n.pagpapagandá
beautiful: adj.1. magandá; kaakit-akit; marilág 2. kaibíg-ibig; kabighá-bighaně
beautify: v.magpagandá
beauty: n.“1. gandá 2. bagay na magandá 3. babaing magandá 4. magandáng anyô, ayos o hitsura”
beauty parlor (salon; shop): n.pákulutan
beauty spot:taling; mol
becalm: v.1. magpakalmá; magpahinahon; magpatahimik 2. humintô; tumigil
because: conj.1. sapagkát 2. sanhî sa; dahil sa; dahilán sa 3. palibhasŕ 4. yamang
beck: n.1. senyas ng kamáy; kawáy 2. senyas ng ulo; tangô
beackon: v.“1. tumawag sa pamamagitan ng senyas; kumawáy, kawayán 2. umakit”
becloud: v.1. magpaulap 2. magpadilím 3. magpalitó
become: v.magíng; magiging
becoming: adj.1. bagay 2. angkóp; náaangkóp
becoming: n.pagigíng
bed: n.1. hígaan; tulugán 2. (specific) kama; karte 3. kamang lupŕ 4. lunas; ilalim 5. latag
bed: v.1. magbigáy ng tulugán 2. matulog 3. magpatulog
bedbug: n.surot
bedclothes: n.“1. kubrekama, kumot, kutsón 2. damít-pantulog”
bedcover: n.“kubrekama, kumot, kutsón 2. damít-pantulog”
bedding: nhígaan; tulugán
bedeck: v.magpalamuti; magdekorasyón
bedew: v.basaín o mabasâ ng hamóg; hamugán
bedfellow: n.taong kasunň o kasiping sa kama
bedlam: n.1. ampunan ng mga balíw 2. lugár o poók na maguló; kaguluhán
bed of roses: n.ginahawa’t kasaganaan
bedpan: n.bedpan
bedridden: adj.nakaratay sa baníg ng karamdaman; matagál nang may-sakít
bedroom: n.silíd-tulugán; kuwartong tulugán
bedside: n.tabí ng kama
bedsore: n.sugat sa likód dahil sa matagál na pagkaratay sa baníg ng karamdaman
bedspread: n.kubrekama
bedtime: n.karaniwáng oras ng pagtulog
bedwetting: n.pag-ihě o pagkápaihě sa kama o sa pagtulog
bee: n.1. ang tawag sa titik ‘B’ ng abakadang Ingles 2. paligsahan 3. pukyutan; laywan
beef: n.karnéng baka; karné ng baka
beef broth:sabaw ng karneng baka
beef cattle: n.pinatabáng baka pará katayin
beef-gut:malaking tiyan ng lalaki
beefsteak: n.bisték
beefy:mataba; malaking tao; mabulas
beehive:n.1. bahay-laywán; bahay-pukyutan 2. tagpuan; tipunán
beekeeper: n.taong nag-áalagŕ o tagapág-alagŕ ng mga pukyutan
beeline: n.túwirang daán; tápatang landás
beer: n.serbesa
beer money:alawans ng asawang lalake
beeswax: n.pagkít
beetle: n.1. maso 2. malyete 3. palo-palň 4. pumupók 5. uwang
befall: v.1. mangyari 2. datnán; magdanas
befit: v.magbagay; mag-angkóp
befitting: adj.1. dapat; tamŕ; tumpák 2. bagay; angkóp
befog: v.1. magpalabň 2. gumuló
before: adv.“1. una, náuuná 2. noón; dati 3. bago; bago sumapit o dumatíng”
before: prep.1. sa haráp; sa harapán 2. sa o nasa harapán; sa o nasa unahán
before: conj.1. bago 2. kaysa; sa halíp
beforehand: adv.1. sa simulâ (umpisá) 2. antimano; muna
beforehand: adj.una; náuuná
befoul: v.1. magparumí 2. magpasamâ; manirŕ
befriend: v.1. kumaibigan 2. tumulong
beg: v.1. magpalimós 2. humingî ng patawad 3. magmakaawŕ; magsumamň; makiusap
begat: v.1. magkaanák; magíng amá 2. lumikhâ; panggalingan; pagmulán
beggar: n.1. pulubi 2. taong labis na nagdáralitâ
beggary: n.1. pagpapalimós; panghihingî ng limós ng isáng pulubi 2. labis na pagdarálitâ
begin: v.1. magsimulâ; mag-umpisá 2. magmulâ; manggaling; magbuhat 3. pagsimulaín; pag-umpisahín
beginner: n.1. ang nagsimulâ o tagapágsimulâ 2. baguhan; bagitň
beginning: n.1. simulâ; umpisá 2. unang banagi 3. pinagmulán; pinanggalingan; pinág-umpisahán 4. pagsisimulâ; pag-uumpisá
begone: interj.layas! sulong!
begonia: n.begonya
begrudge: v.1. mainggít 2. magmaramót; magkaít 3. magmaliít
beguile: v.1. manlinláng; mandayŕ; manloko 2. mádayá; máloko 3. magparaán 4. lumibáng
behalf: n.1. kapakanán; kabutihan; kagalingan 2. ngalan
behalf (on):alang-alang sa; para sa
behave: v.1. kumilos 2. magpakabuti; magíng mabuti
behavior: n.1. kilos; asal 2. ugalě; pag-uugalě
behavioral economics:ekonomiks ng asal
behaviour (good):mabuting asal
behaviour description:paglalarawan ng asal
behavioral violence: n.pumugot o pugutan ng ulo; pumutol o putulan ng ulo
behead: v.karahasang pang-asal
behest: n.utos; hilíng o kahilingan; pakiusap
behind: adv.1. hulí; atrasado 2. sa hulá o hulihán
behind: prep.1. nasa likód o likurán 2. hulí sa
behind: adj.nasa likód o likurán; kasunód
behold: v.masdán; tumingín
beholden: adj.may utang-na-loób; dapat magpasalamat
behoove: v.1. mangailangan 2. marapat
beige: n.1. telang hiláw 2. kulay katsáng-hilaw
being: n.1. pagkabuháy; pagigíng buháy 2. tao (human being) 3. katauhan; pagkatao; pagigíng tao 4. (pl.) nilkhâ
belated: adj.1. hulí; atrasado 2. ginabí; inabot ng gabí
belch: v.1. dumigháy; dumighál 2. sumuka 3. magbugá
belch: n.1. digháy; dighál 2. suka 3. pagbubugá
beleaguer: v.1. kumubkób; pumaligid 2. magpahirap
belfry: n.kampanaryo
Belgian: n.Belga
Belgium: n.Belhika
belie: v.1. magpasinungaling 2. bumigô
belief: n.1. paniwalŕ 2. pagsampalataya 3. tiwalŕ 4. palagáy
belief (firm):matibay na paniwala
belief (superstitious):pamahiin
belief (widespread):laganap na paniniwala
believe: v.1. maniwalŕ 2. magtiwalŕ 3. sumampalataya 4. magpalagáy
belittle: v.1. humamak; mumatá 2. magmaliít; mumenos
bell: n.1. kampanŕ; batingáw 2. kampanilya 3. tunóg o tugtóg ng kampanŕ
bellboy: n.“batŕ o lalaking utusán sa otél, klub, atbp”
bellfry; belfry: n.kampanaryo
belligerence: n.pagkamapándigmâ
belligency: n.pandirigmâ
belligerent: adj.1. nakíkidigmâ 2. nagdídigmâ; naggéra 3. ng o sa digmâ o digmaan; ng o sa labanán 4. mapándigmâ; mapanlabán; nanlálabá
belligerent: n.tao o bansáng nakíkidigmâ o nasa pakikidigmâ
bellow: v.1. umungal 2. pumalahaw 3. sumigáw; isigáw
bellow: n.1. ungal 2. palahaw; palakat; atungal 3. sigáw; hiyáw
bellows: n.1. bulusan 2. hungkuyan
belly: n.1. tiyán 2. pusón
bellyband: n.1. satiyán 2. paha; bigkís
belly-button:pusod
bellyful:sobra
belong: v.1. sumapě; umanib 2. mábilang 3. magíng arě
belonging: n.1. bagay na arě ng isáng tao 2. (pl.) mga arě-arian 3. pagkákamag-anak
belonging (personal):ari-ariang pansarili
beloved: adj.mahál
beloved: n.tao o bayang minámahál
below: adj. & adv.1. sa o nasa babâ 2. sa o nasa ilalim
below: prep.mababŕ sa
belt: n.1. sinturón 2. koreá 3. tániman; plantasyón
belt: v.1. magsintrón 2. magkoreá
belt in the lug:pambubugbog
belting a tin:pagyayabang
bemoan: v.1. tumangis; magdalamhati 2. dumaing
bench: n.1. bangko 2. húkuman; korte 3. huwés; hukóm 4. upuan o bangkô ng mga manlalarň
bench: v.1. magbangkô 2. (sports) magpapahingá; ibangkô
bench shear:gunting sa yero
bench warrant:utos ng hukom upang dakpin o arestuhin ang isang tao
benchwork:gawaing panghapag
bend: v.1. magbaluktót; magbalikukô. 2. magyukô; mag-ukô 3. lumikô; kumurba 4. humutok 5. magbaling 6. sumang-ayon; pumayag 7. mapilit; desidido
bend: n.1. pagbaluktót; pagbalikukô 2. yukô; ukô 3. kurba; likô
bend: n.buhól
bend the elbow:lasing na lasing
bender:pambaluktot
bending:pagbaluktot; pagyuko
bending (half-knee):nakauklo
bending vibration:(Chem) pagkinig na patiklop
beneath: adv. & adj.1. sa o nasa dakong babâ o ibabâ 2. sa o nasa ilalim
beneath: prep.1. alangán sa; hindî bagay 2. natátakpán; nasa ilalim
benediction: n.bendisyón; basbás o pagbabasbás
benefactor: n.1. ang tumulong o nagbigáy ng tulong (general term) 2. tagataguyod; tagatangkilik
beneficent: adj.1. mabait 2. mapagbigay
beneficial: adj.1. kapakí-pakinabang 2. mabuti
beneficial enjoyment: n.tinatamasang benepisyo
beneficial interest: n.benepisyal na interes
beneficial owner: n.benefisyal na may-ari
beneficial use: n.benepisyal na gamit
beneficial use:gamit na kapaki-pakinabang
beneficiary: n.1. ang nakinabang o tumátanggáp ng pakinabang 2. tagamana
benefit: n.1. pakinabang 2. tubň 3. buti 4. kuwarta o tulong na tinanggáp
benefit: v.1. makinabang 2. makabuti; makatulong
benefit tax:buwis sa serbisyo; benepisyo
benevolence: n.1. buti; baít 2. kagandahang-loób 3. kawanggawâ
benevolent: adj.1. mabaít; mabuti 2. mapágkawanggawâ; matulungín 3. galing sa kagandahang-loób ng
benighted: adj.ginabí; dinilím
benign: adj.1. mabaít; mabuti 2. aliwalas; kaaya-aya
bent: adj.1. baluktót 2. kubŕ; hukót
bequeath: v.1. magpamana 2. isalin; ilipat; ipamana
bequest: n.1. pagpapamana 2. mana o pamana
bereave: v.1. maulila 2. mawalán
bereavement: n.pangungulila; pagdadalamhatě sa pagkaulila
bereft: adj.wala
beret: n.“bilóg at sapád na gora, na yarě sa piyeltro o sa ibá pang malamót na materyál”
berg: n.itó rin ang iceberge
beri-beri: n.beriberi; panás; manás
berly:pain sa isda
berry: n.“1. beri 2. maliít na butó o butil, halimbawa’y ng kapé”
berry: v. manguha o mamitás ng mga beri
berry-like:(Bot.) mala-berry
berth: n.1. sapát na lugár 2. tungkulin; puwesto; pusisyón; trabaho 3. tulugán
beseech: v.1. makiusap 2. magsumamň; magmakaamň; magmakaawŕ
beset: v.1. kumubkób; pumaligid 2. magtaním 3. lumipós
beside: prep.1. sa tabí ng. 2. bukód sa 3. kung iháhambíng 4. nasa tabí; kasiping
beside: adv.bilang karagdagan; bukód sa
besides: adv. & prep.bukód sa
besiege: v.1. kumubkób; pumaligid 2. sumalakay 3. magkalipumpón 4. dumagsâ
besmear: v.magkulapol; magdumí
besmirch: v.1. magparumí 2. manirŕ
best: adj.1. pinakamagalíng; pinakamahusay; pinakamabuti; magalíng sa lahát 2. pinakabagay; pinakaangkóp 3. pinakamalakí
best: adv.pinakamagalíng; pinakamahusay
best: v.tumalo; talunin; dumaíg
best: n.“1. ang pinakamagalíng, pinakamahusay o pinakamabuti 2. buóng kaya”
best evidence: n.pinakamabuting ebidensiya
bestial: adj.1. ng hayop o ng mga hayop 2. makahayop 3. malupít; mabangís
best man: n.abay na lalaki
bestow: v.1. magkaloób; magbigáy 2. maggawad 3. mag-ukol
bestride: v.1. sumaklay 2. kumaang; bumukaka
bet: n.1. pusta; tayâ 2. pústahan 3. panlaban; pambatň
bet: v.1. pumusta; tumayâ 2. magpustahan
beta: n.ang ikalawáng titik ng abakadang Griyego
betel: n.ikmó; mamín
betel nut: n.“bunga, na karaniwang ningángangang kasama ng ikmó at apog”
betel palm: n.punň ng bunga
betide: v.mangyari
betray: v.1. magkánulô; magpahamak 2. magtaksíl 3. luminláng 4. magpakilala
betrayal: n.1. pagkakánulô; pagpápahamak 2. pagtataksíl
betroth: v.mangakň o ipakákasál
betrothal:n.kásunduang pagpapakasál; kásunduan sa pagpapakasál
betrothed: adj.may-katipán; kakásalin; magkatipán
betrothed: n.katipán; taong pakákasalán
better: adj.“1. higít na mabuti; lalong mabuti, magaling 2. mabutí-butí; magalíng-galíng; mahusáy-husáy”
better: adv.1. lalong (higít na) mabuti 2. mas mabuti; higít na magalíng o mahusay
better: n.1. taong higít na mataás o nakatátaás 2. kahusayan; kagalingán; kabutihan 3. kahigtán; kalamangán
better: v.1. dumaíg; tumalo; lumupig 2. magpabuti 3. gumalíng-galíng; bumutí-butí; humusáy-husáy
better half: n.ang asawa ng isáng lalaki; maybahay (colloq); kabiyák (ng lalaki)
bettle-crushers:paa; sapatos
betterment: n.“1. pagpapabuti 2. pagbuti, gaya ng isáng maysakít”
bettor: n.mámumusta; mánanayâ
between: adv. & prep.1. sa o nasa pagitan ng 2. nag-úugnáy 3. sa
bevel: n.1. tapyás 2. nibél
bevel: v.tumapyas
bewail: v.1. umiyak; tumangis 2. dumaing
beware: v.1. mag-ingat 2. mangilag
bewilder: v.magpatarantá; magpalitó
bewilderment: n.pagtarantá; paglitó
bewitch: v.1. gumamit o gamitan ng salamangka o máhiká 2. kumulam 3. gumayuma
bewitching: adj.nakagágayuma; nakabíbighaně
bewitchment: n.paggayuma; pagbighaně
beyond: prep.1. sa dako pa roón; sa makalampás ng 2. lampás sa 3. di-abót; di-kaya 4. higít pa sa
beyond: adv.1. nang higít 2. nang lampás sa
beyond reasonable doubt: adj.walang kaduda-dua
bhang:marihuwana
bhoodan: n.(Soc.) handog na lupain
bias: n.1. datig; putol; gupíto tahíng pahilís; bayas 2. kiling; pagkiling; kampí
biased: adj.1. kampi; makiling 2. makasarili
bib: n.baberón; sapula
bib in:makialam
Bible: n.1. Bibliya 2. Lumang Tipán at Bagong Tipán
bibliography: n.bibilograpiya
bicarbonate of soda: n.karbonato de sosa
bicentennial: adj.natátapos sa loób ng dalawáng-daáng taón
becintennial: n.ang ikadalawáng-daán anibersaryo o pagdiriwáng
biceps: n.dagá-dagaan (colloq.)
bicker: v.1. magtalo 2. lumagaslás
bicker: n.1. pagtatalo; alitan 2. lagaslás
biscupid: n.pangitň
biscupid: adj.may dalawáng dulo (tulis) sa ibabaw
bicycle: n.bisikleta
bicycle:v.magbisikleta
bid: n.1. pagtawad 2. tawad; alók 3. alók na halagá
bid: v.1. mag-utos 2. tumawad 3. mag-anyaya; mag-alók 4. magpaalam
bid (invitation to):alok sa subasta
bidder: n.ang tumátawad o nanánawad sa súbastahan
bidding: n.1. utos o pakiusap 2. anyaya 2. pananawad sa súbastahan
bidding (closed): N.saradong subasta
bidding (public): N.hayag na subasta
bide: v.1. tumirá; tumahán; manirahan; manahanan 2. maghintáy 3. tumiís
bier: n.1. kalandra; andás; karo ng patáy 2. kabaong; ataúl
big: adj.1. malakí 2. malawak 3. malakás 4. mahalagá; importante 5. marami; nápakarami 7. maluwáng; malakí 8. matambók
big: adv.malakí
big ears:nakikinig sa usapan ng iba
bigamous: adj.ukol o may-kinalaman sa kasalanang bigamiya
bigamy: n.bigamiya
bigness: n.1. lakí 2. lawak 3. kahalagahán; importansiyá 4. dami 5. luwáng
bigot: n.taong panátikó
bigoted: adj.panatiko-a
bigotry: n.panatismo; pagkapanátikó
big shot: n.mahalagá o mimpluwensiyáng tao; malakíng tao; importanting tao
bike: n.1. bisikleta 2. motórsiklo
bike: v.1. magbisikleta 2. magmotórsiklo
biking:pagbibisikleta
bilateral aid:tulong baylateral
bilateral contract: n.kontratang bilateral
bilateral monopoly:baylateral na monopolyo
bile: n.1. apdó 2. samâ ng loób; galit
bilingual: adj.bilingguwál; ng o sa dalawáng wikŕ
bilingual education:edukasyong bilingguwal
bilingualism: n.bilíngguwalismo
bilious: adj.1. inaatay 2. sinusumpong
bill: n.1. kuwartáng papél; papél de bangko 2. utang. 3. patalastás; paunawŕ; kartelón; paskíl 5. panukalang-batas 6. tuka
bill: v.1. sumingíl. 2. maglistá.
bill (bankable):kuwentang naibabangko
bill (payment):kuwenta ng pagbabayad
bill of collection:kuwenta ng singilin
bill of credit:kuwenta ng utang
bill of exchange:kasulatan ng tiyak na pagbabayad ng kuwenta
bill of goods:kasulatan ng kalakal na binili
bill of lading:kasulatan ng angkat na kalakal
bill of materials:talaan ng mga materyales
Bill of Rights:Katipunan ng mga Karapatan
billboard: n.paskilan
billet: n.1. nakasulat na utos na nagbíbigáy ng kuwartel o pansamantaláng tírahan sa mga tauhan ng militár 2. ang kuwartél o pansamantaláng tírahang ibinigáy sa mga tauhan ng militár; tulugán sa bapór pará sa isáng marino 3. tungkulin; trabaho
billet: v.1. magkuwartél 2. italagá sa tungkulin
billford: n.pitakŕ; kartera; portamoneda; kalupî
billiard: adj.ng bilyár
billiard: n.puntos na nátamó sa laróng karambola
billiards: n.bilyár; laróng bilyár
billion: n.bilyón; sanlibong karambola
billion: adj.nagkákahalagá ng isáng bilyón; binúbuô ng isáng bilyón
billionaire: n.bilyonaryo
billow: n.1. daluyong; nápakalakíng alon 2. sigabo
billow: v.1. sumigabo 2. sumalpók
bimetallic strip:pirasong bimetalik
bimetallism:baymetalismo
bimodel distribution:bimodel na pamamahagi
bimonthly: adj. & adv.1. minsán sa bawal dalawáng buwán; minsán tuwíng dalawáng buwán 2. dalawáng beses sa isáng buwán
bimonthly: n.(pl.) publikasyóng inilálabás (inilálathalŕ) minsán tuwing dalawáng buwán
bin: n.kahón o anumáng ginágamit na tínggalan
bind: v.1. magbigkís; magtalě 2. maggapos 3. tumahî at pabalatán 4. magbuklód; pagkáisahín 5. magbendá 6. omúbligá
bind: n.1. buklód; bigkís 2. (Colloq.) gipít na kalagayan
binder: n.“1. taong tagapagtalí, tagabigkís, tagagapos 2. panalě (pantalě; pamigkís (pambigkís); panggapos 3. bigkís (sa tiyán); paha 4. tagatahî o tagapágpabalát ng mga aklát; mákináng pantahî at nagbábalát ng aklát”
binding: n.1. panalî (pantalě); pamigkís (pambigkís); panggapos 2. pagtatalí; pagbibigkís; paggapos 3. talí; bigkís; gapos 4. bendá 5. tahî (sa aklát); balát; pagbabalát 6. pandikít; kola
binding: adj.1. umíiral; may-bisŕ 2. sápilitán; kailangang tuparín
binding agreement: n.napagkasunduang kasulata/kontrata
binding and effective:may bisa at may saysay
bingle:aksidente sa kotse
bingo: n.binggo
binoculars: n.lárgabista
biochemistry:bayokemistri
bioeconomics:(Econ.) bio-ekonomiks
biographer: n.biyógrapó
biography: n.biyógraphiya
biology: n.biyoláhiyá
biological science:agham ukol sa maybuhay; biyolohiya
biopsy:bayopsi
biped: n.anó mang hayop na dalawá ang paá
biped: adj.dalawá ang paá
biplane: n.eroplanong may dalawáng pares na mga pakpák sa magkabiláng tagiliran
bird: n.ibon
birdcage: n.hawla; kulungan
birds eye view:malawakang pokus
birdhouse: n.bahay-ibon; bahay-tírahan ng mga ibon
birdie: n.maliít na ibon
bird of peace: n.kalapati
bird of prey: n.ibong mándaragit
birdling:inakay
biro:pluma; balpen; pangsulat
birth: n.1. pagsilang o pagkásilang; pagluwál; paglitáw sa maliwanag 2. pagsisilang ng sanggól; pagluluwál ng sanggól; panganganák 3. angkán; pamilya 4. simulâ; umpisá; pagsilang
birth canal:puwerta
birth control: n.pagpaplano ng pamilya (colloq.)
birth (fraternal twins):kambal na hindi magkamukha
birth (multiple):panganganak ng higit sa isa
birth (quadruplet):kuwadruplet
birth (quintuplet):kintuplet
birth (triplet):triplet
birth (twins):kambal
birthday: n.1. araw ng pagsilang o kapanganakan (ng isáng tao) 2. anibersaryo o pagdiriwang sa arawng kapanganakan 3. araw ng pagsisimulâ o pagkakápagtatág
birthmark: n.balat
birthplace: n.tinubuang bayan; bayang sinilangan; lugár o pook na sinilangan
birthrate: n.dami ng ipinangánganák (isinísilang) na sanggól taún-taón
birthright: n.1. katutubong karapatán 2. mga karapatán ng isáng panganay na anák na lalaki
birthstone: n.bató ng kapanganakan
biscuit: n.biskuwít; galyetas
bisect:v.maghatě (sa gitnâ); magbiyák (sa gitnâ)
bisecting line:humahating sentro
bisector: n.bagay na humáhatě: specif: matuwíd na guhit na humáhatě sa isáng angguló o linyá
bishop: n.1. obispo 2. arpil (as used in chess)
bit: n.1.bukado 2. talím 3. barena 4. kaunti; katiting 5. kapiraso; maliit na piraso
bit: v.magbukado
bit much:sobra; labis
bit on the nose:mabaho; masamang amoy
bit on the side:may kalaguyo
bit solid:walang katuwiran
bitch: n.1. babaing aso 2. babaing haliparót; babaing puta; babaing masamâ
bite: v.1. kumagát 2. mangagát 3. tumukláw 4. dumawi; kumaát 5. máhuli
bite: n.1. kagát; sugat na likhâ ng kagát 2. ukab 3. dawi
bite (dog):kagat ng aso
bite (insect):kagat ng insekto
bite your bum:tumigil ka; huwag maingay
biting: adj.1. masakít 2. masigíd 3. mápanuyâ
bitten:nadaya; naloko
bitter: adj.1. mapaít 2. maasim 3. maangháng 4. mapaklá 5. maaskád 6. masakít 7. masakláp 8. galít 9. ngangángalit
bittergourd: N.ampalaya; amargoso
bittermelon: N.ampalaya; amargoso
bitterness: n.1. paít; asim; angháng; paklá; askád 2. sakít 3. sakláp 4. galit
bittersweet: n.1. magkahalong asim at tamís o paít at tamís 2. magkahalong sayá at lungkót
bittersweet: adj.agridulse; maasím-asím na matamís-tamís
bitumen: N.betun; bitumen
bitumenous coal: N.karbong malambot
bivalve: n.kabibi
bivalve: adj.“may balát na magkasuklób, gaya ng mga kabibi”
biweekly: adj.1. minsán sa bawat dalawáng linggó 2. dalawáng beses sa isáng linggó
biweekly: n.publikasyóng inilálabás o inilálathalŕ minsán tuwíng dalawáng linggó
biyearly: adj.1. minsán sa bawat dalawáng taón 2. dalawáng beses sa isáng taón
bizarre: adj.1. kakaibá; kakatwâ 2. hindî akalain; hindî ináasahan; hindî kapaní-paniwalŕ
blab: v.1. magdaldál 2. sumatsát
blab: n.1. daldál; satsát; ablá 2. taong madaldál; satsatero
blabber: n.babaing satsatera; lalaking satsatero
black: adj.1. maitím 2. madilím 3. Negro; ukol sa mga Negro 4. waláng-gatas; di-ginatasan 5. luksâ 6. malungkót
black: n.1. itím; maitím na kula 2. Negro 3. dilím
black art:madyik; pangkukulam
blackberry: n.blakberi; lumbóy; duhat
blackboard: n.pisara; blakbord
blackfellow:aborihinal; katutubo
black gold:langis
blackguard: n.masamang tao
black lava:itim na laba
black market:blak market; bilihang ilegal
black sand:itim na buhangin
blacken: v.1. umitím 2. magpaitím 3. sumirŕ; dumungis
blackeye: n.1. pasâ sa paligid ng matá 2. (Colloq.) kahihiyán; kasiraán; batik sa pangalan
blackguard: n.1. masamang tao 2. magtungayaw
blackhead: n.tagihawat
blacklist: n.tálaang itím (colloq.)
blacklist: v.maglagáy o ilagáy sa tálaang itím
blackmail: n.1. pangunguwalta sa pamamagitan ng pananakot 2. panguwalta
blackmail: n.kuwaltahán sa pamamgitan ng pananakot
black market: n.pámilihang itím (used colloquially)
blackness: n.1. kaitimán 2. dilím; karimlán (var.)
blackout: n.1. pansamantaláng pagkawalâ ng malay; pagdidilím ng paningín 4. pagbabawal o paghihigpít sa paglaláthalŕ ng mga balitŕ
black pepper: n.paminta
black sheep: n.taong hindî ikinarárangál ng pamilya; tupang itím (colloq. used)
bladder: n.1. pantóg 2. butlíg na may tubíg-tubíg; libtós; lintós
blade: n.1. dahon 2. talím 3. lapád na bahagi ng sagwán 4. ang pinakapala ng élisé
blame: v.1. sumisi 2. magparatang; magbintáng 3. managót 4. dumahilán
blame: n.1. pagkakásala 2. malî; pagkakámalî 3. paratang; bintáng; sisi
blame for:sisihin
blameful: adj.1. may-pananágutan 2. masísisi
blameless: adj.waláng-kasalanan; di-dapat sisihin; di-dapat managót
blameworthy: adj.dapat sisihin; masisisi
blanch: v.1. magpaputî sa arawan; magkulá 2. magbanlî 3. magpaputlâ
bland: ADJ.walang lasa
blandish: V.purihin
blank: adj.1. waláng-sulat; blangko 2. may mga puwáng o patláng na dapat sulatan 3. tulalâ 4. hungkág; waláng-lamán
blank: n.1. puwáng; patláng; ispasyo; blangko 2. pormularyo 3. kawaláng-lamán; kahungkagán 4. basiyó 5. sero
blank: v.sumero
blank spaces:mga puwang
blanket: n.1. blangket 2. lambóng
blanket: v.1. magkumot 2. lumambóng
blank verse: n.berso o tuláng waláng-rima
blare: v.tumunóg nang nápakalakás o nakatútulíg
blare: n.1. malakás at nakatútulíg na ingay o tunóg 2. nakasísilaw na liwanag
blaspheme: v.lumapastangan; magwaláng-galang
blasphemous: adj.lapastanganan; kawaláng-galang; kapusungán
blast: n.1. biglá’t malakás na bugá o ihip 2. biglá’t malakás na tunóg o ihip 3. malakás na putók o pagsabog 4. silabó; sigalbó 5. sikláb (fig.); bigláng bugsô
blast: v.1. magpasabog 2. sumabog; pumutok 3. bumatikos; tumigsâ
blasted:lasing na lasing; sobrang kalasingan
blasting:paggaralgal; pagsabog ng tunog
blasting kit:(Mil.) dala-dalang pansabog
blatant:bastos; lantad
blaze: n.1. apóy; ningas; liyáb; alab 2. matindíng sikat o init 3. sikláb; silakbó 4. pagniningas; pagliliyáb; pag-aalab
blaze: v.1. magdingas; magliyáb; mag-alab 2. magliwanag 3. magsikláb
bleach: v.1. magkulá; magpaputî sa arawan 2. pumutî; mamutî; magíng maputî
bleach: n.1. pagputî 2. kaputián 3. kemikál na pampaputî
bleak: adj.1. hantád sa hangin at lamíg 2. masamâ 3. malamíg 4. malungkót; mapangláw 5. makulimlím; malabň
blear: v.1. magpalabó 2. lumabň
blear: adj.kulabô; malabň
bleary-eyed: adj.malabň ang mga matá (paningín)
bleat: n.1. meę 2. maâ; ungâ; ungal
bleat: v.1. mumeę (said of a goat or sheep) 2. mumaâ; umungâ; umungal (said of a cow or carabao)
bleed: v.1. dumugô; umagos o dumaloy ang dugô; agusan o daluyan ng dugô 2. magparugô 3. kunan o bawasan ng dugô 4. tumagas; dumaloy 5. magpasipsip; magpahithít
bleed (nose):balinguyngoy
bleeder:daluyan; daanan blider
bleeding:dinudugo; pag-agas
bleeding wound:dumudugong sugat
bleep:eletronikong ingay
blemish: n.1. mantsâ; batik; dungis; dumí 2. pilat; peklát; piklát (var.) 3. sirŕ; pintas
blemish: v.1. magparungis; magparumí 2. puminsalá; sumirŕ
blend: v.1. maghalň; maglahok 2. magkáhalň 3. humalň 4. bumagay
blend: n.1. timpla o timpalada 2. magkahalong dalawá o higít na bagay
blender:haluang de kuryente
bless: v.1. magbendisyón 2. magbendita; magpabendita; magpabasbás 3. magbiyayŕ; magkaloób 4. magpalŕ
blessed: adj.1. banál; sagrado 2. mapalad; pinagpalŕ
blessing: n.1. pagbibendisyón; pagbibendita; pagbabasbás 2. bendisyón 3. pagpapalŕ; biyayŕ; grasya 4. kapalaan; suwerte
blight: n.“1. sakít, insekto o parasito, na pumápatáy, sa pagtubň ng mga halaman 2. sagabal; hadláng 3. pagkabigô; kawaláng-pag-asa 4. pagkabansót o pagkalantá o kamatayan”
blight: v.1. magpalantá; magpabansót 2. sumirŕ 3. malantá; mabansót; mabigô; mawalán ng pag-asa
blind: adj.1. bulág; hindî nakákakita 2. ng o pará sa bulág 3. nang waláng sapát na pag-aaral o pagkaunawŕ 4. pikít-matá 5. putól
blind: v.1. bumulag 2. sumilaw 3. mabulag; mawalán ng paningín
blind: n.1. taong bulág 2. tabing; kurtina 4. persiyana 5. (rare) kúblihan; taguán 6. (Rare) pain; pangatî 7. (Rare) kinatawán
blind alley: n.1. eskinita o daáng putól o sarado sa dulo 2. pagkabigô o kabiguan; kawaláng-kabuluhán
blind date: n.“(Colloq.) típanan ng isáng babae at isáng lalaki, na hindî magkakilala”
blind hanging:pagsasampay na walang ayos
blind page:blangkong pahina ng libro
blinder: n.piríng; takíp o panakíp sa matá
blindfold: v.magpiríng; takíp ng matá
blindfold: n.piríng; takíp o panakíp sa matá o mga matá
blindfold: adj.may-piríng
blindfold: adv.nang nakapiríng
blindness: n.kabulagán; pagkabulág
blink: v.1. magpakuráp; magpakisáp 2. kumaráp; kumisáp
blink: n.1. kuráp; kisáp 2. kisláp
blinker: n.“1. ilaw na kumíkisáp-kisáp, na ginágamit na pansenyás o sa pagbibigáy ng babalâ 2. (pl) piríng sa matá o sa mga matá ng kabayo”
bliss: n.1. labis na ligaya o kaligayahán; lubós na tuwâ at kasiyahan 2. luwalhatě
bliss point:punto ng kaginhawaan
blissful: adj.napakaligaya
blister: n.1. butlíg na may tubí-tubíg; libtós; lintós; paltós 2. umbók o bulâ
blister: v.1. magpalibtós; mapapaltós 2. maglibtós; magpaltós
blithe:maligaya; walang ligalig
blithering idiot:madaldal; madakdak
blitz: ADJ.sigasig
blitzkrieg: n.biglá’t mábilisang salakay o pagsalakay
blizzard: n.1. biglá’t malakás na hihip ng hanging malamíg na may-tagláy na parang pulbós na yelo 2. malakás na suntók o hampás 3. putók o namúmusáng putók
bloat: v.1. tumambók; mamagâ 2. magpatambók; magpamagâ 3. humambóg
bloat: n.“1. taong hambóg 2. taong lasenggo 3. bagay na maumbók, matambók o namámagâ”
bloated: adj.maga
blob: n.paták ng anó mang bagay na malapot
block: n.1. tipók; bloke 2. sangkalan 3. hulmahan 4. kalô 5. bará 7. bloke 8. pangkát; grupo
block: v.1. humadláng; humarang 2. maghulmâ 3. magbloke 4. magbawal
block metal:blokeng metal
blockade: n.1. pagsasará 2. anó mang urě ng hadláng o pagbabawal
blockade: v.1. magsará 2. hadlangán
blocked development:pinipigilang pag-unlad
blockhead: n.taong tangá o hangál
blond: adj.Olandés ang buhók
blond: n.taong olandés ang buhók
blonde: n.olandesa
blood: n.1. dugô 2. pagdanak ng dugô 3. dagtâ; katás 4. buhay 5. lahě; lipě 6. angkán; pamilya
blood bank:bangko ng dugo
blood bath: n.pagdanak ng maraming dugô
blood brother: n.(pl.) magkapatíd na lalaki
blood clot:namuong dugo
blood count:pagbilang sa pula ng dugo
blood compact: n.sanduguán
blooded: adj.duguán
blood is up:galit na galit
blood poisoning: n.pagkalason ng dugô
blood pressure: n.presyón ng dugô
bloodshed: n.pagdanak ng dugô; pátayan
bloodshot: adj.namumula; mapula; namumulang mga mata
bloodstain: n.mantsa ng dugô
bloodstained: adj.1. duguán 2. nakamatáy
bloodsucker: n.1. hayop na sumísipsíp ng dugô 2. taong nangúnguwarta sa kapwŕ. (colloq.)
blood test: n.pagsusurě sa dugô
bloodthirsty: adj.1. uháw sa dugô 2. nápakalupít
blood transfusion:pagsasalin ng dugo
blood type: n.urě ng dugô
blood vessel: n.ugát-dugô
bloody-minded:hindi nakikisama
bloody: adj.1. duguán 2. nagdúrugô 3. madugô 4. uháw sa dugô; malupít
bloom: n.1. bulaklák 2. pamumulaklák 3. kasariwaan 4. kasibulan 5. bulo
bloom: v.1. mamulaklák 2. manariwŕ; mamukadkád
bloomer: n.blumer; maluwáng na salawál ng babae
bloomer: n.1. halamang namúmulaklák 2. taong nasa kasibulan
blooming: adj.1. namúmulaklák 2. maunlád
blooming mills:pagpapanipis ng metal
blossom: n.1. bulaklák 2. pamumulaklák 3. kasariwaan 4. kasibulan 5. bulo
blossom: v. 1. bumúlaklák 2. bumukad 3. mabuhay
blot: n.1. mantsa; bahid 2. kahihiyán; kasiraán; dungis; batik
blot: v.1. magmantsá 2. mámantsahán; mábahiran 3. bumurá; pumawě; kumatkát 4. magparungis 5. sumakante
blotch: n.1. balat 2. malakíng mantsá o hawa
blotch: v.magmantsá
blotter: n.1. sikante; blater 2. aklát-tálaan
blotting paper: n.itó rin ang blotter
blouse: n.blusa
blow: n.“1. suntok; sampál; hampás; bugbóg 2. ihip ng hangin, lalo’t malakás 3. dagok; sirŕ”
blow: v.1. humihip 2. umihip 3. tumangáy 4. pumutók 5. magbugá 6. magpasabog
blow job:pagtsupa ng titi
blow-by-blow: adj.detalyado; maliwanag na maliwanag
blow torch:blow torts; lamparang panghinang
blower: n.1. taong tagahihip 2. hihip o panghihip sa apóy (var.) 3. bulusan 4. bintiladór
blowfy: n.bangaw
blowgun: n.baríl na de-bomba
blowing:pag-ihip
blowout: n.1. pagputók 2. salo-salo; handaan
blowpipe: n.1. hihip o panghihip sa apóy 2. baríl na di-bomba 3. sumpít
blowup: n.1. malakás na putók o pagsabog 2. pinalakíng larawan 3. (Colloq.) sikláb ng galit
blubber: n.1. tabâ o sebo; isperma 2. pangit na tabâ
blubber: v.1. umiyák nang malakás 2. humagulhól
blubber: n.malakás na iyák; hagulhól
bludgeon: n.1. pamugbóg; garote 2. batutŕ
bludgeon: v.1. bumugbóg 2. bumatutŕ
bludger:tamad; hindi nagtatrabaho
blue: adj.1. asúl; bugháw 2. malungkót
blue: n.asúl; bugháw
blue: v.1. gawíng asúl 2. bumughay
blue blood: n.taong maharlikŕ; dugóng mahál
blueprint: n.1. bluprint 2. detalyadong plano
bluff: v.mambola
bluff: n.1. bola 2. bolero 3. mataas at matarik na dalisdis
bluff: adj.matarík at mataás
bluish: adj.mangasúl-ngasúl
blunder: v.1. mádapâ; mátapilók 2. mádupilas
blunder: n.1. kamalian dahil sa kawaláng-ingat o sa kalokohan 2. pagkádupilas
blunt: adj.1. mapuról 2. pulpól 3. masakít 4. manhíd
blunt: v.1. magpapuról 2. pumulpól 3. pumuról
blur: v.1. magpalabň 2. lumabň 3. magmantsá
blur: n.1. labň 2. mantsá 3. batik; kapintasan
blurred: adj.malabň
blurt: v.1. magbulalás 2. magdaldál
blush: v.1. mamulá 2. magpapulá 3. mahiyâ
blush: n.pamumulá ng mukhâ
bluster: v.1. humihip nang malakás 2. magsisigáw 3. humiyáw
bluster: n.1. nápakalakás na hihip 2. híyawan; sígawan
boa: n.sawá
boar: n.1. bulugan 2. baboy-damó
board: n. 1. tabla 2. pálantsahan 3. pisara 4. kartón 5. pagkain 6. lupón 7. kapulungan; konseho; hunta
board: v.1. lumulan 2. mangasera
board of canvassers:lupon ng mga tagasuring-halal
board of directors:lupong patnugutan
board of election inspectors:lupon ng mga inspektor sa halalan
board of examiner:lupong tagasulit
board of inspectors:lupon ng gma inspektor
board of judges:lupon ng mga hurado
board (municipal):huntang pambayan
board (provincial):kapulungang-lalawigan; hunta probinsiyal
boarder: n.taong umúupa o nakatirá sa isáng dormitoryo
boardinghouse: n.dormitoryo
boarding school: n.páaralán ng mga interno
boast: v.1. maghambóg 2. magmalakí
boast: n.1. pagyayabáng 2. pagmamalakí
boastful: adj.1. hambóg 2. mapágmalakí
boat: n.1. bangkâ 2. paráw 3. bapór
boat: v.1. magbangkâ 2. magbapór
boat conformation: (Chem.) bangkang kumpormasyon
boating: n.pamamangkâ
boatman: n.bangkero; tagagaod ng bangkâ
bob: n.1. bab 2. pabigát 3. palutang 4. maigsî; pinaigsíng buntót ng kabayo 5. taás-babâ; litáw-lubóg 6. bigláng pagyukô ng katawán
bob: v.1. tumaás-bumabâ 2. gumupít
bobbin: n.bobina; plunán ng sinulid; karete
bobby pin: n.maliít at manipis na pang-ipit ng buhók
bobtail: n.“1. maiklíng buntót 2. kabayo o aso, na punggi ang buntót”
bobtail: adj.maiklî
bobtail: v.putulin
bodice: n.1. pang-itaás na bahagi ng bestido ng babae 2. kurpinyo
bodily: adj.1. pangkatawán 2. ukol sa katawán
bodily: adv.1. mismo 2. nang bilang isá o íisá
body: n.1. katawán 2. punň 3. balangkás 4. kaha 5. pang-itaás na bahagi ng kasuután ng tao 6. lupón; pangkát; grupo 7. pángunahíng bahagi 8. tao
body cell: N.selula ng katawan
body building foods: N.mga pagkaing nagpapalusog
body mechanics: N.mga sangkap ng katawan
body odour: N.masamang amoy ng katawan; anghit
body tissue: N.tisyu ng katawan
body weight: N.timbang ng katawan
bodyguard: n.bádigard; pansariling tanod o guwardiyá
bog: n.1. lusak; balahň 2. latě
bog: v.bumalahň
bogie:kulangot
bogus: adj.palsipikado; huwád
boil: n.pigsa
boil: v.1. kumulô 2. magpakulô 3. maglagŕ
boil: n.pagkulô
boiled: adj.1. pinakuluán 2. nilagŕ
boiler: n.1. pákuluan; kaldero 2. tangkeng painitáng tubig
boiling point: n.temperatura
boisterous: adj.1. maingay 2. nagkákaingáy sa sayá 3. maingay at maguló 4. masyadong malakás
bold: adj.1. matapang; malakás ang loób; waláng-takot 2. pangahás 3. matarík 4. malakít maiitím na titik
boldface:malaking tipo; maharot; masaya
boldness: n.1. tapang; lakás ng loób; kawaláng-takot 2. kapangáhasan; kawaláng-hiyaán; kabastusán
bolero: n.1. bolero: isáng urě ng sayáw-Kastila 2. diyaket na waláng manggás
boll: n.ang medyo bilóg na bunga ng halamang bulak
bollocky:hubad; nakahubad
bolo: n.iták; gulok
bolster: n.1. abrasadór 2. almohadón
bolster: v.magpalakás; magtaguyod
bolt: n.1. tunod 2. kidlát 3. trangka (var); barál 4. talurô 5. perno 6. rolyo; piyesa; bulto 7. pagtakas; pagtanan; pagpuga 8. pagtiwalág
bolt: v.1. tumakas 2. tumiwalág 3. magtrangká 4. magkandado
bolt cutter:pamutol ng kabilya
bolster: n.1. kabayong nagkákawalâ 2. taong tumiwalág sa kanyáng partído 3. bilanggóng tumakas; pugante
bomb: n.bomba
bomb: v.mambomba
bombard: v.1. bumomba; manganyon 2. magpaulán (Colloq.)
bombast: n.mabulaklák o mapalabok na talumpatě
bombastic: adj.mabulaklák; mapalabok (Colloq.)
bomber: n.1. eroplanong pambomba 2. ang tao o pilotong naghúhulog ng mga bomba
bombshell: n.1. bomba 2. panggulat
bona fide: adj.tunay; sa mabuting intensiyon
bond: n.1. talě; gapos; bigkís 2. buklód 3. kásunduan 4. piyansa; lagak 5. (finance) bono 6. garantiyá 7. pagkakáisá 8. (Econ.) panagot; bond
bond: v.1. magpiyansa 2. gumapos 3. magbuklód
bond (annuity):piyansang taunan
bond (bidder):piyansa ng bider
bond case:lalagyan ng mga papeles
bond (corporate):piyansang pansamahan
bond (debenture):piyansang walang panagot
bond paper:bond peyper; papel
bond (peace):piyansa sa katiwasayan
bond (performance):piyansa sa pagtupad
bond section:pangkat ng piyansa
bond (government):piyansa ng pamahalaan
bond breaking: (Chem.) pagkasira; pagkalas ng bond
bond cleavage:(Chem) pagkaputol ng bond
bond dissociation:(Chem) paghiwalay ng bond
bond strength:(Chem) tibay ng bond
bond length:(Chem) haba ng bond
bond angle: (Chem) anggulo ng bond
bond rotation:(Chem) pag-ikot ng bond
bond forming:(Chem) pagdugtong ng bond
bond formation:(Chem.) pagbuo ng bond
bond line:linyang kabitan
bonds (government):mga bonong pamahalaan
bond market:bilihan ng panagot/bond
bond price:presyo ng panagot/bond
bondage: n.1. pagkaalipin; pagbusabos
bonding: N.paggagapos; paglalapit-loob
bone: n.1. butó. tiník 3. kalansáy 4. dais 5. paksâ
bone: v.1. mag-alís 2. tiník
bone-ash: N.batong durog
boned: adj.inalisán ng butó; isdáng inalisán ng tiník.
boneless: adj.1. waláng-butó; inalisán ng butó 2. waláng-tiník; inalisán ng tiník
bone of contention: n.paksáng pinagtátalunan
boner: n.(Slang) nakahihiyáng kamalian
boneyard:sementeryo; libingan
bonfire: n.sigâ
bonnet: n.bonete; gora
bonsai:bonsay
bonus: n.bonus; dagdág na bayad o suweldo sa karaniwáng sinásahod ng isáng kawaní o manggagawŕ
bon voyage: n.maligayang paglalakbáy
bony: adj.1. mabutó; matiník 2. payát 3. parang butó
boo: interj.how!
boo: n.kantiyáw
boo: v.humiyáw
boobs: N.suso ng babae; dibdib
booby: n.1. taong sanô o tangá 2. pinakamahinang manlalarň
booby trap:patibong; bitag
book: n.aklát; libro 2. aklát-dásalan; kuwaderno
book: v.1. magtalâ 2. magtalaga 3. magtakdâ
book (disbursement):libro ng pagbabayad
book of account:libro ng kuwenta; aklat ng pagtutuos
book (purchase):libro ng pamimili
bookbinding:bukbaynding
book cover: N.pantakip ng libro
bookcase: n.aparadór ng mga aklát; iskaparate ng mga aklát
bookkeeper: n.tinedór de libro; tagatuós
bookkeeping: n.bukkiping; ang trabaho ng tinedór de libro
booklet:n.librito
bookmarks:pananda sa aklat; bukmark
bookseller: n.ang may-arí o tagapangasiwŕ ng isáng tindahan ng mga aklat
bookshelves:kabinet ng libro; buksyelbs
bookstore: n.tindahan ng mga aklát
book value: N.halaga sa libro
bookworm: n.taong palabasá ng mga aklát
boom: n.dagundóng; ugong
boom: v.dumagundóng; umugong
boom: n.“1. bigláng pag-unlád, pagsiglá, paglakás, pagsaganŕ 2. propaganda”
boom: v.1. bigláng umunlád 2. bigláng magpasiglá 3. magbunsód
boomerang: n.1. bumeráng 2. anó mang masamáng kagagawán sa kapwá na bumábalík sa sarili
boomerang: v.magbúmeráng
boon: n.1. biyayŕ; kapakinabangán; ginhawa 2. pakiusap; tulong
boon: adj.1. mabaít; matulungín; mapagbigáy 2.masayá
boor: n.1. magbubukíd 2. taong bastós o waláng-galang
boorish: adj.bastós; waláng-galang
boost: v.1. magpataás 2. tumulong 3. magpasiglá
boost: n.1. tangkilik 2. dagdág 3. pampasiglá
booster:buster; palakas
boosting:pagtulong; pagpapasigla
boot: n.1.bota; sapatos na de bursigí 2. tagpě; patse 3. sipŕ; tadyák
boot: v.1. magbota 2. sumipŕ 3. sumisante
bootblack: n.limpiyabota; tagapálinis ng sapatos
booth: n.1. habong; kuból 2. puwesto; maliít na tindahan 3. maliít na puwesto o lugár sa loób ng prisinto
booth (voting):kubol-halalan
bootlegger: n.kontrabandista ng alak; negosyante ng alak na labág sa batás
booty: n.1. mga bagay na násamsám o dinambóng sa kaaway sa panahón ng digmaán 2. panalunan; tagumpay; gantimpalŕ
booze:inuming nakalalasing
border: n.1. bingit 2. gilid 3. hangganan 4. pagitan 5. pangitî 6. paligid na baybayin
border: v.1. paligiran 2. lagyán ng gilid 3. pangitáin 4. umabót
border line:linyahang border; border layn
borax:boraks
bore: v.1. magbutas 2. sumisík
bore: v.1. magpapagod; magpayamót 2. magsawŕ; mayamót; mainís 3. butas
bore: n.1. taong nakayáyamót 2. bagay na nakapápagod
boredoom: n.1. pagkainíp 2. pagkayamót
boresome: adj.“1. nakapápagod, nakaíiníp 2. nakayáyamót; nakaíinís”
boring:pagbabarena; pagbubutas
boring tools:kagamitang pambutas
born: adj.1. isinilang; ipinanganák 2. mulâ sa pagkabatŕ
borrow: v.1. humirám 2. umutang
borrowed: adj.hiram
bosom: n.1. dibdíb 2. ang bahagi ng barň; kamiseta 3. loób
bosom: adj.matalik; mahál
boss: n.1. hepe; punň 2. tagapangasiwŕ; mánedyér
boss: v.1. mamunň 2. mag-utos nang mag-utos
bossy: adj.1. palautós 2. mapagharí-harian; mapandominá
botanic garden: N.hardin botaniko
botanical adj.tungkól sa mga halaman
botanist: n.botánikó ; dalúb-halaman
botany: n.botániká; bótani; aghám-halaman
botch: v.1. gawín nang paloko o pawardi-wardi 2. sirain
botch: n.1. patse o tagpíng pawardi-wardi 2. pagsirŕ sa trabaho
botfly: n.bangaw
both: pron. & adj.kápuwŕ; pareho
both: conj. & adv.pareho; kápuwŕ
bother: v.1. mang-abala 2. makabahalŕ
bother: n.1. abala; istorbo 2. bahalá
bothersome: adj.1. nakaáabala; nakaíistorbo; nakagúguló 2. nakabábahalŕ
bottle: n.bote
bottle: v.ibote
bottle cleaner:panlinis ng bote
bottle feeding:pagpapasuso sa bote
bottleneck: n.1. leég ng bote 2. makipot na daán 3. pagkaabala
bottleneck:bara; batelnek
bottom: n.1. ilalim 2. ang pinakamababŕ 3. pundasyón 4. upuan 5. kilya 6. pang-ibabâ 7. dahilán 8. puwít
bottom: adj.pinakamababŕ
bottom: v.1. lagyán o kabitán 2. tumarók
bottomless: adj.parang waláng-súkdulan ang lalim; nápakalalim; di-maaarók; di-matarók
bough: n.sangá ng punong-kahoy
bouillon: n.sabáw ng karnéng baka
boulder: n.malakíng bató
boulevard: n.búlebárd; maluwáng na lansangan
bounce: v.1. magpatalbóg 2. tumalbóg 3. bigláng tumalón o lumundág
bounce: n.1. talbóg 2. bigláng lundág
bouncer: n.taong upahán sa pagpapaalís o pagpapalabás nang puwersahan sa taon
bouncing: adj.1. malusóg; matabâ 2. malakí; malakás
bound: n.1. lundág; talón 2. talbóg
bound: adj.1. púpuntá; tútungo 2. handâ
bound: v.pangnagdaán at pandiwaring pangnagdaán ng bind
bound: adj.1. nakagapos 2. may-balát 3. tiyák; sigurado
bound: n.1. (pl.) sakláy; sakop 2. hangganan
bound: v.1. maging hangganan 2. paligiran
boundary: n.hangganan
boundary (municipal):hanggahang bayan
boundary provincial:hanggahang-lalawigan
bounded rationality:hangganan ng makatwiran; rasyonalidad
boundless: adj.1. waláng-hanggán 2. waláng-takdâ; nápakalawak
bounteous: adj.1. bukás ang palad 2. saganŕ
bountiful: adj.masaganâ
bounty: n.1. kagandahang-loób 2. biyayŕ; regalo; handóg 3. gantimpalŕ; pabuyŕ
bouquet: n.1. pumpón ng bulaklák 2. bangó
bourgeoisie:burgis
bout: n.1. labanán; ságupaán 2. pagtitiís; paghihirap
bow: v.1. yumukô 2. sumukň 3. sumáng-ayon
bow: n.1. yukô 2. proa; prowa (var.); haráp 3. panghilis; arko 4. busog; arko
bow: adj.malapit sa proa
bow out:umurong; nagretiro; umalis
bowel: n.1. bituka 2. loób
bowel movement: n.pagtae; pagdumí
bower: n.1. lugár na nayúyungyungán ng mga sangá o ng balag na gináganapangan ng mga baging 2. gloryeta 3. ang pinakamabigat na angkla sa proa ng bapor
bowl: n.1. tasón; mangkók; tagayán 2. lababo 3. inodoro 4. bola ng boling 5. hagis ng bola sa boling
bowl: v.magboling
bowleg: n.bintíng nakabaluktót nang bahagyâ sa labás
bowlegged: adj.sakáng
bowler: n.mánlalarň ng boling
bowling: n.laróng boling
bowling alley: n.1. ang mahaba’t makitid na págulungán ng bola sa laróng boling 2. (often pl.) pálaruan ng boling
bowman: n.mámamanŕ; arkeko
bowstring: n.bagtíng o pisě ng busog ng panŕ
bowtie: n.kurbatang paruparó (colloq)
bowwow: n.kahól o tahól ng aso
box: n.suntók; sampál
box: v.ikahón; ikaha
box office:takilya
box office hit:malakas sa takilya
boxer: n.1. boksíng 2. suntukan
boxing: n.pagkakahón; pagkakaha
boy: n.1. batang lalaki 2. utusáng lalaki 3. batŕ 4. (colloq.) anák na lalaki
boycott: v.1. magkáisa o pagkáisaháng layuán 2. huwág tumangkilik
botcott: n.boykoteo; boykot
boyfirend: n.(colloq.) 1. nobyo 2. kaibigang lalaki
boyhood: n.1. panahón ng pagkabatŕ 2. mga kabataang lalaki
boyish: adj.1. parang totoy 2. ukol sa isáng batang lalaki o mga batang lalaki
boy scout: n.iskaut na batang lalaki; boy iskaut
boy’s short:korto ng bata
boy becoming a man:nagbibinata
bra: n.bra: pandibdíb na kasuután ng babae
brabble: v.magbangayán
brabble: n.bangayán; pagtatálakan
brace: v.1. magsuhay 2. magtalě o talian nang mahigpít 3. maghapit 4. magsakláy 5. magtirante 6. magpalakás
brace: n.1. suhay; tukod 2. pares 3. talě; bigkís 4. sukláy 5. tirante 6. panaklóng 7. manggáng pampihit; balikí (balbiké)
bracelet: n.1. pulseras; galáng 2. poss
bracing: adj.1. pampasiglá 2. pampaginahawa
bracing: n.suhay; tukod
bracket: n.1. panaklóng 2. patungán 3. grupo; pangkát
bracket: v.1. ipaloób sa mga panaklóng 2. igrupo
brackish: adj.1. maalát-alát 2. masamâ ang lasa
brad: n.pakong-aspilé (colloq); kalabito
brag: v.maghambóg
brag: n.1. pagyayabáng 2. taong hambóg
braggadocio: n.1. taong hambóg 2. maingay; pagyayabáng
braggart: n.taong hambóg
braggart: adj.hambóg
bragging: N.pagyayabang; paghahambog
braid: n.1. trintás 2. salapíd
braid: v.1. magtrintás 2. magsalapíd
braiding: N.pagtitirintas
brain: n.1. utak 2. talino 3. taong nápakatalino; awtor; tagapágtatag; maygawâ; utak; promotór
brain child: n.(colloq.) bungang-isip
brain concussion:pinsala sa utak
brain drain: n.untí-untíng pagkaubos; (Econ.) paglagas ng mga mauutak; brain drain
brain fever:lagnat sa utak
brain injury:pinsala sa utak
brainless: adj.tanga; waláng-utak; walá-isip
brainstorm: n.1. biglá’t sunod-sunód na pagkaguló ng isip; sumpóng 2. bíglaang inspirasyón; ideyá o balak
brainstorming:puspusang talakayan; (Educ.) pagbabago ng isip
brainwash: v.indoktrinahín upáng lúbusang mabago ang dating paniniwalŕ o paninindigan
brainy: adj.matalino; matalas ang ulo; mautak
braise: v.magkulob
brake: n.1. preno 2. pampahintô; pampatigil 3. palupalň; pamukpók 4. kalmót
brake: v.1. magpreno 2. magkalmót
brake arm:prenong pambisig
brake band:banda ng preno
brake drum:dram ng preno
brake fluid:langis ng preno; breyk pluwid
brake lining:breyk layning
break parking:pamigil sa paghinto
brake pedal:pedal na pampreno
brake shoes:tapakan ng preno
branch: n.1. sangá 2. sangáy 3. balangay 4. sukursá
branch: v.magsangá
branch chain:(Chem) sanga-sangang kaayusan
branch current:sekundaryang kuryente
branch (executive):sangay tagapagpaganap
branch (judicial):sangay pangkatarungan
branch (legislative):sangay tagapagbatas
branch root:(Bot.)ugat-sanga
brand: n.1. agipó; dupong 2. hero; taták; marka 3. urě; klase 4. batik; bahid; dungis 5. palátandaan
brand: v.1. magtaták 2. maghero
branding:pagmamarka
brand loyalty:(Econ.) brand loyalty; karapatan sa marka
brandish: v.mag-ambâ; magwasiwas
brandish: n.ambâ; wasiwas
brand-new: adj.bagong-bago
brandy: n.kunyák
brass:n.1. bronse; tumbaga 2. matataás na punong militár
brass: adj.yarě sa bronse
brat: n.malikot na batŕ; pilyóng batŕ
bravado: n.pagtatapang-tapangan
brave: adj.1. matapang; waláng-takot; malakás ang loób 2. pangahás 3. magiting
brave: v.1. harapín nang buóng tapang 2. salungatin nang waláng-takot
bravery: n.“1. tapang, katapangan; lakás ng loób; kawaláng-takot 2. giting”
brawl: n.tálakan; tákapan; murahán
brawl: v.“magtálakan, magtákapan; magmurahán”
bray: n.ungâ; ungal
bray: v.umangâ; umungal
brazen: adj.1. ng bronse o tumabaga 2. parang bronse (tumbaga) 3. waláng-hiyâ; bastós
breach: n.1. butas 2. biták 3. sira 4. paglabág; di-pagtupad 5. salpók 6. pagkakasirŕ
breach: v.lumabag; labagin; di-tumupad
breach of contract: n.di-pagtupad sa kontrata
breach of promise: n.pagsirŕ sa pangakň
breach of the peace: n.di-kailangang pagkasirŕ ng katahimikan
breach of trust: n.di-pagtupád sa tungkulin; pagmamalabís sa tungkulin
breach of warranty: n.di-pagtupad sa garantiya
bread: n.1. tinapay 2. pagkain
bread crumbs:mugmog; mumo ng tinapay
bread mold:(Bot.) amag-tinapay
breadfruit: n.1. rimas 2. punň ng rimas
bread knife:kutsilyong panghiwa ng tinapay
bread spread:pamahid sa tinapay
breadth: n.1. lapad 2. luwáng
breadth and dimension:lawak at sukat
breadwinner: n.ang taong tanging may-hanapbuhay na nagpápakain sa pamilya
break: v.1. malagót 2. lagutín 3. mabasag; pumutók; bumitak; lumamat 4. bumasag 5. bumuwág 6. magpaamň; mansó; sumanay 7. mag-alís 8. humigít; lumampás; sumirŕ 9. tumakas; tumanan; pumuga 10. lumabág 11. bumigô 12. magpasinungalin 13. sumikat; mamanaag
break: n.1. basag; biták; lamat; putók. 2. pagtakas; pagtanan; pagpuga. 3. sikat. 4. pagkakátaon. 5. sugat; hiwŕ. 6. untól; pansamantaláng pagkáhintô. 7. pahingá. 8. patíd; putol. 9. suwerte; magandáng kapalaran.
break bond:(Chem.) sumira; magkalas ng bond
breakable: adj.1. máaaring basagin; mabábasag 2. babasagín 3. máaaring labagín
breakable: n.bagay na babasagín (madalíng mabasag)
breakdown: n.1. sirŕ 2. atake; sumpóng 3. detalye
breaker: n.“1. taong tagapágdurog ng mga batň, atbp; mákinang pandurog ng mga batň, atbp 2. iskiról”
break-even: pantay; patas; amanos
breakfast: n.agahan; almusál
breakfast: v.mag-agahan; mag-almusál
breakline:linyang panghati
breakneck: adj.mapanganib; nápakatulin; makabábaling-leég
breakout: n.1. biglaáng pagtakas 2. singáw 3. bigláng pagkalat o pamimísalŕ
breakwater: n.babasagáng-alon; pambasag-alon
breast: n.1. suso 2. pitso
breast: v.sumagupŕ
breastbone: n.butó sa dibdíb; ang mga tadyáng
breast (chest):dibdib
breastfeed: v.magpasuso
breast feeding: n.pagpápasuso (sa sanggól)
breast pin/brooch:bruts; alpiler
breastplate: n.balutě o pambalutě sa dibdíb
breast stroke: n.langóy-palakâ
breath: n.1. hiningá 2. hingá 3. simoy
breath (bad):mabahong hininga
breathe: v.1. humingá 2. lumangháp; ihingá 3. magpapahingá
breathing: n.hingá; paghingá
breathing: adj.himíhingá; buháy
breathing difficulty:paghihirap sa paghinga
breathless: adj.1. waláng-hiningá 2. patáy na 3. humíhingal
breeches: n.(colloq). pantalón; salawál
breed: v.1. mag-anák; manganák; magkaanák 2. mag-alagŕ; magparami 3. magpalakí; magpaaral 4. sumanay 5. magmulâ; manggaling
breed: n.1. lahě; lipě 2. urě; klase
breeder: n.1. hayop na pálahián 2. taong tagapágpalahě ng mga hayop
breeding: n.“1. pag-aanák 2. pag-aalagŕ, pagpapalakí, pagpapaaral o pagsasanaya sa anák o mga anák 3. turň; aral 4. pagpapalahě 5. pagpaparami”
breeding station (government):pabinhiang himpilan ng pamahalaan
breeze: n.simoy (ng hangín)
breeze: v.sumimoy
breeze (sea):simoy ng hanging-dagat
breezy: adj.1. medyo mahangin; mahangín-hangín 2. maaliwalas; presko 3. masayá; kaigá-igaya
brethren: n.1. mga kapatíd 2. mga kapanalig; mga kapaniwalŕ; mga kasama
brevity: n.igsî; iklî
brew: v.1. magpakulô; maglagŕ 2. gumawâ 3. magpakanâ; magbalak 4. mamuô; magbalŕ
brewery: n.pábriká o gáwaan ng serbesa; serbesahán
bribe: n.suhol; paratíng; lagáy (colloq); pabagsák (colloq.)
bribe: v.magsuhol; magparatíng; maglagáy; magpabagsák
bribery: n.pagsuhol; pagpaparatíng; paglalagáy; pagpapabagsák
brick: n.ladrilyo; laryo
brick: adj.1. yarě sa ladrilyo 2. parang ladrilyo; katulad ng ladrilyo
brick: v.gawín sa ladrilyo
bricklayer: n.taong tagapágkabít o tagapáglatag ng mga ladrilyo
brickling:kulubot
bridal: adj.1. pangkasál 2. ng kasál o kasalan 3. ng o tungkól sa ikákasál na babae
bridal: n.kasál; kasalan; pagkakasál; pag-iisáng-dibdíb
bride: n.1. nobya 2. babaing bagong kasál
bridegroom: n.ang lalaking ikákasál o katátapos lamang ikasál
bridesmaid: n.dama sa kasál
bridge: n.1. tuláy 2. balingusan 3. andamyo sa kubyerta ng bapór 4. arko sa kuwerdas ng biyolín 5. (dentistry) ang metál na kábitan ng pustisong ngipin
bridge: v.magtuláy
bridge of the nose:balingusan
bridging: N.pagpapatibay; pagtutulay
brigade: N.brigada
bridge the gap:pumawi sa agwat;puwang
bridle: n.kabisada
bridle: v.magkabisada; maglagáy ng kabisada; magsuót ng kabisada
brief: adj.1. madalî; hindî matagál 2. maigsî; maiklî
brief: n.1. buód; lagom 2. alegato
brief: v.1. magbuód 2. magtagulin
briefcase: n.portpolyo
brigand: n.tulisán; mandarambóng; bandido
brigandage: in.panunulisán; pandarambóng
bright: adj.1. maliwanag 2. matingkád 3. matalino; marunong 4. masayá; masiglá 5. mapá-asa; magandá 6. maningníng
brighten: v.1. magpaliwanag 2. lumiwanag; magliwanag 3. magpasayá 4. sumayá
brightness:n.1. liwanag 2. talino 3. tingkád 4. pagkampág-asa; kagandahan
brightness control:kontrol ng linaw
brilliance: n.1. ningníng 2. kintáb 3. talino; dunong
brilliancy: n.itó rin ang brilliance
brilliant: adj.“1. makintáb; makináng 2. maningíng; maluningníng 3. matalino; murnong 4. tuso 5. mapág-asa, maganda”
brim: n.1. labě; biběg 2. gilid 3. tabě; pampáng 4. pardiyás 5. bingit 6. baskagan
brim: v.1. umapaw; umawas 2. manggilid; panggiliran
brimful: adj.paulo; apaw; punúng-punô
brimstone: n.asupre
brindle: n.1. batík-batík na kulay 2. hayop na may balahibong batík-batík
brindled: adj.may-kulay na batík-batík
brine:n.1. tasik; tubig na nápakaalat 2. tubig-dagat; tubig-alat; dagat
bring: v.1. magdalá 2. isama 3. ihatid 4. iharap 5. mabili
bring (about):maging dahilan o sanhi; makalikha
bring [around (round)]:humimok; magpamalay-tao
bring (forth):magkaanak; magsilang; magbunga
bring (to):magpapanumbalik ng malay
bring (up):mag-alaga; magpalaki; magpaaral
brink: n.1. gilid; bingit 2. matarik na
briny: adj.maalat na maalat; napakaalat; parang tasik
brisk: adj.1. mabilis; matulin 2. masigla; maligsi 3. malamig; presko 4. mabili
brisket: n.pitso
bristle: n.1. maikli’t matigas na balahibo 2. matigas na balbas o sungot sa uhay ng palay o trigo 3. ang magaspang na balahibo
bristle: v.pangalisagan ng balahibo; manindig ang balahibo
bristol glaze:pakintab na bristol
britches: n.(Colloq) pantalon; salawal
brittle: adj.1. matigas ngunit mabasagin 2. madaling mabali 3. malutong
brittleness:babasagin; pagkamarupok
broach: n.1. tuhugan; duruan; tindagan 2. ang parang balibol na pamaluwang ng butas
broach: v.1. butasan 2. palakihin o paluwagin ang butas 3. buksan sa pag-uusap; banggitin
broad: adj.1. malapad 2. maluwang 3. malawak 4. magaspang; masagwa 5. masaklaw
broadcast: v.1. magsahimpapawid 2. maghasik; magsabog
broadcast: n.1. pagsasahimpapawid 2. palatuntunan sa radyo o sa telebisyon
broadcast (radio):radyo brodkast
broadcast the seeds:isabog ang binhi
broadcaster: n.brodkaster; tagabrodkas
broadcasting: N.pagsasaradyo; pagbobrodkast
broadcasting transmission:brodkasting tansmisyon
broad joke:malaswang biro; bastos na biro
broaden: v.1. palaparin; paluwangin 2. palawakin
broad-minded: adj.maunawain; may-malawak na isip o pagkukuro
broad-mindedness: n.pagkamaunawain; kalawakan ng isip o pagkukuro
broad money:malawak na salapi
broccoli:brokoli
brochure: n.pamplet; polyeto; munting aklat
broil: v.1. mag-ihaw 2. magsalab sa apoy; magdarag sa apoy 3. matusta 4. magalit; mag-init sa galit
broil: n.1. ihawan; parilyang ihawan 2. maliit na manok na katamtamang pang-ihaw
broil: v.makipagtalakan; makipagtakpan
broiler: n.1. ihawan; parilyang ihawan 2. maliit na manok na katamtamang pang-ihaw
broilers:mga broyler (manok)
broke: adj.bangkarote; walang-wala (colloq)
broken: adj.1. basag; may-basag; may-lamat; may-biyak 2. sira 3. di-natupad; nilabag 4. wasak 5. patlang-patlang; putol-putol 6. iba-iba 7. maamo na; sanay na 8. mali-mali
broken axle:sirang aksel
broken heart: pusong wasak; pusong sawi; pusong windang
brokenhearted: adj.sawi; bigo
broken line:hindi tuloy na linya
broken & dotted line:linyang gitling/tuldok
broker:broker
brokerage:karetahe; brokereyds
brolly:payong
bronchial tube:tubong brokiyal; tubong baga
bronchitis: n.brongkitis; implimasyon sa baga
bronze: n.1. bronse; tansong dilaw o pula 2. kulay na katulad ng sa bronse
bronze: adj.1. ng o katulad ng bronse 2. yari sa bronse
brooch: n.brotse; arpiler; alpiler (var)
brood: n.1. mga anak; magkakapatid na bata 2. mga inakay; mga sisiw 3. pangkat; grupo
brood: v.1. humalimlim; lumimlim 2. yumupyop; lumukob 3. pag-aaralang mabuti
brooder: n.1. inahing lumilimlim 2. taong nagpapalahi ng mga hayop 3. inkubador; inkiyubetor; pamisaan ng itlog
brooding:humahalimhim; lumilimlim
brook: n.sapa; maliit na batis
brooklet: n.maliit na sapa
broom: n.walis
broomstick: n.tangkay o hawakan ng walis
broth: n.sabaw
brother: n.“1. kapatid na lalaki 2. matalik na kaibigang lalaki, na itinuturing na parang tunay na kapatid 3. sino mang lalaking kapropesyon, kaanib o kasapi sa isang samahan, o karelihiyon”
brotherhood: n.1. pagkamagkapatid na lalaki 2. samahan ng mga lalaki; kapatiran
brotherhood (world):kapatiran ng sandaigdigan
brother-in-law n.bayaw; kapatid na lalaki ng asawa
brotherly: adj.1. napakabait o napakabuti 2. pangkapatid 3. parang isang kapatid na lalaki
brow: n.1. kilay 2. noo 3. gilid; bingit
browbeat: v.takutin; sinakin
brown: adj.1. kayumanggi 2. kulay-kape; kulay-kaki
brown: n.1. kulay na kayumanggi 2. kulay-kape; kulay-kaki
brown: v. 1. tustahin 2. mangitim-ngitim
brown good(Econ.) malawak na salapi
brownie: n.sinuman sa kabataang miyembro ng mga iskaut na babae
brownout: n.pagpatay o pagkamatay ng mga ilaw sa ilang bahagi ng lungsod sa panahon ng pagtitipid o sa kakulangan ng kuryente; braun-awt
browse: v.1. mangina-nginain 2. magbasa-basa; magbasa nang pahapaw o palakdaw-lakdaw 3. tumingin-tingin; magmasid-masid
browse: n.“1. mga dahon, murang talbos o mga damo 2. panginina-nginain ng mga dahon, damo o murang talbos ng halaman 3. pagbabasa nang pahapaw o palakdaw-lakdaw”
bruise: v.1. magpapasa; magpasa 2. sumugat 3. lumamog
bruise: n.1. pasa 2. pinsala o sugat sa damdamin
bruiser: ADJ.nakakalalaki; matigas na lalaki
brummy:mura; walang kuwenta; walang silbi
brunet: adj.“maitim ang balat, buhok at mga mata”
brunet: n.“taong maitim ang balat, buhok at mga mata”
brunette: adj.ito rin ang brunet
brunette: N.“babae o batang babae na maitim ang balat, buhok at mga mata”
brunt: n.“1. malakas o matinding suntok, sampal o hampas 2. ang pinakamabigat o pinamahirap na bahagi”
brush: n.“1. sipilyo; panghiso 2. iskoba 3. brotsa; brutsa (var) 4. pinsel 5. hagpos; magaang haplos 6. pahid; punas 7. pagsipilyo; paghiso 8. paglilinis sa pamamagitan ng brotsa, iskoba o sipilyo”
brush: v.“1. maghiso ng ngipin; magsipilyo ng ngipin 2. gumamit ng iskoba, brotsa o sipilyo 3. humagpos ng kamay o ng mga daliri 4. sumagi”
brush; brushwood: n.1. bali o putol na mga sanga o siit ng punong-kahoy 2. palumpong; masinsing tubo ng maliliit na punong-kahoy
brush: n.saglit na away o labanan
brush: v.magmadali; mag-apura
brush the teeth:magsipilyo ng ngipin
brusque: adj.walang-pinag-aralan; walang-galang; bastos
brutal: adj.1. malupit; brutal; makahayop 2. mabangis
brutality: n.1.kalupitan; kahayupan 2. kabangisan; kabagsikan; karahasan
brute: n.1. hayop; animal 2. mabangis na hayop; halimaw 3. taong malupit
brute: adj.1. malupit; makahayop 2. mabangis; mabagsik
bubble: n.1. bula 2. bulubok; kuko
bubble: v.1. pabulain 2. bumulubok; sumulak; kumulo 3. magpalobo 4. maglobo
bubble (chewing) gum:(Mil.) nginunguyang malagkit (tsuwing gam)
bucaneer: n.pirata; mandarambong sa dagat
buck: n.“1. lalaking usa, kambing, koneho, atbp. 2. damba 3. balat o katad ng usa 4. dolyar 5. kabayong-lagarian ng karpintero”
buck: v.1. dumamba; umalma 2. sumugod 3. tumutol
buck: adj.1. lalaki 2. pinakamababa; ultimo
buck up:magmadali
bucket: n.hibilya
bucket: v.1. maghibilya 2. magkabit
buckle: n.1. baluktot 2. bingkong; pintad
buckle: v.1. baluktutin; pilipitin 2. bingkungin
buckling: N.pangungulub
buckshot: n.perdigones
buckskin: n.gamusa
bucktooth: n.usngal na ngipin
bud: n.1. buko; usbong 2. suloy; supang
bud: v.1. umusbong; bumuko 2. sumupang
bud scale: N.(Bot.) talukap ng buko
budding:pagpapasanga; umuusbong
buddy: n.1. matalik na kaibigan 2. partner; katulong
budge: v.1. pakilusin; pagalawin; patinagin; pagbaguhin
budget: n.badyet
budget: v.1. ilagay sa badyet; isabadyet 2. pag-ayaw-ayawin
budget (balanced):balanseng badyet
budget (capital):puhunang badyet
budget (family):pampamilyang badyet
budget (proposed):panukalang badyet
budget line:linya ng badyet
budgetary policy:patakaran sa pagbabadyet
budget constraint:hadlang; hangganan ng badyet
budget deficit:kakulangan; deficit sa badyet
budget surplus:sarplas sa badyet
buff: n.“1. primera-klaseng balat 2. pambuli, na may-balit na tela o katad 3. kulay-balat; manilaw-nilaw na kulay-dalandan 4. (colloq) tagahanga; aspiyunado”
buff: adj.1. yari sa katad o kuwero 2. kulay-balat
buff: v.pakintabin ng pambuli o bulihin upang maging makintab o makinis
buffalo: n.kalabaw
buffer-stock:pagbaba o pagtaas ng negosyo
buffer stocks:(Econ.) istak na mapagpatatag
buffet: v.1. suntukin; sampalin 2. salpuk; salpukin 2. dagok (colloq) 3. salpok
buffet: n.istante o iskaparate
buffet table:mesang bupey
buffoon: n.payaso; lukayo; komikero
buffoonery: n.pagpapatawa ng payaso o lukayo
bug: n.1. surot; uwang; salaginto; salagubang; tanga 2. kuto 3. ipit 4. maliit na mikroponong ginagamit nang palihim sa pagtatala ng lihim na pag-uusap 5. sira; depekto 6. taong apisyunado o mahilig sa isang gawaing kinalilibangan
bug off:alis diyan!
bugbear: n.“1. bagay na kinatatakutan, na parang isang multo 2. mamaw”
buggy: n.karwahe
buggy: adj.(Slang) sira ang ulo; sinto-sinto; medyo-medyo; loko-loko
bugle: n.1. trompeta 2. tambuli
bugler: n.taong nagpapatunog o humihihip ng trompeta
build: v.1. gumawa 2. magtayo; magtirik
build: n.1. yari 2. anyo; hugis; hitsura 3. pangangatawan
builder: n.tagapagtayo o kontratista sa pagtatayo ng mga bahay at gusali
building: n.1. paggawa 2. pagtatayo; pagtitirik
building stone:batong panggusali
built-in-cabinet:kabinet sa dingding
bulb: n.1. bombilya 2. ulo (colloq)
bulge: n.1. umbok; tambok: laki (colloq.) 2. usli; ulwa; luwa
bulge: v.1. umumbok; tumambok; lumaki 2. umusli; lumuwa; umulwa
bulk: n.1. laki o kalakihán 2. ang malaking bahagi; ang karamihan 3. ang lulan; kargada
bulk density:pagkasisik
bulky: adj.malaki
bull: n.1. toro 2. ang lalaking hayop na nasa husto nang gulang 3. (Slang) pulis o sekreta
bull: adj.“1. lalaki 2. parang toro sa laki, lakas, atbp.”
bull cart:kariton
bull’s eye:gitna ng tudlaan
bulldoze: v.“1. (Colloq.) manakot 2. magbulduser; itulak, hukayin o patagin sa pamamagitan ng bulduser”
bulldozer: n.“1. taong nananakot; butangero 2. bulduser (isang uri ng traktorang pampatag ng lupa, pantulak ng malalaking bato, atbp.)”
bullet: n.1. bala; punlo 2. perdigones 3. anumang ginagamit na pambala
bulletin board: n.paskilan
bullfight: n.“huego de toro: Sa Espanya, ito’y isang panooring tinatampukan ng naglalabang isang toro at isang matador”
bullfighter: n.torero; toreador
bullfrog: n.palakang kabkab
bullheaded: adj.“napakatigas ang ulo; suwail, butil”
bullion: n.bareta ng hilaw na ginto o pilak
bullock: n.1. torete 2. kinapong toro
bullring: n.ang arena o ruwedang pinagdarausan ng huwego de toro
bull session: n.pulong o usap-usapan ng isang maliit na grupo o magkakasama
bull’s-eye: n.1. gitna o sentro ng tudlaang pinupuntirya 2. tuwirang tama ng bala sa gitna
bully: n.1. taong mapanakot o mapanakit sa kapuwa; taong mapambulyaw o mapanghiyaw sa kapuwa 2. butangero; maton
bully: v.1. mambulyaw; humiyaw; sumigaw 2. manakot
bulwark: n.1. kuta; muog; tanggulan 2. tagapagtanggol; tagapagsanggalang
bum: n.“1. taong palaboy; hampaslupa 2. pulubi; taong nagpapalimos 3. lasenggo; buratsero (colloq) 4. taong pabaya sa pamilya, lalo na kung naloloko sa laro o a sugal 5. manlalarong walang-sinasabi (mahina)”
bum: v.1. magbuhay-lagalag; magbuhay-hampaslupa; maghampaslupa; maglagalag 2. mamlimos; magbuhay-pulubi 3. mangikil; manguwarta sa kapuwa
bum: adj.1. mahinang-klase; walang-kuwenta 2. mali; wala sa katwiran 3. pilay
bumblebee: n.bubuyog; himbubuyog
bump: v.bumangga; bumunggo; bumundol 2. umumpog 3. tumakbo o lumakad nang paalug-alog
bump: n.1. bangga; bunggo 2. umpog 3. bukol
bumper: n.1. tasa o basong punung-puno ng laman 2. (colloq.) anumang bagay na di-karaniwan ang laki o dami 3. depensa
bumper: adj.di-karaniwang laki o dami; masaganang-masagana
bumpy: adj.bako-bako
bumpy road:bako-bakong kalye
bun: n.1. bunete 2. pusod; puyod
bunch: n.1. kumpol 2. buwig 3. tungkos 4. pumpon 5. pangkat; grupo
bunch: v.pagkumpul-kumpulin
bundle: n.1. balot; bungkos 2. bigkis 3. talaksan; tungkos 4. paldo; basta
bundle: v.1.magbalot; magbungkos 2. magbigkis 3. magtungkos 4. magpaldo; magbasta 5. madaliang magbalot at umalis (lumayas)
bundle scar:(Bot.) pilat o marka ng naputol na bundle
bung: n.“1. tapon o pamasak sa butas ng bariles. 2. ang butas ng bariles, na palabasan ng laman niyon”
bung: v.tapunan o pasakan ang butas na palabasan ng laman ng bariles
bungalow: n.bunggalo
bunghole: n.butas na palabasan ng laman ng bariles
bungle: v.gawin nang pawardi-wardi; sirain sa gawang pawardi-wardi; dumaskul-dakul; wardi-wardihin
bungle: n.paggawang padaskol-daskol
bunion: n.masakit na bukol ng kalyo sa puno ng hinlalaki ng paa
bunk: n.“1. kamang tulugan, na nakakabit sa dingding 2. (colloq.) anumang uri ng tulugan, lalo’t makitid 3. higaan”
bunker: N.lalagyan ng uling sa barko
bunny: N.kuneho
bunt: v.1. sugawin 2. paluin; kantiin; pintigin
bunt: n.1. suwang 2. palo; kanti; pintig
bunting: n.“1. manipis na tela, na karaniwang ginagawang mga banderitang ginagamit na pandekorasyon sa mga piyestahan”
bouy: n.“1. boya; palutang, na kung minsa’y may ilaw o kampanilya, na nagbibigay-babala sa mga naglalayag sa dagat 2. salbabida; uri ng timbulang ginagamit na palutang upang hindi malunod”
bouy: v.1. magpalutang 2. magpasigla
bouyancy: n.1. katangiang lumutang sa tubig; pamamalaging di-lumulubog sa tubig 2. kasayahan
bouyant: adj.1. may-kakayahang lumutang 2. lumulutang 3. masaya
bouyant force:lakas sa paglutang
bur: n.1. matinik na balat ng prutas 2. damo o halamang matinik
burden: n.1. bagay na dalahin; pabigat; pasanin; pahirap; kargahin 2. gawain; trabaho; tungkulin
burden: v.1. magpahira; magpabigat 2. mahirapan; pabigatan
burden of proof: n.tungkuling magpatunay
burdernsome: adj.1. mahirap; mabigat 2. nakapapagod
bureau: n.1. mesang may mga kahon 2. aparador; komodo 3. kawanihan; buro
bureaucracy: n.burukrasya; kawanihanan
bureaucrat:byurukrat
burglar: n.magnanakaw; mandarambong; manloloob
burial: n.libing o paglilibing ng (sa) patay na tao
burial: adj.1. paglilibing 2. may-kinalaman sa libing
burlap: n.burlap; telang yari sa langgotse
burlesque: n.burles o burlesk
burly: adj.malaki’t malakas; mabigat at muskulado; matipuno ang katawan
burn: v.1. pasuin 2. balian 3. tupukin 4. apuyin sa (ng) lagnat
burn: n.1. sunog 2. paso
burn (first degree):bahagyang paso
burn (second degree):matinding paso
burn (third degree):malubhang paso
burn out:pagputok ng piyus
burner: n.1. ang taong nanunog o sumunog 2. mitsero; pansindi ng kandila 3. insinerador; sunugan 4. pugon
burning: adj.1. nasusunog; nagliliyab; nag-aalab 2. nag-aapoy; napakainit 3. napakahalaga
burnishing:pagkikinis
burnt: adj.1. nasunog 2. pundindo
burr: n.“1. maaligasgas o matalim-talim na gilid ng pinutol o tinabas na metal 2. sapatilyang metal 3. singkahulugan ng bur, tingnan”
burrow: n.lungga
burrow: v.1. maglungga; tumira o tumago 2. gumawa o humukay ng lungga
burst: v.1. magpasabog 2. sumambulat; pumutok 3. mamutiktik; maging punung-puno 4. biglang-biglang pumasok
burst: n.1. pagputok; pagsabog; pagsambulat 2. silakbo 3. sigabo 4. sunud-sunod na putok
bury: v.1. maglibing 2. malibing; matabunan; mabaon 3. isubsob 4. kalimutan
bus: n.malaking sasakyang pampasahero
bush: n.1. halamang may malalabay na sanga 2. palumpong 3. buntot na may makapal na balahibo 4. (Slang) makapal at malagong balbas
bushel: n.panega; paniga (var.)
bushy: adj.1. makapal at malago 2.masukal; madamo
business: n.1. trabaho; gawain; hanapbuhay 2. negosyo; pangangalakal 3. bahay-kalakal 4. tungkulin 5. karapatan 6. kapakanan 7. pakialam
business: adj.“ng, sa, o para sa negosyo”
business administration:pangasiwaang pangnegosyo
business cycle:ikot; siklo ng negosyo
business transaction:unawaan sa negosyo; transaksiyon sa negosyo
businessman: n.lalaking negosyante (mangangalakal o komersiyante)
businesswoman: n.babaing negosyante (mangangalakal o komersiyante)
business (official):gawaing opisyal
bust: n.1. busto 2. dibdib; suso
bustle: iv.1. magmadali; mag-apura; magkumahog 2. pagmadaliin; apurahin
busy: adj.1. matrabaho; maraming ginagawa 2. abala; okupado 3. kasalukuyang ginagamit
busy: v.magtrabaho nang lubusan; trabahuhin nang panayan
busybody: n.1. taong mapanghimasok sa kapuwa; pakialamero (masc.) 2. taong satsatero; taong malabiga; taong tsismoso
but: prep.1. maliban; puwera 2. kundi
but: adv.lamang
but: conj.subalit; datapuwat; ngunit
butcher: n.1. tagapatay ng hayop 2. tagapaglapa 3. mamamatay-tao
butcher: v.1. pumatay 2. lumapa; kumatay 3. pumatay nang walang-awa
butcher’s hook: N.manlolokomangungulimbat
butcher knife: N.kutsilyo ng magkakarne
butchering: N.pagkatay
butchery: n.1. matadero; katayan ng mga hayop
butler: n.mayordomo; punong-katiwala
butt: n.manggo; kulata; puluhan 2. upos; beha 3. ang kaputol na naiiwan sa libreta ng tiket; talonaryo 4. tampulan
butt: n.1. suwag 2. ulos; dunggol
butt: v. suwagin
butt: n.bariles
butt welding:bat welding
butter: n.mantikilya
butter: v.mantikilyahan
buttermilk: N.buttermilk; likidong naiiwan
butterfly: n.1. paruparo; aliparo; paparo 2. babaing haliparot (magaslaw)
butterfly stroke: n.“kampay ng mga kamay (braso) ng isang lumalangoy nang pataob sa tubig, na gaya ng galaw ng mga pakpak ng ibong lumilipad”
butterfly table: N.mesang tiklupin
buttock: n.1. (pl.) mga pigi
button: n.1. butones; boton (colloq); bitones (var) 2. buton; timbre
button: v.1. ibutones (ibotones) 2. magbutones
buttonhole: n.uhales; butas sa kabitan ng butones
buttonhole: v.mag-uhales
buxom: adj.1. malusog; kaasit-akit at masaya 2. maganda ang katawan; bilugan at buo ang dibdib
buy: v.1. bumili 2. ibili 3. (slang) tumanggap
buy: n.bili
buyer: n.1. ang bumili o nakabili 2. mamimili 3. tagabili
buyer’s market: N.bilihan ng mamimili
buyer (wholesale): N.mamamakyaw
buying: N.pagbili
buzz: n.1. haging; hugong; ugong 2. di-magkamayaw na ingay 3. tunog ng base o timbre 5 (slang) tawag sa telepono
buzz: v.humaging; humugong;imugong
buzzer: n.1. baser; timbre 2. tunog ng baser
by: prep & adv.1. sa tabi; sa malapit sa tabi; na kalapit 2. sa pamamagitang ng 3. ng; ni o nina; gawa o ginawa ng; akda o sinulat ng 4. sa; sa bandang 5. kung 6. alinsunod sa; batay sa
by and by: adv.1. hindi nagtagal; agad 2. mayamaya; miyamiya (var).
by-and-by: n.panahong darating; hinaharap 2. dati
bygone: n.ang nakaraan o lumipas
bylaws: n.1. mga alituntuning-panloob 2. (Law) alituntunin; patakaran; batas; panuntunan
byname: n.1. apelyido 2. palayaw
bypass: n.daan o landas na liwasan
bypass: v.1. lumiwas ng daan 2. lumakdaw
bypath; by-path: n.daan o landas na hindi gaanong gamitin
byproduct; by-product: n.kakambal na produkto
bystander: n.taong nanonood; miron
bystreet: n.katabi o kaagapay na kalye o lansangan
by the number: (Mil.) sabay sa bilang
byword: n.1. kasabihan; kawikaan; bukambibig 2. gamitin o paboritong salita o parirala
C
cab: n.1. taksi; taksikab; kab 2. paupahang karetela o karomata; kalesa
cabaret: n.kabaret; salon; bahay-aliwan ng mahihilig makipagsayaw sa mga baylerina
cabbage: n.“1. repolyo 2. ubod na mura, lalo na ng niyog 3. (slang) papel-de-bangko”
cabbage: v.nakawin; kupitin
cabbage: n.“mga retaso, na karaniwang kinukupit ng sastre sa pagtatabas ng mga damit”
cabbage (Chinese):petsay-Baguio
cabdriver: n.tsuper ng taksi
cabbie: N.drayber ng taksi
cabin: n.1. dampa; kubo 2. kamarote
cabin boy: n.lalaking naglilingkod bilang utusan ng mga pinuno at mga pasahero ng barko
cabinet: n.1. kabinet: aparador; iskaparate o istante; paminggalan; kahon 2. gabinete
cabinet: adj.1. ng aparador; iskaparate o paminggalan; ng kabinet 2. ng gabinete
cabinet (display): N.iskaparate
Cabinet (Member of the): N.mga Kagawad ng Gabinete
cabinetmaker: n.ang karpintero
cabinetwork: n.ang trabaho ng isang karpinterong gumagawa ng mga muwebles
cable: n.1. kable; malaki’t mabigat na lubid na alambre 2. ang matibay at mabigat na kadenang nakakabit sa angkla ng barko 3. kablegrama; pahatid-kawad
cable: v.1. ipugal sa pamamagitan ng kable 2. kablehan; kablegramahan; pahatiran sa pamamagitan ng kable
cablegrama: n.kablegrama; pahatid-balita sa pamamagitan ng kable
cacao: n.“ang puno’t bunga ng halamang ito, na ginagawang kokowa o tsokolate”
cache: n.1. lihim na taguan o imbakan ng mga eksplorador 2. ang mga bagay na itinago o iniimbak sa ganayang lihim na taguan
cache: v.itago sa lihim na taguan o imbakan
cack-handed:kaliwete
cackleberry:itlog
cackle: v.pumutak; kumaka 2. humalakhak 3. umabla
cackle: n.1. putak; kakak 2. halakhak; abla
cactus: n.kaktus; kakto
cadaver: n.bangkay
cadeverous: adj.mukhang-bangkay
caddie; caddy: n.1. kadi 2. ang maliit na kari-karitunan
caddie; caddy: v.magkadi; magtrabaho bilang kadi
cadence: n.kadensiya: 1. pagbaba ng tinig (boses) sa pagsasalita 2. aliw-iw; himig 3. ritmo; indayog; kumpas.
cadet: n.1. kadete 2. nagbuluntaryo sa hukbo
cadet’s honor code:(Mil.) panuntunang pandangal
cafe: n.1. kape 2. kapeteriya; kapeterya (var.) 3. maliit na restawran; karihan; karinderiya; karinderya (var.) 4. bar; tindahan ng alak o ng serbesa
cafeteria: n.1. restawran; karinderiya 2. kapeteriya
caffeine; caffein: n.kapeina; kapin
caftan:kaptan
cage: n.1. kulungan 2. hawla 3. tangkal 4. bilangguan; karsel 5. basket; buslo
cage: v.1. ikulong; ibilanggo 2. ihawla; itanghal
cager: n.(slang) basketbolista; manlalaro ng basketbol
cahoots: N.kasapakat; kasabwat
cajole: v.1. manghikayat 2. maakit
cake: n.keik o keyk 2. bibingka
cake: v.1. pamuuin 2. mabuo
calamansi:kalamansi
calamitous: adj.nagdudulot ng malubhang kapahamakan; kalamidad
calamity (public):sakunang pambayan
calcine:pagpapatuyo; kalsin
calsite:kalsita
calcium:kalsiyum
calculate: v.1. kuwentahin 2. tantiyahin; kalkulahin
calculating: adj.tuso; matalino
calculator: n.1. taong tagakuwenta o tagatuos 2. taong tagataya o tagatantiya 3. makinang pantuos o pangkuwenta; kalkiyuletor
calculus:kalkyulus
caldron: n.kaldera; malaking kaldero
calendar: n.1. kalendaryo; talaarawan (colloq) 2. talaan o listahan; palatuntunan
calendar: adj.pangkalendaryo 2. nakalarawan sa o nasa kalendaryo
calendar: v.ikalendaryo
calendar year: n.buong santaon
calesa: n.kalesa
calf: n.1. bisiro; guya; bulo 2. balat ng bisiro; kuwero o katad 3. likod ng binti
calf love: n.pag-ibig bata
calf of the leg:kalamnang binti
calfskin: n.“1. balat ng bisiro 2. katad o kuwero, na mula sa balat ng bisiro”
calibrer; calibre: n.1. kalibre 2. laki ng bala; luwang ng butas ng kanyon ng baril 3. kakayahan
calibrate: v.1. alamin ang kalibre 2. isaayo ang kalibrasyon
caliper: n.kalibrador
calisthenics: n.ehersisyo
calk; caulk: v.patsihan; pasakan
call: v.1. tawagin 2. sunduin 3. patawagin; pasunduin 4. ipanawagan 5. pangalanan; ngalanan; tawagin 6. dalawin; bisitahin 7. pukawin; gisingin 8. teleponohan
call: n.1. tawag 2. panawagan 3. dalaw; bisita 4. paghingi 7. huni
call option:(Econ.) kol opsiyon
call slip: N.papel ng pagdalaw; kol islip
called (may be):maaaring tawagin
caller: n.1. taong tagatawag 2. panawag 3. dalaw; bisita; panauhin
calling: n.1. pagtawag 2. tungkulin 3. hilig; bokasyon
callosity: n.1. kawalang-awa; kawalang-habag; kawalang-damdamin 2. (pl.) kalyo; lipak
callous: adj.1. kalyuhin; lipakin 2. walang-awa; walang-habag; walang-damdamin
callousness: n.1. kawalang-awa; kawalang-hbag; kawalang-damdamin 2. kakapalan ng balat; kalipakan; kakalyuhan
callus: n.kalyo; lipak
calm: adj.1. walang-hangin 2. tahimik; payapa; kalma 3. mahinahon; hindi galit
calm: n.1. kawalan ng hangin; katahimikan; kapayapaan; kakalmahan 2. kahinahunan; kawalan ng galit
calm: v.1. patahimikin; papayapain; pakalmahin; pawalain ang galit 2. pumayapa
calmly: adv.1. mahinahon 2. matahimik
calmness: n.1. katahimikan 2. hinahon
calorie; calory: n.kaloriya; kalori
calorimeter: N.kalorimeter
calumniate: v.manirang-puri; manira o siraan
calumniator: n.maninira ng puri ng ibang tao
calumny: n.paninirang-puri; paninirang dangal; pang-aalipusta
calvary: n.1. kalbaryo 2. masakit na karanasan; pagpapakasakit
calve:pangnganak ng baka o kalabaw
calves: n.pangmarami ng calf
calyx: n.takupis; sepalo; dahong-talulot
camaraderie: n.pagkakaibigan
Cambridge school: N.(Econ.) pananaw/paaralang Cambridge
camel: n.kamelyo
cameo:kameo
camera: n.kamera; kodak
camisole:kamisola
camouflage: n.balatkayo
camp: n.1. kampo 2. kampamento; himpilan 3. grupo; pangkat; kampon 4. bakasyunan 5. pahingahan; pansamantalang tigilan
camp: v.magkampo; humimpil; mamahinga
camp cooking:pagluluto sa kampo
camp shelter:tolda sa pagkakamping
camp standard:pamantayan sa kampo
campaign: n.1. pakikidigma; pakikilaban 2. kampanya; kilusan 3. propaganda; pagpapalaganap
campaign: v.mangampanya
campanile: n.kampanaryo
camper: n.kamper
campfire: n.1. siga sa kampo 2. pagtitipon ng mga nagkakampo sa paligid ng siga
camphor: n.alkampor
camporee: n.pagtitipong pandistrito ng mga iskaut na batang lalaki sa isang kampamento
campo santo: n.sementeryo; libingan
campus: n.kampus; bakuran ng paaralan o kolehiyo
campus: adj.pampaaralan; pangkolehiyo
can: auxiliary v.1. ma-; maka- 2. maaari
can: n.1. lata 2. balde
can: v.isalata
canal: N.kanal
canape: N.kanape
canard: n.maling balita; kasinungalingang balita; bulung-bulungan
canary: n.kanaryo; ibong kanaryo
cancel: v.1. kansilahin; burahin; pawiin; kaltasin; krusan 2. pawalang-bisa 3. hindi ituloy 4. alisin; huwag isama; iurong
cancellation: n.1. pagkakansela; pagkakaltas; pagkabura 2. pagpapawalang-bisa 3. hindi pagtutuloy; pag-uurong; hindi pagsasama 4. (Law) kanselasyon; pagpapawalang-bisa
cancer: n.1. (Med.) kanser 2. alimango
cancer of the breast:kanser sa suso
cancer of the lungs:kanser sa baga
cancer of the throat:kanser sa lalamunan
cancer of the uterus:kanser sa matris
cancer stick:sigarilyo
cancerous: adj.1. may-kanser 2. madaling makahaw
candelabrum: n.kandelerong sanga-sanga (kabit-kabit)
candid: adj.1. tapat 2. walang-kinikilingan; makatarungan 3. agaran; madalian 4. dalisay 5. kinuha ng hindi nakahanda o nang biglaan
candidacy: n.pagkakandidato; kandidatura
candidacy (certificate of):katibayan sa pagkakandidato
candidacy (launching):pagbubunsod ng kandidatura; pagkakandidato
candidate: n.kandidato
candied: adj.minatamis
candle: n.kandila
candle: v.suminag
candleholder: n.ito rin ang candlestick
candlelight: n.1. liwanag ng kandila 2. ilaw na kandila
candle power:lakas liwanag ng kandila
candlewick: n.mitsa ng kandila
candor: n.1. katapatan 2. kawalang kinikilingan; pagkamakatarungan 3. kadalisayan o kalinisan ng pag-uugali
candy: n.kendi
cane: n.1. alinman sa mga halamang may mga biyas at buko 2. tubo
cane: v.1. bastunin 2. sulihiyahan
canine: n.“1. aso 2. ito rin ang canine tooth, tingnan”
canine: adj.katulad ng aso; parang aso
canine tooth: n.pangito
caniphobia:takot sa mga aso; kanipobya
canned: adj.de-lata; isinalata
canner: n.1. taong tagapagsalata ng mga pagkain 2. pabrika o pagawaan ng mga pagkaing de-lata
cannery: n.pabrika o pagawaan ng mga pagkaing de-lata
cannibal: n.kanibal
cannibal: adj.ng o katulad ng taong kumakain ng kapuwa tao o ng hayop na kumakain ng kapuwa tao o ng hayop na kumakain ng kapuwa hayop
cannibalism: n.kanibalismo
cannibalize: v.nakawin ang mga bahagi
canning: n.pagsasalata
cannon: n.1. kanyon 2. karambola; larong karambola
cannonade: n.patuloy o walang-tigil na panganganyon
cannonade: v.kanyunin
cannoball; cannon ball: n.1. bala ng kanyon 2. (colloq) malakas na serbisyo o palo sa bola
cannoneer: n.kanyunero; manganganyon
cannot: v.di-maaari; di-maka-
canny: adj.1. maingat 2. tuso; matalino 3. matipid
canoe: n.“uri ng bangkang makitid, magaan at medyo patulis ang magkabilang dulo”
canon: n.1. batas ng iglesya (simbahan) 2. panuntunan; saligang-tuntunin
canon law: n.mga batas ukol sa mga kapakanang iklesiyastikal ng Iglesya Katolika; Batas Kanon
canopy: n.1. kulandong; kubong; kubol 2. karang 3. pasibi; medyas-agwa
canser:kanser
cant: n.1. ang kanto o panulukan sa labas ng isang gusali 2. tapyas 3. tikwas
can’t: v.may-kaltas na cannot
cantaloup; cantaloupe: n.milong Kastila
cantankerous: adj.1. mainitin ang ulo; magagalitin 2. palaaway; basag-ulero 3. matigas ang ulo; sutil 4. matuto; mapagsagot
canteen: n.1. kantin 2. kantina
canter: n.paso; imbay
canter: v.papasuhin; paimbayin
cantle: n.“1. piraso; hiwa (colloq) 2. ang nakatikwas na bahagi ng siya ng kabayo, na nasa dakong likod niyon”
canvas: n.1. lona; kanbas; kambas (var.); tolda 2. dibuho (used colloquially)
canvass: n.1. kambas 2. resulta ng kambas
canvass of votes:pagsusuring-halal
canvasser:tagasuring-halal
canvassers (board of):lupon ng tagasuring-halal
canyon: n.bangin
cap: n.1. bonete 2. takip o panakip (colloq); tansan 3. bayugo (colloq). 4. tuktok; taluktok 5. korona (colloq) 6. sumbrero
capability: n.1. kakayahan 2. (pl.) mga katangian 3. pagkamaaari
capable: adj.1. may-kakayahan 2. magaling; mahusay; episyente 3. maaari
capable of doing:may kakayahan sa paggawa
capacious: adj.maluwak; malaki
capacitor:kapasitor
capacity: n.1. kakayahan; katangian 2. laman; lulan; kapasidad 3. katalinuhan 4. tungkulin 5. karapatan; kapangyarihan
capacity utilization:gamit ng kapasidad
cape: n.keyp; abrigo; balabal; alampay
cape: n.tangos; lungos
caper: v.tumalon-talon; kumandi-kandirit
caper: n.kalokohan
capillarity:kapilariti
capillary: n.kapilar
capillary: adj.1. parang buhok sa liit; pinong-pino 2. napakaliit ang butas
capital: adj.1. pinarurusahan ng kamatayan 2. puno 3. malaki 4. pinamahalaga 5. may-kinalaman sa puhunan o pamumuhunan
capital: n.1. puhunan 2. kabise; kapital 3. malaking titik 4. sumbrero
capital (authorized):awtorisadong puhunan
capital (built-in):pagpapalago ng kapital
capital (circulating):pinagugulong na kapital
capital build-up (continuous):patuloy na pagpapalago ng kapital
capital (domestic):domestikong kapital
capital (fixed):palagiang kapital
capital (foreign):dayuhang kapital
capital-forming:pagbubuo ng kapital
capital (free):malayang kapital
capital gains:tubo sa kapital
capital (idle):natutulog na kapital
capital (initial):paunang kapital
capital (loan):inutang na kapital
capital (money):salaping kapital
capital (natural):likas na kapital
capital offense:pinakamabigat na pagkakasala
capital (paid-up):bayad na kapital
capital (reserve):reserbang kapital
capital (revolving):umiikot na kapital
capital (subscribed):sinasagutang kapital
capital (working):ginagamit na kapital
capital account:(Econ.) kuwentang kapital
capital accumulation:(Econ.) pangangapital; pagdagdag ng kapital
capital deepening:(Econ.) paglalim sa gamit ng kapital
capital equipment:(Econ.) kasangkapan; kagamitang kapital
capital flight:(Econ.) paglabas ng kapital
capital formation:(Econ.) paglikha ng kapital; pangangapital
capital goods:(Econ.) produktong kapital
capital intensive:(Econ.) matindi sa kapital
capital market:bilihan ng kapital
capital offense: n.pinakamalubhang kasalanan
capital punishment: n.parusang kamatayan
capital reswitching:(Econ.) pagbabalik sa paggamit ng kapital
capital saving:(Econ.) pagtitipid ng kapital
capital stock:(Econ.) istak ng kapital
capital tax:(Econ.) buwis ng kapital
capital theory:(Econ.) teorya ng kapital
capital utlization:paggamit ng kapital
capital widening:paglawak ng kapital
capitalist: n.kapitalista; mamumuhunan
capitalist imperialism:(Econ.) imperyalismong kapitalista
capitalization: n.1. pamumuhunan; kapitalisasyon 2. ang buong puhunan
capitalize: v.1. isulat sa malaking titik 2. mamuhunan; mangapital 3. magsamantala
capital letter: n.ang malaking titik sa abakada (alpabeto)
capital punishment: n.parusang kamatayan
capitol: n.kapitolyo
capitulate: v.1. sumuko (sa kalaban) ayon sa kasunduan 2. tumanggap ng pagkatalo; sumuko; magsalog ng sandata
capon: n.kapon; tandang na kinapon
caprice: n.1.sumpong 2. kapritso; bisyo
capricious: adj.1. kapritsoso (masc); kapritsosa (fem) 2. sumpungin; pabago-bago ang isip
capsize: v.1. magtaob; magtuwarik
capsule: n.(med.) kapsula
captain: n.1. (Mil.) kapitan 2. puno 3. komandante 4. tinente
captain: v.pamunuan
captain (barrio): N.kapitan del baryo
caption: n.1. titulo; pamagat; ulo (colloq) 2. paliwanag
captivate: v.1. umakit; bumighani; bumihag; gumayuma
captivating: adj.kaakit-akit; kabigha-bighani; kagayu-gayuma
captive: n.1. bilanggo; preso 2. tao o kawan na binihag o nabihag ng kaaway
captivity: n.pagkabilanggo
captor: n.ang humuli o nakahuli
captulate: v.(Mil.) sumuko
capture: v.1. hulihin; dakipin; arestuhin 2. bihagin; akitin 3. pagwagian; panalunan 4. isalarawan; ilarawan
capture: n.1. paghuli; pagdakip; pag-aresto 2. pagbihag
capture the colours:manalo
car: n.1. awto; awtomobil; kotse 2. bagon 3. hawla (colloq) 4. karo
carabao: n.kalabaw
carajay:kawali
caramel: n.1. karamel 2. arnibal
caramelize: v.1. magkaramelo 2. mag-arnibal
carapace: n.balat-talukap
carat; karat: n.kilatis
caravan: n.“1. pangkat o grupo ng magkakasamang naglalakbay 2. grupo ng mga behikulo (sasakyan), na naglalakbay”
carbide: n.karburo
carbine: n.karbin
carbohydrate: n.“kemikal na binubuo ng karbon, hidroheno at oksiheno”
carboholic:mahilig sa karbohaydreyts
carbolic acid: n.aksido karboliko
carbon: n.karbon; karbono
carbon dioxide:karbon diyoksido
carbon copy: n.1. sipi o kopya 2. tao o bagay na katulad na katulad ng iba
carbon electrode: N.karbon elektrod
carbon filter: n.salaan o pilter de karbon
carbon monoxide: n.karbon monoksido
carbon paper: n.manipis na papel na may karbon
carbonation:karbonasyon
carboxylate:(Chem) carboxylate
carbuncle: n.bakukang
carburetor: n.karburador; karburetor
carcass: n.“1. katawan ng patay na hayop 2. katawan ng tao, buhay man o patay; bangkay”
card: n.1. manipis na karton; kartulina 2. baraha 3. poskard; tarheta postal 4. report kard ng mag-aaral
card: n.suklay
card: v.suklayin
card (credit): N.kard sa pag-utang; kredit kard
cardboard: n.karton; kartulina
cardiac: N.kardyak
cardigan: N.kardigan; damit panlamig; sweter
cardinal: n.1. kardinal; kardenal 2. matingkad na pula
cardinal: adj.1. malubha; malaki (colloq) 2. pangunahin; mahalaga
cardinal number:bilang na kardinal
cardinal points: n.ang pangunahing apat na direksiyon ng kumpas
cardinal utility:absolutong kasiyahan
cardiologist:kardeyologis
cardiology:kardiyolohiya; kardyolodyi
cardio-vascular endurance:tibay ng puso at baga
cards: n.sugal sa baraha
care: n.1. ingat 2. alaga 3. pamamahala 4. pananagutan; responsibilidad
care: v.1. tumutol 2. magmalasakit 3. magmahal 4. mag-alaga 5. gusto o ibig (colloq)
care (physical):pangangalagang pisikal
care (prenatal):pangangalaga sa kabuntisan
caretaker:tagapag-alaga
careen: v.1. tumagilid 2. magpatagilid
career: n.karera; propesyon; katungkulan
career: adj.propesyonal
carefree: adj.1. walang-iniintindi; walang-hinahasikaso; walang-inaalaala 2. masaya; maligaya 3. halaghag; walang-bahala
careful: adj.1. maingat 2. maunawain at matiyaga
carefullness: n.kaingatan
careless: adj.1. walang-ingat 2. pabaya; walang-hasikaso
carelessness: nkawalang-ingat
caress: n.1. mapagmahal na hagpos 2. masuyong yakap o halik
caress: v.1. hagpus-hagpusan nang buong pagmamahal 2. masuyong yakapin at halik-halikan
caretaker: n.1. mayordomo; katiwala 2. tagapamahala; tagapangasiwa 3. tagapag-alaga
careworn: adj.1. malungkot 2. pagod
carfare: n.pamasahe sa sasakyan
cargo: n.kargada; kargamento; lulan
caricature: n.1. karikatura 2. ang paggawa o ang sining ng paggawa ng karikatura
caricature: v.magkarikatura
carillon: n.1. karilyon 2. ang melodiyang tinutugtog sa huwegong ito ng mga kampana
caring for pets:pag-aalaga ng hayop
carnage: n.madugong patayan
carnal: adj.1. makalaman; makaluma; makamundo 2. imoral
carnation: n.karnesyon
carnival: n.karnabal
carnivorous: adj.1. kumakain ng karne o laman 2. kumakain ng mga insekto
carol: n.“1. awit ng pagsasaya, pagpuri o katapatan 2. awit ng Pasko”
carol: v.masayang awitan o papurihan; haranahin
caroler; caroller: n.karole
caroling; carolling: n.masayang pag-aawitan ng mga nananapatan (sa gabi) kung panahon ng Pasko
carom: n.1. karambola; larong karambola. 2. ang pagtama at pagtalbog ng bolang pamato sa dalawa pang bolang inaasinta
carom:v.1. kumarambola 2. tumama at tumalbog
carotin:karotina; sustansiya ng pagkaing dilaw
carousal: n.maingay at masayang inuman o pag-iinuman
carouse: v.masayang maglasingan sa mga kasamahan
carousel; carrousel: n.tiyubibo
carp: n.karpa
carp: v.1. pintasan; punahin; pulaan 2. magreklamo
carpal: adjng pupulsuhan; ng galang-galangan
carpal: n.buto ng galanggalangan
carpel: n.karpelo ng bulaklak
carpenter: n.karpintero; alwagi; aluwagi (var.)
carpentry: n.pagkakarpintero; pag-aalwagi
carpet: n.1. alpombra 2. manipis na latag; banig (colloq)
carpet: v.mag-alpombra; maglatag ng alpombra
carport: n.silungan o garahe ng kotse
carpus: n.“1. pupulsuhan, galanggalangan 2. ang mga buto ng galanggalangan”
carriage: n.1. pagdadala; paghahatid 2. ang bayad o upa sa pagdadala o paghahatid 3. tindig; tikas 4. karwahe 5. karwahe ng bata
carrier: n.1. tagapagdala; tagapaghatid 2. tao o hayop na nagdadala o naglilipat sa kapuwa ng mikrobyo o karamdaman 3. alin man sa mga sasakyang pampasahero o pangkargamento
carrion: n.bulok na hayop; bulok na bangkay
carrot: n.karot
carry: v.1. dalahin 2. tangayin 3. sumunong 4. pasanin 5. balagwitin 6. babahin 7. pagtibayin 8. taglayin 9. kargahin 10. ilathala; ilabas 11. ipagbuntis
carry a torch:umiibig; nagkakagusto
carry on the back:babahin
carry on the head:sunungin
carry on the hip:kilikin
carry on the shoulder:pasanin
carry the can:akuin ang responsibilidad
carry underarm:kipkipin
carry out:isagawa
carrying:dinadala; pagbubuntis
carrying capacity:kapasidad na magdala
carrying handle:(Mil.) hawakang pandala (sa baril)
cart: n.1. kariton 2. karitong itinuutulak
cartel: N.kartel
cartilage: n.butong mura
carton: n.1. kahong yari sa karbord; kahong karton 2. pakete
cartoon: n.kartun
cartoonist: n.kartunista; karikaturista
cartridge: n.kartutso
cartwheel: n.gulong ng kariton
carve: v.1. maglilok; mag-ukit 3. umatado; maghiwa
carver: n.manlililok; mang-uukit
carving: n.1. paglililok o pag-uukit 2. ang trabaho o gawain ng isang manlililok 2. larawan o istatuwang inukit
carving knife: N.1. kutsilyong panghiwa; kutsilyo; panggilit 2. lansetang pang-ukit
cascade: n.kaskada ng isa sa maliliit na talon
case: n.1. kahon; kaha 2. pangyayari 3. kaso; asunto; usapin 4. pasyente 5. kalagayan 6. kaukulan
case (adminsitrative):kasong administratibo
case (civil):kasong sibil
case (criminal):kasong kriminal
case grammar:balarila ng kaukulan
case study:pag-aaral ng kaso; kasong pinag-aralan
cases in the borderline; penumbra:kasong alanganin
cash: n.“1. kuwaltang kas 2. kuwalte, tseke, na ibinayad nang kaliwaan”
cash: adj.kaliwaan
cash: v.1. magpakas; magpapalit ng kas 2. palitan ng kas
cash advance:kas adbans; paunang bayad
cash and carry:bilihang kaliwaan
cash bail: n.piyansang salapi
cashbook: n.aklat na talaan ng pumapasok at lumalabas na kuwalta; kasbuk
cash box:kaha ng kuwarta
cash crop:(Econ.) produktong pambenta
cash economy:(Econ.) economiya ng kash
cash flow:(Econ.) daloy ng kash
cash (impost):pataw na kas
cash on delivery:babayaran sa paghahatid
cash on hand:salaping hawak
cash payment:bayad na kas; kabayarang kas
cash (petty):peti kas; maliit na kas
cash (ready):nakahandang salapi
cash register: n.kahang panrehisto ng pinagbilhang kas
cash sale:pagbibiling kaliwaan
cash section:pangkat ng ingatang-salapi
cash the cheque:papalitan ang tseke
cash to splash:maraming gagastusing pera
cashew: n.1. puno ng kasuy 2. kasuy; balubad
cashier: n.kahero
cashier’s check: n.tseke ng kahero ng bangko
cashless society:(Econ.) lipunang walang kash
casing: n.1. pagkakahon 2. kartutso; basiyo 3. malinis na bituka ng baka 4. panlabas na goma ng gulong ng sasakyan
cask: n.bariles
casket: n.1. kahita 2. kabaong; ataul
cassava: n.1. kasaba 2. kamoteng-kahoy 3. balinghoy
casserole: n.kaserola
cassok: n.sotana
cast: v.1. ihagis 2. itsahan 3. itapon 4. iboto 5. maghunos; magluno; magpalit ng balat 6. paganapin; bigyan ng papel 7. pag-ukulan; pagtuunan 8. ibunsod; ilunsad 9. hulaan 10. makipagsapalaran 11. ihulma; imolde
cast: n.1. hagis; itsa; pukol 2. mga tauhan; mga artista 3. tira 4. molde; hulma; hulmahan; moldihan 5. plaster; semento (colloq) 6. anyo; ayos 7. hunos; luno
castanets: n.kastanyitas; kastanwelas; kastanetas (colloq)
castaway: adj.1. itinapon 2. ipinapadpad
caste: n.kasta; uri o liping panlipunan
caste system:pag-uuring panlipunan
caster: n.“1. tagahagis; tagaitsa 2. botelya 3. maliit na gulong na ikinakabit sa paa ng silya, kama, atbp. upang madaling maitulak”
castigate: iv.kumastigo; parusahan; murahin o kagalitan
castigation: n.pagkastigo; pagpaparusa
casting: n.1. hagis; pukol; itsa 2. molde 3. hunos; pinaglunuhan
casting of vote:bumoto; pagboto; paghulog ng balota
cast iron: n.pundidong bakal
castle: n.kastilyo
castle in the air:nangangarap
castoff: adj.1. itinapon 2. itinakwil; pinabayaan
castoff: n.taong itinakwil
castor oil: n.aseyte de kastor
castrate: v.magkapon
casual: adj.1. di-inaasahan; di-sinasadya 2. di-pirmihan; di-palagian; pansamantala
casualization:(Econ.) kaswalisasyon
casualty: n.“1. taong nasaktan o namatay; napinsala 2. mga taong sugatan, nangasawi o nangamatay “
cat: n.1. pusa 2. katulad ng pusa 3. hito 4. (slang) tao
cat flea:pulgas
catabolism:katabolismo; katabolisim
catacomb: n.katakumba
catalfugue: n.1. burulan 2. tumba
catalepsis:katalepiya; katalepsis
catalog; catalogue: n.katalogo
catalyst:katalist; pambilis
catalytic isomerization:(Chem) isomerisasyong katalitiko
catapult: n.1. katapulta 2. tirador; paltik
catapult: v.biglang tumalon; mabilis na tumaas
cataract: n.1. katarata; kulaba o bilig sa mata 2. malaking talon 3. baha o malakas na agos ng tubig 4. malakas na buhos ng ulan
catarrh: n.kataro
catastrophe: n.1. trahedya 2. lubos na kasawian o kabiguan; kapahamakan
catcall: n.“malakas na ingay, hiyaw o sipol na nagpapakilala ng galit, pagtutol o panunuya sa isang nagtatalumpati”
catch: v.1. manghuli; dumakip; umaresto 2. sumalo; sumambot 3. umabot 4. umunawa 5. tumama 6. marinig 7. tumawag 8. dapuan o kapitan (colloq) 9. abutan 10. masunog
catch: n.1. salo; sambot 2. huli 3. sahod 4. karapat-dapat na mapangasawa 5. (colloq) panghuli 6. kawit o kalawit 7. trangka; aldaba
catch: adj.1. mapanlinlang; mapanligaw 2. mapang-akit
catch on:naintindihan
catcher: n.1. ang humuli o nakahuli 2. tagahuli; tagadakip 3. katser; tagasalo; tagasambot
catching: n.1. paghuli 2. pagsalo; pagsambot
catching: adj.1. nakahahawa 2. mapang-akit; mapanghalina 3. mapanlinlang
catchy: adj.1. nakalilinlang 2. madaling matutuhan at sauluhin 3. may-daya 4. kapansin-pansin; kapuna-puna
cathechism: n.katesismo
cathode: N.katod
cathouse: N.kasa; bahay aliwan; bahay ng puta
categorical: adj.1. absoluto; walang-pasubali; tiyak 2. tuwiran; tahasan
categorical question: n.tanong na kategorikal
categorize: v.klasipikasyon; tiyakin ang uri
category: n.kategoriya; kategorya (var.); klase; uri o kaurian
cater: v.magpakain o mamahala sa pagpapakain
caterer: n.“ang tao o restawran, na ang negosyo’y magpakain o mamahala sa pagpapakain”
caterpillar: n.“1. malaking higad o uod, na anak ng paruparong mariposa 2. traktorang ganito ang pangalan”
catfish: n.hito; kanduli
catgut: n.matibay na pisi o sinulid
cathartis: n.purga o pamurga
cathedral: n.katedral
catheter: n.kateter
catholic: adj.1. panlahat; pandaigdig; pangmundo; pansansinukob 2. mapagbigay; mapag-unawa; liberal 3. ng Katoliko o ng Simbahang Katoliko 4. Katoliko
catholic: n.Katoliko
Catholicism: n.Katolisismo
Catholicity: n.pagkakatoliko-ka
catlike: adj.parang pusa; walang-ingay o tahimik kung kumilos
catnap: n.idlip o pagkaidlip; hipig o pagkahipig
catnap: v.umidlip; humipig
catsup: n.ketsup
cattle: n.mga baka
catle raising: N.pagbabakahan
cattle range: N.rantso
cattle tick: N.garapata ng baka
cattleya: n.katleya
catwalk: n.makipot na daan o andamyo
caucus: n.kawkus; kokus (var.)
caucus: v.1. magkawkus; magkokus (var.) 2. dumalo sa isang kawkus
caudal: adj.1. katulad ng buntot 2. malapit sa buntot
caudate; caudated: adj.1. may-buntot 2. parang may-buntot
cauliflower:koliplower
cause: n.1. dahilan 2. kapakanan; kabutihan; kagalingan 3. layunin 4. pinagmulan; pinanggalingan 5. usapin; kaso 6. batayan; saligan 7. katwiran; matuwid
cause: v.1. maging dahilan (sanhi) 2. pagmulan 3. mag-utos 4. lumikha
cause a stir:gumawa ng kalokohan
cause and effect:dahilan at epekto
cause of action: n.sanhi o dahilan ng reklamo o usapin
caustic: adj.1. nakapapaso; nakapainit 2. masakit 3. mapanuya
caustic soda: n.lihiya; sosa
cauterize: v.pumaso; magsunog
caution: n.1. babala; paalaala 2. ingat
caution: v.1. balaan; paalalahanan 2. papag-ingatin
cautious: adj.maingat
cautious driver:napakaingat na drayber
cavalcade: adj.1. parada ng mga kabalyero 2. sunod-sunod na mga pangyayari
cavalier: n.1. maginoo; kabalyero 2. armadong nakakabayo o kabalyero
cavalry: n.kabalyeriya; hukbong kabayuhan
cave: n.kuweba; yungib; lungaw
cave: v.1. magkuweba 2. gumuho; lumugso
cave dweller:taong-kuweba
cave in:pumayag
cavern: n.malaking kuweba o hukay sa ilalim ng lupa
cavil: v.pumula
cavity: n.1. butas (sira) sa ngipin 2. guwang o hungkag sa bahagi
cavort: v.masayang tumalon-talon; lumundag-lumdag o magpalundag-lundag sa tuwa
caw: n.huni ng uwak
caw: v.humuni
cease: v.itigil; ihinto
cease: n.tigil; hinto; lubay; humpay
cease and desist order: n.utos na itigil at ihinto
ceaseless: adj.tuloy-tuloy; walang-tigil; walang-hinto; walang-humpay
cede: v.1. isuko 2. ilipat ang karapatan sa pagmamay-ari
cedula: n.sedula
ceiling: n.1. kisame 2. sukdulang taas 3. pinakamataas na takda
ceiling price:(Econ.) pinakamataas na presyo
celebrant: n.selebrador
celebrate: v.1. magdiwang 2. magbunyi 3. magdaos
celebrated: adj.bantog; tanyag; kilala; balita
celebration: n.1. pagdiriwang 2. pagbubunyi; pagsasaya 3. pagdaraos; pagsasagawa; pagganap
celebrity: n.1. kabantugan; katanyagan; pagkakilalang-kilala 2. taong kilalang-kilala
celebrity (movie actor):kilalang artista
celebrity night:gabi ng mga taong tanyag
celerity: n.bilis; ligsi; liksi
celery: n.seleri; apyo
celestial: adj.1. ng langit 2. malabathala; banal 3. nasa langit
celibacy: n.“1. di-pag-asawa; pananatiling walang asawa, bilang panata; pagkasoltero 2. lubos na pag-iwas sa kamunduhan; donselya, bilang panata”
celebate: n.1. matandang dalaga o binata 2. taong umiiwas sa kamunduhan
celibate: n.taong may-panatang hindi na mag-aasawa
cell: n.1. selda 2. (Biol.) selula 3. pila; maliit na baterya 4. silid
cellar: n.1. bodega sa silong 2. bodegang pintungan ng alak
cellist: n.tselista
cello: n.tselo; biyolontselo; bahong-biyolin
cellophance: n.selopeyn; selopen (var.)
cellular:selular
cement: n.1. semento 2. pasta (ngipin) 3. bigkis; buklod
cement: v.1. sementuhan; latagan 2. pastahan
cemetery: n.sementeryo; simenteryo (var.) kamposanto; libingan
censer: n.insensaryo
censor: n.sensor
censor: v.“sumensor; sumuri, suriin “
censorial jurisprudence:mapgsensurang hurisprudensiya
censorious: adj.mapamintas; mapamuna
censorship: n.sensura; pagpuna
censure: n.1. puna; pintas 2. sisi
censure: v.1. punahin; pintasan 2. sumisi
census: n.sensus; senso
census and statistics:senso at estadistika
Census and Statistics Office (National):Pambansang Tanggapan ng Senso at Estadistika
cent: n.sentabo
centavo: n.pera; sentimo; isang pera
centigrade scale:sukatang sentigrado
centenarian: adj.ng sandaang taon
centenarian: n.“taong ang gulang ay isang daang taon, humigit-kumulang”
centenary: adj.1. may-kaugnayan o ukol sa isang siglo 2. ng ika-100 anibersaryo o pagdiriwang
centenary: n.1. siglo 2. ikasandaang anibersaryo
centennial: adj.1. sandaang taon ang gulang 2. nangyayari minsan sa loob ng 100 taon
centennial: n.ang ika-100 anibersaryo o ang pagdiriwang nito
center: n.1. gitna; sentro 2. ikutan 3. kabayanan 4. puso (colloq); lunduyan 5. mata (colloq) 6. manlalarong panggitna 7. tampulan
center: v.1. isentro; igitna 2. pagitnaan 3. sentruhan 4. lubos na pag-ukulan
center: adj.panggitna; pansentro
center (face):“(Mil.) harap sa gitna, na”
center of gravity:sentro ng grabidad
centigrade: adj.sentigrado
centigrade: n.sentigrado
centigram; centigramme: n.sentigramo
centiliter: n.centilitro
centimeter; centimetre: n.sentimetro
centimo: n.sentimo; sentimos (var.) pera (colloq.)
centipede: n.alupihan
central: adj.1. gitna 2. sa o nasa gitna; panggitna 3. puno (colloq) 4. sentral 5. pangunahin; pinakamahalaga
central idea:pinakabuod ng kaisipan
centralization: n.sentralisasyon
centralize: v.1. pagsama-samahin 2. magsentralisa
centre (business):sentro ng negosyo
centre (relief):sentro ng pagtulong
Centre (Integrated Community):Sentrong Pinagsanib na Pamayanan
centrifugal force:puwersa sentripyugal; tulak palabas
century: n.siglo; daantaon; sandaang taon
ceramic: adj.1. ukol sa mga bagay na yari sa luwad 2. ng seramika o ng sining o paggawa ng mga bagay na yari sa luwad
ceramics: n.seramika
ceramist:seramist
cereal: adj.ng mga butil o ng mga damo o halamang namumunga ng mga butil
cereal: n.anumang bungang butil na kinakain ng tao
cerebellum: N.serebelum; serebelo
cerebral: N.ukol sa utak; serebral
cerebral palsy:paralisis sa utak; serebral palsi
cerebrum: N.malaking-utak; utak-pang-isip
ceremonial: adj.“1. seremonyal; ukol sa, o para sa panseremonya 2. ukol sa pagdiriwang”
ceremonial: n.1. pagdiriwang 2. seremonya; ritwal
ceremony: n.1. seremonya; ritwal 2. pagdiriwang; ang kinagawiang pagdaraos
certain: adj.1. tiyak; segurado; pihado 2. isa o ilan 3. tunay; totoo
certainly: adv.tiyak
certainty: n.1. katiyakan; kasiguruhan 2. bagay na tiyak
certificate: n.sertipiko; katibayan; nakasulat o limbag na patunay o patotoo
certificate of origin: N.sertipiko ng pinagmulan
certificate (stock):sertipiko ng puhunang sapi
certification: n.1. sertipikasyon; pagpapatunay; pagpapatotoo 2. pahayag na may-patunay
certified: adj.1. garantisado; sertipikado 2. pinatutunayan; pinatotohanan ng isang sertipiko
certified correct: N.pinatutunayang wasto
certified public accountant: N.pinatutunayang akawntant pampubliko
certificate of recognition: N.katibayan ng pagkilala
certified correct:pinatutunayang wasto
certify: v.1. patunayan; patotohanan; patibayan 2. garantiyahan 3. (Law) sertipikasyon; patunayan; pagtibayin
cerumen: n.tutuli
cervical: adj.1. ng leeg 2. ng parang leeg na bahagi ng matris (bahay-bata)
cervical canal:daanan sa kuwelyo ng matris
cervical cap: N.takip serbikal
cervices: n.“pangmarami ng cervix, tingnan”
cervicitis: N.impeksiyon sa kuwelyo ng matris
cervix: n.1. ang leeg (liig) 2. ang parang leeg na bahagi ng bahay-bata (matris)
cervix uterine:kuwelyo ng bahay-bata
cessation: n.pagtigil; paghinto
cessation from office:pagtatapos sa panunungkulan
cesspit: N.posonegro
cession: n.“pagsusuko o paglilipat ng karapatan, pag-aari, teritoryo”
cesspool: n.posonegro
ceteris paribus:(Econ.) ang ibang bagay ay hindi nagbabago
cha-cha: n.tsa-tsa
cha-cha: v.sumayaw ng tsa-tsa
chafe: v.1. magkuskos upang mag-init; pagkuskusin 2. maggasgas 3. magpayamot 4. magpagalit
chaff: n.1. ipa; darak (bran) 2. pinagputol-putol na dayami 3. bagay na patapon; basura (but used colloquially) 4. biro; kantiyaw; tukso
chaff: v.biruin; tuksuhin; kantiyawan
chagrin: n.1. pagkabigo 2. pagkapahiya
chagrin: v.mapahiya
chain: n.1. kadena; tanikala 2. buklod; bigkis; tali 3. kabit-kabit; dugtong-dugtong; kawing-kawing
chain: v.1. magkadena; magtanikala 2. maggapos
chain drive:pinatatakbo ng kadena
chain migration:(Econ.) magkakarugdog na pandarayuhan
chain of command: (Mil.) hanay ng pamunuan
chain reaction: V.kasunod na reaksiyon; sunod-sunod
chain smoke: v.manigarilyo nang sunod-sunod
chain smoker; chain-smoker: n.taong kung manigarilyo’y sunod-sunod
chair: n.1. silya; upuang may-sandalan para sa isang tao 2. tagapangulo
chair: v.panguluhan
chairbound:nagtatrabaho sa opisina
chairman: n.tagapangulo
chairman: v.panguluhan
chairmanship: n.pagkapangulo
chairwoman: n.babaing tagapangulo
chalet: n.tsalet
chalice: n.1. kopa 2. kalis 3. hugis-kopang bulaklak
chalkie:guro sa eskwelahan o paaralan
challenge: n.1. hamon 2. tutol
challenge: v.1. hamunin 2. tutulan; kontrahin; salungatin
challenge (reply) of password:(Mil.) hamon (sagot) ng isang ganting pahatid
challenger: n.1. ang humahamon 2. ang tumututol; ang kumukontra; ang sumasalungat
chamber: n.“1. kuwarto o silid sa isang bahay; silid-tulugan 2. tanggapan o opisina ng huwes, na katabi ng hukuman 3. bulwagang pulungan 4. kamara 5. konseho”
chamber (lower and upper):mababa at mataas na kapulungan
chambermaid: n.kamarera
chameleon: n.kameleon; kamelyon (var.) hunyango
chamois (skin o leather): n.gamusa
champ: n.(slang) ang kampeon; kampiyon (var.)
champagne: n.sampan; tsampan
champion: n.1. kampeon; kampiyon (var.); tsampiyon 2. tagapagtanggol 3. ang nanalo ng unang gantimpala
champion: v.ipagtanggol; ipaglaban
championship: n.1. pagtatanggol; pagtataguyod 2. kampeonato; kampiyonato (var)
championship: adj.“ukol sa, kampeonado”
chance: n.1. pagkakaton 2. pag-asa 3. sapalaran; kapalaran; suwerte 4. mabuting suwerte 5. posibilidad; pagkamaaaring mangyari
chance: v.1. magkataon 2. magkasuwerte
chancellor: N.tsanselor
chancy: ADJ.mahirap; delikado
chandelier: n.aranya; tsandelyer
change: v.1. baguhin; ibahin 2. palitan; halinhan 3. papalitan 4. bihisan
change: n.1. sukli; palit 2. pagbabago; pag-iiba 3. barya; bariya (var.) mulay 4. paghahalili; pagpapalit
change interval:(Mil.) pagpalit ng pagitan
change of life:tigil ng regla
change (spontaneous societal):kusang pagbabago ng lipunan
changeable: adj.1. mababago; maiiba 2. mapapalitan; mahahalinhan 3. pabago-bago; paiba-iba; papalit-palit
changeless: adj.walang-nabago; di-nabago
channel: n.1. lunas 3. kanal kipot (colloq) 5. istasyon
channel: v.paraanin
channel of communication:daluyan ng komunikasyon
channel (drain):paagusan; paanuran
Channel (English):Dagat Lagusang Ingles
chant: n.1. awit; kanta; melodiya 2. paawit na tono ng pagsasalita
chant: v.awitin; kantahin
chaos: n.” hindi magkamayaw na gulo, kaguluhan; labis na pagkaligalig”
chaos theory:(Econ.) teorya ng gulo
chaotic: adj.magulong-magulo; ligalig na ligalig; hindi magkamayaw sa gulo
chap: n.(colloq) 1. lalaki o batang lalaki 2. (dial.) suki
chap: v.1. paputukin 2. pumutok 3. gumaspang
chapel: n.kapilya; bisita; tuklong
chaperon; chaperone: n.tsaperon
chaperon; chaperone: v.tsaperunan
chaplain: n.“kapilyan; tsaplen; pare, ministro o pastor”
chapped: adj.putuk-putok
chaps: n.pantalong balat (katad)
chapter: n.1. kabanata 2. kapitulo 3. sangay; balangay 4 bahagi
chapter heading:pamagat ng kabanata
char: v.1. sumunog 2. pumaso
char: n.1. uling 2. (pl) abo
character: n.1. pagkatao 2. katangian 3. ugali; asal 4. titik; letra 5. uri; klase 6. tauhan 7. paninindigan 8. papel (colloq) 9. kakaibang tao
character building:pagpapabuti ng ugali
character education:edukasyon sa wastong pag-uugali
character trait:katangiang pagkatao
characteristic: adj.likas; katutubo
characteristic: n.katangian
characterization: n.1. paglalarawan ng mga katangian o kaugalian 2. paglalarawang-tauhan
characterize: v.1. magsalarawan 2. magpakilala
charcoal: n.1. uling 2. lapis o kreyolang yari sa uling 3. larawan o drowing na ginawa sa pamamagitan ng lapis o kreyolang yari sa uling
charge: v.1. magpabayad 2. maglista 3. pamahalain; pangasiwain 4. kargahan 5. idemanda; ihabla; isakdal 6. papanagutin 7. pagbintangan; paratangan 8. sumalakay; lumusob; umatake 9. utusan 10. tutukan
charge: n.1. singil; bayad 2. karga 3. sagutin; pananagutan; responsibilidad 4. pamamahala; pangangasiwa; pangangalaga 5. sakdal; demanda; habala 6. bintang; paratang 7. salakay; lusob; atake 8. utos
chargeable: adj.1. masisingil; maaaring singilin 2. maisasakdal; maihahabla; maididemanda 3. maaaring bintangan o paratangan
charging handle:(Mil.) hawakang panulak
chariot: n.1. karosa 2. karwahe; karuwahe (var.)
charisma: n.karisma
charitable: adj.1. mapagkawanggawa; matulungin 2. mabait; mapagbigay; maunawain
charitable institution:mga institusyong pangkawanggawa
charitableness: n.1. pagiging mapagkawanggawa 2. kabaitan; pagkamapagbigay; pagkamatulungin; pagkamaunawain
charity: n.1. kagandahang loob; pagkamapagbigay 2. pagkakawanggawa 3. tulong o abuloy 4. institusyon o samahang pangkawanggawa
charlatan: n.taong nagkukunwang marunong
charm: n.1. pang-akit; panghalina; gayuma 2. kagandahan; alindog 3. anting-anting; galing
charm: v.akitin; halinahin; bighaniin
charmed: adj.1. mapalad; masuwerte 2. nagayuma; naingkanto 3. nalugod 4. nahalina
charming: adj.1. maganda 2. kaakit-akit; kahali-halina; mapanggayuman; kabigha-bighani
chart: n.1. mapa; tsart 2. talaang-guhit; talangguhit
chart: v.1. imapa; isamapa 2. ipakita sa talaang-guhit
chart (flow):tsart sa pagkilos
chart (functional):tsart sa pagsasagawa
chart (position):tsart sa puwesto; tsart sa tungkulin
chart (status of work):tsart sa kalagayan ng nagawa
charter: n.1. karta; prangkisa 2. tanging karapatan; pahintulot 3. ang kasulatan o dokumento 4. ang pag-upa o pag-arkila
charter: v.1. umupa 2. magpaarkila; magpaupa 3. magkaloob ng karta o prangkisa
chartered city:may kartang lungsod
chartism:(Econ.) tsartismo
chary: adj.1. maingat 2. matipid 3. maramot; kuripot
chase: v.1. habulin; tumugis; tugisin; hagarin 2. sundan; tugaygayan 3. itaboy; palayasin; bugawin
chase: n.paghabol; pagtugis; pahagad
charter: n.1. ang humahabol 2. tubig o serbesa
chartered city:lungsod na may tsarter
chartered plane:eroplanong tsarted
chaser: n.1. tagaukit 2. pangroskas ng mga turnilyo
chasm: n.“1. malalim na bitak sa lupa; makipot at malalim na bangin. 2. malayong agwat, pagkakalayo o pagkakaiba 3. puwang; pagitan; agwat”
chassis: n.1. tsasis; almason 2. (slang) ang katawan o pangangatawan ng isang babae
chaste: adj.1. malinis; dalisay; walang-dungis 2. donselya; birhen 3. mahinhin; disente
chasten: v.1. kastiguhin 2. supilin; sugpuin 3. dalisayin
chastise: v.1. paluin; kastiguhin 2. murahin; kagalitan
chastity: n.1. kalinisan; kadalisayan; kawalang-dungis 2. kahinhinan; kadisentihan 3. kabasalan; buhay na walang asawa 4. kabirhinan; kadonselyahan
chat: v.mag-usap
chat: n.usapan
chatter: v.1. kumara 2. magdaldalan; magsatsatan
chatter: n.1. kara o karahan 2. daldal; satsat
chatterbox: n.taong madaldal; daldalero
chatty: adj.madaldal; masatsat
chauffeur: n.tsuper; drayber
chayote:sayote
cheap: adj.1. mura 2. mahinang kalse (uri) 3. hamak; mababang uri
cheap: adv.sa murang halaga
cheap as a dirt:walang kuwentang babae
cheap drunk:madaling malasing
cheap money:(Econ.) murang salapi
cheapen: v.1. magpababa ng halaga; pamurahin 2. magpababa ng uri
cheaper: adj.mas mura; higit na mura; mas mababa o higit na mababa ang halaga (presyon)
cheapie: adj.murang bagay
cheapskate: n.taong kuripot o maramot; taong hidhid o matipid na matipid
cheat: n.1. panlilinlang; pandaraya; panunuba 2. taong manlilinlang; taong manunuba
cheat: v.1. manlinlang; mandaya 2. manuba
cheater: n.1. mandaraya; manlilinlang 2. manunuba
check: n.1. tseke 2. biglang hinto o paghinto; biglang tigil o pagtigil 3. pagsusuri; pag-iksamin
check: v.1. tsekan 2. pigilin; sugpuin 3. siyasatin; suriin; iksaminin 4. tingnan; imbestigahan
check and balance:suriin at balansehin
cheque (bouncing o rubber):tsekeng walang pondo; tsekeng tumalbog
checkout chick: N.kahera sa tindahan
check list: N.talaang paniyak; listahan; tsek list
check valve: N.balbulang bumubukas para sa pagdaloy ng hangin
check up (physical):pagpapatingin ng katawan
check up (regular physical):palagiang pagpapatingin ng katawan
checkbook: n.libreta ng mga blangkong tseke
checker: n.1. ang isa sa maliliit na kuwadrado sa damahan 2. ang isa sa labindalawang pitsang ginagamit sa damahan
checker: n.tseker; tagatsek
checkerboard: n.damahan
checkered: adj.1. dama-dama 2. pabago-bago; papalit-palit
checkers: n.1. dama 2. damit na may disenyong dama-dama
checking account:kuwenta/akawnt na pantseke
checkup; check-up: n.pagsusuri ng o pagpapasuri sa isang manggagamot
cheek: n.1. pisngi 2. (colloq) kabastusan; kawalang-galang
cheekbone: n.buto sa dakong itaas ng pisngi
cheep: n.siyap
cheep: v.sumiyap
cheer: n.1. saya; tuwa; galak 2. masigabong palakpakan; masayang hiyawan; di-magkamayaw na sigawan
cheer: v.1. magpasaya; magbigay tuwa o galak 2. magsaya; matuwa; magalak 3. pumalakpak 4. masayang magsigawan
cheerful: adj.1. masaya; kawili-wili 2. aliwalas 3. kaaya-aya
cheerfulness: n.1. kasayahan 2. kasiglahan 3. kagalakan
cheering squad:pangkat ng mga tsirer; pangkat ng mga mangangantiyaw
cheerless: adj.malungkot; mapanglaw; di-masaya; walang-saya
cheery: adj.1. masaya; maligaya 2. masigla 3. maaya-aya
cheese: n.keso
cheesecloth: N.katsa
cheesy: adj.1. amoy-keso; lasang-keso 2. (slang) mahinang klase; mababa ang uri
chef: n.kusinero; tagapagluto
chef-d’oeuvre: n.(fr) obra maestra
chemical: adj.1. ng o may kinalaman sa kimika 2. ginagamit sa kimika
chemical: n.kimikal
chemical change:pagbabagong kemikal
chemical research:pananaliksik kemikal
chemical shift:(Chem) usad ng senyal
chemical substance:sustansiyang kemikal
chemise: n.1. kamison 2. kamisola; bata; pambabaing damit-pambahay
chemist: n.1. kimiko 2. pagmaseutiko (masc); pagmaseutika (fem) 3. butikaryo (for druggist)
chemistry: n.kimika
cheque: n.tseke
cheque (bank):tseke ng bangko
chequebook: N.libreta ng tseke; tsekbuk
cherimoyer: N.litsiyas
cherish: n.1. mahalin 2. mangalaga 3. masayang isaisip
cherry: n.1. seresa 2. ang punong-kahoy na namumunga nito 3. matingkad na pula
cherub; cherubim: n.kerubin; anghel
chess: n.ahedres; tses
cheesboard: n.tsesboard; ang bord na pinaglalaruan ng ahedres
chest: n.1. dibdib 2. pitso 3. kaban; baul 4. kahon
chestnut: n.1. kastanyas 2. ang punongkahoy na namumunga nito
chest of drawers: n.aparador
chevron:karne ng kambing
chew: v.1. nguyain 2. ngatain 3. pangusin 4. pag-aralang mabuti; pag-isipang mabuti; pagtalunang mabuti; isaalang-alang na mabuti
chew: n.1. nguya; ngata; pangos 2. bagay na ngatain o ningangata; maskada
chew thoroughly:nguyaing mabuti
chick: n.1. sisiw 2. inakay ng isang ibon 3. (slang) dalaga 4. bunso; bunsong anak
chick pea: n.garbansos
chicken: n.1. manok; inahin; tandang; dumalaga; katiya; labuyo 2. karneng manok 3. taong walang-karanasan; bagito 4. (slang) duwag
chicken: adj.1. ukol sa manok 2. duwag; takot; mahina ang loob
chicken: v.(slang) matakot; mawalan o masiraan ng loob
chicken breast: n.pitso
chicken-hearted: adj.1. duwag; takot 2. mahiyain
chicken’s nest: N.pugad ng manok
chicken pox: n.bulutong-tubig
chide: v.1. murahin; kagalitan; pagsalitaan; pagsabihan 2. sumbatan 3. sisihin
chief: n.puno; hepe
chief: adj.1. pinakamataas 2. pinakamahalga; pangunahin
chief executive: n.(C-Ex) ang Pangulo ng Bansa
chief executive of the province:pinunong-lalawigan
chief justice of the supreme court: n.Punong Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman
Chief Magistrate:Punong Mahistrado
chief of police:hepe ng pulisya
chiefly: adv.1. lalo na; higit sa lahat 2. lamang
chiefly: adj.parang hepe; katulad ng hepe
chieftain: n.puno; lider
chiffon: n.“gasa, na yari sa manipis at nanganganinag na tela”
chignon: N.pusod
child abuse: n.abuso sa bata
child’s attitude: N.saloobin ng bata
chilbrain: n.“masakit na pamamaga o sugat sa paa o kamay, na likha ng lamig 2. bata 3. anak 4. bunga (colloq.)”
childbearing: n.pagbubuntis; pagdadalang-tao
child-bearing: adj.buntis; nagdadalang-tao
childbirth: n.panganganak; pagsisilang ng sanggol
child care: N.pag-aalaga ng bata
child development: N.pag-unlad ng bata
childhood: n.pagkabata; kabataan; kamusmusan
childhood disease:sakit mula sa pagkabata
childing: adj.buntis; nagdadalang-tao
childish: adj.parang bata; katulad ng bata
childless:adj.walang-anak; di-nagkakaanak
children: n.pangmarami ng child
children’s activities:gawaing pambata
children’s literature:panitikang pambata
chili: n.sili
chill: n.1. ginaw; ngiki 2. lamig
chill: adj.1. malamig 2. di-magiliw; walang-sigla
chill: v.1. mangaligkig sa ginaw; magkangiki; ginawin 2. manlamig; palamigin
chilly: adj.1. malamig; maginaw 2. walang-sigla; di-magiliw
chime: n.1. huwego ng mga kampana na magkakasuwato ang tunog 2. telembang 3. tugtog; tunog
chime: v.“1. tumugtog, tumunog 2. tumelembang”
chimney: n.1. tsimenea; pausukan 2. imbulo; tubo; bombilya
chimpanzee: n.tsimpansi; tsonggong maliit sa gorilya
chin: n.baba; bahagi ng mukha na nasa ibaba ng bibig
china: n.“(C-)tsina; sungsong 2. porselana; losa 3. mga pinggan, mangkok, kamaw, bandihado, tasa, platito, atbp, na yari sa porsela o losa”
Chinaman: n.Tsino; Intsik na lalaki
China process:pamamaraang Tsina
Chinese: adj.ng Tsina o ng mga Intsik
Chinese: n.1. Intsik; Tsino; mamamayan ng Tsina 2. ang wika ng mga Intsik o ng Tsina
chink: n.bitak; putok; biyak
chink: n.1. kalansing 2. bariya; sinsilyo
chiropodist:keropodis; espesyalista sa paa
chip: n.1. tala; pinaglabrahan 2. maliit na piraso; kapiraso 3. bibinga 4.pamantingin 5. pingas; bungi 6. pitsa 7. pamaki; mga pamaki 8. maliit na tipak
chip: v.pingasin; tapyasin
chip-in: N.tulong
chipper: N.de makinang sinsel
chipped: adj.may-pingas; may-tapyas
chipping: N.pagpait ng pahilis
chirp: n.1. huni 2. siyap
chirp: v.1. humuni 2. sumiyap
chirpy: ADJ.masaya; masigla
chisel: n.pait
chisel: v.paitin
chiseling across the grain:pagpapait nang pahalang sa hilatsa
chivalrous: adj.1. galante 2. matapang; magiting 3. marangal; maginoo
chivalry: n.1. kagalantihan 2. katapangan; kagitingan 3. karangalan; pagkamaginoo
chlorination: N.paglalagay ng klorin sa tubig; klorinesyon
chlorine: n.kloro; klorin
chlorine solution:klorin solusyon
chloroform: n.kloropormo; kloroporm
chlorophyll: N.kloropil
chloroplast: N.koloroplas
chocolate: n.1. tsokolate; tsokolet 2. kending yari sa tsokolate 4. kulay-tsokolate
choice: n.1. pagpili 2. pamimili 3. ang gusto (ibig); nakararami 4. ang pinakamahusay o higit na nagugustuhan 5. ang pagpilian
choice of law: n.pagpili ng batas
choir: n.koro
choke: v.1. sakalin 2. inisin 3. makahirin; mabulunan 5. mabitalukan; mabilaukan
choke: n.1. saka; pag-inis 2. hirin; bulon 4. bara; pasak 5. balbula
choke tube: N.tsok tyub
choker: N.tsoker
cholera: n.kolera
cholera (hog): N.kolera ng baboy
choleric: adj.bugnutin; magagalitin; sumpungin
cholesterol: n.kolesterol
choose: v.1. pumili 2. humirang 3. pagpasiyahan 4. marapatin; mabutihin
choosy; choosey: adj.mapili; pihikan
chop: v.1. putulin 2. palakulin 3. tadtarin 4. labrahin 5. tabasin 6. tagain
chop: n.“1. pagputol sa pamamagitan ng itak, puthaw o palakol 2. tadtad 3. tatal 4. hiwa o piraso ng karne 5. maiikli’t pauntol-untol na galaw ng alon sa dagat”
chop: n.1. panga 2. pisngi 3. tatak; marka 4. (colloq) uri; klase
chop: v.pumaling o bumaling; mag-iba ng direksiyon
chopper: n.1. mananadtad o tagapagtadtad ng karne 2. gamit na pantadtad 3. (slang and pl.) pustisong ngipin 4. (colloq) helikopter
chopping blocks: n.tadtaran
choppy: adj.1. maalon 2. pabago-pabago o paiba-iba
chops: n.1. ang mga panga 2. ang bibig at ibabang bahagi ng mga pisngi
chopstick: n.sipit ng Intsik
chop suey: n.tsapsuy; sapsuy (var.)
choral: adj.“inaawit ng, koro”
choral; chorale: n.1. ang komposisyon o katha para sa koro 2. grupo o pangkat ng mga manganganta; koro
choral group: N.pangkat ng mang-aawit
choral reading: N.sabayang pagbasa
choral recitation: N.sabayang pagbigkas
chord: n.1. kuwerdas; bagting ng instrumentong 2. damdamin; emosyon 3. (Anat) pusod
chord: n.“kombinasyon ng tatlo o higit na tono, na kapag tinutugtog ay magkakasuwato ang tunog”
chord: v.“1. isatono; ilagay sa tono 2. tumugtog ng piyano, gitara at iba pang insturmentong may-kuwerdas”
chore: n.1. pangkaraniwang maliliit na gawain o trabaho sa bahay 2. trabaho o tungkuling mahirap o hindi kasiya-siya
chores (home): N.mga pang-araw-araw na gawaing bahay
chores (school): N.mga pang-araw-araw na gawaing paaralan
choreograph: v.magkoreograp
choreographer: n.koreograpo; koreograper
choreography: n.1. koreograpiya 2. pagsasayaw
chorister: n.1. miyembro ng koro 2. ang lider o puno ng koro
chortle: v.humalakhak
chorus: n.1. grupo o pangkat ng mga mang-aawit; koro 2. anumang binibigkas o inihihiyaw nang sabay-sabay
chosen: adj.1. pinili 2. hinirang
Christ: n.Kristo; Hesukristo
christen: v.1. magbinyag; binyagan 2. pangalanan 3. tawagin 4. pasinayaan
Christendom: n.1. ang mga Kristiyano sa kalahatan 2. sangkakristiyanuhan
christening: n.1. pagpapasinaya
Christhood: n.pagka-kristo; pagiging Kristo
Christian: n.1. Kristiyano; taong binyagan 2. (colloq) mabuting tao; kagalang-galang na tao
Christian: adj. 1. may-kinalaman kay Hesukristo o sa relihiyong batay sa kanyang mga turo 2. makakristiyano; mabait at masunurin sa aral ng Kristiyanismo
Christianity: n.1. Kristiyano; ang relihiyon ng mga Kristiano 2. pagkakristiyano; pagiging Kristiyano 3. ang buong Sangkakristiyanuhan
Christmas: n.Pasko; Paskuwa
Christmas: adj.1. ng Pasko 2. sa Pasko 3. Pamasko
christmas (gift): N.pamasko
chromatic aberration: N.paglinis ng sinag; aberasyon
chromium:kromyum
chromosomes: N.kromosom
chronic disease: N.paulit-ulit na sakit
chronic: adj.1. hindi gumagaling 2. matagal nang nakaratay 3. tuloy-tuloy; walang-katapusan; palagian
chronic: n.tao o maysakit na matagal nang nakaratay
chronicle: n.kasaysayan; istorya
chronological: adj.magkakasunod
chronological age:kronolohikong edad
chronology: n.pagkakasunod-sunod
chrysalid: adj.ng piyupa o ng anak-uod ng paruparo
chrysanthemum: n.krisantemo
chubby: adj.mabilog; maumbok; matambok; maburok
chuck: v.1. tapikin nang marahan sa ilalim ng baba 2. ihagis; ipukol 3. (slang) alisin 4. umalis sa trabaho 5. isuka
chuck: n.“1. putol o piraso ng karneng baka, na kasama ang mga bahaging nasa gato (vise) 2. hagis; pukol”
chuckle: v.1. tumawa nang mahina; humalikhik 2. pumutak nang mahina
chuckle: n.1. mahinang tawa; halikhik 2. mahinang putak ng inahing manok
chum: n.1. taong kasino sa kuwarto 2. katoto; matalik na kaibigan
chum: v.1. magsuno sa kuwarto 2. maging magkatoto; maging matalik na magkaibigan
chummy: adj.mabait; magiliw makitungo
chunk: n.1. lapang; malaking piraso o katay 2. malaking tipak 4. malaking bahagi
church: n.1. simbahan 2. iglesya
church: adj.ng o ukol sa simbahan
churchyard: n.1. patyo 2. bakuran o looban ng simbahan
churlish: adj.1. bastos; salbahe 2. magagalitin
churn: n.1. sisidlang batihan o alugan ng gatas sa paggawa ng mantikilya 2. di-pangkaraniwang pagkaligalig o pagkakagulo
churn: v.1. batihin ang gatas sa paggawa ng mantikilya 2. kalugin nang malakas
churned up:pagalitin
chute: n.1. talon 2. matarik na padagusdusan
chute: n.(colloq.) parakaida; parakadya (var.); parasyut 3. (colloq) parakaida; parakadya (var) parasyut
cicada: n.kulilis; kulilig
ciatrice; cicatrix: n.1. langib ng naghihilom o natutuyo nang sugat 2. peklat; pilat
cicatrize: v.magpapeklat; magpapilat; magpahilo
circular motion: N.pabilog; paikot
circulatory system: N.daluyang-dugo
cider: n.katas ng mansanas
cigar: n.“maliit na bilot na dahon ng tabako, na hinihithit; tabako; abano; sigaro”
cigarette; cigaret: n.sigarilyo
cigarette holder (pipe): n.pipa
cigar holder (pipe): n.kuwako
cigar or cigarette stub: n.upos; beha
cinch: n.1. satiyan 2. (colloq) mahigpit na hawak o pigil 3. bagay na madaling gawin
cinch: v.1. higpitan o hapitin ang satiyan 2. hawakan o pigilan nang mahigpit
cinchona: n.1. singkona; punongkahoy 2. ang mapait na balat ng punong-kahoy na ito
cincture: n.1. sinturon; paha; bigkis; sintas 2. paggamit o paglalagay ng sinturon
cincture: v.sinturunan; pahaan; bigkisan; sintasan
cinder: n.“1. bagay 2. abo 3. dupong 4. karbong may apoy pa, ngunit wala nang ningas”
cinder: v.1. pumugnaw; tumupok 2. tabunan ng abo
cinema: n.1. sine; pelikula 2. sinihan
cinerator: n.sunugan ng bangkay; krematoryo; sinerador
cinnamon: n.1. kanela 2. naninilaw-nilaw na kulay-kape
cinnamon: adj.1. kulay-kapeng naninilaw-nilaw 2. tinimplahan o hinaluan ng kanela o sinamon
cipher: n.1. sero 2. kodigo o sulat o kasulatan
circle: n.1. bilog; sirkulo 2. ang guhit sa paligid ng bilog 3. anumang bagay na mabilog 4. grupo; pangkat; sirkulo
circle: v.1. bilugan; sirkuluhan; lagyan ng bilog 2. paligiran; palikutan 3. umikot
circlet: n.maliit na bilog (sirkulo)
circuit: n.1. paligid; paikot; palibot; sirkumperensiya 2. ikot; ligid 3. linya
circuitous: adj.1. maligoy; pasikot-sikot 2. paikot-ikot; di-tuwiran
circular: adj.bilog
circular: n.1. sirkular; palibot-liham; palibot-sulat 2. paunawa; patalastas; anunsiyo
circularize: v.1. magpahatid ng sirkular (palibot-liham)
circular saw: n.bilog o mabilog na lagari
circulate: v.1. tumakbo (colloq.); manalaytay 2. kumalat; lumaganap 3.ikalat
circulating library: n.aklatang nagpapahirap o nagpapaupa ng mga aklat (libro) sa mga tagalabas
circulation: n.1. sirkulasyon; pagpapakalat 2. pagtakbo; pananalaytay 3. pag-ikot 4. dami ng siping nabibili
circulator: n.1. tagapagkalat o tagapagpalaganap 2. taong dalahira; tsismoso (masc.)
circulatory: adj.may-kinalaman sa sirkulasyon
circulatory system:sistema ng sirkulasyon ng dugo
circumcise: v.tuliin
circumcision: n.pagtutuli
circumference: n.1. ang guhit sa paligid ng bilog o sirkulo 2. sirkumperensiya
circumflex: n.tuldik na pakupya
circumflex: adj.pakupya
circumlocution: n.“1. maligot at mahabang pagsasalita, pagpapahayag o pagpapaliwanag 2. pangungusap, pahayag o paliwanag na maigoy at mahaba”
circumnavigate: v.maglayag sa buong mundo
circumnavigation: n.paglalayag sa buong paligid ng mundo
circumnavigator: n.ang taong naglayag sa buong paligid ng mundo
circumspect: adj.1. maingat 2. mahinahon; banayad; hindi pabigla-bigla
circumstance: n.1. pangyayari 2. kalagayan; katayuan; situwasyon 3. pagkakataon; kapalaran; suwerte 4. mga bagay-bagay; mga kadahilanan; mga pangyayari 5. halimbawa; ihemplo
circumstantial: adj.1. batay sa mga pangyayari 2. di-gaanong mahalaga; kataon 3. maliwanag
circumvent: v.1. paligiran 2. pikutin; bitagin 3. linlangin
circus: n.sirko
cistern: n.tangke o malaking imbakan ng tubig
citadel: n.kuta o muog
citation: n.1. sitasyon 2. banggit; sipi 3. pagbanggit 4. pagkilala
cite: v.1. banggitin 2. sipiin 3. parangalan; gawaran ng karangalan
citizen: n.mamamayan
citizen (adult):mamamayang may gulang
citizen (gifted):mamamayang may angking talino
citizen (natural-born):katutubong anak na mamamayan; tubo sa bansang mamamayan
citizen (foreign):mamamayang dayuhan
citizen army:hukbo ng mamamayan
citizen’s pledge:panata ng mamamayan
citizenry: n.ang mga mamamayan sa kalahatan; buong sambayanan
citizenship: n.pagkamamamayan
citizenship education:edukasyon sa pagkamamamayan
citizenship (renounced):nagtakwil sa pagkamamamayan
citizenship training: N.pagsasanay sa pagkamamamayan
citrus: n.“1. sitro; sitrus 2. alinman sa mga bungang gaya ng naranghita, kahel, suha, at iba pang kauri ng mga ito”
citrus: adj.ng sitro o sitrus
city: n.lungsod; siyudad
city: adj.1. ng lungsod; ng siyudad
city capital: N.punong-lungsod
city hall: N.bahay-pamahalaan ng lungsod
civic: n.pambayan; pangmamamayan
civic education: N.edukasyong sibiko
civic efficiency: N.kahusayang sibiko
civic life: N.buhay sibiko
civic spirited: N.may diwang makabayan
civics: n.“ang sangay ng agham pampulitika na may-kinalaman sa mga kapakanan, tungkulin at karapatan ng mga mamamayan”
civil:adj.1. ng isang mamamayan o ng mga mamamayan 2. pambayan; pangmamamayan 3. sibil 4. magalang
civil action: n.aksiyong sibil
civil code: n.Kodigo Sibil
Civil Defense Adminstration:Pangasiwaan ng Tanggulang Sibil
civil disobedience: n.mapayapang pagsalungat ng mga mamamayan o ng bayan sa pamahalaan; di-pakikiisa o di-pakikipagtulungan sa pamahalaan
civil government: N.pamahalaang sibil
civil liability: n.pananagutang sibil
civil negligence: n.kapabayaang sibil
civil obligation: n.obligasyong sibil
civil procedure: n.prosidimiyento sibil
civil remedy: n.remedyo sibil
civil right: n.karapatang sibil
civil service: N.serbisyo sibil
civil service law:batas ng serbisyo sibil
civil service rules:estado sibil; kalagayang sibil
civil status: N.katayuang sibil
civil war: n.giyerang sibil
civilian: n.sibilya; paysano
civilian: adj.ng sibilya o mga sibilya; pansibilyan 2. nakasibilya; nakapaysano
civility: n.1. kagalangan; kapitaganan 2. gawa o pangungusap na magalang
civilization: n.1. sibilisasyon; kabihasnan 2. kasibilisaduhan 3. kultura; kalinangan 4. pagsisibilisa; pagmumulat sa kabihasnan
civilize: v. masibilisa; mamulat sa kabihasnan; maging sibilisado
civilized: adj.sibilisado; hindi na mangmang; nag-aral; may-pinag-aralan; edukado
civil service: n.serbisyo sibil; palingkurang-bayan
clack: v.1. tumaguktok 2. dumaldal 3. kumalak; pumutak
clack: n.1. taguktok 2. daldal 3. kakak o putak ng inahin
clad: v.“pangnagdaan at pandiwaring pangnagdaan ng clothe, tingnan”
clad: adj.may-damit; nakadamit; maysuot
claim: v.angkinin 2. sabihin; kailanganin 4. patunayan 5. hilingin; hingin
claim: n.1. hiling 2. sabi; pahayag; salaysay 3. pag-angkin; paghahabol 4. karapatan
claimant: n.1. ang may-hiling o ang may-kahilingan 2. ang naghahabol 3. tagapagmana
clairvoyance: n.malinaw na pag-unawa
clairvoyant: adj.1. nakahuhula ng mga bagay na hindi nakikita 2. may malinaw na pangunawa
clairvoyant: n.taong may malinaw na pang-unawa
clam: n.1. ang alinman sa mga hayop-tubig 2. ang malambot at kinakaing laman ng mga moluskong ito; kabibe at mga uri nito
clam: v.“manguha ng kabibi, paros, kabya, lukan, tulya”
clamber: v.mag-ukyabit
clamber: n.ukyabit
clammy: adj.“malamig, basa-basa at nanlalagkit”
clamor: n.1. malakas na hiyawan o sigawan; magulong paghihiyawan o pagsisigawan 2. maingay na paghingi ng katarungan
clamor: v.1. maghiyawan o magsigawan nang malakas o maingay 2. maingay na humingi o hingin
clamorous: adj.1. maingay at magulo; naghihiyawan; nagsisigawan 2. maingay na humihingi
clamp: n.gato; pang-ipit
clamp: v.yumabag
clan: n.1. angkan 2. lipi; tribo 3. lahi 4. pamilya 5. grupo; pangkat
clandestine: adj.lihim; tago; lingid; sekreto
clang: n.telembang
clanger: n.(colloq) kabastusan
clangor: n.tuloy-tuloy na telebang o pagtelembang
clangor: v.tumelembang nang tumelembang
clank: n.kalantog
clank: v.1. pakalantugin 2. kalantugin
clannish: adj.labis na makaangkan
clap: n.1. palakpak 2. dagundong; kalugkog 3. tampal
clap: v.1. dumagundong; kumalugkog 2. pumalakpak 3. tumampal
clapboard: n.“manipis at makitid na tablang pantabiki, na manipis ang isang gilid”
clapper: n.1. ang taong tagapalakpak 2. pangkatok
clarification: n.1. pagpapalinaw 2. pagpapaliwanag
clarifier: n.1. bagay na pampalinaw 2. ang nagpapaliwanag
clarify: v.1. palinawin; maging malinaw 2. liwanagin
clarinet: n.klarinete
clarity: n.1. kalinawan 2. kaliwanagan
clash: n.1. salungatan 2. banggaan; kolisyon 3. sagupaan; labanan; tunggalian; awayan; kagalitan; digmaan; gera 4. kalantog o ingay
clash: v.1. magkasalungat 2. bumangga; magbanggaan 3. magsagupa; mag-away; magkagalit; magdigma
clasp: v.1. magdaop 2. hawakan nang mahigpit 3. yumakap 4. ihibilya 5. isara ang kalawit
clasp: n.1. daop 2. yakap; yapos 3. kawit 4. hibilya 5. hawak na mahigpit 6. panara
class: n.“1. klase 2. uri 3. pagkaklase 4. mga tao, hayop o bagay na magkakauri o magkakaisang-uri 5. grupo”
class: v.ilagay sa uri ng
class discussion:pagtatalakayan sa klase
class suit:sama-samang sakdal
classic: adj.“1. napakataas ang uri; nagpakahusay 2. klasiko; primera klase 3. ng, ukol sa o may-kinalaman sa literatura ng matandang Gresya o Roma”
classic: n.“1. bantog na manunulat, artista ng matandang Gresya o Roma 2. Obra o katha, na ipinalalagay na napakahusay; obra maestra”
classical: n.klasiko
classical economics:ekonomiks na klasikal
classical model:(Econ.) modelong klasikal
classical natural law of legal theory:teorya panlegal ng klasikong likas na batas
classical studies:araling klasikal
classical unemployment:(Econ.) klasikal na desempleo
classification: n.1. klasipikasyon; pagkaklasipika 2. uring kinabibilangan
classify: v.“magklasipika; paghiwahiwalayin batay sa uri, laki”
classifying:pag-uuri
classmate: n.kaklase
classroom: n.silid-aralan; kuwartong pinag-aaralan
classroom management:pamamahalang pansilid-aralan
clatter: v.1. kumalatog; kumalantog
clatter: n.1. kalantog 2. maingay na daldalan 3. gulo; ligalig
clause: n.1.sugnay 2. hiwalay na bahagi o takda (probisyon)
claustrophobia: n.di-karaniwang takot sa loob ng kulong na lugar
clavicle: n.balagat
claw: n.1. matalim na kuko 2. sipit
claw: v.1. kalmutin 2. sipitin
claw hammer: n.martilyong de-kabra; martilyong may-pambunot ng pako
clay: n.luwad; luad (var.)
clay (calcerous): N.luwad na may halong apog
clay circle: N.luwad na pabilog
clay mineral: N.mg amineral na luwad
clay modeling: N.pagmomodelo ng luwad
clay pieces: N.pira-pirasong luwad
clay (pottry): N.luwad na ginagawang palayok
clayey: adj.parang luwad; malagkit-lagkit
clean: adj.1. malinis; walang-dumi; di-marumi 2. walang-daya 3. tapat; walang pag-iimbot 4. dalisay 5. walang-laman 6. bagong hugas 7. walang kasalanan 8. walang mali
clean: v.1. linisin 2. magpalinis
cleaner: n.1. taong tagalinis 2. panlinis
cleaner: adj.mas malinis; higit na malinis; malinis-linis
cleaning: n.paglilinis
cleanliness: n.1. kalinisan 2. malinis na kaugalian
cleanly: adv.nang malinis; sa paraang malinis
cleanse: v.1. maglinis 2. magpalinis 3. maging malinis
cleanser: n.panlinis
cleansing powder: n.pulbos na panlinis
clear: adj.1. malinaw 2. maliwanag 3. aliwalas; walang-dagim; walang-ulap 4.nakakakitang mabuti 5.dinig na dinig; naririnig nang maliwanag o nang malinaw 6. madaling maunawaan o maintindihan 7. di-mapag-aalinlanganan; walang-duda; tiyak 8. maaraw 9. nakikita o nababasa nang malinaw 10. walang-sagabal; walang-hadlang; tahaw; lantad 11. di-mapagkakamalan 12. neto; walang-bawas; buo
clear: adv.1. maliwanag; malinaw 2. upang maging maliwanag 3. lubusan
clear: v.1. luminaw; maging malinaw 2. lumiwanag; maging maliwanag 3. pawalang-sala 4. lumundag 5. bayaran 6. hawanan; linisin 7. kainginin
clear-cut: adj.1. litaw na litaw; lutang na lutang 2. malinaw; maliwanag 3. tiyak
clear sightedness:malinaw na paningin
clearance: n.1. pagpapawalang-sala 2. pagbabayad ng utang 3. taas o luwang na maaaring madaanan 4. pahintulot
clearhearted: adj.maliwanag ang isip; nakakaunawa; nakakaintindi
clearing: n.kaingin
clearing house:(Econ.) bahay ayusan
clearing market:(Econ.) bilihang naiaayos
clearly and legibly:malinaw at nababasa
clearsighted: adj.1. maliwanag ang mga mata; malinaw ang paningin 2. maliwanag ang isip; nakauunawa; nakaiintindi
clearsightedness: n.1. kalinawan ng mga mata o paningin 2. kaliwanagan ng isip; pagkamaunawain
clearness: n.1. kalinawan 2. kaliwanagan
cleat: n.kalso
cleavage: n.1. pagbiyak; pagbaak; pagsibak 2. biyak; baak; tipak; bingot
cleave: v.1. magbiyak; biyakin; baakin; sikakin; tipakin 2. mabiyak; mabaak; masibak; matipak 3. sumaksak 4. maghiwalay
cleaver: n.1. tagakatay 2. malaking itak na pangkatay o panlapang karne
cleft: n.1. bitak; biyak; baak 2. bingot; bungi
cleft: adj.1. may biyak 2. may bingot; bungi
cleft chin:gatla sa baba; babang may gatla
clemency: n.1. awa; habag 3.inam; buti 4.kabaitan; kaluwagan
clement: adj.1. maawain; mahabagin; mapagpatawad 2. mainam; mabuti
clench: v.“1. maghawak, hawakan nang mahigpit; pigilan nang mahigpit 2. higpitan 3. magtiim”
clench: n.“1. mahigpit na hawak, paghawak; mahigpit na pigil 2. tiim”
clergy: n.klero; ang pare; ministro
clergyman: n.sino mang miyembro ng klero
clerical: adj.“1. ng, sa, para sa, o pang eskribiyente 2. ng, sa, para sa o pang klero”
clerical error: n.kamaliang klerikal
clerk: n.1. eskribyente; kawani 2. despatsador; tindero
clerk (audit):awdit klerk
clerk (chief):punong-kawani; tsip clerk
clerk [deputy (of court)]:kinatawang eskribano (ng hukuman)
clerk of court: n.klerk ng hukuman
clerk (poll):pol klerk; kawani sa halalan
clerk (sales):seyls klerk
clever: adj.1. matalino; may-talino 2. mahusay; magaling 3. tuso
cleverness: n.1. katalinuhan 2. kahusayan; kagalingan 3. katusuhan
cliche: n.1. klitse 2. kasabihan; bukambibig
click: n.1. lagitik; kalatis 2. saltik; biglang pihit 3. taltak; palatak 4. lagutok 5. paltok
click: v.1. pakalatisin; palagitikin; palagutukin
client: n.1. kliyente 2. suki; palagiang mamimili 3. pasyente
clientele: n.1. ang mga kliyente ng isang abogado o doktor 2. ang mga suki
cliff: n.malalim at matarik na dalisdis; talabis
climate: n.klima
climate (temperate):katamtamang klima
climatology: n.klimatolohiya
climax: n.1. sukdulan 2. pinakamalaking tagumpay 3. ang pinakamasarap o lalong kasiya-siyang bahagi sa pagtatalik
climax: v.humantong umabot sa sukdulan o pinaka-kasiya-siyang bahagi
climb: v.1. umakyat 2. bumaba 3. mangunyapit at gumapang
climb: n.pag-akyat
climber: n.“1. taong umaakyat, lalo sa mga punong-kahoy 2. taong mahilig maging tanyag sa lipunan o sa negosyo “
clinch: v.1. ikabit nang matibay 2. magtamo 3. yumakap; yumapos 4. magpatunay; magpatibay; magpatotoo
clinch: n.1. mahigpit na pagkakapako 2. yakap; yapos
cling: v.1. kumapit; dumikit; dumigkit 2. yumakap nang mahigpit; yumapos nang mahigpit 3. manghawak; manindigan 4. patuloy na umasa; patuloy na asahan
clinic: n.klinika; dispensaryo
clinic (school): N.klinika ng paaralan
clinical: adj.1. may-kinalaman sa klinika 2. ukol sa tuwirang panggagamot
clink: v.1. magpakalansing
clink: n.pagkalangsing
clip: n.1. klip 2. ipit; sipit 3. paggupit 4. bagay na ginupit
clip: v.1. gumupit; gupitin 2. paikliin; paigsiin; putulan 3. magklip
clipper: n.1. tagagupit 2. pamutol ng kuko
clipping: n.“1. kliping; ginupit na balita, kuwento 2. paggupit o pagputol 3. pinaggupitan”
clique: n.maliit na pangkat o grupo
clitoris: n.tinggil; mani (colloq)
cloak: n.1. balabal; kapa; manto 2. lambong 3. pagkukunwari; balatkayo
cloak: v.1. magbalabal 2. magkubli; magtago; maglihim
clobber: iv.1. bumugbog; gumulpi 2. lumupig; tumalo
clock: n.relo; relos (var); orasan
clock: v.orasan
clockwise: adv. & adj.pakanan
clod: n.1. tigkal; kimpal 2. lupa 3. taong hangan; tanga 4. pasong; batok
clog: n.1. pataw 2. bara; pasak 3. bakya; suwekos 4. hadlang; halang; sagabal
clog: v.1. hadlangan 2. barahan
clogged: adj.barado
cloister: n.1. klaustro; kumbento; monasteryo 2. buhay sa monasteryo; buhay-madre 3. daan o pasilyo sa kumbento o monasteryo
cloister: v.1. (colloq) ikulong sa kumbento o monasteryo 2. lagyan ng klasutro
close: adj.1. nakasara; nakapinid; sarado 2. malapit; kalapit 3. makipot; sikip 4. matalik 5. masinsin 6. masikip; maliit; makipot 7. siksikan 8. napakaikli; napakaigsi; satsat 9. di-gaanong malayo sa orihinal 10. tumpak; tama; ayos
close: adv.1. malapit o nasa malapit 2. nang malapit
close: v.1. isara; ipinid 2. sarhan 3. magtakip; magpasak 4. tapusin; itindig 5. itikom 6. ipikit 7. magtapos; magwakas 8. maghilom 9. maglapitan; magsilapit
close: n.1. katapusan 2. pagtatapos; pagwawakas
close chain:(Chem) paikot na kaayusan
closed economy:(Econ.) saradong ekonomiya
closed population:(Econ.) saradong populasyon
closed shop: (Econ.)kasunduang maging miyembro ng unyon
closed mind:saradong utak
closed-down: V.nagwelga; huminto sa trabaho
closefisted: adj.maramot; kuripot; matipid na masyado
closefitting: adj.makipot; sikip; hapit na hapit sa katawan
closegrained: adj.pino at masinsin ang himaymay o gisok
closely: adv.1. mabuti 2. malapit
closemouthed: adj.walang-imik; walang-kibo
closet: n.1. maliit na silid o aparador na taguan ng mga damit 2. kubera; kasilyas; palikuran
closet: adj.lihim; sekreto; pansarili
closet: v.kausapin nang lihim sa isang silid o tagong lugar
closet queen: N.baklang ayaw pabuko
clot: n.1. namuo o nakultang kaunting dugo 2. malambot na namuong lupa 3. taong tanga o loko-loko
clot: v.pamuuin; pakultahin
cloth: n.1. tela; kayo 2. telang gamit sa mesa
cloth: adj.yari sa tela (kayo)
clothe: v.1. damitan o suutan ng damit; bihisan 2. paramitan 3. balutin
clothbound: adj.may pabalat
clothes: n.1. pananamit; mga damit 2. mga gamit sa kama
clothes closet: N.aparador
clothes rack: N.sabitan ng damit
clothesline: n.sampayan ng mga damit na pinatutuyo
clothespin: n.ipit o sipit ng damit na isinasampay sa sampayan
clothier: n.1. taong gumagawa at nagbibili ng mga yaring damit 2. magdaramit; magtetela; magkakayo; taong nagnenegosyo ng mga damit o tela
clothing: n.“1. damit, pananamit 2. pagbibigay ng mga damit”
clothing and grooming:pananamit at pag-aayos ng sarili
clotron: N.pandurog ng atom
cloud: n.1. ulap; alapaap 2. dagim 3. lambong 4. katakot-takot na dami o kapal ng 5. (colloq.) pangitain; babala
cloud: v.“1. magpaulap, papag-ulapin; mag-ulap; magkaulap 2. magpadagim 3. magpadilim”
cloud chamber: N.gamit sa pagsingaw; pamamanaag
cloud (circus): N.alapaap
cloud (cumulus): N.higanton
cloud (nimbus): N.dagim
cloud (stratus): N.panginorin
cloudburst: n.bigla’t malakas na (buhos ng) ulan
cloudless: n.1. kapirasong tela 2. tarapo o basahang panlinis o pamunas 3. suntok 4. malakas na palo sa bola 5. lakas o impluwensiya
clout: v.1. tagpian ; patsihan 2. suntukin 3. paluin nang malakas
clove: n.klabo
cloven: v.“pandiwaring pangnagdaan ng cleave, v., tingnan”
clown: n.1. payaso ; komikero; lakayo 2. bobo; loko-loko
clown: v.1. magkomiko 2. magloko-lokohan
cloy: v.pagsawain
club: n.1. samahan; kapisanan; klub; asosasyon 2. bambo; garote; batuta; pamalo ng bola sa larong golp
club: v.1. bugbugin; bambuhin; batutain; paluin 2. magsama-sama para sa isang layunin; magkaisa para sa isang layunin
club sandwich:klab sandwits
cluck: n.kurok
cluck: v.kumururok
clucky:gustong magkaanak
clutch bag:klats bag
clue: n.palatandaan
clueless:ignorante; walang nalalaman
clump: n.1. kimpal 2. kumpol 3. yabag
clump: v.1. yumabag 2. tumubo nang magkakumpol-kumpol 3. pagkumpol-kumpulin
clumpsy: adj.1. asiwa; di-sanay 2. padaskol-daskol; walang-ingat; di-maingat 3. pangit; di-maganda ang yari
cluster: n.1. kumpol; kulumpol 2. kulumpon; lipumpon; lulumpon ng maliliit na bata 3. kumpol-patinig
cluster: v.pagkumpol-kumpulin
cluster of houses: N.pulutong ng mga bahay
clutch: v.1. sunggaban; dakmain; dakmalin 2. dukwangin 3. agawin
clutch: n.1. sunggab; dakma 2. mahigpit na pagkakahawak 3. klasts; pedal
cluttered room: N.makalat na silid
coach: n.1. malaking karwahe 2. kotse o bagong pampasahero sa tren 3. may-bubong na awtomobil (kotse) na dalawa ang pinto 5. tagapagsanay
coach: v.1. magturo 2. sumanay
coachman: n.kutsero
coact: v.pagtulungan
coaction: n.1. tulungan 2. pamimilit; pamumuwersa
coagulate: v.pamuuin; pakultahin
coagulation: n.1. pamumuo o pagkabuo 2. pagkakulta
coal: n.1. karbon 2. baga 3. piraso ng karbon
coal: v.1. papag-ulingin 2. karbunan
coal measure:mga sukat sa karbon
coaleasce: v.1. maghilim 2. magsanib; mag-isa
coalition: n.1. unyon; samahan; kapisanan 2. pansamantalang pagsasanib o pagkakaisa
coal star: n.alkitran; aspalto
coarse: adj.1. magaspang 2. maaligasgas 3. masagwa; bastos 4. mahinang klase 5. magaslaw
coarse cloth:telang magaspang
coarse hair: N.matigas na buhok
coarsen: v.pagaspangin
coarseness: n.1. kagaspangan 2. kaligasgasan 3. kabastusan; kasagwaan 4. kagaslawan
coast: n.1. baybay-dagat; baybaying dagat 2. dagusdos
coast is clear:ligtas na
coastal: adj.“malapit sa o sa kahabaan ng, baybaying-dagat”
coaster:tamad; walang ginagawa
coastwise: adj.sa baybaying-dagat; sa kahabaan ng baybaying-dagat
coat: n.1. amerikana 2. ang balat o mga balahibo ng hayop 3. pahid
coat: v.pahiran
coat of arms: n.eskudo
coat of mail: n.katumaya; baluti
coax: v.1. hikayatin; himukin 2. amuin
cob: n.1. busal; busil (var.) 2. kabayong pandak at matipuno ang katawan
cobbalt: N.kobalt
cobble: N.batong bilog; gilharo
cobbler: n.sapatero; manggagawa ng sapatos
cobra: n.kobra; ahas na ulupong
cobweb: n.bahay-gagamba; sapot ng gagamba; (Econ) sapot
cobweb equilibrium:(Econ.) ekilibriyong cobweb; malasapot
co-cospirator’s rule: n.eskudo
coccyx: n.kuyukot; puil
cock: n.1. tandang 2. kasa; martilyo 3. maliit na sipok o mandala
cock: v.1. magkasa 2. sipukin; mandalahin
cock (game):pansabong
cock-a-hoopmasayang-masaya
cockcrow: n.1. talaok; tilaok 2. oras ng pagtilaok ng mga tandang sa madaling-araw
cocker: n.taong nag-aalaga ng mga sasabungin o mga manok na panabong
cockerel: n.katyaw; tatyaw (var.)
cockeye: n.matang duling
cockfight: n.sabong
cockfighter: n.sabungero
cockpit: n.1. sabungan 2. pook o larangan ng maraming labanan 3. sa maliit na eroplano
cockroach: n.ipis
cockscomb: n.palong
cockspur: n.1. tahid 2. tari
cocksure: adj.tiyak na tiyak; siguradong-sigurado
cocktail: n.1. kaktel 2. pampaganang pagkain
cocktail dress: N.kakteyl dres
cocktail party: N.kakteyl parti
cocky: adj.hambog; mayabang; palabo
coco: n.1. bungang niyog 2. ang punong-niyog
cocoa: n.1. kakaw 2. pulbos ng tsokolate 3. inuming kokwa o tsokolate
coconut: n.1. niyog; punong-niyog 2. ang bunga ng punong-niyog
coconut apple (cotyledon):tubo ng niyog
coconut bagasse:sapal ng niyog
coconut jelly: N.latik
coconut milk: N.langis ng niyog
coconut shell: N.bao ng niyog
coconut palm (or tree): N.“niyog o punong-niyog, tingnan ang coconut”
coconut water: N.sabaw ng niyog
coconut (young): N.buko
cocoon: n.kokun; bahay-uod
cod: n.bakalaw; isdang bakalaw
coddle: v.1. magpalayaw; magpamihasa sa layaw 2. lutuin nang atay-atay sa tubig na mainit
code: n.1. katipunan ng mga batas 2. kodigo
codefendant: n.1. taong kasama sa isang demanda sa hukuman
codfish: n.“bakalaw, tingnan ang cod”
codger: n.taong medyo-medyo o sinto-sinto
codification: n.kodipikasyon; pagsasaayos
codify: v.kodipikahin; ayusin
codling: n.anak ng bakalaw; maliit pang bakalaw
codliver oil: n.langis ng bakalaw
coed; co-ed: n.koed
coeducation: n.koedukasyon
coequal: adj.kapareho
coequal: n.taong kapareho ng kapuwa sa kakayahan at iba pa
coerce: v.pumilit; pumuwersa
coercion: n.pagpilit; pagpuwersa; pamimilit
coexist: v.1. umiral na magkasabay sa isang panahon o sa isang lugar
coffee: n.kape
coffee bean: n.butil o buto ng kape
coffee berry: N.bunga ng kape
coffee (black): N.matapang na kape
coffee (instant): N.kapen madaling matunaw; kapeng pulbos
coffee break: n.oras ng pagkakape o pag-inom ng kape
coffee grinder: n.gilingan ng kape
coffee pot: n.1. lutuan ng kape; pakuluan ng kape 2. kapetera; kapitera
coffer: n.1. kaban; kaha 2. ingatang-yaman; tesoreriya
coffin: n.kabaong; ataul
cog: n.1. ngipin ng gulong o ng engranahe
cogency: n.1. bisa 2. pagkakapani-paniwala
cogent: adj.1. mabisa 2. kapani-paniwala
cogitate: v.pag-isipang mabuti; isiping mabuti; magsaalang-alang na mabuti
cogitation: n.pag-iisip o pagsasaalang-alang na mabuti
cognac: n.konyak
cognate: adj.1. kaanak; magkaanak 2. kalahi; makalahi 3. kaugnay; magkaugnay 4. kauri
cognate: n.1. taong kalahi 2. wika
cognation: n.pagkamagkaanak; pagkakamag-anak
cognition: n.1. pagkilala; pag-alam; pag-unawa 2. pagkakilala; pagkaalam; pagkaunawa
cognitive: N.kognitib
cognitive meaning:kahulugang pagkaalam
cognitive skill:kasanayang kognitibo
cognitive strategies:estratehiyang kognitibo
cognizable: adj.makikilala
cognizance: n.1. pagkaalam; pagkabatid 2. pag-unawa 3. kapangyarihang opisyal tungkol sa isang bagay 4. (law) pagdinig sa isang kaso sa hukuman 5. (law) karapatan o kapangyarihan ng hukuman tungkol sa isang bagay; pagkilala
cognizant: adj.alam; batid; tanto; nauunawaan
cognoment: n.1. apelyido; ngalang pampamilya; huling pangalan 2. palayaw
cohabit: v.magsama ng hindi kasal; magpisan na parang mag-asawa; pagsasama
cohabitation: n.pagsasama nang hindi kasal ng isang babae at ng isang lalaki
coheir: n.isa sa mga tagapagmana
cohere: v.“1. magdigkit 2. magkaisa 3. manatiling magkakasama, magkakaisa o magkakaugnay”
coherence; coherency: n.1. pagdigkit 2. pagkakaisa
coherent: adj.1. magkadigkit; digkit-digkit 2. magkaisa; magkaugnay 3. namamalaging magkakasama
cohesion: N.lakas ng pag-uugnay; kohesyon
cohesive: adj.magdigkit
cohort: n.1. pangkat ng mga kawal 2. kapanalig; tagataguyod; alipores
coiffeur: n.lalaking mangungulot o tagapag-ayos ng buhok
coiffure: n.ayos o pagkakaayos ng buhok
coil: n.1. likaw; ikid; kidkid; isang likaw na lubid 2. pulupot
coil: v.“1. maglikaw, lumikaw 2. magpulupot 3. mamulupot “
coiled: adj.nakalikaw
coin: n.1. kuwartang metal; sinsilyo; barya 2. kuwarta
coin: v.1. gawing pera 2. lumikha; umimbento
coin bearer: N.taga-dala ng aras
coinage: adj.1. gawa 2. likha 3. (Econ.) pagbabarya
coincide: v.1. masabay; makasabay; mataon 2. makapareho; makatulad
coincidence: in.1. kataon; pagkakataon; di-inaasahang pangyayari 2. pagkakasabay; pagkakapanabay 3. pagkakapareho; pagkakatulad
coined: adj.1. gawa 2. likha
coined word:salitang likha
coir: n.himaymay ng bunot ng niyog
coition; coitus: n.pagtatalik
coke: n.karbon
colander: n.kolander
cold: adj.1. malamig 2. maginaw; malamig 3. malayo 4. walang-sigla; matamalay; tuyot
cold: n.1. lamig; kalamigan 2. ginaw; kaginawan; lamig 3. sipon
cold-blooded: adj.1. malamig ang dugo 2. malupit; walang-habag; walang-awa
coldness: n.1. lamig 2. ginaw 3. kawalang-sigla; lamig ng loob; kawalang-interes
cold war: n.“labanan o tunggalian ng mga bansa sa diplomasiya, ekonomiya”
cold wave: n.1. panahong malamig 2. kulot ng buhok
colic: n.koliko; matinding sakit sa tiyan at mga bituka
coliseum: n.koliseo
collaborate: v.1. tumulong; magtulong
collaboration: n.1. pagtulong; pagtutulungan 2. tulong; pakikiisa; kolaborasyon
collaborator: n.1. katulong 2. kolaborador
collapse: v.1. gumuho; lumugso; lumagpak; bumagsak 2. tumumba; bumuwal 3. mabigo; hindi magtagumpay 4. mawalan ng malay
collapse: n.1. pagguho; paglugso; paglagpak; pagbagsak 2. pagkabigo; di-pagtatagumpay 3. pagkawala ng malay
collapsible: adj.tiklupin
collar: n.1. kuwelyo 2. kulyar
collar: v.1. magkuwelo 2. magkulya 3. pumitsera
collar (standing): N.patayong kuwelyo
collar (tailored): N.kuwelyong amerikana
collarbone: n.balagat
collarless shirt: N.kamisa tsina
collateral: adj.1. kaagapay; magkaagapay; magkakaagapay 2. magkaanak; magkamag-anak 3. iginarantiya; ipinanagot 4. mag-garantiya; ginarantiyahan
collateral: n.1. kaanak; kamag-anak 2. garantiya; panagot
colleague: n.kasamahan
collect: v.1. magtipon; mag-ipon 2. magtipon-tipon; magkatipon 3. maningil 4. matipon; dumami; mapuno 5. mangilak
collection: n.1. pagtitipon; pag-iipon 2. paniningil; pangongobra 4. pagningilak 5. ang napaningilan o kobransa 6. koleksiyon o katipunan
collective: adj.1. sama-sama; magkakasama 2. panlahat 3. (gram) palasak
collective agreement: N.kasunduang sama-sama
collective bargaining: N.pakikipag-ayos na sama-sama
collective behaviour: N.asal na tugunan
collective rights: N.magkakasamang karapatan
collective security: N.panlahatang katiwasayan
collector: n.1. tagatipon; kolektor 2. maniningil; tagasingil; kobrador 3. mangingilak; tagapangilak
collector of customs: N.kolektor ng adwana
college: n.kolehiyo
college degree: N.titulo sa kolehiyo
collegian: n.mag-aaral o istudyante sa kolehiyo
collegiate: adj.pangkolehiyo
collide: v.1. bumangga; sumalpok; bumunggo 2. magkabangga; magkasalpok; magkabunggo 3. lumaban
collision: n.1. pagbangga; pagsalpok; pagbunggo 2. banggaan; bungguan; salpukan 3. labanan; sagupaan
collision frequency:(Chem) dalas ng banggaan
colloquial: adj.1. pang-usapan 2. karaniwan; palasak; gamit sa araw-araw; pang-araw-araw
colloquialism: n.kolokyalismo
colloquium: n.“talakayan, kumperensiya o seminar “
colloquy: n.usapan; pakikipag-usap
collude: v.magsabuwatan; magsapakatan; magsabwatan
collusion: n.sabuwatan; pagkikipagsabuwatan; sapakatan; kasunduan
colly wobbles:masakit ang tiyan
colon: n.tutuldok; bantas na gaya ng (:)
colonel: n.koronel
colonial: adj.1. isang kolonya o mga kolonya 2. pangkolonya
colonial: n.mamamayan ng isang kolonya
colonial mentality: N.isip-alipin; isi-kolonyal
colonize: v.sumakop bilang isang kolonya
colonnade: n.na pare-pareho ang agwat sa pagitan
colony: n.1. kolonya; lupain o bayan; bansa o pulong sakop o sinakop ng isang malakas na bansa 4. katakot-takot na dami
color: n.1. kulay; kolor 2. bandila; bandera; watawat 3. panig; posisyon; paninindigan 4. bahid; kulay
color: v.magkulay; magkolor; magkulor
colorant: n.pangulay
coloration: n.1. pagkukulay; pagkokolor
colorblind: adj.bulag sa kulay
colored: adj.1. may kulay; may-kolor 2. kinulayan; kinoloran 3. maitim; Negro
colorfast: adj.hindi kumukupas; di-nangungupas
colorful: adj.1. makulay 2. masaya at masigla 3. maningning
coloring: n.pangkulay
colorless: adj.1. walang-kulay; walang-kolor 2. walang-sigla; di-masigla; di-masaya 3. maputla; namumutla 4. di-makulay; di-maringal
colossal: adj.napakalaki
colostrum: N.kolostrum; unang gatas
colossus: n.napakalaking istatwa
colour combination: N.kumbinasyon ng kulay
colour glazing: N.kulayang pakintab
colour harmony: N.pagkakaugnay ng kulay
coloured pencil: N.lapis na may kulay
colour scheme: N.pagkukumbinasyong ng kulay
colour selection: N.mapagpipilian ng kulay
colt: n.potro
column: n.1. kolumna; posteng bato o semento 2. gulugod ng tao 3. pitak 4. hanay; tudling 5. hanay; linya; hilera
columnist: n.kolumnista
coma: adj.koma; pagkawala ng malay-tao; kawalan ng malay-tao
comatose: adj.walang-malay tao
comb: n.1. suklay; suyod 2. almohasa 3. palong (ng manok)
comb: v.1. magsuklay 2. maghalughog; maggalugad; sumuyod
combat: n.1. away 2. laban; bakbakan 3. paligsahan 4. digma; gera 5. baka; paglaban
combat: v.1. umaway 2. lumaban 3. maglaban 4. tumuligsa 5. bumaka 6. magdigma; maggera
combat duty: N.(Mil.) lingkod-digmaang; pakikipaglaban
combat order: N.(Mil.) utos-panlaban
combat patrol: N.(Mil.) patrolyang panlaban
combat pay: N.(Mil.) bayad sa paglaban
combat-tested: N.(Mil.) subok sa labanan
combatant: adj.nag-aaway; naglalaban; nagbabaka; naggegera; nagdirigma
combatant: n.1. ang kaaway 2. ang magkalaban; ang magkaaway; ang magkabaka; ang magkadigma; ang magkatunggali
combative:mapanlaban; palaaway
comber: n.taong tagasuklay; tagasuyod
combination: n.kombinasyon: 1. pagkakasama; pagkakahalo; pagkakalahok 2. pagsasama; kuwalisyon; unyon; kaisahan 3. magkahalo 4. tulungan
combination lock: n.kandadong de-kombinasyon
combine: v.1. magsama; maglahok 2. sumama; humalo; lumahok 3. pagsamahin; paghaluin; paglahukin
combine all ingredients:pagsama-samahin ang lahat ng sangkap
combing: V.pagsusuklay; nagsusuklay
combustible: adj.madaling masunog; sunugin; takaw-apoy
combustible: n.bagay na madaling magsiklab
combustible substance:bagay na nagniningas
combustion: n.pagniningas; paglilingas; pagkasunog
come: v.1. dumating 2. pumarito; dumating 3. (with from) manggaling; magbuhat 4. mauwi 5. pumunta; lumapit 6. mapunta; matungo 7. maalaala; magunita 8. mangyari 9. (with home) umuwi 10. matauhan; magkamalay; magkamalay-tao; pagsaulan ng malay
comedian: n.1. komiko; komikero; payaso 2. taong mapagpatawa
comedy: n.1. komedya; dramang katatawanan 2. pangyayaring katawa-tawa
comely: adj.1. maganda; kaakit-akit 2. mamo
comet: n.kometa; buntala
comfort: v.1. umaliw 2. magbigay-ginawa; magpaginhawa
comfort: n.ginhawa; alwan
comfort chart: N.komport tsart
comfort stations: N.kasilyas; kubeta; palikuran
comfortable: adj.1. maginhawa 2. maginhawang gamitin 3. sapat; katamtaman; kainaman
comfortable to wear: N.maginhawang isuot
comfortable clothing:maginhawang kasuotan
comforter: n.1. tagaaliw 2. pang-aliw; bagay na nakaaaliw
comfy: ADJ.komportable
comic: adj.1. katawa-tawa; nakakatawa
comic: n.komiks
comical: adj.1. nakaaaliw 2. katawa-tawa; nakakatawa
comics: n.komiks
coming: adj.1. dumarating 2. darating
coming: n.dating
comma: n.koma; kuwit; bantas
command: v.1. mag-utos 2. mamahala; mangasiwa 3. pag-ukulan 4. magtamo
command: n.1. utos; mando 2. kapangyarihan 3. husay o galing sa
command and staff:(Mil.) pamunuan at kalupunan
command crawl:(Mil.) gapang komando
command economy:(Econ.) ekonomiyang pagmamando
command of execution:(Mil.) utos (atas) ng pagtupad
command post:(Mil.) puwesto ng pamunuan
commandant: n.komandante
commander: v.sumamsam; kumumpiska
commander: n.1. komandante; komander 2. puno; hepe
commander in chief: n.punong komandante
commander of the relief:(Mil.) komander ng tanod
commanding: adj.1. namumuno; pinuno 2. makapangyarihan; nag-uutos 3. malaki
commanding general:(Mil.) namumunong heneral
commanding officer: (Mil.) pinunong tagaatas
commandment: n.utos
commemorate: v.1. magpagunita; magpaalaala 2. gumunita; umaalaala; magparangal
commemoration: n.1. paggunita; pag-alaala 2. pagpaparangal; pagdiriwang bilang parangal
commemorative: adj.pang-alaala; paggunita
commence: v.magsimula
commencement: n.1. simula; umpisa 2. gradwasyon
commend: v.1. pumuri 2. magkatiwala; maghabilin 3. magparating; magpaabot
commendable: adj.kapuri-puri; karapat-dapat sa papuri
commendable custom:kapuri-puring pag-uugali o kaugalian
commendation: n.1. papuri 2. pagkakatiwala 3. pagpaparating o pagpapaabot
commendatory: adj.pumupuri; papuri
commensurate: adj.proporsiyonado; bagay; sapat; katumbas
comment: n.1. puna; pansin; palagay; kuro 2. sabi; pintas
comment: v.pumuna; pumansin
commentary: n.1. komentaryo; pala-palagay; kuro-kuro; paliwanag 2. mga puna
commentator: n.komentarista
commerce: n.komersiyo; pangangalakal o kalakalan
commerce and industry: N.komersiyo at industriya
commercial: adj.“1. ukol sa, negosyo (kalakal) 2. pangkalakal; sa kalakal”
commercial: n.(sa Radyo at Telebisyon) komersiyal; anunsiyong pangkalakal (mag-bayad)
commercial bank: N.(Econ.) bangkong komersiyal
commercial bill: N.(Econ.) komersiyal na papel
commercial policy: N.(Econ.) patakarang pangkalakalan
commercial restriction: N.pagbabawal na komersiyal
commercial telecommunications: N.telekomunikasyong komersiyal
commercialism: n.komersiyalismo
commercialization: n.komersiyalisasyon; pagsasanegosyo; pagsasakalakal
commercialize: v.kumalakal
commingle: v.humalo; humalubilo; sumalamuha
commissary: n.1. komisaryo 2. kinatawan; sugo
commission: n.1. lupon; komite; komisyon 3. porsiyento; parte 4. paggawa 5. nombramiyento; pagkahirang
commission: v.1. mag-utos; mag-atas 2. magbigay ng karapatan o kapangyarihan 3. humirang; magnombra 4. magsimulang gamitin; simulang gamitin
commission of an offense:paglabag o paggawa ng kasalanan
Commission on Population: N.Komisyon sa Populasyon
commissioner: n.komisiyanado; tagapamahala; tagapangasiwa
commit: v.1. magpasok 2. gumawa 3. magkatiwala 4. magtalaga 5. (with to memory) magsaulo 6. (with murder) pumatay
commitment: n.1. paggawa o pagsasagawa 2. pagpapasok 3. pagkakatiwala 4. pangako 5. pagtatalaga sa sarili; kapasiyahan sa sarili
committee: n.lupon; komite
committee (audit & inventory): N.komite sa pag-aawdit at pag-iimbentaryo
committee (documents): N.komite sa mga dokumento
committee (election): N.komite sa eleksiyon
committee (elective): N.komiteng inihahalal
committee (management): N.komite sa pamamahala
committee (ordinary): N.karaniwang lupon
committee (special): N.tanging lupon
committee of the whole: N.lupong pangkalahatan
committee (survey): N.komite sa pagsisiyasat
commodious: adj.maliwang
commodity: n.1. kalakal; paninda 2. (pl.) mga gamit; mga kasangkapan; produkto; komoditi 3. katangian
commodity fetishism: N.(Econ.) pagkahumalin sa produkto/komoditi
commodity (perishable): bagay na madaling masira; panindang madaling masira
commodity (prime): N.pangunahing binibili
common: adj.1. karaniwan; pangkaraniwan 2. panlahat; pangmadla; para sa lahat 3. palasak; laganap 4. pinagkaugalian; kinaugalian; kaugalian 5. pambayan; pangmadla 6. pambalana
common consciousness: N.pangkalahatang kamalayan
common good:pangkalahatang kabutihan
common law:pangkalahatang batas
common market:(Econ.) pinag-iisang bilihan
common ownership:(Econ.) pangkalahatang pagmamay-ari
common stock: N.(Econ.) pangkaraniwang istak
commoner: n.taong karaniwan
commonly: adv.1. karaniwan; pangkaraniwan 2. sa karaniwan
commonplace: adj.1. karaniwan; pangkaraniwan 2. palasak; laganap
commonplace: n.bagay na karaniwan o pangkaraniwan
common sense: n.sentido komun; isip
commonwealth: n.1. mga taong-bayan; mga mamamayan ng bansa 2. komonwelt; mangkomunidad; republika
commotion: n.1. gulo 2. ligalig 3. ingay
communal economy: N.(Econ.) ekonomiyang komunal
commune: v.1. mag-usap-usap 2. magniig 3. magkomunyon; makinabang
commune: n.1. pag-uusap-usap 2. pagniniig; pakikipagniig 3. pamayanan
communicable: adj.maipaalam; maipababatid; maipaliliwanag 2. nakahahawa; nakalalalin
communicable disease:nakahahawang sakit
communicate: v.1. maghatid; magpaabot 2. sumulat 3. mag-usap 4. magsabi; magbalita 5. magkomunyon; makinabang
communication: n.“1. komunikasyon; pag-uunawaan 2. sulat, balita, telegrama 3. pahatiran ng mga sulat, balita atbp 4. pakikipag-usap; pakikipag-ugnayan; pakikipagtalastasan; pakikipag-unawaan”
communication (basic): N.saligang-liham
communication gap: N.agwat sa komumikasyon
communicative competence: N.kakayahang komunikatibo
communicative grammar:balarilang komunikatibo
communion: n.1. komunyon 2. pakikiisa; pakikipag-isa 3. pag-uusap; pagniniig
communique: n.opisyal na balita o komunikasyon
communism: n.komunismo
communist: n.komunista
communist: adj.nagtataguyod ng komunismo
communist party: n.partido komunista
community: n.1. mga taong-bayan; sambayanan; mga mamamayan 2. komunidad; pamayanan 3. lipunan; kalipunan 4. pagkakaisa; kaisahan
community development: N.kaunlarang pamapayanan
commutable: adj.mapapalitan; mapapapalitan
commutation: n.1. pagpapalit 2. ang paglalakbay o pagbibiyahe 3. pagpapababa; pagbabawas
commutation: N.pagbabababa ng hatol
commutation and pardons: N.pagpapababa ng hatol at patawad
communite: v.1. magpalit 2. magpababa; magbawas 3. maglakbay o magbiyahe nang regular
community development:pagpapaunlad ng komunidad
community goals: N.mga tunguhin ng komunidad
community health: N.kalusugang pampamayanan o pangkomunidad
community life: N.pamumuhay sa pamayanan
community planning: N.pagpaplanong pampamayanan
community progress: N.progreso ng pamayanan
community school program: N.programa ng paaralang pampamayanan
community work: N.gawaing pampamayanan
commuter: n.taong naglalakbay o nagbibiyahe sa araw-araw
compact: adj.1. siksik na siksik; sikip na sikip 2. pikpik 3. punong-puno; siksikan 4. matipuno
compact: v.1. sumiksik 2. pumikpik
compact: n.kasunduan
companion: n.1. kasama 2. kasamahan 3. kapareha; katuwang; katambal 4. kapares
companionable: adj.1. kawili-wiling kasamahin; magiliw at masayang kasama 2. maaaring samahan
companionship: n.pagsasama; pagsasamahan
company: n.1. kompanya; kompaniya; bahay-kalakal; samahan sa kalakal; korporasyon 2. mga kasama; magkakasama; mga barkada; magkakabarkada 3. bisita; panauhin
company (commercial): N.bahay-kalakal
company (insurance): N.kompanya sa seguro
company (finance): N.kompanya sa pananalapi
company (subsidiary): N.sangay na kompanya
company grade: N.(Mil.) gradong pambalangay ranggong Tenyente at Kapitan
company union: N.(Econ.) unyon ng kompanya
comparable: adj.1. maitutulad; maihahalintulad; maipaparis; maipapareho 2. maaaring pagtularin; mapagtutulad; mapagpaparis; mapagpareho; mapaghahambing
comparative: adj.1. ng isa’t isa; ng isa sa isa; ng bawat isa 2. pahambing 3. sapat; katamtaman; katanapan
comparative: n. (gram.) pahambing na antas ng pang-uri o pang-abay
comparative advantage: N.(Econ.) komparatibo/relatibong kalamangan
comparative politics: n.kung ihahambing; mapaghambing na politika
comparative statics: N.(Econ.) komparatibong estatiks
compare: v.1. maghambing; magparis; magtulad 2. paghambingin; pagparisin; pagtularin 3. tumulad; pumaris
comparison: n.1. paghahambing; pagtutulad; pagpaparis 2. pagkakahambing; pagkakatulad; pagkakaparis
compartment: n.1. pitak 2. kuwarto
compass: n.1. aguho; kumpas 2. kumpass
compassion: n.1. awa; habag 2. pakikiramay; pakikidalamhati
compassionate: adj.1. maawain; mahabagin 2. madamayin; matulungin
compatible: adj.kasundo; kasuwato; kabagang; magkasundo; magkakasundo; kabagay; kaayos; katugma
compatriot: n.kababayan; magkababayan
compel: v.1. pumilit; pumuwersa 2. mapilit; mapuwersa
compelled (shall be): v.dapat pilitin
compensable: adj.dapat o kailangan bayaran
compensable injury: n.mababayaran o matutumbasang pinsala
compensate: v.1. magbayad 2. tumbasan 3. magpuno
compensation: n.1. pagsusuweldo 2. suweldo; sahod 3. upa; bayad 4. gantimpala; pabuya 5. bayad-pinsala
compensation (double): N.dobleng suweldo
compensation (just): N.makatarungang kabayaran
compensation principle: N.(Econ.) prinsipyo ng kompensasyon
compensation strategies: N.estratehiyang kompensasyon
compensatory: adj.pambayad
compensatory finance: N.(Econ.) panakip na pagpopondo
compete: v.1. lumaban; maglaban 2. magpaligsahan; makipagpaligsahan 3. magkumpitensiya 4. sumali
competence: n.1. kakayahan; husay; kahusayan 2. sapat na kakayahang pangkabuhayan
competency-based:batay sa kakayahan
competent: adj.1. may-kakayahan; mahusay 2. sapat; katamtaman
competition: n.1. labanan; paligsahan; tunggalian 2. timpalak 3. kompitensiya
competition (business): N.kompitensiya sa negosyo
competition (cut throat): N.mahigpitang kompitensiya
competition (destructive): N.mapaminsalang kompetensiya
competition (economic):kompetensiyang pangkabuhayan/pang-ekonomiya
competition policy:(Econ.) patakarang kompetisyon
competitive: adj.paligsahan sa; pagalingan o pahusayan sa
competitive examination: paligsahang pagsusulit; mahigpitang pagsusulit
competitive trading:(Econ.) kompetitibong palitan o kalakalan
competitor: n.1. kakumpitensiya 2. kasali o kalahok; kalaban; katunggali 3. (pl.) magkalaban; magkakalaban; magkakumpitensiya; magkakakumpitensiya
compilation: n.1. pagtitipon 2. pag-akda; pagsulat 3. katipunan
compile: v.1. maglista; magtala 2. sumulat ng libro
complacence; complacency: n.kasiyahan; kasiyahang-loob
complacent: adj.1. nasisiyahan; nalulugod 2. mapagbigay; mapagbigay-loob
complain: v.1. dumaing 2. magsumbong magreklamo 3. magsakdal; maghabla; magdemanda
complainant: n.demandante; ang nagsakdál (naghablá o nagdemanda)
complaint: n.1. daíng 2. reklamo; sumbóng 3. demanda; sakdál; hablá
complaisance: n.pagbibigáy-kasiyahan; pagbibigáy-loób
complaisant: adj.1. mapagbigáy-kasiyahan; mapagbigáy-loób 2. magalang; mapitagan 3. magiliw; mabaít
complement: n.1. karádagan; kapunuán 2. mga tauhan 3. (Gram.) kagánapan
complement: v.1. magdagdág 2. kapupunán
complementary: adj.1. papunô; pandadág 2. magkabagay
complementary goods:(Econ.) bilihing komplementaryo
complete: adj.1. ubô; kompleto 2. tapós 3. ganáp; lubós
complete: v.1. tapusin 2. yariin
complete mastery:ganap na kadalubhasaan
complete family size:kabuuang laki ng pamilya
completely: adv.1. ganáp; lubós 2. nang lahát
completeness: n.1. pagigíng; kompleto 2. pagigíng ganáp o lubós
completion: N.pagtapos; pagkatapos
complex: adj.1. maguló; magusót; masalimuót o salí-salimuót 2. mahirap unawain 3. marami ang mga parte 4. hugnayan
complex: n.1. kabuuán o kalahatán 2. grupo ng mga gusalě 3. (Psycho-analysis) labis na kaayawán o takot sa isáng tao o bagay
complexion: n.1. kutis 2. aspeto; anyô; ayos 3. ugalě
complexion (brown): ADJ.kayumanggi; morena
complexion (clear): ADJ.makinis na kutis
complexion (light): ADJ.maputi
complexity: n.1. guló; gusót 2. problema; súliranín
complex sentence: n.hugnayang pangungusap
compliance: n.1. pagsunód; pagtalima; pagtupád 2. pag-alinsunod
complicate: v.1. magpaguló 2. magpahirap 3. magpalubhâ
complicate: adj.1. masalimuót; magusót 2. mahirap; hindî máunawaan
complicated: adj.1. kumplikado; maguló 2. magusót; masalimuót 3. mahirap; hindî máunawaan
complication: n.1. kaguluhán 2. kahirapan 3. komplikasyón
complicity: n.sábuwatan; sápakatan
compliment: n.1. paggalang; pagrespeto 2. papuri 3. pagbatě; paghangŕ 4. pabuyŕ
complimentary: adj.1. bigáy; kaloób; regalo; waláng-bayad; libre 2. panregalo 3. pumupuri
complimentary close:(Mil.) bating pangwakas (bahagi ng liham)
complot: n.sabuwatan
complot: v.1. sumabuwát 2. magsabuwát
comply:v.1. sumunód; tumalima; tumupád 2. gumalang
component: nbahagi; sangkáp
component: adj.magkakasama; magkakahalň
comport: v.1. kumilos; umanyô; umasal 2. bumagay
comportment: n.1. asal; ugalě 2. kilos; anyô; tindíg
compose: v.1. sumulat; gumawâ 2. umakdâ 3. bumuô 4. magpahinahon 5. magsatipo
composed: adj.1. mahinahon; tahimik; matiwasáy 2. kinathâ; itakdâ; sinulat; nilikhâ
composer: n.1. maykathâ; may-akdâ 2. (Printing) kompositór; kahista
composite commodity: N.(Econ.) kumakatawan na produkto
composite vein:busigsig na ugat
composting: N.paglalayak; pagkokompost
composition: n.1. pag-akdâ; pagkathâ; pagsulat; paggawâ 2. komposisyón 3. ang sining o pamámaraán ng pag-aayos ng mga tipo 4. kayarian; kabuuán 5. mga sangkáp o bahagi
compositor: n.kompositór; kahista
compost: n.abono; patabâ; nabulok na tuyong dahon
compost bin: N.bangan ng abono
compost heap: N.bunton ng pataba
compost pit: N.hukay ng abono
composure: n.hinahon; lamíg ng kaloóban
compound: adj.1. binúbuô ng dalawá o higít na sangkáp 2. (Gram.) tambalan
compound: v.1. maghalo-halň 2. magpatong-patong 3. magpalalâ. 4. magtimplá
compound: n.1. timplada; kompuwesto 2. salitáng tambalan
compound: v.looban; bakuran
compound interest: N.(Econ.) pinagsamang interes
compound machine: N.kombinasyon ng makina
comprehend: v.1. umunawŕ; umintindí 2. sumakláw
comprehensible: adj.máuunawaan; máiintindihán
comprehensible input: N.input na nauunawaan
comprehension: n.1. pag-unawŕ; pag-intindí 2. sakláw
comprehensive: adj.1. masakláw 2. may-kakayaháng umintindí
compress: v.1. pipiín; dagánan o ipitin 2. siksikín. 3. buburín; paikliín; paigsiín
compress: n.1. pomento 2. aparato o mákináng pang-ipit o pampipî
compressed air: N.hanging kinumpresyon
compressor: n.1. taong tagapipî o tagapagsiksík 2. pang-ipit o pangpipî 3. kompresór
comprise: v.1. maglamán; magtagláy 2. bumuô
compromise: n.1. kompromiso; kásunduan; pagbibígayan; pagkakáunawaán 2. kahihiyán; álanganin
compromise: v.1. magbígayan 2. maglagáy sa kompromiso
comptroller:(Mil.) tagapaglaban ng pondo
comptrollership: N.(Mil) paglalaang-pondo
compulsion: n.1. pagpilit; pagpuwersa 2. puwersa; lakás
compulsory: adj.sápilitán; puwersahan
compulsory arbitration:sapilitang pamamagitan at paghatol; sapilitang arbitrasyon
compulsory counteraction: n.sapilitang kontra-demanda
compulsory education:obligadong pag-aaral
compulsory process:sapilitang kaparaanan
compunction: n.pagsisisi
computation: n.1. pagkuwenta; pagtuós 2. kuwenta; kabuuán; kalahatán
computer: n.1. kompiyuter; mákináng de-kuryente na ginágamit sa pagkukuwenta 2. taong tagatuós
compute: (Bot.) tuusin
comrade: n.1. kasama 2. kaibigan; katoto
comradeship:pagkakatoto; pagkakaibigan
con: adv.laban o kontra; tutol
con: n.katwiran; panig o paninindigan
concave: adj.malukóng
concavity: n.lukóng
conceal: v.1. magtagň; magkublí 2. maglihim
concealment: n.1. pagtatagň 2. paglilihim
concede: v.1. tumanggáp 2. umamin 3. pumayag; sumang-ayon 4. sumukň
conceit: n.1. pagkámakaakó 2. pagkahambóg 3. pagkapalalň
conceited: adj.1. makaakň; labis na makasarili 2. hambóg; mayabang 3. palalň
conceivable: adj.1. magágawâ 2. mapaníniwalaan; máiintindihán
conceive: v.1. maglihě; magbuntís; magdaláng-tao 2. magsaisip 3. umunawŕ
concentrate: v.1. pag-ukulan ng buóng panahón 2. (Fig.) pagbuhusan 3. mag-isíp na mabuti 4. magtipon-tipon
concentration: n.“1. pag-uukol ng buóng panahón, kakayahán, isip; konsentrasyon 2. pag-iisip na mabuti 3. pagsasama-sama”
concentration camp: n.“kampong bílangguan ng mga bihag sa digmâ, mga rebeldeng pulítikó at mga kawal”
concentration ratio:(Econ.) ratio ng konsentrasyon
concept: n.konsepto; ideyá; palagáy; kuro-kurň
concept (major): N.pangunahing konsepto
consept of operation:(Mil.) konsepto ng operasyon
concept formation: N.pagbuo ng konsepto
conception: n.1. ideyá; kuro-kurň; palágay; pagkaunawŕ; pagkaintindí 2. pag-iisip 3. simulâ 4. paglilihí
conceptual theme:paksang konseptwal
conceptualize: v.magsaisip; magbalak
concern: n.1. malasakit 2. kapakanán 3. tungkulin; pananágutan 4. pagkabahalŕ; pagka-aaláala; pagkabalisa 5. bahay-kalakal; korporasyón; kompanya
concern: v.1. mabahalŕ; mag-aláalá; mabalisa 2. máukol; mátungód; mátungkól
concerned: adj.1. nabábahalŕ; nag-áaláalá; nabábalisa 2. may-kinalaman; may-kaugnayan
concerning: prep.tungkól sa; hinggíl sa; ukol sa
concert: n.1. konsiyerto; serenata 2. pagkakáisá; pagkakásundô; pagkakásuwatň
concert: adj.ng konsiyerto; pagpapalabás (pagtatanghál)
concert: v.magpakanâ; magbalak
concerted: adj.1. sabáy-sabáy; sama-sama 2. nagkakáisa
concession: n.1. pagbibigáy-loób; pagpapahinuhód; pagpapaubayá 2. pahintulot 3. pribilehiyo; karapatán; konsesyón
conciliate: v1. sumuyň; kumaibigan 2. magpahinahon; magpapayapŕ; magpalubág-loób 3. mapagkásundô
conciliation: n.1. pagsuyň; pagkaibigan 2. pagpapahinahon; pagpapayapŕ; pagpapalubá-loób 3. pagkakásundô
conciliatory: adj.pampalubág-loób; pampahinahon
concise: adj.“maiklî, ngunit malamán; maigsî, subalit maliwanag”
conclude: v.1. magtapós 2. magpalagáy 3. magpasiyá 4. magkásundô
concluding: adj.pangwakás
conclusion: n.1. pasiyá; desisyón; hatol 2. palagáy; kuro-kurň; opinyón; pagkáunawŕ; pagkáintindí. 3. wakás 4. pagpapatibay
conclusive: adj.1. pangwakás 2. kapaní-paniwalŕ
conclusive evidence: n.tiyak na katibayan o ebidensiya
conclusive presumption: n.tiyak na pagpapalagay
concoct: v.1. magtimplá 2. lumikhâ; umimbento
concoction: n.“1. pagtitimplá 2. pinaghalú-halong timplada 3. paglikhâ, pag-imbento o pagkathâ”
concomitance: n.pagkakaugnáy; pagkamágkasama
concomitant: adj.kaugnáy
concomitant: n.bagay na kaugnáy o may-kaugnayan
concord: n.1. kásunduan 2. únawaán; pagpálagayan
concordance: n.itó rin ang concord
concordant: adj.magkatono
concourse: n.pagtitipon
concrete: adj.1. kongreto; sementado 2. matibay 3. tunay; totoó
concrete: n.“kongkreto; timpladang simento, graba, buhangin at tubig”
concretion: N.pamumuo; pagkabuo
concubinage: n.pangangálunyâ; pambábabae; pakikiagulô; panlalalaki
concubine:n.kerida; kálunyâ; babae; babaing kaagulô
concur: v.1. sumáng-ayon 2. magkásundô 3. magkasabáy
concurrence; concurrency: n.1. pagsasabáy 2. pagsang-ayon; pakikiisá 3. kásunduan 4. (Geom.) ang pagtatagpô ng dalawá o higit na linya sa isáng lugár
concurrent: adj.1. sabáy 2. magkaayon; magkakaisá; magkakatugmâ
concussion: n.1. alóg; yaníg
concurring opinion: n.magkaayon na opinyon
condemn: v.1. sumpaín 2. tumuligsâ 3. humatol; magpasiya; kondenahin
condemnation: n.1. pagsumpâ 2. pagtuligsâ; pagbatikos 3. paghatol o paggagawad ng parusa
condemnation: n.(Law) 1. kondenasyon 2. paghatol; pasiya
condensation: n.pagpapaiklî; pagpapaigsî
condense: v.1. magpaiklî; magpaigsî 2. magpalapot
condensed: adj.1. pinaiklî; pinaigsî 2. pinalapot
condensed milk: N.gatas kondensada
condescend: v.1. magpakababŕ 2. magmataás; magmalakí 3. sumáng-ayon; magbigáy
condenser:pampalapot; condenser
condescendence: n.pagpapakababa
condescending: adj.nagpagpápakababŕ
condensing unit:kondensing yunit
condiment: n.pampalasa; panahóg na pampalasa
condition: n.1. lagáy; kondisyón 2. tadhanâ; probisyón 3. batayán; saligán
condition: v.magsaayos; maglagáy
condition (economic): N.kondisyong pang-ekonomiko
condition (living): N.kalagayan o kondisyon ng pamumuhay
conditional: adj.may-pasubalě; may-kondisyón
conditional: adv.may-pasubalě
condole: v.makiramay; makidalamhatě
condolence: n.pakikiramay; pakikidalamhatě
condom:kondom
condominium:kondominyum
condonation: n.kondonasyon; pagpapatawad
condone: v.1. magpatawad; magpaumanhín 2. kalimutan; paraanin
conduce: v.makatulong
conducive: adj.mabuti; nakatútulong
conduct: n.1. ugalě; asal 2. pangángasiwá; pamámahalŕ; pamamátnugot; pamámalakad 3. pagpatnubay
conduct: v.1. sumama; maghatíd 2. mangasiwŕ; mamahalŕ; mamátnugot 3. kumilos; umanyô 4. magsilbíng daanán
conduct (right):wastong pag-uugali o kilos
conduct of elections:pagdaraos ng mga halalan; takbo ng halalan
conduction:konduksiyon; paglilipat; pagsasama ng init
conductor: n.1. konduktór 2. patnugot 3. pánalaytayan
conduit: n.tubong pádaluyán
cone: n.“kono; anó mang bagay na sólidó, mabilog ang pinakabase, na untí-untíng lumíliít ang dulo “
confectionary: adj.katulad ng kendě
confectionary: n.1. pábriká o tindahan ng kendi 2. kendi
confectioner: n.magkikendi; ang gumágawâ o nagnénegosyo ng kendi
confectionery: n.1. mga kendi 2. ang negosyo o trabaho ng isáng magkikendi 3. ang pábriká o tindahan ng kendi
confederary: n.1. kompederasyón; samahán; unyón 2. sábuwatan; sápakatan
confederate: adj.kasama o kaanib ng isáng kompederasyón
confederate: n.“1. tao, bansâ o nasyón, na kaanib ng isáng kompederasyón 2. kasabuwát; kasapakát”
confederation: n.kompederasyón; samahán o unyón
confer: v.1. magkaloób; magbigáy; maggawad 2. magsangguně; magkonsulta 3. magkúmperensiyá.; magpanayám; magpulong; mag-usap
conferee: n.1. kumperénsiyá; pulong; miting; panayám 2. pakikipág-usap 3. pagpapanayám; pagpupulong; pagmimiting
conference:panayam; komperensiya
conference (closed-door):lihim na panayam; lihim na komperensiya
conference room:(Mil.) silid-pulungan
confess: v.1. magkumpisá 2. magtapát; umamin; tumanggáp
confession: n.1. kumpisál 2. pagtatapát; pag-amin
confessional: n.1. kumpisiyunaryo; kumpisalan 2. pangungúmpisál
confessor: n.1. ang nangúngumpisál 2. ang pareng pinangúngumpisalán; kumpisór
confidant: n.kompidante
confide: v.1. magtapát 2. magkátiwalŕ
confidence:n.1. tiwalŕ 2. lihim; sekreto 3. matibay na paniniwalŕ 4. tapang; lakás ng loób
confidence test:(Mil.) pagsubok sa tatag ng loob
confident: adj.1. nagtítiwalŕ; may-kompiyansa; nanánalig 2. tiyák; sigurado
confidential: adj.1. lihim; sekreto; kompidensiyál 2. mapagtítiwalaan
confine: n.1. hangganan 2. sakláw; sakop
confine: v.1. magkulóng; magbilanggô 2. magratay 3. magpanatili; magpamalagě
confined in hospital:(Mil.) ginagamot sa ospital
confined in quarters:(Mil.) nakatigil sa kuwarter
confinement: n.1. pagkukulóng; pagbibilanggô 2. pagkáhospitál 3. pagkáratay 4. pananatili; pamamalagě
confirm: v.1. magpatibay; mag-aprobá 2. magpatunay; magpapatotoó 3. magkumpíl
confirmation: n.1. kumpíl 2. pagpapatibay; pag-aprobá 3. pagpapatunay; pagpapatotoó
confirmed: adj.1. nakumpilán na 2. pusakál 3. talamák 4. pinagtibay; aprobado 5. tunay; di-mapagáalinlanganan
confirm an appointment:pagtibayin ang pagkahirang
confirmation order: N.utos-pagpapatibay
confiscate: v.1. ilitín 2. samsamín; kumpiskahín
confiscated: adj.inilít; sinamsám; kinumpiská
confiscation: n.1. pag-ilit 2. pagsamsám; pagkumpiská
confiscator: n.ang umilít; tagailít; tagakumpiská; tagasamsám
conflagrant: adj.nasúsunog; nagdíringas; nag-áaláb; naglíliyáb
conflagration: n.malakíng sunog
conflict: n.1. labanán; tunggalian 2. hidwaan 3. salungatan
conflict: v.sumalungát
conflict of interest: n.magkalabang interes; pagtutunggali ng mga kapakanan
conflict of laws: n.salungatan ng mga batas
conflict process: n.proseso ng tunggalian
conformational analysis: N.(Chem) pagsusuring kumpormasyon
conformational diagram: N.(Chem) talangguhit ng kumpormasyon
conform: v.1. sumáng-ayon 2. sumunód; tumalima; tumupád 3. umalinsunod
conformity: n.1. pagkakátulad; pagkakápareho; pagkakáparis 2. pag-alinsunod 3. pagsang-ayon
confound: v.magpalitó; magpatarantá
confront: v.1. harapín 2. ipakita 3. maglaban
confrontation: n.1. paghaharáp; pagkikita 2. labanán; súgupaán
confuse: v.1. magpalitó; magpatarantá 2. magkámalî; mag-alílangan
confusing: adj.1. nakalílitó; nakatátarantá 2. mapagkákamalán
confusion: n.1. pagkalitó; pagkatarantá 2. pagkaguló 3. pagkakámalî o pag-aalínlangan
confusion of right: n.paghahalo ng mga karapatan
confutation: n.pagpápabulaan; pagpápasinungalin
confute: v.pabulaan
congeal: v.1. magpayelo; magpamuô sa lamíg 2. nagpakultá. 3. magpalapot
congelation: n.1. pagyeyelo; pamumuô sa lamíg 2. pangungultá 3. paglapot
congenial: adj.1. mabaít 2. kasundô; kasuwatô; kabagáng 3. bagay; angkóp 4. kalugúd-kulgód; kawilí-wili; kasiya-siyá 5. matalik
congenital: adj.1. mulâ sa pagkabatŕ 2. likás; katutubô
conger (eel): n.malakíng igat-dagat; palós
congest: v.pasikipín; punuín
congested: adj.1. punong-punô; siksikan sa; umáapaw 2. barado
congestion: n.1. pagkasiksikan; pagkapunúng-punô 2. bará
conglomerate: v.magkumpol-kumpól
conglomerate: adj.1. kumpol-kumpól 2. halo-halň; sama-sama
conglomerate: n.“1. kumpól 2. malakíng korporasyón, na binúbuô ng mga kompanya ng ibá’t ibáng negosyo 3. (Econ.) konglomeret”
conglomeration: n.kalipunán
congratulate: v.bumatě
congratulation: n.batě
congratulatory: adj.bumabati
congregate: v.magtipon-tipon
congregation: n.1. pagtitipon 2. kongregasyón; samahán; kapisanan; asosasyón
congress: n.1. konggreso; bátasang-bansâ; kapulungang-bansâ 2. pulong
congressional: adj.pangkonggreso; pambátasang-bansâ
congressman: n.konggresista; kinatawán; diputado; representante
conical: adj.kono o balisusô
conjecture: n.1. hulŕ 2. palagáy
conjecture: v.1. humulŕ 2. magpalagáy
conjointly: adv.sama-sama
conjugal: adj.ng mag-asawa; pangmág-asawa; konhugal
conjugal property: n.ari-ariang konhugal
conjugal rights: n.mga karapatang konhugal
conjugate: v.(Gram.) magbangháy
conjugation: n.“1. pagbabangháy 2. bangháy ng isáng salitâ, lalň na ng isáng pandiwŕ”
conjunction: n.1. pagsasabáy 2. (Gram.) pang-ugnáy; pangatníg
conjunctiva: n.ang malauhog na balok sa ibabaw ng balintatáw ng matá
conjunctive: adv.1. nag-úugnáy 2. ginágamit na pang-ugnáy
conjunctive: n.salitáng nag-úugnáy
conjunctivities: n.pamamagâ o pamumulá ng balok ng matá
conjuncture: n.pagkaáugnáy
conjuration: n.1. panawagan 2. máhiká; salamangka
conjure: v.1. manawagan 2. magsalamangka
conjurer: n.1. ang taong nanánawagan 2. salamangkero; máhikó; madyikero
connect: v.1. magkabít; magdugtóng 2. pagkabitín; pagdugtungín; paghugpungín 3. mag-ugnáy 4. magsangkót 5. (Colloq.) tumamŕ
connection: n.1. pagkakabít; pagdudugtóng; paghuhugpóng; pinágkabitán; pinághugpungán 2. pag-uungáy; koneksiyón; kinalaman
connective: adj.nag-úugnáy
connective: n.“(Gram) salitáng nag-úugnáy ng mga pariralŕ, sugnáy sa ibá pang mga salitâ”
connivance: n.sapakatan (sa masasama); sabuwatan
consciousness (social): N.kamalayang panlipunan
conscript: v.tumawag o tawagin nang sápilitán sa paglilingód sa hukbô
conscript: n.taong sápilitáng pinaglílingkód sa hukbô
conscription: n.1. pagtawag nang sápilitán 2. ang paglilingkód nang sápilitán ng isáng bagong katátawag na kawal
consecrate: v.1. magbendita; magkonsagrá 2. magtalagá; mag-ordená 3. mag-alay; maghandóg; maglaan
consecration: n.1. pagbendita; pagkonsagrá 2. pagtatalagá; pag-oordená 3. pag-aalay; paghahandóg
consecutive:magkakasunod
consecutively:sunod-sunod
consensus: n.1. pagkakáisá 2. ang opinyón o palagáy ng nakarárami o ng lahát
consent: n.1. pahintulot; permiso 2. pagsáng-ayon; pagpayag
consent: v.1. pahintulutan; magbigáy-permiso 2. sang-ayunan
consent of the governed: N.pagpayag ng mga pinamamahalaan
consequence: n.1. bunga;resulta 2. halagá; importánsiyá 3.kasamaán; kapinsalaán; konsikuwénsiyá
consequent: adj.bilang bunga o resulta ng; kaugnáy ng
consequent: n.anó mang bagay na sumúsunód; bunga; dahilán; sanhî
consequential: adj.1. mahalagá; importante 2. bunga; resulta
consequently: adv.kayâ; samakatuwíd; sa gayón
conservation: n.1. pagpápanatili; pangángalagŕ 2. pag-iimbák 3. pagtitipíd
conservation of energy: N.koserbasyon ng enerhiya
conservation of forest: N.pangangalaga ng kagubatan
conservative: adj.1. makalumŕ 2. katámtaman; kainaman; katanapan; kaigihan 3. ukol sa 4. maingat
conservative: n.tao o bagay na konserbatibo
conservative type:makalumang uri
conserve: v.1. mag-alagŕ 2. magpanatili 3. magkusilbá 4. mag-imbák
conserve: n. (pl) kusilbá
consider: v.1. magsaaalang-alang 2. magpalagáy 3. umisip; mag-aral 4. magturing; magbilang
considerate:adj.1. mahalagá; malakí; importante 2. dapat kilalanin; dapat isaaláng-alang
considerably: adv.maipalálagay; talagá
considerate: adj.maúnawain; mapágbigáy
considerateness: n.pagkamaúnawaín; pagkamapágbigáy
consideration: n.1. pagsasaalang-alang; pag-iisip; pag-aaral 2. paggalang; pag-aalang-alang; pagkilala 3. bayad 4. láyunin; dahilán; katuriwan
consideration (to take with):isaalang-alang
considered: adj.1. kinikilala 2. maingat na pinág-aralan
considering: prep.kung isáalang-alang; kung ang pagbábatayan
consign: v.1. maglagáy 2. magkátiwalŕ 3. magpatindá 4. magtalagá
consignee: n.“ang tao, ahente o tindahan, na pinagkákatiwalaan ng mga patindáng kalakal”
consignment: n.1. paglalagáy 2. pagkakátiwalŕ o paghahabilin 3. pagpapatindá
consigner; consignor: n.ang tao o sinumang may-patindá o nagpápatindá ng kalakal sa isáng tindahan o sa isáng ahente
consist: v.1. buuín 2. magtagláy
consistence; consistency: n.1. tigás 2. lapot 3. tatag 4. kawaláng-pagbabago
consistent: adj.1. matigás 2. matatág; waláng-pagbabago 3. kasang-ayon
consolation: n.1. pag-alíw 2. tao o bagay na nagbíbigáy-alíw (-kasiyahan o -konsuwelo)
consolation prize: n.gantimpalang pampalubág-loób
console: v.1. magpaalíw 2. magbigáy-kasiyahang
consolidate: v.1. pagsamá-samahin; pagpisán-pisanin; pag-isahín 2. magsamá-sama 3. magpalakás; magpatibay; magpatatág
consolidated report: N.pinagsamang ulat
consolidation: n.1. pagsasama-sama; pagpipisán-pisan 2. pagpapatibay; pagpapalakás; pagpapatatág
consommé: N.konsome; sabaw ng iba’t ibang uri ng karne
consonant: adj.1. katunóg 2. kaayo ng
consonant: n.konsonante; katinig
consort: n.1. abay; konsorte 2. kapareha; katuwáng 3. asawa
consort: v.1. sumama; maghatíd 2. makisama 3. kumonsorte
consortium: n.konsorsiyum
consortium bank: N.(Econ.) bangkong konsortsyum
conspicuous: adj.“1. kitang-kita; hayág na hayág, lantád na lantád. 2. kapansin-pansin”
conspicuous consumption: N.(Econ.) pagkonsumong makatawag pansin
conspiracy: n.1. sábuwatan; sápakatan 2. pagtutulungán; pagkakáisá
conspirator: n.kasabuwát; kasapakát
conspirators: n.“mga nagsabwatan, mga nakipagsabwatan”
conspire: v.1. makipágsabuwat; makipágsapakát 2. magsabuwát; magsapakát 3. tumulong 4. magtulungan
constable: n.1. kustable 2. pulís
constabulary: n.1. konstabularyo 2. ang pulisiyá
constabulary: adj.ng kustabularyo
constancy: n.1. kawaláng-pagbabago 2. katapatán 3. tatág o katatagán 4. pagkaregulár
constant: adj.1. hindî nagbábago 2. tapát o matapát 3. matatág 4. regulár; patuloy; panáy; waláng-tigil
constant capital: N.(Econ.) takdang kapital
constant prices: N.(Econ.) takdang presyo
constantly: adv. 1. lagě 2. patuloy 3. paulit-ulit
constellation: n.konstelasyón
consternation: n.malakíng takot o pagkabiglâ; panghihilakbót sa takot o pagkabiglâ
constipate: v.magpatigás; pagtibí
constipation: n.hindî pagkádumí; tibí o pagtitibí
constituency: n.“1. mga tauhan, mga botante o mga tagataguyod 2. ang mga kliyente o mga sukě”
constituent: n.1. tauhan; botante; manghahalal 2. sangkáp; bahagi
constituent: adj.1. kailangan; mahalagá; importante 2. pansaligáng-batás
constitute: v.1. bumuô 2. hirangin; nombrahán
constitution: n.1. saligáng-batás 2. pagbuô; pagtatatág 3. pangangatawán 4. kayarian; kabuuán
constitutional: adj.1. pansaligáng-batás 2. pangkatawán 3. alinsunod sa saligáng-batás
constitutional: n.pamamasyál o paglalakád bilang pagpapalakás ng katawán
constitutional government: N.pamahalaang konstitusyonal
constitutional law: n.batas konstitusyonal
constitutive definition:constitutive na kahulugan
constitutionality: n.konstitusyunalidád; pagkaalinsunod sa saligáng-batás
constitutionally: adv.1. batay o alinsunod sa saligáng-batás 2. sa pangangatawán
constrain: v.1. pilitin; puwersahín 2. pigilan; timpiín; iwasan
constrained: adj.1. napilitan 2. pinípigil
constraint: n.1. pagpipigil 2. pagpilit 3. bagay na nakapípigil 4. (Law) pagpigil; limitasyon
constrict: v.1. magpakipot 2. lumingkís
constriction: n.1. pagpapakipot; pagpapasikíp 2. pagliít 3. paglingkís 4. pagsisikíp
constrictor: n.“bagay na nagpápahigpít, nagpápasikíp”
construct: v.1. magtayô 2. gumawâ 3. magbuô
construction: n.1. pagtatayô; paggawâ; pagyarě 2. pagbuô 3. estruktura
constructive: adj.konstruktibo; positibo; mapámbuô
constructive skeptics:konstruktibong iskeptiko
construe: v.magpakahulugán
consul: n.konsúl
consulate: n.1. konsulado 2. ang tanggapan at tírahan ng isáng konsúl 3. ang taning na panahon ng panunungkulan ng isáng konsúl
consult: v.1. magsangguně 2. magkonsulta; magpatingín 3. magsaalang-alang
consultant: n.1. ang taong sumásangguně 2. ang taong nagbíbigáy ng payo; tagapayo
consultation: n.1. pagsangguně 2. pagkonsulta; pagpapatingín 3. paghingě ng payo 4. oras ng konsultahan
consultative: adj.sanggunian; konsultahan
consumable: adj.maúubos
consume: v.1. tumupok; lumamon 2. umubos; kumain 3. gumugol; gumamit 4. sumayang; umaksayá
consumer: n.mámimili; gumágamit
consumer demand: N.(Econ.) demand ng mamimili
consumer durable: N.(Econ.) produktong tumatagal
consumer equilibrium: N.(Econ.) ekilibriyo ng mamimili o konsumer
consumer society: N.lipunan ng mamimili
consumer sovereignty: N.kapangyarihan ng mamimili
consumer surplus: N.sarplus ng mamimili
consumption: N.pagkonsumo
comsumption externality: N.eksternalidad ng pagkonsumo
consumption function: N.relasyon sa pagkonsumo
comsumption tax: N.buwis sa pagkonsumo
consumerism: N.(Econ.) konsumerismo
consummate: adj.1. lubós; ganáp 2. nápakagalíng; nápakahusay 3. kompleto; tapos; buo; lubos; ganap
consummate: v.1. tumapos 2. malubós
consummation: n.1. pagkompleto; pagtapos; kaganapan; katuparan 2. paglubós 3. wakás; katapusán; kinálabasán; resulta
consumption: n.1. pag-ubos; paggamit 2. labis na pamamayát ng katawán; sakít na tuyô; tuberkulosis; tisis
consumption (domestic): N.gamit domestiko
consumption (foreign): N.gamit internasyonal
consumption (home): N.gamit pantahanan
consumption (local): N.gamit lokal
consumptive: adj.1. mápanirŕ; mapágwasák 2. natútuyô ang katawán; may-tisis; may-sakít na tisis o tuberkulosis; tísikó
contact: n.1. diít; lapat 2. hugpungan 3. pagharáp; pagkikita; pagtatagpô 4. balitŕ 5. ságupaán 6. ugnayan
contact: v.1. magdiít; maglapat 2. magharáp 3. magbanggâ; magsagupŕ 4.tumawag; kumausap 5. makipág-ugnáy 6. makipágkita
contact lens: N.kontak lens
contagion: n.1. paghawa; paglalin 2. sakít na nakákahawa 3. pagkanakáhahawa 4. pagkalat
contagious: adj.1. nakáhahawa; nakálalalin 2. may-tagláy na sakít na nakáhahawa 3. nakaigaya; nakahihikayat
contain: v.1. mayroón 2. lumamán 3. taglayín 4. piligin
container: n.sisidlán; lalagyán
contaminate: v.1. magparumi 2. magpasamâ 3. máhawa
contamination: n.1. pagdumí o pagigíng marumí 2. pagkáhawa o pagkálalin
contemn: v.humamak; umalipustâ
contemplate: v.1. masdáng mabuti 2. magniláy-nilay; magbuláy-bulay; magdilí-dili 3. magbalak; mag-isip
contemplation: n.1. pagmamasíd na mabuti 2. pagniniláy-nilay; pagdidilí-dili; pagbubuláy-bulay 3. balak; pag-iisip
contemporaneous: adj.kapanahón; kasabáy; kapanabáy
contemporaneous externality: N.sabayang eksternalidad
contemporaneousness: n.pagigíng magkapanahón
contemporary: adj.1. kapanahón 2. kasínggulang 3. sa kasalukuyan; makabago
contemporary: n.tao o bagay na kapanahón o kasínggulang ng ibá
contempt: n.1. paghamak; pagpalibhasâ; pagdustâ 2. pagalit; pag-alipusta 3. pagsuwáy; paglapastangan; pagwaláng-galang 3. (Law) desakato
contempt of court: N.pagsuway sa hukuman; desakato sa hukuman
contemptible: adj.1. nápakahamak; nápakasamâ 2. kalaít-lait; kadustá-dustâ; kaalí-alipustâ
contemptuous: ad.1. mapánghamak; mapamalíbhasá; mapánlait; mapang-alipustâ; mapándustâ 2. kalait-lait
contend: v.1. lumaban 2. maglaban 3. paglabanan 4. magtalo 5. maggiít; maníndigan
content: adj.1. nasísiyahán; natútuwâ; nalúlugód 2. sang-ayon
content: v.magbigáy-kasiyahan
content: n.1. lamán 2. paksâ 3. kasiyahan
contented: adj.nasísiyahán
contention: n.1. laban; away 2. túligsaan; bálitaktakan 3. paksâ o bagay na o pinag-áawayan o pinagtátalunan 4. palagáy; kurú-kurň; paniniwalŕ
contentious: adj.1. palátutól; palákontra 2. paláawáy
contentment: n.kasiyahan; kasiyahang-loób
contest: v.1. magpasinungalin; magpabulaan 2. tumutol 3. paglabanan; pagtunggalián
contest: n.1. labanán; tunggalian 2. timpalák 3. páligsahan
contest (election):panghalalang-habol; usaping panghalalan
contestant: n.1. kalaban; katunggalî 2. kapáligsahan 3. katimpalák
context: n.kabuuán ng nilalamán
contextual: adj.“ng, alinsunod o batay sa ibig sabihin ng kabuuán”
contextual clues: N.bakas kontekstuwal
contiguity: n.1. kalapitan 2. pagkamágkaratig; pagkamágkatabí; pagkamágkanugnóg
continence: n.1. pagtitimpi; kahinahunan 2. pagpipigil o lubós na pag-iwas sa pakikipágtalik
continent: n.kontinente; lupalop (colloq.)
continent: adj.1. matimpî; mahinahon 2. nagpípigil o lúbusang umíiwas sa pakikipágtalik
continental: adj.ng o ukol sa isáng kontinente
continental: n.(C-) taong nakatirá sa kontinente
continental shelf:kalunasan ng sanlupalop
contingence: n.1. di-ináasahng pangyayarí 2. pagkakátaón
contingency: n.1. kalapitan 2. pagkamalapit; pagkamágkatabí; pagkamágkanugnóg
contingent: adj.1. posible 2. hindî sinásadyâ 3. batay sa isáng bagay na waláng katiyakan 4. (Logic.) hindî laging totoó 5. pangkátaón
contingent market: N.bilihang nakaugnay
contingent valuation: N.nakaugnay na pagpepresyo
continual: adj.1. waláng-hintô; waláng-tigil; tulúy-tulóy 2. paulit-ulit; malimit
continually: adv.1. palagě 2. patuloy; waláng-tigil
continuance: n.1. pagtutulóy 2. pananatili; pamamalagě 3. kawaláng-tigil; kawaláng-hintô; kawaláng-patíd 4. karugtong 5. (Law) ang pagpapaliban o pagpapaibáng-araw
continuance in office:patuloy na panunungkulan
continuation: n.1. pagtutulóy 2. pamamalagi; pananatili 3. karugtóng
continue: v.1. mamalagě; manatili 2. ipágpatuloy 3. huwág tigilan 4. ipágpaliban
continuity: n.1. pagkatulúy-tulóy; pagkawaláng-hintô; pagkawaláng-patíd 2. pagkakáugnáy-ugnáy 3. pamamalagě; pananatili
continuous: adj.1. patuloy; waláng-hintô; waláng-tigil 2. waláng-paptid; waláng-lagót; waláng-patláng
contort: v.1. bumaluktót; pumilipit 2. magpasamâ
contortion: n.1. pagkakápilipit; pagkakábaluktót 2. pagsamâ (colloquially) ng mukhâ
contour: n.1. korte; hugis 2. kabuuáng anyô
contour interval: N.agwat ng liko
contraband: n.1. kalakal o mga kalakal na ipinagbábawal ng batás na angkatín o ipaangkát (iluwás) 2. kalakal o mga kalakal na puslít; kontrabandong kalakal o mga kalakal
contraband: adj.ipinagbábawal ng batás na angkatín o íluwas
contrabandist: n.kontrabandista; negosyanteng nagpúpuslít ng mga kalakal
contraception: N.kontrasepsiyon
contraceptive: N.kontraseptib; kontraseptibo
contraceptive jelly: N.dyeling kontraseptibo
contract: n.1. kásunduan; kontrata 2. pormál na kásunduan sa pag-aasawa o pagpapakasál
contract: v.1. mangontrata 2. dapuan
contract: v.“1. lumiít; kumipot 2. umiklî; umurong 3. (Gram.) kumaltás, magpaiklî”
contract (terms of): N.katakdaan ng kontrata
contract curve: N.kurba ng kontrata
contraction: n.1. pagkontrata 2. pag-urong 3. pagliít; pagkipot 4. (Gram.) pagkakaltás
contractor: adj.1. ng kontrata 2. alinsunod o batay sa kontrata
contradict: v.1. pabulaanan; pasinungalingan 2. tutulan; salungatín; kontrahín 3. magkásalungát; magkákontrata
contradiction: n.1. pagpapasinungalin; pagpapabulaan 2. pagtutol; pagkontra; pagsalungát 3. pagkakátutulán
contradictory: adj.salungát; kontra
contradictory: n.bagay na kasalungát o kakontra
contralto: n.kontralto
contrary: adj.1. salungát; kontra; labág 2. matutól
contrary: n.ang kasalungát o kakontra; kabaligtarán
contrast: v.1. maghambing; magtulad; magparis 2. magpakita ng pagkakáibá ng isá sa isá
contrast: n.1. paghahambíng; pagtutulad; pagpaparis 2. kaibhán o pagkakáibá
contravene: v.1. tumutol; komontra; sumalungát 2. lumabág
contribute: v.1. mag-abuloy; magkontribusyón; mag-ambág 2. sumulat; magpaláthalŕ 3. tumulong
contribution: n.pag-abuloy; pagkontribusyón; pag-ambág
contribution to the hybrid:kahalagahan sa hybrid
contributor: n.ang nagkontribusyón (nag-abuloy o nag-ambág)
contributory negligence: n.karagdagang kapabayaan
contrite: adj.nagsísisi
contrition: n.pagsisisi
contrivance: n.1. paglikhâ; pag-imbento 2. pagpapakanâ; pagbabalangkás
contrive: v.1. mag-imbento 2. magpakanâ; magbalangkás
control: v.1. mamahala 2. magpigil 3. sumupil; kumuntrolâ; sumuweto
control: n.1. pamamahalŕ; pangangasiwŕ; kapangyarihan 2. pagpipigil; pagtitimpî 3. pagsupil; pagsuweto; pagkontrolá; pagpapaamň; pagmansó 4. pagpanintô; pampatigil
control quality: N.pagpapanatili ng mataas na uri
control (social): N.patakarang panlipunan
controlled market: N.bilihang kontrolado
controversial: adj.1. mapagtátalunan 2. pinagtátalunan
controversy: n.1. pagtatalo; sálungatan 2. alitan;hídwaan; away; awayán
controvert: v.1. sumalungát; sumalangsáng 2. magpabulaan; magpasinungalin 3. magtalo; madebate
contumacious: adj.1. ayaw sumunód sa maykapangyarihan 2. matigás ang ulo; sutíl
contumacy: n.1. pagsuwáy sa maykapangyarihan 2. katigasán ng ulo; kasutilán
contumely: n.paghamak; pagdusta; pag-alipusta; paglapastangan
contuse: v.1. pagpasâ 2. pasâ
contusion:pasa
conundrum: n.paláisipán; bugtóng
convalesce: v.untí-untíng magpakalás ng katawán
convalescence:n.1. untí-untíng paglakás 2. pagpapalakás ng katawán ng isáng bagong galing sa pagkakasakít
convalescent: adj.untí-untíng lumálakás
convalescent: n.ang taong nagpápalakás ng katawán
convection:paglilipat ng init; konbeksiyon
convene: v.1. magtipun-tipon 2. magpulong; magmiting 3. pagtipún-tipunin
convenience: n.1. ginhawa; alwán 2. bentaha; buti
convenient: adj.“1. nagdúdullot ng ginhawa 2. maalwán o maginahawang gamitin, gawín o lapitan 3. malapit 4. bagay; angkóp”
convent: n.kumbento
convention: n.1. pagtitipon-tipon 2. asamblea; kapulungan o kumbensiyón 3. kaugalián; kalakarán
conventional: adj.“1. pinágkaugalián 2. pangkaraniwán 3. ng, batay sa o alinsunod sa o pinagkásunduán”
conventional theory: N.karapatan na kumbensiyonal
converge: v.1. magtagpô 2. magsalubong 3. magpisan
convergence: n.pagtatagpô
convergence hypothesis: N.haypotesis ng pagpapantay
conversable: adj.1. madalíng kausapin 2. mahilig sa pakikipág-usap
conversant: adj.sanáy sa; marunong sa; matalino sa
conversation: n.1. úsapan; sálitaan 2. tálakayán; berbál na pálitang-kurň; pagtatalo
conversational: adj.pag-uusap
converse: v.mag-usap
converse: n.1. impormál na usapan o pag-uusap 2. kabaligtaran
converse: adj.saliwâ; salungát
conversion: n.1. pagbabalík-loób 2. pagpapalít 3. pagbabagong-loób 4. paggawâ
convert: v.1. gawín 2. palitán 3. papágbalikíng-loób 4. papágbaguhing-loób 5. napasang-ayon; napabago
convertible: adj.1. mapapalitán 2. magágawâ
convertible currency:naipagpapalit na salapi
convex: adj.matambók; maumbók
convex: n.maumbók na ibabaw o bagay
convexity: n.katambukán; kaumbukán
convey: v.1. maghatíd; magdalá 2. magparatíng; magpaabót 3. mangahulugán 4. maglipat; magsalin; maglagay
conveyance: n.1. paghahatíd; pagdadalá 2. pagpaparatíng; pagpapaabót; pagpapabatíd 3. paglilipat; pagsasalin; paglalagáy 4. sasakyán; behíkuló 5. kasulatan o dokumento
convict: n.1. taong náhatulan sa pagkakásala 2. bilanggô; preso
convict: v.1. magpatunay 2. humatol 3. umusig
conviction: n.1. pagpapatunay na nagkásala 2. ang desisyón o hatol 3. matibay na paniniwalŕ o pananalig; kombiksiyón; kondenasyon
conviction (final):pangwakas na hatol
convince: v.1. mapaniwalŕ 2. makumbinsí; mahikayat
convinced: adj.kumbinsido; naníniwalŕ
convincing: adj.kapaní-paniwalŕ; nakakúkumbinsí
convocation: n. 1. pagtitipon 2. kumbokasyón; asambelya; kapulungan
convoke: v.pagtipún-tipunin
convolusion:kulubot
convoy: v.subaybayán o samahan
convoy: n.kumbóy
convulse: v.1. magkumbulsiyón; sumubŕ 2. magpayaníg 3. magpapangisáy 4. magpanginíg
convulsion: n.1. kumbolsiyón; subŕ 2. yaníg 3. panginginíg 4. ihit; bulalas
coo: n.huni ng kalapati o batubato
cook: n.tagapáglutň; kusinero
cook: v.1. maglutň 2. magkusinero
cook rice (to):magsaing
cook in water and salt until dry:paghahalbos
cook up:mag-imbento; magpakana
cookbook: n.aklát o libró ng mga resipé sa paglulutň ng mga pagkain
cookery: N.pagluluto; gamit sa pagluluto
cookie; cooky: n.kuki; biskuwít
cooking kit: N.kasangkapan sa pagluluto
cooking process: N.paraan ng pagluluto
cool: adj.1. malamíg-lamíg 2. presko 3. mahinahon 4. waláng-interés; waláng siglá 5. igsakto; waláng-labis-waláng-kulang
cool: n.1. lamíg 2. hinahon
cool: v.magpapresko; magpalamíg
cooler: n.1. pálamigan 2. pampalamíg
coolheaded: adj.mahinahon; malamíg ang ulo; hindî kara-karakang nagágalit
coop: n.tangkál; kúlungan 2. (Slang) bílangguan; bilibid
coop: v.magtangkál; magkulóng
co-op: n.kooperatiba
cooperate; co-operate: v.1. makipágtulungán 2. tulungan
cooperation; co-operation: n.1. tulong 2. damayán
cooperative; co-operative: adj.matulungín
cooperativeness: n.pagkamatulungín
coordinate: co-ordinate: adj.1. magkaranggo; magkasinghalaga; magkaaantás 2. magkatugmâ; magkatugón; magkabagay
coordinate: co-ordinate: v.1. magtugmâ; mag-ugma 2. mag-ugnayan 3. magsaayos
coordinate: co-ordinate: n.tao o bagay na katugmâ; karanggo o kaantas
coordination; co-ordination: n.1. koordinasyón; pagkakátugma; pagkakásuwato 2. pakikipág-ugnayan
cop: n.“1. (Slang) pulís 2. karete ng sinulid, na paliit ang isang dulo 3. tuktok o taluktok ng maliit na bundok”
cop: v.1. humuli 2. manalo
cop: n.“1. karete ng sinulid, na paliít ang isáng dulo 2. tuktók o taluktók ng maliít na bundók”
cop shop: N.istasyon ng pulis
copartner: n.1. kapareha; kasayáw; katambál 2. kasama 3. kasosoyo 4. (Colloq.) kaibigan; katoto
copartnership n.samahán sa negosyo
cope: n.mahabang kapa
cope: v.magampanán; makayang gawín
copier: n.1. tagakopya 2. manggagaya 3. mákináng pangopya
copilot; co-pilot: n.katulong na piloto
copious: adj.1. saganŕ 2. labis
copper: n.1. tansô 2. kulay-tansô
copper: adj.gawâ sa tansô
coppers: N.pulis
copper bit:soldador
copra: n.kopra; kalibkíb
copy: n.1. sipi; kopya 2. duplikado
copy: v.1. kopyahin 2. tularan
copy (certified):siping may patibay; pinatibayang sipi
Copy Office: N.Tanggapan ng Kopirayt
copyright: n.karapatáng-ari
copyright: v.ipakopirait
copywriter: n.tagasulat ng mga anunsiyó o komersiyál
coquet: v.1. umalembóng; maglandî; magkirí 2. ipatayong-tayong o laro-laroín sa isip
coquet: adj.alembóng; kirí; landî
coquetry: n.kaalembungán; kakirihán; kalandián 2. paglalaro-larň sa isip
coquette: n.babaing alembóng (kirí o malandî)
coquette: v.umalembóng; magkirí; kumirí.
coquettish: adj.kiri; haliparot
coral: n.koral; bulaklák ng bató (colloq.)
coral limestone: N.apog na galing sa bulaklak ng bato
coral reef: N.mga bao’t bulaklak ng batong nakapaligid
coral sarid: N.buhanging mabulaklak-bato
coraline:koralina
cord: n.1. maliít na lubid; pisě; leteng; talě 2. kurdón. 3. gulugód
cordial: adj.1. taos-pusň; tapát 2. magiliw; malugód
cordiality: n.“1. pagkamagiliw 2. magiliw na pagbatě, pagtanggáp”
codillera: N.tagaytay; kordilyera
core: n.1. ubod 2. buód; pinakámahalagáng bahagi
core curriculum: N.batayang kurikulum
core drilling: N.kor driling
core firm: N.sentrong kompanya
core region: N.sentrong rehiyon
coriander: n.kulantro
cork: n.tapón
cork: v.tapunán
corkscrew: n.tribusón
corn: n.1. maís 2. kalyo; lipak
corn barn: N.taup; pinagtahipan
corn field: N.maisan
corn (ear of): N.puso ng mais
corn flour: N.harina; arina ng mais
corn husk: N.balat ng mais
corn meal: N.giniling na mais
corn meal gruel: N.atole
corn oil: N.langis ng mais
corn soup: N.sopas na mais
corn starch: N.gawgaw na mais
corn syrup: N.arnibal na mais
corn (glutinous): N.mais na lagkitan
corn (kernel of): N.butil ng mais
corn (sweet): N.matamis na mais
corn (yellow): N.mais na dilaw
corned beef: N.karne-norte; kornbip
corncob: n.busal; busil
cornflour: N.arinang mais
cornea: N.sikwit-mata
corner: n.1. sulok 2. panulukan; kanto 3. siwî 4. kagipitan
corner: adj.1. sa o nasa kanto 2. pansulok
corner: v.1. pikutin; sukulín 2. monopolisahín; sarilihin
corner joint: N.sugpong na kanto
cornerstone: n.pundasyóng bató
conification: N.paninigas ng buhok; pagkakalipak ng balat
cornise: N.maliit na bahay-bahayan sa bubong
cornet: n.korneta; kornetín
cornfield: n.maisan; tániman ng maís; plantasyóng maís
cornmeal: n.giniling na maís
cornsilk: n.buhukan; buhók ng maís
cornstarch: n.gawgáw
corncopia: n.1. kornukopya 2. anó mang sisidláng hugis-balisusô
coronation: n.koronasyón; pagkokorona
corolla: N.kabuuang talulot; korola
cororally: N.korolaryo; kaugnay na bunga
corona: N.koronasyón; pagkokorona
coronary: N.koronaryo
corporal: n.kórporál; kabo
corporal: adj.1. ng katawán: mga pangangailangan ng katawán 2. pangkatawán
corporate: adj.1. ng isáng korporasyón 2. ng lahát ng miyembro ng samahán
corporate name: N.ngalan ng korporasyon
corporate veil: N.belo o panakip ng korporasyon
corporation: n.korporasyón; samaháng pangnegosyo
corporation (domestic): N.korporasyong domestiko
corporation (foreign): N.korporasyong internasyonal o dayuhan
corporation (stock): N.korporasyon ng saping puhunan
corporation (subsidiary): N.korporasyong sangay
corporation tax: N.buwis sa korporasyon; buwis sa kita ng korporasyon
corporator: n.miyembro ng isáng korporasyón
corpse: n.bangkay (ng tao); katawán ng patay na tao
corps of engineer:kor ng mga inhinyero (sa hukbo)
corpulence; corpulency: n.katabaán
corpulent: adj.matabâ
corpus: n.1. katawán o masakláw na katipunan 2. kumpleto o masakláw na katipunan o koleksiyón 3. kapitál o puhunan
corral: n.“1. kurál; kúlungan ng mga hayop na gaya ng mga baka, kalabáw o kabayo 2. baklád (fish corral)”
corral: v.magkurál
correct: adj.waláng malî; tamŕ; tumpák; wastô
correct: v.1. iwastô; itumpák 2. korekán; markahán. 3. isaayos; parusahan
correction: n.1. pagwawastô; pagtutumpák 2. pagkokorék; pagmamarka 4. pagsasaayos; pagkakápaglagáy 4. pagpaparusa
correctness: n.kawaláng-malî; katumpakán; kawastuán
corrector: n.1. ang nagwastô o nagtumpák 2. ang nagkorehé o nagmarka
corrective: adj. & n.1. pangwastô; pantumpák 2. panlunas; panremedyo
correlate: v.mag-ugnáy
correlate: n.alinmán sa dalawáng bagay na magkaugnáy
correlate: adj.malapit o likás na magkaugnáy
correlated curriculum: N.ugnayang kurikulum
correlation: n.pagkakáugnáy; korelasyon
correlative: adj.magkaugnáy
correlative: n.1. bagay na malapit na kaugnáy ng ibá 2. salitáng mag-kaugnáy
correlativity of rights and duty:tambalang ugnayan ng karapatan at tungkulin
correspond: v.1. makipág-ugnayan; makipágsulatán 2. magkátulad; magkápareho; magkáparis 3. bumagay
correspondence: n.pakikipág-úgnayan; pakikipágsulatán; pakikipáglihamán 3. pagkákabagay; pagkakáhawig; pagkakápareho 4. pagkakáisá; pagkakáayon
correspondency: n.kasíngkahulugán ng correspondence
correspondent: adj.1. kaungáy 2. kaukulán
correspondent: n.1. kasulatán; kalihamán 2. kabálitaán 3. reporter (ng páhayagán)
correspondent bank: N.bangkong korespondent
corresponding: adj.1. nábabagay; náaangkóp 2. kaugnáy 3. kaukulán
corresponding decision: N.kaukulang pagpapasiya
corrida: n.korida; huwego-de-toro
corridor: n.1. koridór; pasilyo 2. daanán; lágusan
corrival: n. & adj.karibál; kaagáw o kapangagáw
corroborate: v.magpatunay; magpatotoó
corroboration: n.pagpapatunay; pagpapatotoó
corroborative:adj.nagpápatunay; nagpápatotoó
corroborative evidence: n.karagdagang katibayan o ebidensiya
corroborrie: ADJ.maingay na pagtitipon
corrode: v.1. kumain 2. magpaagnás
corrogated GI sheet:bako-bakong yero
corrosion: n.1. untí-untíng pag-agnás o pagkaagnás 2. pagkabagbág
corrosive: adj.1. untí-untíng sumísirŕ; nagpápaagnás 2. mapáng-uyám; mápanuyâ; mapánlait
corrosive: n.bagay na untí-untíng sumísirŕ o nakasísirŕ
corrugate: v.gawíng kanalado
corrugated: adj.kanalado
corrugation: n.ang paggawâ ng mga korugasyón o mga kanál na paayón na plantsa ng yerong galbanisado
corrupt: adj.1. bulók; tiwalî 2. nasúsuhulan 3. nápakasamâ; makasalanan
corrupt: v.1. pasamaín 2. suhulan
corruptible: adj.masúsuhulan
corruption: n.1. kabulukán; kasamaán; katiwalián 2. pagsusuhol
corruption of minors: n.pagpapasama sa mga menor de edad o kabataan; (Law) katiwalian sa mga bata
corsage: n.pumpón ng mga bulaklák na ikinákabít sa baywang o balikat ng babae.
corset: n.korset; korsé; paha
cortege: n.1. mga abay 2. mga dama
consignatory: adj.kasamang lumagdâ sa isáng dokumento o kásunduan
consignatory: n.ang isá sa dalawá o higít na nagsilagdâ sa isáng dokumento o kásunduan
cosmetic: adj.pámpapagandá
cosmetic: n.kosmétikó; kosmetik
cosmetology: N.koemetolohiya
cosmetologist: N.kosmetologo
cosmic: adj.ukol sa buóng daigdíg; pandaigdíg; pansinukob; pansántinakpán
cosmonaut: n.kosmonút; astronút; taong sanáy o sinanay sa pagpapalipád ng raket sa labás na papawirín
cosmopolitan: N.malawak na karanasan
cosmos: n.sansinukob; sanlibután; santinakpán
cosponsor: n.“1. kapanulakŕ 2. katuwáng sa pag-aanák sa kasál (binyág, kumpíl) 3. isá sa mga tagapágtaguyod”
cosponsor: v.magíng isá sa mga tagapágpanukalŕ
cost: n.1. halagá 2. presyo 3. gugol; gastos
cost: v.1. magkahalagá 2. mangailangan 3. magíng dahilán
cost (factory): N.halagang pabrika
cost (increasing): N.tumataas na halaga
cost function: N.relasyon sa gastos
cost leader: N.namumuno sa gastos
cost of labor: N.halaga ng paggawa
cost of materials: N.halaga ng materyales
cost of production: N.halaga ng produksiyon
cost-push inflation: N.(Econ.) implasyon bunga ng pagtaas ng gastos
costing margin: N.kuwentahan ng gastos sa hangganan
costly: adj.1. mahalagá; mamáhalin 2. mahál 3. maguguol; magastós
costume: n.mga damít; pananamít o kasuotán
costume (street): N.kasuotang panlakad
cosy: ADJ.maginhawa; korportable
cot: n.1. tiheras 2. kubo; dampâ
cotenant: n.ang isá sa mga magkakasamang nangúngupahan sa tírahan
coterie: n.barkada o barkadahán; grupo; pangkát
cottage: n.1. maliít na bahay; bahay-kubo 2. bahay-bákasyunan
cottage industry: N.industriyang pantahanan
cotton: n.bulak
cotton: adj.1. yarě o gawâ sa bulak 2. lugár na páhingahan o tulugán
cotton seed: N.butong bulak
couch: n.sopá
cough: n.ubó
cough: v.1. umubó 2. idahak
cough remedy: N.gamot sa ubo
cough (dry): N.tuyong ubo
cough (whooping): N.tusperina
council: n.1. konseho 2. sanggunian 3. samahán; kapisanan
council (advisory): N.konseho ng tagapayo
council (barrio): N.sangguniang-nayon
Council (city): N.Sangguniang Lungsod
council (governing): N.sangguniang tagapamahala
council (municipal): N.sangguniang-bayan; kapulungang-bayan
council (national): N.pambansang sanggunian
councilman: n.miyembro ng Konseho Munisipál; konsehál
councilor: n.itó rin ang councilman
counsel: n.“1. payo 2. abugado, mánananggól”
counsel: v.1. payuhan 2. sumangguně sa
counsel of records: n.abogado sa rekord
counselor; counsellor: n.1. tagapayo 2. abugado; mánananggól
counselor-at-law: n.abogado; manananggol
counselling: N.pagpapayo
counselling (guidance and):pamamatnubay at pagpapayo
count: v.1. bumilang 2. asahan 3. ipalagáy; ituring
count: n.1. bilang 2. konde
countable: adj.nabibilang
countenance: n.1. mukhâ 2. pagsáng-ayon; pahintulot; pagpapatibay 3. hinahon; pagpipigil
countenance: v.sumáng-ayon; pumayag
counter: n.1. tagabilang 2. pamilang
counter: adv.“nang laban, kontra o salungát”
counter: adj.salungát sa o kasalungát
counter: n.1. ang kasalungát o kakontra 2. suntók o pagsuntók
counter: v.1. sumalungát 2. sabayán ng suntók ang kalaban
counter-affidavit: n.kontra-salaysay
counterclaim: n.kontrademanda
counteract: v.1. humadláng 2. sumalungát; tumutol; kumontra
counteraction: n.1. paghadláng 2. pagsalungát; pagkontra
counterattack: n.gantíng-salakay
counterattack: v.gumantíng-salakay
counterbalance: n.“1. panimbáng o pambalanse 2. katimbáng na bigát, lakás, bisŕ o puwersa”
counterbalance: v.magíng panimbáng
counterblow: n.gantíng-suntók
countercharge: n.1. gantíng-paratang; gantíng-demanda; gantíng-hablá; kontra-paratang; kontra-demanda 2. gantíng-tuligsâ; gantíng-atake
countercheck: n.1. anumáng pumípigil o nakapípigil 2. pag-alám o pagtingíng mulî upáng matiyák kung tamŕ ang ginawâ
“counterclockwise: n, adj. & adv.”pasaliwâ
countercyclical policy: n.(Econ.) patakarang pampapatatag
counterfeit: adj.1. huwád; palsipikado 2. pakunwâ; pakunwarî
counterfeit: v.1. huwarín; palsipikahin 2. magkunwâ; magkunwarî; magmaáng-maangan
counterfeit: n.paghuwád o panghuhuwád; palsipikasyón
counterfeit money: N.salaping huwad
counterfeiter: n.1. manghuhuwád; palsipikadór 2. taong mapágkunwâ (mapágkunwarî)
counterfoil: n.“ang bahagi ng tseke, tiket na naíiwan sa libreta, matapos punitin ng may-arě; talunaryo”
countermand: v.kumanselá
countermand: n.utos na bumabawi o nagpápawaláng-bisŕ sa isá ring utos o mando
countermeasure: n.hakbáng na panlaban sa anumáng masamáng máaaring mangyari
counterpane: n.kubrekama; sobrekama
counterpart: n.tao o bagay na katulad na katulad ng isá ring tao o bagay
countersign: n.1. kontrasenyas; lihim na palatandaan 2. lagdâ o pirma
countersign: v.lagdaán din; pirmahán din
counter trade: n.(Econ.) kalakalang baylateral
countervailing power: N.(Econ.) kapangyarihan ng lumalaban
counterweigh: v.singkahulugán ng counterbalance
countess: n.1. ang asawa o biyuda ng isáng konde 2. kondesa; babaing may ranggong kasintaás ng sa isáng konde
countless: adj.hindi mabilang; nápakarami
country: n.1. bansâ (bansá); nasyón 2. sariling-bayan; ináng-bayan; lupang-tinubuan 3. probínsiyá; lalawigan 4. kaburian
country: adj.1. sa bukid; sa kabukiran o sa lalawigan 2. tagá-bukid; tagá-lalawigan
country mile: ADJ.malayo
country (neighbouring): N.mga kalapit-bansa
countryman: n.kababayan
country rock:batumbukid
countryside: n.bukid o kabukiran
coup: n.1. suntók; hampás; golpe 2. golpe de gulat 3. ito rin ang coup d’ état
coup d’ etat: n.biglaan at puwersahang pagkápabagsak o tangkang ibagsak ang nakatatág na pámahalaán ng isáng maliít na pangkát ng mga taong hindî násisiyahan; kúdetá
coupe: n.1. karuwaheng hiníhila ng kabayo 2 ito rin ang coupe
couple: n.1. dalawá 2. mag-asawa; magkapareha 3. (colloq) ilán; mga ilán
couple: v.1. pagkabitín 2. pagparehahin; pagtambalín
couplet: n.“dalawáng linyang magkasunód, magkarima (magkatugmâ) at magkasínghabŕ”
coupling: n.1. pagdurugtóng; paghuhugpóng 2. kupling
coupon: n.kupón
courage: n.tapang; lakás
courageous: adj.matapang; malakás ang loób; magiting
courier: n.mensahero; tagahatíd-balitŕ
course: n.“1. kurso 2. daán 3. paraán, kaparaanán; hakbáng 4. pálaruan 5. paglipas 6. tagál”
course: v.1. paraanin 2. habulin; tugisin 3. ipahabol; ipatugis
course (to give due):pag-ukulan ng karampatang pansin
court: n.“1. húkuman; korte; husgado 2. pálaruan 3. patyň 4. palasyo 5. pagsuyň o panuyň; pagligaw, panliligaw”
court: v.1. manuyň 2. manligaw 3. maghanáp
court: adj.ng korte (hukuman)
Court of Appeals: N.Hukuman ng Paghahabol
Court (High): N.Mataas na Hukuman
court (lower): N.mababang hukuman
Court (Rules of): N.Mga tuntunin ng Hukuman
Court (Supreme): NKataas-taasang Hukuman
courteous: adj.1. magalang; mapítagan 2. mapágbigáy; maúnawaín
courteously: adv.nang magalang o maítagan
courteousness: n.kagalangan; kapítaganan
courtesy: n.1. paggalang 2. kabutihan; kagándahang-loób; kabutihang-loób 3. pagbibigáy; pagpapaunlák
courthouse: n.bahay-húkuman; gusaling panghúkuman
court-martial: n.1. húkumang-militár; húkumang-hukbô 2. paglilitis ng húkumang-militár
courtly: adv.magalang; mapítagan
court of appeals: n.húkuman sa paghahabol
courtroom: n.silíd-húkuman.
courtship: n.1. panunuyň 2. pangingibig; panliligaw
cousin: n.pinsan
couturier: n.mánanahě ng mga kasuutáng pambabae
cove: n.1. tagň o kublíng sulok 2. maliít na loók
covenant: n.1. selyadong kásunduan 2. tipán 3. ang nasa Bíbliyang mga pangakň ng Diyós sa tao
cover: n.1. balát. takíp 3. pitíng 4. tungtóng 5. balot 6. taklób 7. pandóng 8. tabing; telón; kurtina 9. tabon
cover: v.1. magbalát 2. magtakíp 3. magpiríng 4. magtungtóng 5. magpandóng 6. magtabing 7. magtakíp; (Mil.) tumakip 8. mapunô 9. sumakláw
coverall: n.panlabás na maluwáng na kasuutáng binúbuô ng magkakabít na pantalón at kamisadentro
covering: n.1. panakíp 2. pamiríng 3. kulubóng; talukbóng; belo; pandóng 4. pagtatakíp
coverlet: n.kubrekama
covert: adj.lihim; tagô; kublí; lingíd
covert: n.1. taguán; kublihan 2. kanlungan; silungán 3. alinmán sa mga pinong balahibo sa ilalim ng pakpák ng ibon
cover-up:panakip-butas
covet: v.1. mag-imbót; maghangád; magnasŕ 2. pakahangarín; pakanasain
covetous: adj.“mapág-imbót, masakím, mápangamkám”
covey: n.1. akayán; mga sisw o inakáy 2. maliít na kawan ng mga pugň
cow: n.baka
cow: v.manakot; manindák
coward: n.taong duwág
coward: adj.duwág; matakutín; mahinŕ ang loób
cowardice: n.karuwagán; pagkamatakutín; kahinaan ng loób
cowardliness: n.pagkamatakutín; karuwagán
cowardly: adj.duwág; matakutín; mahinŕ ang loób
cowardly: adv.natátakot
cowboy: n.koboy: nakasakáy sa kabayo na tagáalagŕ ng mga baka sa rantso
cower: v.1. sumukot-sukot 2. manliít at manginíg sa takot
cowhand: n.taong katulong o nagtátrabaho sa rantso ng mga baka
cowherd: N.pastol ng baka
cowhide: n.“1. balát ng baka 2. katad o kuwero 3. kumpás o látigo, kuwero”
cowlick: n.puyo
co-worker: n.kamánggagawŕ; taong kasama sa pagtatrabaho
cowpea: n.garbansos
coy: adj.1. tahimik; waláng-kibô; waláng-imík; hindî nagsásalitâ 2. mahíyain; kimî 3. mahinhín
coyness: n.1. kawaláng-kibô; kawaláng-imík 2. pagkamahihíyain; kakimián 3. kahinhinán
cozy: adj.maginhawa
crab: n.alimango
crab: n.1. taong magagalitín 2. taong mareklamo
crab meat: N.hinimay na lamang ng alimango
crab (small): N.talangka; pehe
crabbed: adj.1. masungít; mainit ang ulo 2. mahirap máunawaan; mahirap máintindihán 3. mahirap basahin
crabby: ADJ.madaling manlait; madaling mainis
crack: n.1. lagitík; lagutók; haginít 2. lamat; basag 3. biták; putók; biyák 4. pamimiták 5. pagsubok; pakikipagsápalarán 6. birň 7. paghahambóg; pagyayabáng
crack: v.1. lumamat 2. bumiták 3. pumutók; lumagutók 4. lumagitík; lumaginít 5. magbirô 6. magpalaginít; magpalagitík 7. magyabáng 8. dumistrungka
crack: adj.(colloq.) nápakagalíng; nápakahusay; batikán
crack a bottle:magbukas ng alak
crackdown: n.pamigil-hakbang
cracked: adj.1. may-lamat; may-basag 2. may-bitak; may-putol 3. paos
crackers: N.sira ang ulo; luko-luko; tanga
crackbrain: n.taong sirâ (may-sirŕ) ang utak; taong medyo-medyó.
crackbrained: adj.may-sirŕ sa utak; medyo-medyó
crackdown: n.paghihigpít
cracked: adj.1. may-lamat; may-basag 2. may-biták; may-putók 3. paós 4. sirâ ang ulo; lukó-lukó; medyó-medyó
cracker: n.1. biskuwít; kraker; galyetas 2. pambasag; pamukmók; pandurog 3. taong tagabasag ng bunga ng pilě 4. rebentadór; paputók
crackle: v.1. kumaluskós; kumaguskós 2. sumiglá
crackle: n.1. kaluskós; kaguskós 2. siglá
crackling: n.1. pagkaguskós; pagkaluskós 2. sitsarón
crackup: n.1. pagbagsák 2. pagbanggâ o pagkábanggâ 3. (colloq) pagkawalâ ng malay-tao
cradle: n.1. duyan; kuna 2. kamusmusán 3. sinilangan; pinagmulán
cradle: v.1. duyanin 2. magduyan; humigâ
cradle-snatcher:mahilig sa bata
cradlestone: n.awit na pampatulog sa sanggól; oyayi
craft: n.1. kasanayan; kahusayan 2. trabahong pangkamáy 3. katusuhan; kasuwitikan 4. mga sasakyáng-dagat 5. sasakyáng panghimpapawíd
craft: v.gumawâ o gawín nang buóng husay
craftsman:krapsman
craftmanship:kagalingan; kahusayan ng gawang-kamay
crafty: adj.1. tuso; suwitik 2. mapálinláng; madayŕ
crag: n.matarík na batóng nakauslî
craggy: adj.bakó-bakô
cram: v.1. siksikán 2. isupalpál 3. busugíng mabuti 4. magpakabusóg; dalí-daling kumain 5. mádaling pag-aralan o repasuhín
cram: n.1. pagkapunúng-punô; pagkasiksík 2. mádaliang paghahanda; pag-aaral o pagrerepaso
cramming: n.mabilisang pag-aaral
cramp: n.1. pulikat; kalambre 2. bahagyáng pagkaparalisá
cramped quarters:tirahang siksikan
crane: n.1. tagák; bakáw 2. derik
crane: v.1. buhatín sa pamamagitan ng derik 2. papánghabain ang leég
cranium: n.1. bungô 2. bao ng ulo
crank: n.1. maniketa 2. taong may-kakaibáng ugalě (sumpungin o magagalitín); taong medyo-medyó (may diperensiyá sa ulo o utak) 3.labis na hilig; bisyo; kapritso
crank: v.magpaandár
crankle: v.1. bumaluktót 2. pumilipit 3. magpakulubót
cranky: adj.1. maluwág; umáalóg; áalúg-alóg 2. sumpungin; may-sumpóng; mainit o mainitín ang ulo 3. mabuwáy; máaaring tumaób 4. kakatuwâ; kakaibá
crap: n.1. kaululán; kalokohan 2. kabulaanan; kawaláng; insinseridád
crape: n.1. krep o kreyp; manipís 2. kapirasong telang itím na ginágamit na palátandaán ng pagluluksâ; gasang itím
craps: n.ang laróng dais; dais
crapshooter: n.ang tumítira o humáhagis ng dais
crash: v.1. bumagsák; lumagpák 2. bumanggâ; sumalpók 3. mábangkarote; mabigô; hindi magtagumpáy 4. kumalabóg 5. magkulado; pumuslit
crash: n.“1. bagsák; lagpák 2. banggaan; salpukan 3. lagapák; kalabóg 4. pangangalugi, pagbagsák o pagkabigô”
crash: adj.(colloq.) mádalian at puspusan
crash landing: N.bagsak na paglapag
crash pad:silid tulugan
crate: n.“1. kanastro; kaíng; tangkál 2. malakíng kahón 3. luma’t laspág nang sasakyáng gaya ng awto, eroplano”
crater: n.1. bungangŕ ng bulkán 2. hukay
cravat: n.kurbata
crave: v.1. magmakaawŕ; magsumamň 2. magmithî 3. manabík 4. mangailangan
craven: adj.nápakaduwág; nápakahinŕ ang loób
craven: n.taong nápakaduwág
craveness: n.labis na karuwagan; labis na kahinaan ng loób
craving: n.“labis na pananabík, paghahangád o pagmimithî”
craw: n.1. butse 2. tiyán ng anó mang hayop
crawfish: n.uláng (isáng urě ng hipong tubig-tabáng)
crawfish: v.(colloq.) umurong
crawl: v.1. gumapang 2. umusód sa pamamagitan ng kamáy at tuhod. 3. mag-inot-inót 4. mamutiktík; mamunině
crawl: n.1. gapang 2. usód
crawl (fron