Sining at Lipunan

Kategorya: Sanyata
  • Patrick D. Flores at Cecilia Sta. Maria de la Paz
  • P160.00 110 p.; 18 x 25 cm; c1997
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-58-7
Isinusulong ang konsepto ng sining bilang isang konstruksiyon na pinapanday sa konteksto ng lipunang ginagalawan nito. Pinahahalagahan ang kakanyahan ng tao na damhin ang kaniyang daigdig, bigyan ito ng pakahulugan, at gumawa ng aksiyong makapagbabago sa kanyang kaligiran. Ang kritikal na pag-unawa sa sining bilang anyo at wika ay mahalagang ambag upang magagap ang produksiyon at pagtanggap ng sining sa lipunang patuloy na nagbabago at binabago. Umaasa ang libro na makapaghain ng isang diskursong pangkultura, sa layong makahikayat ng masusing pananaliksik sa sining at iba’t ibang larangan.