Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Gawad SWF

Ang GAWAD SWF ay pagkilalang ipinagkakaloob kada dalawang taon ng Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman (SWF-UPD) na pinasimulan ni dating SWF-UPD Direktor Dr. Rosario Torres-Yu. Layunin nitong bigyang-parangal ang pagsisikap ng bawat kontribyutor na maitampok ang kanilang lathalain, saliksik, at malikhaing akda na nasusulat gamit ang wikang Filipino at/o ibang wika sa Pilipinas. Gayundin, paraan ito upang hikayatin ang komunidad ng UP na manaliksik at magsulat sa wikang Filipino para sa konsiderasyon sa paglalathala sa Daluyan Journal, Agos Journal, at Aklatang Bayan.


Nahahati sa tatlong kategorya ang GAWAD SWF:

  1. Pinakamahusay na Saliksik sa Daluyan Journal
  2. Pinakamahusay na Akda sa Agos Journal
  3. Pinakapopular na Lathala sa Aklatang Bayan Online


Ang GAWAD SWF Pinakamahusay na Saliksik sa Daluyan Journal ay iginagawad para sa artikulong: naghahatid ng bagong kaalaman sa larang; nag-aambag sa paglilinang, paggamit, at pagtanggap sa wikang Filipino at/o iba pang wika sa Pilipinas; at tumutugon sa mga usaping pangkultura at panlipunan sa kontekstong Pilipino.

Ang GAWAD SWF Pinakamahusay na Akda sa Agos Journal naman ay iginagawad para sa akdang: nag-aambag sa pagpapayabong sa Filipino bilang wika ng malikhaing pagsulat at produksiyong pampanitikan; at nagtatampok ng napapanahon at makabuluhang tema o paksain.

Samantala, ang GAWAD SWF Pinakapopular na Lathala sa Aklatang Bayan
Online ay iginagawad para sa lathalang teksbuk o aklat na may pinakamaraming bilang
ng download mula sa SWF-UPD website at kung gayon, nag-aambag sa pagpapaunlad
ng isipan ng mambabasang Pilipino.