Skip to main content
Unibersidad ng Pilipinas Diliman | Opisina ng Tsanselor

Panawagan ng Daluyan

Panawagan: Daluyan Refereed Journal ng Wikang Filipino

𝐃𝐚𝐥𝐮𝐲𝐚𝐧 𝐗𝐗𝐗, 𝐁𝐥𝐠. 𝟐, 𝟐𝟎𝟐𝟒

Huling petsa ng panawagan: 𝟏 Hulyo 𝟐𝟎𝟐𝟒

Tumatanggap ang Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman ng mga papel-pananaliksik para sa konsiderasyong mailathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Tomo XXX, Blg 2. Isang interdisiplinaryong refereed journal sa wikang Filipino ang Daluyan. Pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, panitikan, at kulturang Filipino, at pagyamanin ang saliksik, kaalaman, at diskurso sa iba’t ibang disiplina gamit ang wikang pambansa.

Ngayong taon, nakatuon ang isyu sa mga pag-aaral na pumapaksa mga gawaing pagsasalin—maaaring pampanitikan, teknikal, o institusyonal—mula sa Timog-Silangang Asya (TSA). Sa ganang ito, hinihikayat na maipasa ang mga saliksik na nagsusuri, dumidiskurso, at/o binabaybay ang kalikasan, katangian, at kasaysayan ng mga institusyon, gawain, mga tagasalin, at mga tekstong salin mula sa TSA. Bukás din ang isyu sa mga pag-aaral mula sa ibang larang at/o disiplina (lingguwistika, kasaysayan, panunuring pampanitikan, pagpaplanong pangwika, agham, atbp.) na tinatanaw ang pagsasalin bilang pangkalahatang lapit at/o prinsipyong pangkaayusan.

Ilan sa mga mungkahing paksa, bagama’t hindi limitado rito, ang sumusunod :

● Pagsasaling pampanitikan

● Pagsasaling teknikal

● Kasaysayan ng mga institusyon, sentro, at linangan ng pagsasalin

● Ugnayang pampolitika, pangwika, at pangkultura

● Pagsasalin at politika

● Pagsasalin at agham

● Pagsasalin at iba pang sining

● Pagsasalin at mga kilusang panlipunan

● Pagsasalin sa panahon ng pandemya at krisis

● Mga kontemporaneong usapin sa pagsasalin

● Pagsasalin at kulturang popular (mass media at social media)

● Pagsasalin at mga usaping pangkasarian

● Pagsasalin at edukasyon

● Pagsasalin bilang industriya

● Pagsasalin at usaping pangkalusugan

● Pagsasaling legal at pampamahalaan

● Patakarang pampagsasalin

Panuntunan sa Pagsusumite sa Daluyan

Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisusumite para sa konsiderasyon ng ibang publikasyon o journal ang papel o pananaliksik, elektroniko man o limbag na anyo. Isaalang-alang ang sumusunod na kahingian para sa isusumiteng artikulo:

● Naka-encode o kompiyuterisado, doble espasyo, at gumagamit ng font na Times New Roman na may laking 12 puntos na binubuo ng 5,000-7,000 salita (15-20 pahina).

● Ang pamagat, abstrak, at limang susing salita ay parehong nasa Filipino at Ingles.

● Ang dokumentasyon ay nakaayon sa format na itinatakda ng MLA Seventh Edition.

● Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o black and white) gaya ng orihinal na larawan, ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Tungkulin ng awtor na kumuha ng permiso sa anumang materyal na may karapatang-ari.

● Maglakip rin ng maikling tala sa sarili (Bionote) na naglalaman ng kasalukuyang akademikong posisyon, digri, kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik at iba pang mahahalagang impormasyon.

● Ang artikulo ay hindi dapat naglalaman ng pangalan o anumang pagkakakilanlan gaya ng institusyon at kontak na numero sa halip ay sa pormularyo ang mga ito makikita lamang.

● Sa pagsusumite, gamitin ang subject line sa email na: Lahok_Apelyido_Pangalan_Daluyan 30-2_2024. (Sabangan_Lari_Daluyan 30-2_2024)

Mga inaasahang isusumite: (Ang lahat ng bawat isusumite ay kailangang parehong may doc at pdf na file at ilagay ang file name batay sa sumusunod):

● Daluyan Pormularyo ng Awtor (Apelyido_Pangalan_Pormularyo) Hal. Sabangan_Lari_Pormularyo

● Artikulo (Walang pagkakakilalan, naglalaman ng abstrak na nasa Filipino at Ingles)

Apelyido_Pangalan_Artikulo

● Bionote (Apelyido_Pangalan_Bionote)

Isinusumite ang lahok at iba pang dokumento sa daluyan.swf@upd.edu.ph. Maaring ma-download ang pormularyo sa panawagan sa website.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay G. Lari Sabangan sa email ng Daluyan (daluyan.swf@upd.edu.ph ) o tumawag sa (+632) 8924-4747 o (+632) 8981-8500 lokal 4583. Maaari ding bumisita sa 3/P Sentro ng Wikang Filipino UP-Diliman, Gusali ng ISSI, Virata Hall, E. Jacinto St., UP Diliman, Lungsod Quezon.