Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Bisyon, Misyon, at Tunguhin

Bisyon

Wikang Filipino bilang intelektuwalisadong wika ng pagtuturo, saliksik, publikasyon, malikhaing produksiyon, at opisyal na komunikasyon tungo sa pambansang kaunlaran at pandaigdigang ugnayan

Misyon

Manguna sa implementasyon ng Patakarang Pangwika ng Unibersidad ng Pilipinas

Tunguhin

Pagpapalaganap at pagpapalakas ng wikang Filipino sa pagtuturo at pagkatuto

Pagpapaunlad ng saliksik, publikasyon, at malikhaing produksiyon sa wikang Filipino sa iba’t ibang larang

Pagpapatatag sa paggamit ng wikang Filipino sa opisyal na komunikasyon at serbisyo publiko

Pagsisinop at pagpapaunlad ng institusyon