Sentro ng Wikang Filipino

Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Mga Susing Salita

Abangan! Ang Mga Susing Salita ang unang pambansang palihan sa wika na nakatuon sa pagbuo ng kaalaman gamit ang mga konseptong nakapaloob sa isang susing salita na hango sa anumang...

Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

DALUYAN Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang pambansang refereed journal na inilalathala kada taon. Ang Daluyan ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik...

Komite Sa Wika

Isa sa pangkalahatang programa ng Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa UP Diliman ang pagtatampok sa Filipino bilang wikang panturo. Sa ilalim ng programang ito itinayo at binuo ang mga...