Ang Wikang Filipino Atin Ito

Kategorya: Sanyata
Consuelo J. Paz 90 p.; 15 x 23 cm; c1995 P80.00 ISBN 971-8781-02-4 (newsprint; softbound) Mga pag-aaral pangwika na nagsisikap na bigyang linaw ang mga elementong bumubuo sa wikang Filipino. “Isang uri ng pagwasak sa ilang paniniwala, akala’t alamat tungkol sa pambansang wika.”