Pag-aaruga sa mga Taong May-edad Na

Kategorya: Sanyata
  • Letty G. Kuan
  • 126 p.; 18 x 25 cm; c1998 P100.00
  • ISBN 971-8781-19-6 (bookpaper; softbound)
Ang aklat na ito ay nagtatalakay sa pagmamahal at sa magiliw na pagkalinga at pag-aaruga sa mga may-edad na. Ang pananalig na ang pag-aaruga sa mga taong may-edad ay nagsisimula sa pagbibigay-halaga sa kabuuang pangkalusugan. Ang lubusang pag-aaruga ay nagsisimula sa mga pagpapahalagang ibinibigay sa sarili na siya namang isinakatuparan sa gawa. Ang pagtanda ay isang pangsariling saloobin at ito ay maaaring marating nang kalugod-lugod kung tatanggapin ang katotohanan ng pagtanda at uunawain ang mga bagay kaugnay nito. Ang mga pagpaplano at pamamaraan kung papaano maaalagaan ang mga may-edad ay umiinag sa mga paniniwala, kaugalian, at tradisyon ng mga Filipino, na nakasentro sa kahalagahan ng ugnayang nagtataguyod sa pagkakabuklod ng mag-anak.