Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Panawagan ng Agos

PANAWAGAN

AGOS: Refereed Journal ng Malikhaing Akdang Pampanitikan Tomo V

Huling petsa ng Panawagan: Agosto 30, 2024

Inaanyayahan ang lahat na magsumite ng kontribusyon para sa AGOS: Refereed Journal ng Malikhaing Akdang Pampanitikan, Tomo V, 2024 na may bukas na tema. Ang mga Editor ng Isyu ay sina Prop. Maynard Manansala at Prop. U Eliserio. Ang Agos ay ang kauna-unahang refereed journal na monolingguwal sa Filipino para sa
Malikhaing Akdang Pampanitikan ng Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman na nakasulat o nakasalin sa wikang Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas. Isinusulong ng journal na ito na paunlarin at palawakin ang iba’t ibang pamamaraan ng malikhaing pagsusulat sa wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas, at pag-ambag sa lawas ng panitikan sa Pilipinas. Layunin nito na tipunin ang mga malikhaing akda na tumatalakay, umuunawa, at dumidiskurso tungkol sa
iba’t ibang antas ng karanasan at pagpapakaranasan ng mamamayang Filipino at ang ugnayan ng indibidwal sa kaniyang kaligiran, lipunan, at bayan.

Panuntunan sa Pagsusumite:

 1. Para sa malikhaing akdang isusumite, kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisumite para sa konsiderasyon sa ibang publikasyon, elektroniko man o limbag na anyo. May “pormularyo ng awtor” na kinakailangang sagutan na nagpapahayag na ang isinumiteng akda ay hindi pa nailalathala sa anumang publikasyon.
 2. Kinakailangang nakasulat ang mga akda sa wikang Filipino o iba pang wika sa Pilipinas na may kasamang salin sa Filipino.
 3. Maaaring magsumite ng alinman sa mga sumusunod:
  ● isang (1) koleksiyon na may limang (5) tula,
  ● Isang (1) koleksiyon na may limang (5) tulang pambata,
  ● isang (1) maikling kuwento,
  ● isang (1) sanaysay,
  ● isang (1) dulang may isang yugto,
  ● tatlong (3) dagli,
  ● isang (1) maikling kuwentong pambata,
  ● isang (1) komiks, o
  ● isang (1) eksperimental o hybrid na akda.
 4. Para sa mga akda liban sa tula, inaasahan na naka-encode o kompyuterisado, doble- espasyo, at gumagamit ng font na Times New Roman na may laking 12 puntos at maglagay ng maikling sinopsis na binubuo ng hindi lalampas sa 300 salita.
 5. Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa anumang materyal na may karapatang-ari.  
 6. Maglakip rin ng maikling tala sa sarili (Bionote) na naglalaman ng kasalukuyang akademikong posisyon, digri, kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik at iba pang mahahalagang impormasyon.
 7. Ang akda /mga akda ay hindi dapat naglalaman ng pangalan o anumang pagkakakilanlan gaya ng institusyon at kontak na numero sa halip ay sa pormularyo lamang ang mga ito makikita.
 8. Sa pagsusumite, gamitin ang subject line sa email na: Lahok_Apelyido_Pangalan_AgosTomo V_2024.(Sabangan_Lari_Agos Tomo V_2024)

Mga inaasahang isusumite: (Ang lahat ng bawat isusumite ay kailangang parehong may doc at pdf na file at ilagay ang file name batay sa sumusunod):
● Agos Pormularyo ng Awtor (Apelyido_Pangalan_Pormularyo) Hal. Sabangan_Lari_Pormularyo
● Akda (Walang pagkakakilalan, naglalaman ng abstrak liban sa tula) Apelyido_Pangalan_Pamagat ng akda
● Bionote (Apelyido_Pangalan_Bionote)
   
Isinusumite ang lahok at iba pang dokumento sa agos.swf.upd@up.edu.ph. Maaring ma-download ang pormularyo sa panawagan sa website na ito.


Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay G. Lari Sabangan sa email ng Agos (agos.swf.upd@up.edu.ph) o tumawag sa (+632) 8924-4747 o (+632) 8981-8500 lokal 4583. Maaari ding bumisita sa 3/P Sentro ng Wikang Filipino UP-Diliman, Gusali ng ISSI, Virata Hall, E. Jacinto St., UP Diliman, Lungsod Quezon.