981-8500 lokal 4583, 426-5838

swf@upd.edu.ph

Bilang pag-alinsunod sa Patakarang Pangwika ng Unibersidad ng Pilipinas (1989), lalo na sa mga tadhana 2.2 at 2.3, may dalawang pangkalahatang programa ang Sentro ng Wikang Filipino sa UP Diliman:

I. Filipino bilang wikang panturo

 1. Pagpapalaganap ng Filipino sa iba’t ibang kolehiyo at opisina ng UP.
 2. Pagbuo ng mga Lupon sa Wika sa iba’t ibang kolehiyo at opisina ng UP.
 3. Paghahanda at paglalathala ng mga aklat, sanggunian, at iba pang kasangkapan sa pagtuturo.
 4. Pagdaraos ng mga seminar at kumperensiya upang mapalakas ang tangkilik sa Filipino ng mga guro at mag-aaral.
 5. Pagtataguyod sa mga timpalak at gawad pangwika at pampanitikan.
 6. Pagtataguyod sa mga gawain at samahang pangwika sa labas ng unibersidad.

II. Filipino bilang wika ng saliksik

 1. Pagbuo ng UP Diksiyonaryong Filipino upang maging kasangkapan sa mga saliksik.
 2. Pag-aaral at pagbuo ng mga bokabularyo sa mga katutubong wika.
 3. Pagbuo ng glosaryong akademiko.
 4. Pagtitipon at pagpapayaman ng mga materyales at sanggunian sa saliksik pangwika.
 5. Pagsasalin ng mga batayang aklat sa iba’t ibang larang akademiko.
 6. Pagsusulong ng sining at agham ng pagsasalin.
 7. Sa pamamagitan ng SWF Grant sa Saliksik-Wika, pagtataguyod sa mga saliksik pangwika at pangkultura sa Filipino.