Embriolohiyang Vertebrata: Manwal Panlaboratoryo

Kategorya: Paraluman
  • Annabelle A. Herrera
  • 146 p.; 22 x 28 cm; c1997 P250.00
  • ISBN 971-8781-59-5 (bookpaper; softbound)
Layunin ng manwal na ito na gawing madali ang trabaho sa laboratoryo ng mga mag-uumpisang mag-aaral ng Embriolohiya ng Vertebrata. Binubuo ito ng tatlong bahagi: