Pag-oorganisa sa Pamayanan Tungkol sa Kaunlaran mula Tao para sa Tao

Kategorya: Ili
  • Angelito G. Manalili
  • Ph280.00 398 p.; 15 x 23 cm; c2012
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-040-1
Ang aklat na ay puno ng kuwento ng buhay na naging patunay na ang “kasaysayan ng sambayanang Pilipino ay kasaysayan ng pag-oorganisa at sama-samang pagkilos ng masa para sa kalayaan at kagalingan ng lipunan.” Ang kuwento sa aklat na ito ay hinabi hindi lamang sa pagtuturo ng pamamaraan ng pag-oorganisa at pagkilos kundi higit sa lahat nagbibigay ng liwanag at lakas ng loob—inspirasyon. Pinatunayan ng awtor na ang kuwento ay mabisang sandata sa paglinang ng daan tungo sa kalayaan at kagalingang panlipunan. Ipinagmamalaki sa aklat na ito ang pag-oorganisa na bunga ng mga karanasan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap sa kanilang pakikipagtunggali sa mga lokal at dayuhang mapagsamantala. Akma ang inilahad na mga prinsipyo at pamamaraan ng pag-oorganisa sa panahon ng “Globalisasyon” kung saan mas higit ang kalituhan at ligalig. Higit na kailangan ang ganitong aklat na magpapaalala sa atin na bumalik sa “basics” “mula sa masa tungo sa masa.”