Pilosopiya: Lohika at Pangangatwiran sa Panahon ng Computer

Kategorya: Ili
  • Agerico M. de Villa, Gerald Pio M. Franco
  • P250.00 186 p.; 18 x 25 cm; c2002
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-635-009-0
Ang aklat na ito ay binubuo ng tatlumpu’t dalawang kabanata na pawang hinggil sa iba’t ibang aspekto ng pangangatwiran sa pamamagitan ng Modernong Wikang Simbolo. Ang 1-8 kabanata ay tungkol sa mga panglahatang konsiderasyong may kinalaman sa konsepto at lohika. Ang 9-18 kabanata ay tumatalakay sa lohika ng mga pangungusap. Ang 19-27 ay hinggil naman sa lohika ng pagsusuri; 28-29 tungkol sa pangangatwirang siyentipiko at mga kakulangan nito. Ang 30-32, tungkol sa mga bagong kaganapan sa lohika. Ang huling bahagi ay sa kakulangan ng akda sa mga pagtatalakay nito at maaari pang magawa sa pag-aaral ng pangangatwiran sa Filipino.