Maraming Katanungan, Iilang Kasagutan Introduksiyon sa Pilosopiya

Kategorya: Ili
  • Dan Reynald Magat
  • 145 p.; 18 x 25 cm; c2003 P250.00
  • ISBN 971-635-017-1 (bookpaper; softbound)
Tampok sa aklat na ito ang pag-aaral sa iba’t ibang paksa ng Pilosopiya tulad ng metapisika; epistomolohiya; etika o pilosopiyang moral, teorya ng politika, at lohika at teorya ng lohika.