981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

Kasaysayan ng SWF

Mayo 29, 1989 nang aprobahan ng Lupon ng Rehente ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) ang UP Patakarang Pangwika. Ambag ang patakarang ito sa pagsasabuhay ng mga probisyong pangwika sa Konstitusyon.

BISYON

Itaguyod ang wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo, saliksik, publikasyon, at opisyal na komunikasyon ayon sa tadhana ng Konstitusyong 1987.

MISYON

Manguna sa implementasyon ng Patakarang Pangwika sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

preview-xs

MGA SUSING SALITA

Ang Mga Susing Salita ang unang pambansang palihan sa wika na nakatuon sa pagbuo ng kaalaman gamit ang mga konseptong nakapaloob sa isang susing salita na hango sa anumang wika sa Pilipinas.

daluyan-pampanitikan-xs

DALUYAN: JOURNAL NG WIKANG FILIPINO

Ang Daluyan ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba’t ibang disiplina sa wikang Filipino.

komite-sa-wika-xs

KOMITE SA WIKA

Isa sa pangkalahatang programa ng Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa UP Diliman ang pagtatampok sa Filipino bilang wikang panturo. Sa ilalim ng programang ito itinayo at binuo ang mga Komite sa Wika ng iba’t ibang kolehiyo sa UP Diliman.

Makipag-ugnay sa amin

swf@upd.edu.ph

981-8500 lokal 4583, 426-5838

924-4747

3/Palapag, Paaralan ng Pagpaplanong Urban at Rehiyonal (SURP) E. Jacinto Street, UP Diliman Lungsod Quezon 1101

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a subject.
Please enter a message.