981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

Buwan ng Wika 2012: Paglulunsad at Pagkilala

gawad_swf3

Ipinagkaloob kay Dr. Aleli Bawagan ng CSWCD ang Gawad SWF para sa Pinakamahusay na Artikulo sa Daluyan Journal.

Matagumpay na ipinagdiwang ng Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa pamumuno ng direktor nito na si Dr. Rosario Torres-Yu ang huling araw ng selebrasyon ng Buwan ng Wika 2012 sa UP Diliman noong ika-31 ng Agosto sa Pulungang Recto, Bulwagang Rizal.

Sa unang bahagi ng selebrasyon ay inilunsad ng SWF ang mga bago nitong publikasyon at kinilala ang mga awtor nito.

Kabilang sa mga inilunsad ay ang Daluyan Tomo XVIII, 2012; Daluyan Tomo XVII, 2011; Daluyan XVI, 2010 (Espesyal na Isyu sa Kasaysayan); Agsursurotayo Nga AgIlokano  ni  Dr. Noemi U. Rosal, propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) sa Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL);Pamimilosopiya: Mga Pagdulog at Konsepto na isinulat ng mga propesor ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KSSP) na sina Prop. Perseville U. Mendoza, Dr. Ma. Theresa T.

Payongayong na kasalukuyang tagapangulo ng Departamento ng Sikolohiya at Dr. Jeanette Yasol-Naval; at ang Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino na isinulat ng mga propesor ng KAL na sina Dr. Jovy M. Peregrino na dating direktor ng SWF, Dr. Pamela C. Constantino na dating Registrar ng Unibersidad, Dr. Nilo S. Ocampo at Prop. Jayson D. Petras.

Inihandog ni Torres-Yu ang mga nabanggit na aklat sa University Library sa pamamagitan ng tagapamahala nito na si Rodolfo Y. Tarlit.

gawad_swf

Tinanggap ni (nasa gitna) Dr. Jose Maria Balmaceda ang plake ng pagkilala mula kanila Dr. Lilian A. Delas Llagas, Kalihim ng Unibersidad at Dr. Rosario Torres-Yu, direktor ng SWF, para sa Kolehiyo ng Agham na pinarangalan ng Gawad SWF bilang Natatanging Kolehiyo na Tagapagtaguyod ng Filipino.

Ang pambungad na pananalita ay inihayag ni Dr. Lilian A. Delas Llagas, ang Kalihim ng Unibersidad at ng Lupon ng mga Rehente at tagapagtaguyod ng SWF sa UP Manila.

Ayon kay Delas Llagas, “Ituring natin ang pagtitipong ito bilang isang masigabong selebrasyon ng matibay na paninindigan ng kaguruan, mananaliksik, manunulat, kritiko, at iba pang indibiduwal na may pagsisikap na paunlarin, palaganapin ang wikang nagbubuklod sa atin—wikang pagmamahal, wikang pakikipaglaban at wikang pakikipagtalakayan.”

Sa ikalawang bahagi naman ng selebrasyon, ginawaran ng SWF ng parangal ang institusyon, manunulat at teksbuk sa Filipino na nagpakita ng “natatanging ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang wika ng karunungan at kahusayan sa iba’t ibang disiplina.”

Iginawad nina Torres-Yu, Delas Llagas, Dr. Rolando B. Tolentino, dekano ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla; at Dr. Apolonio Chua, propesor ng KAL, ang plake ng pagkilala sa mga pinarangalan ng Gawad SWFpara sa Natatanging Kolehiyo na Tagapagtaguyod ng Filipino, Pinakamahusay na Artikulo sa Daluyan Journal at sa Pinakamahusay na Teksbuk.

Ayon sa SWF, ang mga parangal na ito ay “alinsunod sa probisyong nakasaad sa patakarang pang-wika ng UP na ipinagtibay ng Lupon ng mga Rehente noong ika-29 ng Nobiyember 1989 na nagbibigay ng mga insentibo sa nagtataguyod sa wikang Filipino sa pagtuturo, sa pananaliksik at bilang opisyal na wika ng komunikasyon.”

Ipinagkaloob sa Kolehiyo ng Agham ang Gawad SWF bilang Natatanging Kolehiyo na Tagapagtaguyod ng Filipino“dahil sa pagkakaroon ng pinakamaraming nasulat na publikasyong pang-agham sa Filipino na patunay sa pagpapahalaga nito sa Filipino bilang wika sa pagtuturo at pagkatuto.”

gawad_swf2

(Mula kaliwa patungong kanan) Ipinagkaloob ni Dr. Lilian A. Delas Llagas at Dr. Rosario Torres-Yu kay Dr. Florentino C. Sumera ang Gawad SWF para sa Pinakamahusay na Teksbuk.

Ipinagkaloob naman kay Dr. Aleli B. Bawagan, propesor ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan, ang Gawad SWF para sa kanyang artikulong “Ang Kasalukuyang Pagkakilanlan ng mga Iraya Mangyan” bilang Pinakamahusay na Artikulo sa Daluyan Journal“sa mabisang paglalarawan at pagtatampok sa napiling paksa ng pananaliksik gamit ang wikang Filipino at dahil dito ay tagumpay na naipakilala ang Iraya Mangyan bilang bahagi ng lipunang Filipino at hinimay ang iba’t ibang aspekto ng pamumuhay gaya ng halagahan, lupang ninuno, katutubong wika at sining, loob at kapuwa, at iba pa, at sa pag-iral ng Iraya Mangyan sa pagbabago ng panahon at pakikipaglaban at paggigiit ng kanilang karapatan.”

Ang pinakamahusay na artikulo ay pinili mula sa pinakahuling nalathalang Daluyan Journal mula taong 2009 hanggang 2011 na sinuri ng mga hurado na sina Chua, Dr. Ma. Crisanta N. Flores at Prop. Will Ortiz.

Bilang Pinakamahusay na Teksbuk sa Filipino, pinarangalan ng Gawad SWF ang Kemistri ng Carbon: Maikling Kurso sa Paggamit at Pag-unawa ng mga Konsepto ng Kemistri ng Carbon na isinulat ni Dr. Florentino C. Sumera, propesor sa Kolehiyo ng Agham, “dahil sa mabisang paggamit ng Filipino sa paglalahad ng karunungan sa agham, gamit ang estilong akademiko ngunit may gaan, na ang espeyalisadong disiplina sa Kemistri ay nagkakaroon ng mas malawak at malalim na pagkaunawa sa mambabasa’t mag-aaral, na angat sa iba pang kahanay nito.”

Samantala, una nang pinarangalan ng Gawad SWF noong ika-3 ng Agosto si Dr. Jose V. Abueva bilang Natatanging Mohon ng Wikang Filipino “para sa kaniyang natatanging pamumuno sa pagkabuo ng institusyon sa pagpapalaganap, pagtataguyod, at pagpapayaman ng Filipino bilang wika ng saliksik at pagtuturo sa UP.”

Bilang pagtatapos sa programa, ang bating pangwakas ay inihayag ni Dr. Elena R. Mirano, ang kasalukuyang dekana ng KAL.

Ang mga tagapagdaloy ng palatuntunan ay sina Odilon B. Badong Jr., Gemma C. Dalmacion at Angelie Mae T. Cezar.  —H.C.P.

Buwan ng Wika 2014 “Sentro@Beynte-singko: Laban Filipino, Sulong Wikang Pambansa,”

Ang Sentro ng Wikang Filipino – UP Diliman (SWF), sa pakikipagtulungan sa UP Kolehiyo ng Arte at Literatura (UP KAL) at Tanggapan ng Tsanselor ng UP Diliman ay magdaraos ng Buwan ng Wika 2014 sa darating na Agosto 27, Miyerkoles, 8:00 nu – 5:00 nh, na gaganapin sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Faculty Center, UP Diliman, Lungsod Quezon. Dadaluhan po ito ng mga Komite sa Wika ng iba’t ibang Kolehiyo ng UP Diliman at mga opisyal ng UP at bukás din po ito sa lahat ng nais dumalo. Ang tema po para sa taóng ito ay “Sentro@Beynte-singko: Laban Filipino, Sulong Wikang Pambansa,” bilang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng SWF at bilang pagbibigay ng diin sa halaga ng Filipino sa akademya na nahaharap ngayon sa dagok dulot ng CHED Memo Blg. 20 s2013.

poster_00_0

Gaya ng mga nakaraang selebrasyon ng Buwan ng Wika, kinapapalooban ng tatlong mahalagang bahagi ang programa: “panayam,” “parangal,” at “paglulunsad.”

Ang programa ay bubuksan ng mga “Panayam,” sa pangunguna ng Susing Tagapanayam na si Prop. Rolando de la Cruz, pangulo at CEO ng Darwin International School System, isang natatanging alumnus ng UP, isang guro, administrador ng isang institusyong pang-edukasyon, kolumnista, at kilalang tagapagsulong din ng wikang Filipino at kultura sa pamamagitan ng edukasyon. Sa pamamagitan niya, mas lalong mapagtitibay ang patuloy na pagtataguyod sa wikang pambansa bilang importanteng salik sa totoong pag-unlad ng bansa na kailangan maipamulat sa mga pinuno ng bansa lalo na sa larang ng edukasyon. Bukod kay Prop. de la Cruz, magbibigay rin ng panayam si Dr. Clemen Aquino ng Departmento ng Sosyolohiya upang maipakita ang maunlad na gamit ng Filipino sa saliksik sa larang Sosyolohiya.

Ang bahaging “Parangal” ang magbubukás sa panghápong programa. Malugod naming ipinababatid na para sa taóng ito, ang bibigyan ng pagkilala ay si Dr. Teresita G. Maceda bilang natatanging personalidad na may malaking ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino sa Unibersidad ng Pilipinas (UP). Isa siya sa mga nakipaglaban upang magkaroon ng Patakarang Pangwika ang UP noong 1989 na naging daan sa pagkakatatag ng SWF na pinagsilbihan rin niya bilang pinakaunang direktor na nagdiriwang ngayon ng ika-25 anibersaryo. Higit sa lahat, kinikilala rin ang patuloy niyang paglilingkod sa wika bilang guro at administrador nang maluklok siya bilang tagapangulo ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP hanggang sa  magretiro. Pagkaraan ng parangal kay Dr. Maceda, iaanunsiyo rin ang mga nagwagi para sa mga parangal para sa “Pinakamahusay na Artikulo sa Daluyan Journal,” “Pinakamahusay na Teksbuk,” at “Natatanging Kolehiyo sa UP Diliman.”

Matatapos ang programa sa pamamagitan ng “Lunsad-Aklat” para ipakilala ang pinakabagong mga lathalang aklat ng SWF at ang pinakabagong isyu ng Daluyan Journal.

Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika, umaasang magiging modelo ang Unibersidad ng Pilipinas sa patuloy nitong pakikipaglaban para sa wikang Filipino bilang pangunahing wika ng karunungan at pagsulong nito bilang wikang pambansa.