Histolohiya: mga Konsepto at Proseso

Kategorya: Paraluman
  • Annabelle Herrera
  • 115 p.; 18 x 25 cm; c1996 P175.00
  • ISBN 971-8781-92-7 (bookpaper; softbound)
Panimulang aklat sa pag-aaral ng histolohiya ng hayop. Ang pagkakasunod-sunod ng kabanata ay tugma sa mga pagsasanay sa laboratoryo upang mapadali ang pag-intindi ng mga mag-aaral sa mga konsepto at proseso ng histolohiya ng tao at hayop.