Ang Wikang Filipino sa Loob at Labas ng Akademya’t Bansa (Unang Sourcebook ng Sangfil 1994-2001)

Kategorya: Sanyata
  • Benidla S. Santos, patnugot
  • P300.00 374 p.; 18 x 25 cm; c2003
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN 971-635-015-5
  • [out of print; archive copy]
Mga tinipong panayam sa pitong nakaraang pambansang komperensiya ng SANGFIL na dinaluhan ng mga gurong Filipino na pinagbubuklod ng isang layunin, ang mapagbuti at mapaunlad ang pagtuturo ng Filipino. Ngayon napapanahong ayusin at itanghal ang mga ito sa isang tomo upang mabasa nang masusi at mapag-aralan ang mga larangang ganap nang napagtagumpayan ng mga tagasuporta at tagapagtanggol ng pagpapalaganap ng wika. Mahalaga rin itong gawin upang masalungguhitan ang krusyal na posisyon ng samahang pangwika na tulad ng SANGFIl sa malawakang praktis ng paggamit ng wikang pambansa sa mga institusyong pangedukasyon, ang papel ng Sangdil sa pagtukoy ng iba pang aparato na may malaking kinalaman sa pagpapalaganap ng Filipino.