Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Gawad sa Pinakamahusay na Saliksik sa Daluyan Journal

Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na monolingguwal sa Filipino na nagtatampok sa mga artikulong bunga ng pag-aaral o pananaliksik hinggil sa wika, panitikan, kultura, kasaysayan, at iba pang larang. Layunin nitong pagyamanin ang diskurso sa iba’t ibang disiplina sa wikang Filipino.   

Layunin ng gawad na ito na mabigyan ng pagkilala ang pagsisikap ng bawat kontribyutor na maitampok ang kanilang saliksik sa wika, panitikan, kultura, kasaysayan, at iba pang larang gamit ang wikang Filipino. Gayundin, paraan ito upang hikayatin ang komunidad ng UP na manaliksik at magsulat sa wikang Filipino para sa konsiderasyon sa paglalathala sa Daluyan Journal.