Filipino sa Siglo 21

Kategorya: Sanyata
  • Jose V. Abueva
  • 109 p.; 14 x 22 cm; c1995 P80.00
  • ISBN 971-8781-02-5 (newsprint; softbound)
Binubuo ng mga talumpating binigkas ng may-akda sa iba’t ibang okasyon. Lahat ng mga talumpati ay humihimok sa mambabasang magbalik-tanaw sa kasaysayan ng kanyang bayan upang higit na makita ang halaga ng paggamit sa mapagkaisang wika tungo sa pagkakamit ng kaunlaran ng higit na nakararaming mamamayan.