Introduksiyon sa Agham Computer

Kategorya: Pasad
  • Santiago M. Alviar at Rachel O. Roxas
  • P220.00 114 p.; 18 x 25 cm; c2000
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-81-1
Ang computer ay bagong teknolohiya na hudyat ng pagbabago sa lipunan, gawain, pakikipag-ugnayan, pagtalakay sa mga problema, pansariling karanasan, at edukasyon. Dapat bigyan ang mga mag-aaral at sambayanan ng mga kaparaanan upang makatugon sa mga pagbabagong ibinubunga ng teknolohiyang ito. Tugon ang aklat sa pangangailangang ito