Pagsusulatan ng Dalauang Binibini: Urbana at Feliza

Kategorya: Bulawan (Ginto)
  • Modesto de Castro
  • Romulo P. Baquiran, Jr., editor
  • 208 p.; 18 x 25 cm; c1996 P200.00
  • ISBN 971-8781-28-5 (bookpaper; softbound)
Isa sa mahuhusay na akdang prosa ng siglo 19 at itinuturing na prototipo ng nobelang Filipino. Layunin nitong maging panuto sa asal pansarili at pangkapwa-tao, bukod sa maging babasahing may layuning pastoral. Magkaagapay sa edisyong ito ang binagong anyo ng akda (edisyong 1907) at binagong anyo sang-ayon sa ortograpiya ng modernong Filipino.