Gramar ng Filipino

Kategorya: Sanyata
  • Jonathan C. Malicsi
  • P220.00 220 p.; 15 x 23 cm; c2013
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-042-5
Ang aklat na ito ay magsilbing sanggunian ng mga guro at mag-aaral, at maaaring gawing batayan sa paghahambing ng Filipino sa iba pang mga wika, gaya ng iba pang wika sa Pilipinas, at wikang Asyano na itinuturo sa UP. Ilan lang ito sa mga inilalahad ng Gramar ng Filipino na kaiba o wala sa mga naunang gramatika. Bunga ito ng panibagong pag-aaral ng Filipino ng mass media, at muling pagsusuri ng mga datos na ginamit ng mga naunang gramatika. Ang ganitong pagaaral ay pangkaraniwan sa linggwistiks, na ang layunin ay ang deskripsiyon ng wika, na dapat ay maging gabay sa pagtuturo at pag-aaral ng wika lalo na’t patuloy na nagbabago ang estruktura at mga proseso ng wika habang hinuhubog ito ng mga manunulat, editor, brokaster, at mga namumuno sa lipunan.