Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

e-Tulay

Ang eTULAY-FILIPINO ay proyektong Massive Open Online Course (MOOC) na ipagkakaloob ng Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman (SWF-UPD) sa suporta ng UP Open University (UPOU).

Bagama’t naging mapanghamon sa pagtuturo at pagkatuto ang nararanasang pandemya, nagbukas ito ng oportunidad na mapataas ang kasanayan sa paggamit ng teknolohiya at internet sa pagsasagawa ng mga proyekto gaya ng mga webinar at online na kumperensiya na nagtataguyod sa wikang Filipino. Gayunman, kapansin- pansin na hindi pa ganap na nagagalugad sa mga kasalukuyang naisasagawang aktibidad ang pagkakaroon ng mga MOOC na nakatuon sa iba’t ibang paksain na magsusulong sa wikang Filipino bilang wikang panturo, pananaliksik, at opisyal na komunikasyon. Ang tanging mga MOOC na naisagawa pa lamang hinggil sa Filipino ay ang mga idinisenyong MOOC sa Wika, Kultura, at Lipunan ng kasalukuyang Direktor ng SWF-UPD, Dr. Jayson D. Petras, noong 2016 sa ilalim ng e-Filipiniana project ng UP Open University.

Sa pagtugon ng SWF-UPD sa mandato nito alinsunod sa Patakarang Pangwika ng UP, nakikita ang halaga na maipagpatuloy ang pagbubuo ng mga MOOC na magagamit ng iba’t ibang sektor sa loob at labas ng Unibersidad. Sa ganang ito, isang pangangailangan na malinang ang kasanayan ng mga kawani at mananaliksik ng SWF- UPD sa pagdidisenyo ng mga kursong online, ang eTULAY-FILIPINO, na siyang pagsisimulan ng mga proyektong MOOC.

Ngayong taon 2024, ipagkakaloob sa ilalim nito ang mga kursong Gramatika sa Filipino sa Pagsulat ng Talata at Akademikong Pagsulat sa Filipino na binubuo nina Larry B. Sabangan at Allan E. Avena bilang mga Tagadebelop ng Kurso at Manunulat ng mga Modyul katuwang si Khimwel A. Santos bilang Media Specialist na siyang nagsasaayos ng mga Interactive Book gamit ang H5P. Nakadisenyo ang mga kurso ng eTULAY-FILIPINO para sa mga mag-aaral sa hay-iskul, at maging sa kolehiyo, na aagapay sa kanilang kaalaman at kasanayan sa wikang Filipino na kanilang magagamit bilang paghahanda sa mas mataas na antas ng pag-aaral.